Advertisement
desislava_topuzakova

6. Word Count

Jan 22nd, 2022
534
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package StreamsFilesDirectories_Exercise;
 2.  
 3. import java.io.IOException;
 4. import java.io.PrintWriter;
 5. import java.nio.file.Files;
 6. import java.nio.file.Path;
 7. import java.util.Arrays;
 8. import java.util.HashMap;
 9. import java.util.List;
 10. import java.util.Map;
 11.  
 12. public class WordCount_06 {
 13.     public static void main(String[] args) throws IOException {
 14.         //words.txt -> думи, които ще броим в друг файл
 15.         String pathWords = "C:\\Users\\I353529\\Desktop\\04. Java-Advanced-Files-and-Streams-Exercises-Resources\\words.txt";
 16.         //дума -> бр. срещанията
 17.         Map<String, Integer> countWords = new HashMap<>();
 18.  
 19.         //1. прочетем всички думи от файла и всяка една дума я съхраним в мап
 20.         List<String> allLinesWithWords = Files.readAllLines(Path.of(pathWords));
 21.         for (String lineWithWords : allLinesWithWords) {
 22.             //lineWithWords = "of which The".split("\\s+") -> ["of", "which", "The"]
 23.             Arrays.stream(lineWithWords.split("\\s+")).forEach(
 24.                     word -> {
 25.                         countWords.put(word, 0);
 26.                     }
 27.             );
 28.         }
 29.  
 30.         //countWords -> кои са думите, които ще търсим
 31.  
 32.         //2. прочитаме файла, в който ще търсим
 33.         String path = "C:\\Users\\I353529\\Desktop\\04. Java-Advanced-Files-and-Streams-Exercises-Resources\\text.txt";
 34.         //обхождаме всеки един ред -> взимаме всички думи на всеки ред -> проверяваме дали думата трябва да я преброим (само буквите, които са в мапа)
 35.         List<String> allLines = Files.readAllLines(Path.of(path));
 36.         for (String line : allLines) {
 37.             //line = "There are many variations".split("\\s+") -> []
 38.             Arrays.stream(line.split("\\s+")).forEach(word -> {
 39.                         if (countWords.containsKey(word)) {
 40.                             int currentCount = countWords.get(word);
 41.                             countWords.put(word, currentCount + 1);
 42.                         }
 43.                     }
 44.             );
 45.  
 46.         }
 47.  
 48.         //знаем коя буква колко пъти се среща
 49.         //3. принтираме резултата
 50.         //сортираме по value
 51.         //запис: ключ(дума) -> value(бр. срещанията)
 52.         PrintWriter writer = new PrintWriter("results.txt");
 53.         countWords.entrySet().stream().sorted((e1, e2) -> e2.getValue().compareTo(e1.getValue()))
 54.                 .forEach(entry -> writer.println(entry.getKey() + " - " + entry.getValue()));
 55.         writer.close();
 56.         //compareTo -> 0 (първото == второто), 1 (първото > второто), -1 (второто > първото)
 57.         //sorted -> 0 (не разменя местата на записите), 1 (разменя местата на първото и второто), -1 (не разменя местата на записите)
 58.  
 59.     }
 60. }
 61.  
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement