Guest User

Untitled

a guest
Sep 20th, 2017
177
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Program projekt;
 2. Uses crt;
 3. const ilew = 10;
 4.       ilek = 10;
 5. Type
 6.  TTablica=array[1..ilew,1..ilek] of integer;
 7. Var
 8.  tab2d:TTablica;
 9.  m,n,decyzja:integer;
 10.  znak:char;
 11. {--------------------------------------------}
 12. procedure tab1(m,n:integer);
 13. var i,j,k:integer;
 14. Begin
 15.  k:=1;
 16.  For i:=1 to m do
 17.   For j:=1 to n do
 18.    Begin
 19.     tab2d[i,j]:=k;
 20.     inc(k);
 21.    End;
 22. End;
 23. {--------------------------------------------}
 24. procedure tab2(m,n:integer);
 25. var i,j,k:integer;
 26. Begin
 27.  k:=1;
 28.  For i:=1 to m do
 29.   If i mod 2 = 0 Then
 30.    Begin
 31.     For j:=n downto 1 do
 32.      Begin
 33.       tab2d[i,j]:=k;
 34.       inc(k);
 35.      End;
 36.    End
 37.   else
 38.    Begin
 39.     For j:=1 to n do
 40.      Begin
 41.       tab2d[i,j]:=k;
 42.       inc(k);
 43.      End;
 44.    End;
 45. End;
 46. {---------------------------------------------}
 47. procedure tab3(m,n:integer);
 48. var
 49. i,j,x,k: integer;
 50. Begin
 51. {pierwsza czesc tabelki}
 52.  k:=1;
 53.  for i := 1 to m do
 54.   begin
 55.    x := i;
 56.    for j := 1 to m do
 57.     begin
 58.      if x = 0 then
 59.        break;
 60.      tab2d[x, j] := k;
 61.      write(tab2d[x,j]:3);
 62.      Dec(x);
 63.      Inc(k);
 64.     end;
 65.   end;
 66.  
 67.   {for i := 2 to n do
 68.    begin
 69.     x := m;
 70.     for j := i to n do
 71.      begin
 72.       if x = 0 then
 73.        break;
 74.       tab2d[x,j]:=k;
 75.       Dec(x);
 76.       Inc(k);
 77.      end;
 78.    end;}
 79. End;
 80. {---------------------------------------------}
 81. procedure tab4(m,n:integer);
 82. var
 83. szerokosc, wysokosc: integer;
 84. poczatek_l, poczatek_g, poczatek_p, poczatek_dol: integer;
 85. i, k: integer;
 86. Begin
 87.  k:=1;
 88.  poczatek_g:=1; {wiersz od góry}
 89.  poczatek_l:=1; {pierwsza kolumna od lewej}
 90.  poczatek_p:=n; {kolumna z prawej }
 91.  poczatek_dol:=m; {kolumna z dołu }
 92.  szerokosc:=n - 1;
 93.  wysokosc:=m; {ilosc wierszy}
 94.  while k <= m*n do
 95.   begin
 96.    {1}
 97.    for i := poczatek_l to szerokosc do
 98.     if k <= m*n then
 99.      begin
 100.       tab2d[poczatek_g,i]:=k;
 101.       Inc(k);
 102.      end
 103.     else
 104.      break;
 105.    {2}
 106.    for i := poczatek_g to wysokosc do
 107.     if k <= m*n then
 108.      begin
 109.       tab2d[i,poczatek_p]:=k;
 110.       Inc(k);
 111.      end
 112.     else
 113.      break;
 114.    {3}
 115.    for i := szerokosc downto poczatek_l do
 116.     if k <= m*n then
 117.      begin
 118.       tab2d[poczatek_dol,i]:=k;
 119.       Inc(k);
 120.      end
 121.     else
 122.      break;
 123.    {4}
 124.    for i:=poczatek_dol - 1  downto poczatek_g + 1  do
 125.     if k <= m*n then
 126.      begin
 127.       tab2d[i,poczatek_l]:=k;
 128.       Inc(k);
 129.      end
 130.     else
 131.      break;
 132.     Inc(poczatek_l);
 133.     Dec(szerokosc);
 134.     Inc(poczatek_g);
 135.     Dec(wysokosc);
 136.     Dec(poczatek_p);
 137.     Dec(poczatek_dol);
 138.    end;
 139. End;
 140. {----------------------------------------------}
 141. procedure pokaz12(m,n:integer);
 142. var
 143. i, j: integer;
 144. begin
 145.  window(5,5,70,70);
 146.  textcolor(white);
 147.  textbackground(blue);
 148.  clrscr;
 149.  For i:=1 to m do
 150.   For j:=1 to n do
 151.    Begin
 152.     write(tab2d[i,j]:3);
 153.     If j = n Then
 154.      writeln;
 155.    End;
 156. End;
 157. {----------------------------------------------}
 158. procedure okno;
 159. Begin
 160.  Textbackground(blue);
 161.  Window(5,5,75,75);
 162.  clrscr;
 163.  TextColor(white);
 164. ENd;
 165. Begin
 166.  repeat
 167.   clrscr;
 168.   okno;
 169.   writeln('Wybierz jedna pozycje z poszczegolnych numerow przypisanych do danej tabelki:');
 170.   writeln('1 - Wierszami w prawo');
 171.   writeln('2 - Poziomo wezykiem');
 172.   writeln('3 - Skosnie w prawo i w gore');
 173.   writeln('4 - Po spirali w prawo');
 174.   readln(decyzja);
 175.   repeat
 176.    clrscr;
 177.    writeln('Podaj liczbe wierszy');
 178.    readln(m);
 179.   until m<=10;
 180.   repeat
 181.    clrscr;
 182.    writeln('Podaj liczbe kolumn');
 183.    readln(n);
 184.   until n<=10;
 185.   Case decyzja of
 186.    1 : Begin
 187.         tab1(m,n);
 188.         pokaz12(m,n);
 189.        End;
 190.    2 : Begin
 191.         tab2(m,n);
 192.         {pokaz12(m,n);}
 193.        End;
 194.    3 : Begin
 195.         tab3(m,n);
 196.         pokaz12(m,n);
 197.        End;
 198.    4 : Begin
 199.         tab4(m,n);
 200.         {pokaz12(m,n);}
 201.        End;
 202.   End;
 203.   Writeln('Jesli chcesz zakonczyc program nacisnij (t/T)');
 204.   readln(znak);
 205.  until (znak='T') or (znak='t');
 206. End.
RAW Paste Data