Advertisement
shadow7777

Untitled

May 21st, 2022
721
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <LiquidCrystal.h> //implementacja biblioteki do obslugi wyswietlacza
 2.  
 3. #define ADC_LSB     (5.0/1024)
 4. #define PWM_LSB     (5.0/256)
 5.  
 6. #define PWM_OUTPUT  6
 7. #define Rd          1.0     // kohm
 8. #define Switch
 9.  
 10. LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //definicja pinow wyswietlacza
 11. boolean pomiar = 0; //utworzenie zmiennej sluzacej do rozpoczecia i zakonczenia cyklu pomiaru
 12. boolean stan; //utworzenie zmiennej sluzacej do odczytu stanu przycisku
 13. int liczba_pomiarow = 0;
 14. void setup() {
 15.   lcd.begin(16, 2);
 16.   lcd.print("Wcisnij przycisk");
 17.   pinMode(7, INPUT); //zdeklarowanie pinu 7 jako wejscie
 18. }
 19.  
 20. void loop() {
 21.   stan = digitalRead(7); //odczyt stanu zmiennej
 22. if(stan == HIGH) //sprawdzanie stanu zmiennej
 23. {
 24. pomiar=1; // rozpoczecie cyklu
 25. liczba_pomiarow++; //inkrementacja zmiennej liczacej pomiary
 26. }
 27. if(pomiar == 1) // sprawdzanie stanu zmiennej odpowiadajacej za start cyklu
 28. {
 29. lcd.clear(); //czyszczenie wyswietlacza
 30. delay(100); //opoznienie 100ms
 31.   lcd.setCursor(0, 0); //ustawienie kursora na zadane wspolzedne
 32.   lcd.print("Pomiar nr."); //wyswietlenie tesktu na wyswietlaczu
 33.   lcd.setCursor(12, 0);
 34.   lcd.print(liczba_pomiarow);
 35.  
 36.  
 37.     int a0,a1;
 38.   float u0,u1,u2,i2; //deklaracja zmiennych pomiarowych
 39.  
 40.   a0 = analogRead(A0); //odczyt stanu pinu analogowego
 41.   u0 = a0*ADC_LSB;
 42.  
 43.   analogWrite(PWM_OUTPUT, a0/4);
 44.  
 45.   u1 = analogAverage(A1, 100);//usrednienie wartsoci napiecia
 46.   u2 = analogAverage(A2, 100);
 47.   i2 = (u1-u2) / Rd; //obliczanie natezenia pradu
 48.   if (i2 < 0)
 49.     i2 = 0.0;
 50.  
 51.   lcd.clear();
 52.   delay(500);
 53.   lcd.setCursor(0, 0);
 54.   lcd.print(u0,3);
 55.   lcd.print('V');
 56.  
 57.   lcd.setCursor(8, 0);
 58.   lcd.print(u1,3);
 59.   lcd.print('V');
 60.  
 61.   lcd.setCursor(0, 1);
 62.   lcd.print(u2,3);
 63.   lcd.print('V');
 64.  
 65.   lcd.setCursor(8, 1);
 66.   lcd.print(i2,3);
 67.   lcd.print("mA");
 68.   pomiar = 0;
 69.   delay(500);
 70. }
 71. }
 72.  
 73. float   analogAverage(int input, int time) //fukcja odpowiadajaca za liczenie sredniej arytmetycznej
 74. {
 75.   unsigned long start;
 76.   unsigned long a0 = 0;
 77.   unsigned long count = 0;
 78.   float u0;
 79.  
 80.   start = millis(); //rozpoczecie odliczania
 81.  
 82.   while (millis()-start < time)
 83.   {
 84.     a0 += analogRead(input);
 85.     count ++;
 86.   }
 87.   u0 = a0*ADC_LSB;
 88.   u0 /= count;
 89.   return u0;
 90. }
 91.  
 92.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement