martaczaska

rewgq

Dec 1st, 2020
429
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package eti.radio.pr_inz;
 2.  
 3. import javax.imageio.ImageIO;
 4. import javax.swing.*;
 5. import java.awt.*;
 6. import java.awt.event.ActionEvent;
 7. import java.awt.event.ActionListener;
 8. import java.awt.event.KeyEvent;
 9. import java.awt.image.BufferedImage;
 10. import java.io.File;
 11. import java.io.IOException;
 12. import java.util.Random;
 13.  
 14. import org.jfree.chart.ChartFactory;
 15. import org.jfree.chart.ChartPanel;
 16. import org.jfree.chart.ChartUtils;
 17. import org.jfree.chart.JFreeChart;
 18. import org.jfree.chart.axis.CategoryAxis;
 19. import org.jfree.chart.axis.NumberAxis;
 20. import org.jfree.chart.axis.NumberTickUnit;
 21. import org.jfree.chart.axis.ValueAxis;
 22. import org.jfree.chart.plot.CategoryPlot;
 23. import org.jfree.chart.plot.Plot;
 24. import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
 25. import org.jfree.chart.renderer.category.CategoryItemRenderer;
 26. import org.jfree.chart.renderer.category.LineAndShapeRenderer;
 27. import org.jfree.chart.renderer.category.ScatterRenderer;
 28. import org.jfree.data.category.DefaultCategoryDataset;
 29. import org.jfree.data.xy.XYDataset;
 30. import org.jfree.data.xy.XYSeries;
 31. import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection;
 32.  
 33. public class Wykresy extends JPanel implements ActionListener {
 34.  
 35.     //
 36.     public Double[] xp = new Double[850];
 37.     public Double[] yp = new Double[850];
 38.     public Integer[] x = {470, 300, 300, 470, 640, 640, 470};
 39.     public Integer[] y = {400, 480, 313, 230, 313, 480, 570};
 40.     public double UT_x, UT_y, UT_odl;
 41.     public double BS0_x = x[0], BS0_y = y[0];
 42.     public double zasieg;
 43.  
 44.     int nw = 0, s = 1;
 45.     //double f_c = 2.6; // [GHz] *Math.pow(10, 9);
 46.     double d_2D; //m
 47.     double c = 3*Math.pow(10, 8);
 48.     int d_2D_IN = 1;
 49.     int h_BS = 25, h_UT = 1;  ///zrobić jako Slidery
 50.     int h_E = 1; // 1m
 51.     int h = 5; //w metrach, do RMa
 52.     int W = 20; //w metrach, do RMa
 53.  
 54.     double sigma_LOS, sigma_NLOS;
 55.     public Double[][] PL_LOS= new Double[7][850];
 56.     public Double[][] PL_NLOS= new Double[7][850];
 57.     public Double[][] PL_NLOS2= new Double[7][850];
 58.     double d_BP, d2_BP;
 59.     public Double[] p = {10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0};
 60.     public Double[] d2D = {10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0, 10.0};
 61.     public Double[][] d_3D = new Double[7][850];
 62.     public Double[] radius = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
 63.     public Double[] SNR = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
 64.     public Double[] SNR_WAT = {1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0};
 65.     public double I_suma_NLOS = 0, I_suma_LOS = 0;
 66.     double N = -174;
 67.     double N_W = Math.pow(10, (N/10 - 3));
 68.     //
 69.  
 70.     private JButton wyjscie;
 71.     private JLabel tytul7;
 72.     public JTabbedPane tabbedPane;
 73.     public String nazwaModelu = "";
 74.     public BufferedImage tlo_wykresy;
 75.     public double f_c = 3; //GHz
 76.     Double[] SINR_NLOS = new Double[850];
 77.     Double[] SINR_LOS = new Double[850];
 78.     Double[] SINR_dB_NLOS = new Double[850];
 79.     Double[] SINR_dB_LOS = new Double[850];
 80.     /////////////////////////////////////////
 81.     Double[] SINR_dB_NLOS_zaniki = new Double[850];
 82.     Double[] SINR_dB_LOS_zaniki = new Double[850];
 83.     /////////////////////////////////////////
 84.  
 85.     public int nr_tytulu = 0;
 86.  
 87.     public Wykresy(){
 88.         setLayout(null);
 89.         setVisible(true);
 90.  
 91.         for(int i=0; i < 850; i++){ // zerowanie SINRów, chyba jednak nie ma znaczenia
 92.             SINR_NLOS[i] = 0.0;
 93.             SINR_LOS[i] = 0.0;
 94.             SINR_dB_NLOS[i] = 0.0;
 95.             SINR_dB_LOS[i] = 0.0;
 96.         }
 97.  
 98.         File zdj_menu = new File("zdjecia/strona.png");
 99.         try{ tlo_wykresy = ImageIO.read(zdj_menu); }
 100.         catch(IOException e){ System.err.println("Blad odczytu obrazków"); }
 101.  
 102.         tytul7 = new JLabel( "Wykresy przedstawiające wartość SINR zależną od odległości UT od BS ", JLabel.CENTER);
 103.         tytul7.setBounds(5, 70, 1000, 100);
 104.         tytul7.setFont(new Font("Sitka Text", Font.BOLD, 25));
 105.  
 106.         wyjscie = new JButton("Wyjście");
 107.         wyjscie.addActionListener(this);
 108.         wyjscie.setBounds(750, 650, 180, 50);
 109.         wyjscie.setFont(new Font("Sitka Text", Font.BOLD, 25));
 110.         wyjscie.setBackground(Color.white);
 111.  
 112.         tabbedPane = new JTabbedPane();
 113.  
 114.         add(tabbedPane); add(tytul7); add(wyjscie);
 115.     }
 116.  
 117.     /*public DefaultCategoryDataset daneUT(double ut_distance){
 118.         DefaultCategoryDataset dane_UT = new DefaultCategoryDataset();
 119.  
 120.         for(int i=0; i < 850; i++){
 121.             if(i == (int)ut_distance){
 122.                 dane_UT.addValue((int)ut_distance,"UT", SINR_dB_NLOS[(int)ut_distance]);
 123.             }
 124.         }
 125.         return dane_UT;
 126.     }*/
 127.  
 128.     public DefaultCategoryDataset daneNLOS(){
 129.         DefaultCategoryDataset dane = new DefaultCategoryDataset();
 130.             for(int i=0; i < 850; i++){
 131.                 dane.addValue(i, "NLOS",  SINR_dB_NLOS[i]);
 132.             }
 133.  
 134.         return dane;
 135.     }
 136.  
 137.  
 138.     public XYDataset daneLOS(){
 139.         XYSeriesCollection zbior_danych = new XYSeriesCollection();
 140.         XYSeries dane = new XYSeries("");
 141.  
 142.         for(int i=0; i < 850; i++){
 143.             dane.add(i, SINR_dB_LOS[i]);
 144.         }
 145.         zbior_danych.addSeries(dane);
 146.  
 147.         return zbior_danych;
 148.     }
 149.  
 150.     ///////////////////////////////////////////////
 151.     public XYDataset daneNLOS_zaniki(){
 152.         XYSeriesCollection zbior_danych = new XYSeriesCollection();
 153.         XYSeries dane = new XYSeries("");
 154.  
 155.         for(int i=0; i < 850; i++){
 156.             dane.add(i, SINR_dB_NLOS_zaniki[i]);
 157.         }
 158.         zbior_danych.addSeries(dane);
 159.  
 160.         return zbior_danych;
 161.     }
 162.     public XYDataset daneLOS_zaniki(){
 163.         XYSeriesCollection zbior_danych = new XYSeriesCollection();
 164.         XYSeries dane = new XYSeries("");
 165.  
 166.         for(int i=0; i < 850; i++){
 167.             dane.add(i, SINR_dB_LOS_zaniki[i]);
 168.         }
 169.  
 170.         zbior_danych.addSeries(dane);
 171.  
 172.         return zbior_danych;
 173.     }
 174.     //////////////////////////////////////////////
 175.  
 176.     public void Rysuj_wykres(){
 177.         ///////////////// BLOP /////////////////
 178.         CategoryPlot plot_1 = new CategoryPlot();
 179.  
 180.         CategoryItemRenderer lineRenderer = new LineAndShapeRenderer();
 181.         plot_1.setDataset(0, daneNLOS());
 182.         plot_1.setRenderer(0, lineRenderer);
 183.         CategoryItemRenderer scatterRenderer = new ScatterRenderer();
 184.         plot_1.setDataset(1, daneUT(UT_odl));
 185.         plot_1.setRenderer(1, scatterRenderer);
 186.         plot_1.setDomainAxis(new CategoryAxis("d [m]"));
 187.         plot_1.setRangeAxis(new NumberAxis("SINR [dB]"));
 188.  
 189.         JFreeChart wykres_1 = new JFreeChart(plot_1);
 190.         wykres_1.setTitle("Funkcja wartości SINR od odległości od stacji bazowej (scenariusz LOS)");
 191.         ChartPanel chPanel_1 = new ChartPanel(wykres_1);
 192.  
 193.         ///////////////// BLOP /////////////////
 194.  
 195.         /////////////////////////
 196.        /* ValueAxis rangeAxis = wykres_1.getXYPlot().getDomainAxis();
 197.         rangeAxis.setRange(0.0, 80.0);
 198.         rangeAxis.setAutoTickUnitSelection(true);
 199.  
 200.         ValueAxis domainAxis = wykres_1.getXYPlot().getRangeAxis();
 201.         if(s == 1){domainAxis.setRange(0, 1000);}
 202.         else if(s == 2){ domainAxis.setRange(0, 1000);}
 203.         else if(s == 3){ domainAxis.setRange(0, 1000);}
 204.         else if(s == 4){ domainAxis.setRange(0, 650);}
 205.         else if(s == 5){ domainAxis.setRange(0, 650);}
 206.         else if(s == 6){ domainAxis.setRange(0, 5000);}
 207.         else if(s == 7){ domainAxis.setRange(0, 5000);}
 208.         domainAxis.setAutoTickUnitSelection(true);*/
 209.  
 210.         /////////////////////////////////////////
 211.  
 212.  
 213.         XYDataset dane_LOS = daneLOS(); //dodawanie wartości SINR
 214.  
 215.         JFreeChart wykres_2 = ChartFactory.createXYLineChart("Funkcja wartości SINR od odległości od stacji bazowej (scenariusz LOS)",
 216.                 "d [m]",
 217.                 "SINR [dB]",
 218.                 dane_LOS,
 219.                 PlotOrientation.VERTICAL,
 220.                 true, true, false);
 221.  
 222.  
 223.         ChartPanel chPanel_2 = new ChartPanel(wykres_2);
 224.  
 225.         ///////////////////////////////////////////////////////
 226.         XYDataset dane_NLOS_zaniki = daneNLOS_zaniki(); //dodawanie wartości SINR
 227.  
 228.         JFreeChart wykres_3 = ChartFactory.createXYLineChart("Funkcja wartości SINR od odległości od stacji bazowej z uwzględnieniem zaników powolnych (scenariusz NLOS)",
 229.                 "d [m]",
 230.                 "SINR [dB]",
 231.                 dane_NLOS_zaniki,
 232.                 PlotOrientation.VERTICAL,
 233.                 true, true, false);
 234.  
 235.         ChartPanel chPanel_3 = new ChartPanel(wykres_3);
 236.  
 237.         XYDataset dane_LOS_zaniki = daneLOS_zaniki(); //dodawanie wartości SINR
 238.  
 239.         JFreeChart wykres_4 = ChartFactory.createXYLineChart("Funkcja wartości SINR od odległości od stacji bazowej z uwzględnieniem zaników powolnych (scenariusz LOS)",
 240.                 "d [m]",
 241.                 "SINR [dB]",
 242.                 dane_LOS_zaniki,
 243.                 PlotOrientation.VERTICAL,
 244.                 true, true, false);
 245.  
 246.         ChartPanel chPanel_4 = new ChartPanel(wykres_4);
 247.         ///////////////////////////////////////////////////////
 248.  
 249.         SwingUtilities.invokeLater(() -> {
 250.             chPanel_1.setBounds(1, 200, 520, 380);
 251.             chPanel_1.setVisible(true);
 252.  
 253.             chPanel_2.setBounds(500, 200, 520, 380);
 254.             chPanel_2.setVisible(true);
 255.  
 256.             chPanel_3.setBounds(500, 200, 520, 380);
 257.             chPanel_3.setVisible(true);
 258.  
 259.             chPanel_4.setBounds(500, 200, 520, 380);
 260.             chPanel_4.setVisible(true);
 261.         });
 262.  
 263.  
 264.         /////// JTabbedPane :
 265.         //JTabbedPane tabbedPane = new JTabbedPane();
 266.         tabbedPane.setBounds(130, 130, 750, 500);
 267.         tabbedPane.setBackground(Color.WHITE);
 268.  
 269.         tabbedPane.addTab("Wykres NLOS", chPanel_1);
 270.         tabbedPane.setMnemonicAt(0, KeyEvent.VK_2);
 271.  
 272.         tabbedPane.addTab("Wykres LOS", chPanel_2);
 273.         tabbedPane.setMnemonicAt(1, KeyEvent.VK_2);
 274.  
 275.         tabbedPane.addTab("Wykres NLOS z uwzględnieniem zaników", chPanel_3);
 276.         tabbedPane.setMnemonicAt(2, KeyEvent.VK_2);
 277.  
 278.         tabbedPane.addTab("Wykres LOS z uwzględnieniem zaników", chPanel_4);
 279.         tabbedPane.setMnemonicAt(3, KeyEvent.VK_2);
 280.  
 281.         tabbedPane.setVisible(true);
 282.  
 283.         //tytul7 = new JLabel( "Wykresy przedstawiające wartość SINR dla modelu " + nazwaModelu, JLabel.CENTER);
 284.         //add(chPanel_1);  add(chPanel_2); add(tytul7);
 285.         add(tabbedPane);
 286.     }
 287.  
 288.     public void actionPerformed(ActionEvent e){
 289.         Object source = e.getSource();
 290.         if(source == wyjscie){
 291.             System.exit(0);
 292.         }
 293.     }
 294.  
 295.     public void paintComponent(Graphics graphic) {
 296.         Graphics2D g2d = (Graphics2D) graphic;
 297.         g2d.drawImage(tlo_wykresy, 0, 0, this);
 298.     }
 299.  
 300.  
 301.     public double PL_O2I(int n, double pl){
 302.         double L_szklo = 2 + 0.2*f_c; //dB
 303.         double L_beton = 5 + 4*f_c; //dB
 304.         double PL_przeniki = 0;
 305.         double PL_tw, PL_in, sigma_P;
 306.         double N = 5;  // !!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZMIENIĆ
 307.         PL_in = 0.5*d_2D_IN;
 308.  
 309.         if(n == 0){ //nisko stratny model
 310.             PL_tw = 5 - Math.log10(0.3*Math.pow(10, (-L_szklo/10)) + 0.7*Math.pow(10, (-L_beton/10)));
 311.             sigma_P = 4.4; //dB
 312.             PL_przeniki = pl + PL_tw + PL_in; // + N;
 313.         }
 314.         else if(n == 1){ ////wysoko stratny model
 315.             PL_tw = 5 - Math.log10(0.7*Math.pow(10, (-L_szklo/10)) + 0.3*Math.pow(10, (-L_beton/10)));
 316.             sigma_P = 4.4; //dB
 317.             PL_przeniki = pl + PL_tw + PL_in; // + N;
 318.         }
 319.         return PL_przeniki;
 320.     }
 321.  
 322.     public double licz_sygnal_odebrany(double P_T, double G_TX, double L_FTX, double G_RX, double L_FRX, double PathL){
 323.         //SINR = P_T + G_TX - L_FTX + (PL +I) + G_RX - L_FRX - N - F - IM
 324.         int IM = 2;
 325.         double S, t_e = 1, t_o = 290, N, F;
 326.         //double k = 1.38*Math.pow(10, (-38)); //N = 10*Math.log10(k * t_o * pasmo); //N = -174; // [dBm]
 327.         F = 6 ;
 328.         S = P_T + G_TX - L_FTX - PathL + G_RX - L_FRX - F - IM; // [dBm]
 329.  
 330.         return S;
 331.     }
 332.  
 333.     public void pathLossDlaModelu(double ut_x, double ut_y, double f, boolean zmiennaLosowa){
 334.         if(s == 1){
 335.             d_2D = 140;
 336.             sigma_LOS = 3; //dB
 337.             sigma_NLOS = 8.03; //dB
 338.         }
 339.         else if(s == 2){
 340.             d_2D = 1000;
 341.             sigma_LOS = 4; //dB
 342.             sigma_NLOS = 6; //dB
 343.         }
 344.         else if(s == 3){
 345.             d_2D = 1000;
 346.             sigma_LOS = 4; //dB
 347.             sigma_NLOS = 6; //dB
 348.         }
 349.         else if(s == 4 ){
 350.             d_2D = 650;
 351.             sigma_LOS = 4; //dB
 352.             sigma_NLOS = 7.82; //dB
 353.         }
 354.         else if(s == 5){
 355.             d_2D = 650;
 356.             sigma_LOS = 4; //dB
 357.             sigma_NLOS = 7.82; //dB
 358.         }
 359.         else if(s == 6){
 360.             d_2D = 5000;
 361.             if(d_2D >= 10 && d_2D <= d2_BP){sigma_LOS = 4;} //dB}
 362.             else if(d_2D >= d2_BP && d_2D <= 21000){sigma_LOS = 6;} //dB}
 363.             sigma_NLOS = 8;
 364.         }
 365.         else if(s == 7){
 366.             d_2D = 5000;
 367.             if(d_2D >= 10 && d_2D <= d2_BP){sigma_LOS = 4;} //dB}
 368.             else if(d_2D >= d2_BP && d_2D <= 21000){sigma_LOS = 6;} //dB}
 369.             sigma_NLOS = 8;
 370.         }
 371.  
 372.         for(int k = 1; k < 7; k++){
 373.             xp[0] = 470.0;
 374.             yp[0] = 400.0;
 375.             radius[k] = Math.sqrt( Math.pow((x[k] - xp[0]), 2) + Math.pow((y[k] - yp[0]), 2));
 376.             d2D[k] = (radius[k]*d_2D)/85;
 377.             d_3D[k][0] = Math.sqrt( Math.pow((h_BS-h_UT), 2) + Math.pow(d2D[k], 2) );
 378.             System.out.println("d_3D["+k+"] = " + d_3D[k][0]);
 379.         }
 380.  
 381.         d_3D[0][0] = Math.sqrt( Math.pow((h_BS-h_UT), 2) + Math.pow(Double.MIN_VALUE, 2) );
 382.         //d_3D[0][0] = Double.MIN_VALUE; //!!!!!!!!!
 383.  
 384.         for(int j=1; j < 850; j++){
 385.             if((ut_x > BS0_x) && (ut_y < BS0_y)){ // I ćwiartka
 386.                 xp[j] = xp[j-1] + 0.1;
 387.                 yp[j] = ((-1)*(ut_y - y[0])/(ut_x - x[0])) * (xp[j] - x[0]) + y[0]; // (-1) bo y rośnie w dół
 388.             }
 389.             else if((ut_x < BS0_x) && (ut_y < BS0_y)){ // II ćwiartka
 390.                 xp[j] = xp[j-1] - 0.1;
 391.                 yp[j] = ((-1)*(ut_y - y[0])/(ut_x - x[0])) * (xp[j] - x[0]) + y[0]; // (-1) bo y rośnie w dół
 392.             }
 393.             else if((ut_x < BS0_x) && (ut_y > BS0_y)){ // III ćwiartka
 394.                 xp[j] = xp[j-1] - 0.1;
 395.                 yp[j] = ((-1)*(ut_y - y[0])/(ut_x - x[0])) * (xp[j] - x[0]) + y[0]; // (-1) bo y rośnie w dół
 396.             }
 397.             else if((ut_x > BS0_x) && (ut_y > BS0_y)){ // IV ćwiartka
 398.                 xp[j] = xp[j-1] + 0.1;
 399.                 yp[j] = ((-1)*(ut_y - y[0])/(ut_x - x[0])) * (xp[j] - x[0]) + y[0]; // (-1) bo y rośnie w dół
 400.             }
 401.  
 402.             for(int i = 0; i < 7; i++){
 403.                 radius[i] = Math.sqrt( Math.pow((x[i] - xp[j]), 2) + Math.pow((y[i] - yp[j]), 2));
 404.                 d2D[i] = (radius[i] * d_2D)/85; // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 405.                 d_3D[i][j] = Math.sqrt( Math.pow((h_BS-h_UT), 2) + Math.pow(d2D[i], 2) );
 406.             }
 407.         }
 408.  
 409.  
 410.         if(s == 1){ //model Indoor Hotspot - InH
 411.             for(int j = 0; j < 850; j++){
 412.                 for(int i=0; i < 7; i++){
 413.                     PL_LOS[i][j] = 32.4 + 17.3*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i);     //- path loss for LOS
 414.                     PL_NLOS2[i][j] = 38.3*Math.log10(d_3D[i][j]) + 17.3 + 24.9*Math.log10(f + 0.1*i);
 415.                     PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);                           //- path loss for NLOS
 416.                 }
 417.             }
 418.             /*sigma_LOS = 3; //dB
 419.             sigma_NLOS = 8.03; //dB*/
 420.         }
 421.  
 422.         else if(s == 2 || s == 3){ //model Urban Macro- UMa
 423.             for(int j = 0; j < 850; j++){
 424.                 for(int i=0; i < 7; i++){
 425.                     if( d_2D >= 10 && d_2D <= d_BP){
 426.                         PL_LOS[i][j] = 28 + 22*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i);
 427.                         PL_NLOS2[i][j] = 13.54 + 39.08*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i) -0.6*(h_UT-1.5);
 428.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 429.                     }
 430.                     else if(d_2D >= d_BP && d_2D <= 5000){
 431.                         PL_LOS[i][j] = 28 + 40*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i) -9*Math.log10(Math.pow(d_BP,2) + Math.pow((h_BS + h_UT),2));
 432.                         PL_NLOS2[i][j] = 13.54 + 39.08*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f + 0.1*i) -0.6*(h_UT-1.5);
 433.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 434.                     }
 435.                 }
 436.             }
 437.             /*sigma_LOS = 4; //dB
 438.             sigma_NLOS = 6; //dB*/
 439.  
 440.             if(s == 3) {
 441.                 for(int j = 0; j < 850; j++){
 442.                     for(int i=0; i < 7; i++){
 443.                         PL_LOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_LOS[i][j]);
 444.                         PL_NLOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_NLOS[i][j]);
 445.                     }
 446.                 }
 447.             }
 448.         }
 449.         else if(s == 4 || s == 5){ //model Urban Micro- UMi
 450.             for(int j = 0; j < 850; j++){
 451.                 for(int i=0; i < 7; i++){
 452.                     if( d_2D >= 10 && d_2D <= d_BP){
 453.                         PL_LOS[i][j] = 32.4 + 21*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f);
 454.                         PL_NLOS2[i][j] = 22.4 + 35.3*Math.log10(d_3D[i][j]) + 21.3*Math.log10(f) -0.3*(h_UT-1.5);
 455.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 456.                     }
 457.                     else if(d_2D >= d_BP && d_2D <= 5000){
 458.                         PL_LOS[i][j] = 32.4 + 40*Math.log10(d_3D[i][j]) + 20*Math.log10(f) -9.5*Math.log10(Math.pow(d_BP,2) + Math.pow((h_BS + h_UT),2));
 459.                         PL_NLOS2[i][j] = 22.4 + 35.3*Math.log10(d_3D[i][j]) + 21.3*Math.log10(f) -0.3*(h_UT-1.5);
 460.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 461.                     }
 462.                 }
 463.             }
 464.             sigma_LOS = 4; //dB
 465.             sigma_NLOS = 7.82; //dB
 466.  
 467.             if(s == 5) {
 468.                 for(int j = 0; j < 850; j++){
 469.                     for(int i=0; i < 7; i++){
 470.                         PL_LOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_LOS[i][j]);
 471.                         PL_NLOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_NLOS[i][j]);
 472.                     }
 473.                 }
 474.             }
 475.         }
 476.  
 477.         else if(s == 6 || s == 7) { //model Rural Macro- RMa
 478.             for(int j = 0; j < 850; j++){
 479.                 for(int i=0; i < 7; i++){
 480.                     if (d_2D >= 10 && d_2D <= d2_BP) {
 481.                         PL_LOS[i][j] = 20 * Math.log10((40 * Math.PI * d_3D[i][j] * f) / 3) + Math.min(Math.pow(0.03 * h, 1.72), 10) * Math.log10(d_3D[i][j]) - Math.min(Math.pow(0.044 * h, 1.72), 14.77) + 0.002 * Math.log10(h) * d_3D[i][j];
 482.                         PL_NLOS2[i][j] = 161.04 - 7.1 * Math.log10(W) + 7.5 * Math.log10(h) - (24.37 - 3.7 * Math.pow((h / h_BS), 2)) * Math.log10(h_BS) + (43.42 - 3.1 * Math.log10(h_BS)) * (Math.log10(d_3D[i][j]) - 3) + 20 * Math.log10(f) - (3.2 *Math.pow(Math.log10(11.75 * h_UT), 2) - 4.97);
 483.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 484.                         sigma_LOS = 4; //dB
 485.                     } else if (d_2D >= d2_BP && d_2D <= 21000) {
 486.                         PL_LOS[i][j] = 20 * Math.log10((40 * Math.PI * d2_BP * f) / 3) + Math.min(Math.pow(0.03 * h, 1.72), 10) * Math.log10(d2_BP) - Math.min(Math.pow(0.044 * h, 1.72), 14.77) + 0.002 * Math.log10(h) * d2_BP + 40 * Math.log10(d_3D[i][j] / d2_BP);
 487.                         PL_NLOS2[i][j] = 161.04 - 7.1 * Math.log10(W) + 7.5 * Math.log10(h) - (24.37 - 3.7 * Math.pow((h / h_BS), 2)) * Math.log10(h_BS) + (43.42 - 3.1 * Math.log10(h_BS)) * (Math.log10(d_3D[i][j]) - 3) + 20 * Math.log10(f) - (3.2 *Math.pow(Math.log10(11.75 * h_UT), 2) - 4.97);
 488.                         PL_NLOS[i][j] = Math.max(PL_LOS[i][j], PL_NLOS2[i][j]);
 489.                         sigma_LOS = 6; //dB
 490.                     }
 491.                 }
 492.             }
 493.             sigma_NLOS = 8; //dB
 494.  
 495.             if (s == 7) {
 496.                 for(int j = 0; j < 850; j++){
 497.                     for(int i=0; i < 7; i++){
 498.                         PL_LOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_LOS[i][j]);
 499.                         PL_NLOS[i][j] = PL_O2I(nw, PL_NLOS[i][j]);
 500.                         System.out.println("Udało się, yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaay!");
 501.                     }
 502.                 }
 503.             }
 504.         }
 505.  
 506.     }
 507.  
 508.     public void licz_SINR() {
 509.         Double[] S_NLOS = new Double[7];
 510.         Double[] S_LOS = new Double[7];
 511.         Double[] I_W_NLOS = new Double[7]; //inerferencje w watach
 512.         Double[] I_W_LOS = new Double[7]; //inerferencje w watach
 513.         Double[] S_0_NLOS = new Double[850];
 514.         Double[] S_0_LOS = new Double[850];
 515.  
 516.         for (int q = 0; q < 2; q++) {
 517.             if(q==1){
 518.                 Random r = new Random();
 519.                 for(int j = 0; j < 850; j++){
 520.                     for(int i=0; i < 7; i++){
 521.                         PL_LOS[i][j] = PL_LOS[i][j] + r.nextGaussian()*sigma_LOS;
 522.                         PL_NLOS[i][j] = PL_NLOS[i][j] + r.nextGaussian()*sigma_NLOS;
 523.                     }
 524.                 }
 525.             }
 526.  
 527.         for (int t = 0; t < 850; t++) {
 528.             for (int i = 0; i < 7; i++) {
 529.                 if (i == 0) {
 530.                     if (t == 0) {
 531.                         S_NLOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, 0);
 532.                         S_LOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, 0);  //LOS tylko między UT i BS0
 533.                     }
 534.                     S_NLOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, PL_NLOS[i][t]);
 535.                     S_LOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, PL_LOS[i][t]);  //LOS tylko między UT i BS0
 536.                 } else {
 537.                     S_NLOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, PL_NLOS[i][t]);
 538.                     S_LOS[i] = licz_sygnal_odebrany(p[i], 17, 2, 0, 0, PL_NLOS[i][t]);
 539.                 }
 540.             }
 541.  
 542.             S_0_NLOS[t] = Math.pow(10, (S_NLOS[0] / 10 - 3)); // z dBm na waty
 543.             I_W_NLOS[0] = 0.0;
 544.             I_suma_NLOS = 0.0;
 545.  
 546.             S_0_LOS[t] = Math.pow(10, (S_LOS[0] / 10 - 3)); // z dBm na waty
 547.             I_W_LOS[0] = 0.0;
 548.             I_suma_LOS = 0.0;
 549.  
 550.             for (int j = 1; j < 7; j++) {
 551.                 I_W_NLOS[j] = Math.pow(10, S_NLOS[j] / 10 - 3); // z dBm na waty
 552.                 I_suma_NLOS = I_suma_NLOS + I_W_NLOS[j];
 553.  
 554.                 I_W_LOS[j] = Math.pow(10, (S_LOS[j] / 10 - 3)); // z dBm na waty
 555.                 I_suma_LOS = I_suma_LOS + I_W_LOS[j];
 556.             }
 557.  
 558.             if(q == 0){
 559.                 SINR_NLOS[t] = S_0_NLOS[t] / (I_suma_NLOS + N_W);
 560.                 SINR_dB_NLOS[t] = 10 * Math.log10(SINR_NLOS[t]); //na dB
 561.  
 562.                 SINR_LOS[t] = S_0_LOS[t] / (I_suma_LOS + N_W);
 563.                 SINR_dB_LOS[t] = 10 * Math.log10(SINR_LOS[t]); //na dB
 564.             }
 565.             else if(q == 1){
 566.                 SINR_NLOS[t] = S_0_NLOS[t] / (I_suma_NLOS + N_W);
 567.                 SINR_dB_NLOS_zaniki[t] = 10 * Math.log10(SINR_NLOS[t]); //na dB
 568.  
 569.                 SINR_LOS[t] = S_0_LOS[t] / (I_suma_LOS + N_W);
 570.                 SINR_dB_LOS_zaniki[t] = 10 * Math.log10(SINR_LOS[t]); //na dB
 571.             }
 572.  
 573.         }
 574.  
 575.         System.out.println("SINR_dB_NLOS dla t = 0 " + SINR_dB_NLOS[0]);
 576.         System.out.println("SINR_dB_LOS dla t = 0 " + SINR_dB_LOS[0]);
 577.  
 578.         System.out.println("SINR_dB_NLOS dla t = 850 " + SINR_dB_NLOS[849]);
 579.         System.out.println("SINR_dB_LOS dla t = 850 " + SINR_dB_LOS[849]);
 580.  
 581.         }
 582.  
 583.     }
 584.  
 585. }
RAW Paste Data