SHARE
TWEET

CWICZENIE_NR_1_PRZENIKANIE_SIE_OBRAZOW

pabloducato Jun 8th, 2019 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stdafx.h" //CWICZENIE NR 1 PRZENIKANIE SIE DWOCH OBRAZOW
 2. #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>  // Gaussian Blur
 3. #include <opencv2/core/core.hpp>        // Basic OpenCV structures (cv::Mat, Scalar)
 4. #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <math.h>
 7. #include <iostream>
 8. using namespace std;
 9. using namespace cv;
 10.  
 11. float step = 0.02f; //krok typu float
 12. bool Diffuse(Mat_<Vec3b> &peppersPixels, Mat_<Vec3b> &fruitsPixels, Mat_<Vec3b> &imagesDiffusionPixels, float ratio);
 13. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 14. {
 15.     // Stworzenie okna w którym przechwycone obrazy bêd¹ wyœwietlane
 16.     cvNamedWindow("Przenikanie sie obrazów", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
 17.     // Pobranie obrazu Zadanie 1
 18.     Mat imagePeppers = imread("peppers.jpg",CV_LOAD_IMAGE_COLOR);
 19.     Mat imageFruits = imread("fruits.jpg",CV_LOAD_IMAGE_COLOR);
 20.     // Utworzenie obiektu przechowuj¹cego obraz, który bêdzie wynikiem przenikania
 21.     Mat imagesDiffusion = imagePeppers.clone();
 22.     // Uzyskanie macierzy pikseli na podstawie obiektów Mat
 23.     Mat_<Vec3b> peppersPixels = imagePeppers;
 24.     Mat_<Vec3b> fruitsPixels = imageFruits;
 25.     Mat_<Vec3b> imagesDiffusionPixels = imagesDiffusion;
 26.  
 27.     do
 28.     {
 29.         float ratio = 1.0f; //wspołczynnik przenikania ratio typu typu float
 30.         for(ratio; ratio > 0; ratio -= step)
 31.         {
 32.             // Przenikanie obrazów
 33.             if(Diffuse(peppersPixels, fruitsPixels, imagesDiffusionPixels, ratio) == true)
 34.             goto end;
 35.             // Wyœwietlanie obrazu
 36.             imshow("Przenikanie siê obrazów", imagesDiffusion);
 37.         }
 38.         /*TODO: tutaj stworzyæ drugc petle for zmianiajaca ratio*/
 39.         for(ratio; ratio < 1; ratio += step)
 40.         {
 41.             // Przenikanie obrazów
 42.             if(Diffuse(peppersPixels, fruitsPixels, imagesDiffusionPixels, ratio) == true)
 43.             goto end;
 44.             // Wyœwietlanie obrazu
 45.             imshow("Przenikanie siê obrazów", imagesDiffusion);
 46.         }
 47.     }
 48.     while(true);
 49. end:
 50.  
 51.     // Niszczenie okna
 52.     cvDestroyWindow("Przenikanie siê obrazów");
 53.     return 0;
 54. }
 55.  
 56. bool Diffuse(Mat_<Vec3b> &peppersPixels, Mat_<Vec3b> &fruitsPixels, Mat_<Vec3b> &imagesDiffusionPixels, float ratio)
 57. {
 58.     /* Funkcja przenikaj¹ca obrazy peppersPixels oraz fruitsPixels (maj¹ one ten sam rozmiar).
 59.     Parametr ratio jest wpó³czynnikiem przenikania i powinien zmieniaæ wartoœæ w zakresie od 1 do 0 z krokiem 0.01.
 60.     Obraz powinien przechodziæ w kolejnoœci od peppersPixels do fruitsPixels, nastêpnie od fruitsPixels
 61.     do peppersPixels i od pocz¹tku.
 62.     Wynikowy obraz zostaje zapisywany w imagesDiffusionPixels.
 63.  
 64.     1 etap æwiczenia: Nale¿y przetwarzaæ obrazy szare - 1-kana³owe.
 65.     2 etap æwiczenia: Nale¿y przetwarzaæ obrazy 3-kana³owe (RGB) w 3 zagnie¿d¿onych pêtlach
 66.                       (ka¿dy wiersz, kolumna, kana³). Do wykonania tego etapu nale¿y wprowadziæ zmiany
 67.                       równie¿ poza funkcj¹ Diffuse.*/
 68.    
 69.     // TODO: przenikanie siê pikseli obrazu
 70.    
 71.     // Na koñcu funkcja powinna oczekiwaæ 1 milisekundê na wciœniêcie klawisza Esc lub Enter.
 72.     // Jeœli u¿ytkownik wciœnie któryœ z wymienionych klawiszy, funkcja powinna zwróciæ wartoœæ true. Zadanie 2
 73.     for(int i = 0; i<peppersPixels.rows; i++)
 74.     {
 75.         for(int j = 0; j<peppersPixels.cols; j++)
 76.         {
 77.             for(int k = 0; k<3; k++)
 78.             {
 79.                 //wartości odpowiadających sobie pikseli obrazu pierwszego oraz drugiego przemnożone przez odpowiednio ratio i (1 - ratio)
 80.                 imagesDiffusionPixels[i][j][k] = peppersPixels[i][j][k] * ratio + fruitsPixels[i][j][k] * (1 - ratio);
 81.             }
 82.         }
 83.     }
 84.     // TODO: oczenikawnie przez 1 milisekunde na klawisz
 85.     char c;
 86.     c = cvWaitKey(1); //tymczasowe
 87.     if (c==27 || c==13) return true;
 88.     //Zadanie 3 Dynamiczna zmiana szybkości przenikania się obrazów - klawisze '+' i '-'
 89.     //Dopuszczalny zakres wartości zmiennej ratio, to [0.001 – 0.1]
 90.     else if (c==43 && step <= 0.1)
 91.     {
 92.         step += 0.02; //0.003;
 93.     }
 94.     else if (c==45 && step >= 0.001)
 95.     {
 96.         step -= 0.02; //0.003;
 97.     }
 98.     return false;
 99. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top