Advertisement
olelek

toy cash register

Feb 18th, 2019
695
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Arduino 10.11 KB | None | 0 0
 1. /*
 2.  * Zabawkowa kasa fiskalna
 3.  * 2019-01-31 Aleksander Kawęczyński e.vt0.pl
 4.  * Arduino pro mini, klawiatura membranowa 4x4, LCD 16x2, drukarka DP-Q58A
 5.  *
 6.  * Układ na wejściu zasilania z szeregowo podłączonym mosfetem-p, załączanie: microswitch chwilowy, podtrzymanie włączenia przez pin A3.
 7.  *
 8.  * 13 - power control: high - on, low - off; connected to gate of transistor, pobór prądu w stanie wyłączonym: 0,1uA
 9.  * 2 - printer software serial
 10.  * 3 .. 10 - 4x4 keyboard matrix
 11.  * 11 - LCD RS (4)
 12.  * 12 - LCD E (6)
 13.  * A0 - LCD D4 (11)
 14.  * A1 - LCD D5 (12)
 15.  * A2 - LCD D6 (13)
 16.  * A3 - LCD D7 (14)
 17.  * A6 - Vbat przez dzielnik 100K/100K
 18.  */
 19. #include <LiquidCrystal.h>
 20. #include <SendOnlySoftwareSerial.h>
 21. #include <EEPROM.h>
 22. #include <avr/pgmspace.h>
 23.  
 24. #define POWER_CTL 13
 25. #define VBATMIN 6000   //minimum battery voltage in mV
 26. #define VERSION "1.1"
 27.  
 28. SendOnlySoftwareSerial drukarka(2);  // Tx pin
 29. LiquidCrystal lcd(11, 12, A0, A1, A2, A3);
 30.  
 31. unsigned long lastAction=0;
 32. const unsigned long idle=(5UL*60UL*1000UL); //2 minutes
 33. uint16_t keyState=0, lastKeyState=0;
 34. char buff[80];
 35. uint16_t suma_cen = 0, powerCounter = 0, printCounter = 0;
 36. const uint8_t baza = 5;
 37. uint8_t cashier=0;
 38.  
 39. const char  s0[] PROGMEM = "BU\x02KA";
 40. const char  s1[] PROGMEM = "SER";
 41. const char  s2[] PROGMEM = "MLEKO";
 42. const char  s3[] PROGMEM = "P\x02\ATKI";
 43. const char  s4[] PROGMEM = "ZESZYT";
 44. const char  s5[] PROGMEM = "LODY";
 45. const char  s6[] PROGMEM = "PIZZA";
 46. const char  s7[] PROGMEM = "WARZYWA";
 47. const char  s8[] PROGMEM = "SOK";
 48. const char  s9[] PROGMEM = "S\x02\ODYCZE";
 49. const char  s10[] PROGMEM = "KAKAO";
 50. const char  s11[] PROGMEM = "CZYTANKA";
 51.  
 52. PGM_P const produkty[] PROGMEM = {s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,s11};
 53.  
 54. const char  t0[] PROGMEM = " Sklep \"Julka\"";
 55. const char  t1[] PROGMEM = " Sklep \"Franek\"";
 56. const char  t2[] PROGMEM = " Sklep \"Maja\"";
 57. const char  t3[] PROGMEM = "Z A P R A S Z A";
 58. const char  t4[] PROGMEM = " DO ZOBACZENIA!";
 59.  
 60.  
 61. PGM_P const powitania[] PROGMEM = {t0,t1,t2,t3,t4};
 62.  
 63. const uint16_t ceny[] PROGMEM = {
 64.   1,//0
 65.   6,//1
 66.   3,//2
 67.   4,//3
 68.   2,//4
 69.   2,//5
 70.   10,//6
 71.   7,//7
 72.   5,//8
 73.   8,//9
 74.   9,//10
 75.   20//11
 76. };
 77.  
 78. byte el[8] = {
 79.   0b01000,
 80.   0b01001,
 81.   0b01010,
 82.   0b01100,
 83.   0b01000,
 84.   0b11000,
 85.   0b01111,
 86.   0b00000
 87. };
 88.  
 89. void setup() {
 90.   // pin configuration
 91.   pinMode(POWER_CTL, OUTPUT);
 92.   digitalWrite(POWER_CTL, HIGH);
 93.  
 94.   //licznik uruchomien
 95.  
 96.   powerCounter = EEPROM.read(0);
 97.   powerCounter += (EEPROM.read(1) << 8);
 98.   printCounter = EEPROM.read(2);
 99.   printCounter += (EEPROM.read(3) << 8);
 100.  
 101.  
 102.   if( (printCounter == 255) && (analogRead(A6)<5)){
 103.   //po przeprogramowaniu, trzeba wyczyścić zmienne  
 104.     powerCounter =0;
 105.     printCounter = 0;
 106.     EEPROM.write(2, ++printCounter);
 107.   }
 108.  
 109.   ++powerCounter;
 110.   EEPROM.write(0, powerCounter);
 111.  
 112.   lcd.begin(16, 2);
 113.   lcd.createChar(2, el);
 114.   lcd.clear();
 115.   cashier = (powerCounter % 3);
 116.   strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(powitania[cashier])));
 117.   lcd.print(buff);
 118.   lcd.setCursor(0, 1);
 119.   strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(powitania[3])));
 120.   lcd.print(buff);
 121.   drukarka.begin(9600);
 122.   //wait until power button is not pressed
 123.  
 124.   delay(100);
 125.   drukarka.print("\x1B\x40\x1B\x61\x49");
 126.   lastAction = millis();
 127. }
 128.  
 129. void loop() {
 130.   //Keyboard module:
 131.   uint16_t keys = keyDown();
 132.   uint8_t wybranyProdukt = 0;
 133.   //logic module
 134.   if(keys) lastAction = millis();
 135.  
 136.   //battery voltage check
 137.  
 138.  
 139.   switch (keys){
 140.     case 0:
 141.       delay(100);
 142.       if((analogRead(A6)*10) < VBATMIN){
 143.       lcd.clear();
 144.       lcd.print("Bateria");
 145.       lcd.setCursor(0, 1);
 146.       lcd.print("Roz\x02adowana!");
 147.       delay(2000);
 148.       wylacz();
 149.       }
 150.     break;
 151.     case (1<<0)://D -- zakonczenie paragonu
 152.       if(suma_cen == 0){
 153.         lcd.clear();
 154.         sprintf(buff, "Vb=%d mV; v" VERSION,analogRead(A6)*10 );
 155.         lcd.print(buff);
 156.         lcd.setCursor(0, 1);
 157.         sprintf(buff, "PWc=%d PrC=%d",powerCounter, printCounter);
 158.         lcd.print(buff);
 159.         delay(2000);
 160.         lcd_powitanie();
 161.       }
 162.       else{
 163.         printFooter();
 164.       }
 165.  
 166.      
 167.     break;
 168.     case (1<<1)://#
 169.       wybranyProdukt = 12;
 170.     break;
 171.     case (1<<2)://0
 172.       wybranyProdukt = 10;
 173.     break;
 174.     case (1<<3)://*
 175.       wybranyProdukt = 11;
 176.     break;
 177.     case (1<<4)://C
 178.       //change cashier
 179.         if(suma_cen == 0){
 180.           cashier = (++cashier) % 3;
 181.           lcd_powitanie();
 182.         }
 183.     break;
 184.     case (1<<5)://9
 185.       wybranyProdukt = 9;
 186.     break;
 187.     case (1<<6)://8
 188.       wybranyProdukt = 8;
 189.     break;
 190.     case (1<<7)://7
 191.       wybranyProdukt = 7;
 192.     break;
 193.     case (1<<8)://B
 194.       if(suma_cen == 0){
 195.         //wydrukuj cos innego
 196.         drukarka.print("\x1B\x61\x48"); //alignment left
 197.        
 198.         drukarka.print("       ,~~.\r\
 199.      (  6 )-_,\r\
 200. ('\___ )=='-'    KACZKA\r\
 201.  \\ .   ) )\r\
 202.   \\ `-' /    \r\
 203. ~'`~'`~'`~'`~\r\r\r");
 204.  
 205.         drukarka.print("\x1B\x61\x49"); //alignment middle
 206.       }
 207.      
 208.     break;
 209.     case (1<<9)://6
 210.       wybranyProdukt = 6;
 211.     break;
 212.     case (1<<10)://5
 213.       wybranyProdukt = 5;
 214.     break;
 215.     case (1<<11)://4
 216.       wybranyProdukt = 4;
 217.     break;
 218.     case (1<<12)://A
 219.       if(suma_cen > 0)
 220.         printFooter(); //zakoncz paragon przed wylaczeniem
 221.        
 222.       wylacz();
 223.        
 224.     break;
 225.     case (1<<13)://3
 226.       wybranyProdukt = 3;
 227.     break;
 228.     case (1<<14)://2
 229.       wybranyProdukt = 2;
 230.     break;
 231.     case (1<<15)://1
 232.       wybranyProdukt = 1;
 233.     break;
 234.   }
 235.  
 236.   if(wybranyProdukt){
 237.     int isFirst=0;
 238.     if(suma_cen == 0) isFirst=1;//pierwszy produkt na tym paragonie,
 239.      
 240.    
 241.      strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(produkty[wybranyProdukt-1])));
 242.     uint8_t a = strlen(buff);
 243.     uint16_t cena = pgm_read_word(&(ceny[wybranyProdukt-1]));
 244.     suma_cen += cena;
 245.     lcd.clear();
 246.     lcd.print(buff);
 247.     itoa(cena, buff, 10);
 248.     lcd.setCursor(15-2-strlen(buff), 0);
 249.     lcd.print(buff);
 250.     lcd.print(" Z\x02");
 251.    
 252.     lcd.setCursor(0, 1);
 253.     sprintf(buff, "SUMA: %7d Z\x02",suma_cen);
 254.     lcd.print(buff);
 255.     ;
 256.    
 257.     if(isFirst) {
 258.       printHeader();
 259.       isFirst=0;
 260.       }
 261.     //drukowanie pozycji na paragonie
 262.     strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(produkty[wybranyProdukt-1])));
 263.     //zamiana \x02 na \x9D
 264.     for (char* p = buff; p = strchr(p, 0x02); ++p) {
 265.       *p = 0x9D;
 266.     }
 267.     drukarka.print(buff);
 268.     int spacje = 32-7-a;
 269.     for(uint8_t k=0;k<spacje;++k){drukarka.print(" ");}
 270.     sprintf(buff, "%4d Z\x9D\r", cena);
 271.     drukarka.print(buff);
 272.     delay(500);
 273.    
 274.     wybranyProdukt = 0;
 275.    
 276.   }
 277.    
 278.   //test odczytu klawiatury
 279.   /*
 280.   lcd.clear();
 281.   lcd16Bit(keys);
 282.   lcd.setCursor(0, 1);
 283.   lcd16Bit(keyState);
 284.   */
 285.  
 286.  
 287.   //test odczytu z pamieci FLASH i wyswietlania
 288.   /*
 289.   for (unsigned char i = 0; i < baza; i++)
 290.   {
 291.    
 292.     delay(1000);
 293.   }
 294.   */
 295.  
 296.   powerFunction();
 297.   delay(10);
 298.  
 299. }
 300.  
 301. uint16_t getKeyState(){
 302.   //3 .. 10 - 4x4 keyboard matrix
 303.   uint16_t reads=0;
 304.   pinMode(3, INPUT_PULLUP);
 305.   pinMode(4, INPUT_PULLUP);
 306.   pinMode(5, INPUT_PULLUP);
 307.   pinMode(6, INPUT_PULLUP);
 308.   pinMode(7, INPUT);
 309.   pinMode(8, INPUT);
 310.   pinMode(9, INPUT);
 311.   pinMode(10, INPUT);
 312.   digitalWrite(7, LOW);
 313.   digitalWrite(8, LOW);
 314.   digitalWrite(9, LOW);
 315.   digitalWrite(10, LOW);
 316.  
 317.  
 318.   //col A
 319.   pinMode(7, OUTPUT);
 320.   delay(1);
 321.   reads += (((PIND & 0x78)>>3) << 0);
 322.   pinMode(7, INPUT);
 323.   //col B
 324.   pinMode(8, OUTPUT);
 325.   delay(1);
 326.   reads += (((PIND & 0x78)>>3) << 4);
 327.   pinMode(8, INPUT);
 328.   //col C
 329.   pinMode(9, OUTPUT);
 330.   delay(1);
 331.   reads += (((PIND & 0x78)>>3) << 8);
 332.   pinMode(9, INPUT);
 333.   //col D
 334.   pinMode(10, OUTPUT);
 335.   delay(1);
 336.   reads += (((PIND & 0x78)>>3) << 12);
 337.   pinMode(10, INPUT);
 338.  
 339.  
 340.   return ~reads;
 341. }
 342.  
 343. void lcd_powitanie()
 344. {
 345.   lcd.clear();
 346.   strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(powitania[cashier])));
 347.   lcd.print(buff);
 348.   lcd.setCursor(0, 1);
 349.   strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(powitania[3])));
 350.   lcd.print(buff);  
 351. }
 352.  
 353.  
 354. void lcd16Bit(uint16_t number)
 355. {
 356.   for (uint8_t i=0;i<16;i++)
 357.   {
 358.     if (((number >> (15-i)) & 0x01))
 359.     {
 360.       lcd.print("1");
 361.     }
 362.     else
 363.     {
 364.       lcd.print("0");
 365.     }
 366.    
 367.   }
 368. }
 369.  
 370.  
 371. ///drukuje nagłówek paragonu
 372. void printHeader(){
 373.   EEPROM.write(2, ++printCounter);
 374.   strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(powitania[cashier])));
 375.   drukarka.print("\x1B\x61\x49"); //alignment middle
 376.   drukarka.print("\x1B\x45\x01"); //bold print
 377.   drukarka.print("\x1B\x0E\x02"); //times 2 wider pattern
 378.   drukarka.print(buff);
 379.   drukarka.print("\x1B\x45\x00"); //bold print off
 380.   drukarka.print("\x1B\x14\x02"); //cancel times wider pattern
 381.   delay(30);
 382.   sprintf(buff, "DZIEN DOBRY! \r\nPARAGON NR %d\r\n\x1D\x6B\x03",printCounter);
 383.   drukarka.print(buff);
 384.   sprintf(buff,"%08d", printCounter);
 385.   drukarka.write((uint8_t)0);
 386.   sprintf(buff, "\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\r",printCounter);
 387.   drukarka.print(buff);
 388.   //delay(2000);
 389. }
 390.  
 391. void printFooter(){
 392.   lcd.clear();
 393.   lcd.print("Drukowanie ...");
 394.   lcd.setCursor(0, 1);
 395.   sprintf(buff, "SUMA: %7d Z\x02",suma_cen);
 396.   lcd.print(buff);
 397.   sprintf(buff, "\x1B\x61\x50+ \r\x1B\x61\x49================================\r\n");
 398.   drukarka.print(buff);
 399.   delay(100);
 400.   sprintf(buff, "RAZEM:%23d Z\x9D\r\rDO WIDZENIA!\r\r\r\r",suma_cen);
 401.   drukarka.print(buff);
 402.   delay(100);
 403.   suma_cen = 0;
 404.  
 405.   lcd_powitanie();
 406.  
 407.   }
 408.  
 409. uint16_t keyDown(){
 410.   uint16_t ret;
 411.   lastKeyState = keyState;
 412.   keyState = getKeyState();
 413.   ret = ((keyState^lastKeyState)&keyState);
 414.   return ret;  
 415.  
 416. }
 417.  
 418. void powerFunction(){
 419.    //Power function:
 420.   unsigned long czas = millis();
 421.   if((lastAction+idle) < czas )
 422.     wylacz();
 423.  
 424.   //actions:
 425.   //lastAction = millis();
 426.  
 427. }
 428.  
 429. void wylacz(){
 430.   lcd.clear();
 431.   strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(powitania[(powerCounter % 3)])));
 432.   lcd.print(buff);
 433.   lcd.setCursor(0, 1);
 434.   strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(powitania[4])));
 435.   lcd.print(buff);
 436.   delay(2000);
 437.   lcd.clear();
 438.   digitalWrite(POWER_CTL, LOW);
 439.   for(;;){};
 440. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement