daily pastebin goal
3%
SHARE
TWEET

Kocha BobaV2

a guest Oct 12th, 2017 58 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include <windows.h>
 4. #include <gl\gl.h>
 5. #include "freeglut.h"
 6. #include <iostream>
 7. using namespace std;
 8.  
 9. GLfloat n;      //stopień, liczba zagłębień
 10.  
 11. //Wymiary okna
 12. int screen_width = 640;
 13. int screen_height = 480;
 14.  
 15. //funkcja związana ze zdarzeniem resize
 16. void rozmiar(int width, int height)
 17. {
 18.     screen_width = width;
 19.     screen_height = height;
 20.     //Wyczyszczenie okna aktualnym kolorem czyszczącym
 21.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
 22.     //Ustawienie widoku
 23.     glViewport(0, 0, screen_width, screen_height);
 24.  
 25.     //ustawienie układu współrzędnych
 26.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
 27.     glLoadIdentity(); //ponowne ustawienie - "reset" ukladu współrzędnych
 28.  
 29.     gluPerspective(45.0f, (GLfloat)screen_width / (GLfloat)screen_height, 1.0f, 1000.0f);
 30.     glutPostRedisplay(); // Przerysowanie sceny
 31. }
 32.  
 33.  
 34. void np(GLfloat odl)
 35. {
 36.     glBegin(GL_LINES);
 37.         glColor3f(1, 1, 1);
 38.         glVertex2f(0, 0);
 39.         glVertex2f(0, -odl);
 40.     glEnd();
 41.     glTranslatef(0, -odl, 0);
 42. };
 43. void ws(GLfloat odl)
 44. {
 45.     np(-odl);
 46. };
 47. void pw(GLfloat kt)
 48. {
 49.     glRotatef(kt, 0, 0, 1);
 50. };
 51. void lw(GLfloat kt)
 52. {
 53.     pw(-kt);
 54. };
 55. // rekurencyjna krzywa Kocha
 56. void kKocha(GLfloat a, GLfloat b)
 57. {
 58.     if (b < 2)
 59.     {
 60.         np(a);
 61.         return;
 62.     }
 63.     kKocha(a / 3, b - 1);
 64.     lw(60);
 65.     kKocha(a / 3,b - 1);
 66.     pw(120);
 67.     kKocha(a / 3, b - 1);
 68.     lw(60);
 69.     kKocha(a / 3, b - 1);
 70. };
 71.  
 72. /**********************************************************
 73. Główna funkcja rysująca
 74. *********************************************************/
 75. void rysuj(void)
 76. {
 77.  
 78.     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // Kasowanie ekranu
 79.                                                         //ustwienie trybu przekształceń na model
 80.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
 81.     glLoadIdentity();
 82.     glTranslatef(0.0, 0.0, -10); // przesuniecie obiektu przed kamerę
 83.     //glClearColor(0, 0, 0, 0);
 84.    
 85.     //====================================Płatek Kocha (mnie)
 86.     GLfloat bok = 3;    //największy bok trójkąta
 87.    
 88.     pw(30);
 89.     for (int i = 1; i < 4; i+=1)
 90.     {
 91.         kKocha(bok, n);
 92.         pw(120);
 93.     }
 94.  
 95.     glFlush(); // rysowanie w buforze
 96.     glutSwapBuffers(); // Wysłanie na ekran
 97. }
 98.  
 99.  
 100.  
 101. int main(int argc, char **argv)
 102. {
 103.     // funkcja inicjująca do pracy bibliotekę GLUT
 104.     glutInit(&argc, argv);
 105.     //określenie trybu rysowania
 106.     glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
 107.     glutInitWindowSize(screen_width, screen_height);
 108.     glutInitWindowPosition(0, 0);
 109.     glutCreateWindow("Zadania 2 gr1");
 110.  
 111.     cout << "Wpisz stopien platku Kocha (liczbe zaglebien):" << endl;
 112.     cin >> n;
 113.  
 114.     glutDisplayFunc(rysuj); // def. funkcji rysującej tzw. funkcji zwrotnej
 115.     glutReshapeFunc(rozmiar);// def. obsługi zdarzenia resize (GLUT)
 116.  
 117.                              // ustawienie renderowania
 118.     glEnable(GL_DEPTH_TEST);
 119.  
 120.     glutMainLoop();// start obsługi komunikatów
 121.     return(0);
 122. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top