SHARE
TWEET

Untitled

gracieava Mar 19th, 2019 139 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ‰ PNG
 2. ?
 3.    
 4. IHDR <j ?? ol ¥ Í? sbiter ??? 3 ??? € IDATxœÝ {? OE \ x uÞÇá Nazareth \ u ??} ½? Ïs¸6Ÿ $ :? FT¼> Don "? ZC-',Z"? XD` ? ??'ƒ4r 6VüG, ... ÁäŸJ
 5. S ?? "1? C6 ?? @? z?` # @ Lwƒ0ÙuCƒ £ ' "? [NY & Th ‰ t? ÷ eigint? Ü7³KÙIÓ4?' M · 3ïǹçžsîw¾sÞ ?? 7vßÀ? ¶Ñ? ... ÁμÁß ÷ "> OEO σéŸ}>} Noy à½ÿÒï iúåù / z? ÊWžÚ? Z + ýç½O times ïÿíïv? ÇŠtpæÑ3ßýë3¿ùÌSÿé © tlŒyô ¥ o # # ?? n? Ae_} z u ???'æñ muy ?? % O? ÇîHÿ? ^? ¤ƒôÍô§ý? oºêï {u • BÿÖoÿ? ɤ w? A7 ~ ó> W¿ù|s¾û> 7 ?? it? ¼üáÿWI ± ?? y G | ~ as êWžbäç? ‡ U-AE? ŸýÄÒýK en ‰) AY • ã ?? Ý7þšÏú ¥ OT? ¶à? "oœûåséÏéÁÜûæ? '° dAEI? ç> ?. Y ™ TH] ~ y7 pU ??! ?? yo ± Yu UW} þOBo¬ÿMîrö" gy> "u"> ÿàÌão2Ôà M + ou ?? ? nUE «?? Þ7Oà ¥?" ?? Þ - ?? E? ÐôP03ùÆÆ # oo ??> ap @ "@ éå` ÄàòF17 ???? o | ùyD0 1 @ eeseo ?? AEX ?? F,¯ @ DÒ7? A? AEK «G • 1VĤ³?}`? Oy T £ U> ÉBžãXÏÎØÕKƒ ~ Q? E <± IU "oh ?? 500? A ?? #" ~Ímf? Ƒ "† P,ÈÉ9A2 ?? n ? np J? Q? 0ÍG¤ ™? ¢ @ #DC É? ¢ aA- úöh¾èú> nemCuºö #> O ?? ± Wu! Ñ¡ "I? å¿nÄ [u ?? · EC ? ð½1âòμAñv "?? ... xi0" L½½ "c € 5 [ye? G £ zcu? jÞt_ýÆ 1AE [? J £ oz?
 6. €? '¢? 100? Rq¬0ŽhA +? Ç IP? A €? C0? ¨ €: AR? | ̧Î? PGI n + IL-ç_Z times AEB? ¬ {? ¥ ¿òêº?] ÜÕ_? "è~ÓËË" `U¡ƒ? AE {# ½ 'μ? ÖÁùAÿî¾? O? E3? a ... SS} æ¹M? Â8Q³èÉqc? ZIÍ2¤ƒd $ i9" ?? F? (@ o €? · C. ¿ýüSϯ> O ?? u ¥ £ fa? ÖÏ¿p? n '° t, / k ??? thyber? ¶¡¡? oi ?? ÉtÿG? = ??? AU ¥ õWËjä-? | 3þäD> (! @ ‰ AA © A $ óåDb Ngî] μw ‡ ƒ ~! # ¡._ »ZY% ®ºÑ½³9êºû®ÎÕ?" ê¾] uÞ|? "ãMWûM ?? ° thopica ( 'U © YOO ? YW; þŽ®Q¯ù6 3U × · ± i> §T P ?? 1? z? A% Ð0Ž? pad! Æ4
 7. * Swedish? kÆì ° 0 ¢ # * 500 * AR (
 8. uoe? Ç8ž~GÑíõ ?? AE? ³ ypæ¾¹ç ~ /? †: <THD ""4"O ??" ? Alaoui-6 † ¤éÚã. »© AU / œ ‡ xae" 10! ?? 4 € ™ Fœ¬¯ ???? VD? "" R "|E% K ™ SGZ
 9. ???? 1000 / "? Ioeai! Ak> y ?? ¼òõÒ? YÿûggOüàìÚ" 7ÌÛmûûÚÈ ÞÒ'wæåkuÝRÊv / y = $ Th "° ÑVoμWoz2> ÿû_m j × · ?? ãxìŽÙ?;? Th * -Done ?? ¨? i (rNV "? ¥? Dr? 7ŠÄ8F (uh ... h! # € 8FŒ? 1¨C8sæ,% × üðúŠd?" e ç¡Ìà ?? ×?! AOY <ܪœsz; œ¿¸? ?? é~Å ÷? Ç.ËM ‡ ÈrsØ3? "y?" •? Sd¶ç + i} U ?? harmful ??? @ žþôcýc '? ν + y @ ‰ ¯-Eÿx²Ý? X'³ & 0Nn ‰ oA? hV¯μ? 8 ??? "aAI Kƒ • • e> II <μ ?? Þ¿Xäƹá <? W7®» jX? ò¹¯¼øÔ? žμ ™ îŸ~sÎÏŸœ? oa ~ ¢ 6ùb¿xæ_
 10. ä¹ _ ??? # boni? z! Y ... <E ?? O? -¯øªJþ-? • $ on? Ñ? y = ??? # y|æqà3. Bodbam ýÈ1BD <i? @ E> ¼4¼ ^ 5 [ • ó¾Ü¬Š ™ \ * ?? ¡? AA? <toe \ àÖPº nÛûWËü® => º6T ¥ í? DV7Êg _] Y [] <YT> \ »<Xº? J ?? 500 '?' Fy ?? d 1 AU? ¿? ~lo'Íö% @ @ A © aooo / _xîÒÀÌ? IZO ± ^ ¼'¾ IEL: (x Eoiai? ½ï8 • N DAAE? Οyô ± a, / 5 (ƒμ =? AIAF | ¶X½4Ì ?? äŸùø) # @ d u ??? μ € ¨¹9~H8qÄ? ¥ • * A * aCI ~ d ?? e> "?" uu? O ?? "bŒª? ¹ ?? ß ??? nÖŽõOžùXç¶ÝÑr Wycom? ܽï9vö "? ƒ1Ô [" Òjùá? ÍÎÎníÖqgdûïÅ~v¾Íë times 7þlÐÉ: w • ¿? søÀÕË?:? 7ïo'ŒrXaŒ © |! "? $ B '/ ªÆ p¬'RDôcÅ ?? ~ ~ ??? E? ªC ? ÕVYÖnI {?? # nA: F ... ¶'PGüÑ times? ³w ???; u ÷ ÷ ZX ç½ "¿Ù ‰? ™ re scoet ... It: ¶Ô?; gÞéŠ'b {?} @ ÐRº ? ÂæÐßج8 & XßQÌ * ?? i ?? Z @ $ {y}? • e Rq <ñ ÷? q¬x + ¢ ÕFŒg ~ e, €? |>? 85ÿƯ 500% # k |àH ‰ (aIV / úšƒ "? × × ª§ VÜÐKG¤ #! € az? ia biþe ioeo-C¿¾é_¼¸ + ^ ÝðEžkAY¹d-? Djoser {?? k? u [g? à ‰ S¿ñ? z'a? ÷ ?
 11. μ4 »¨ (pbOÉß ?? ±?" t [nñäâêà
 12. • OT n0? ¤D AU? ½ÏEÊëe> c¼§V: I {?? ¥ ± ?? P? H? MOƒÓ¸1ùFm \ éuõÂÏž¶Ê¬; $ Y Y ± € † U! ÖÙËW|ÂBiÆ Q7? ? @A? tdy {võ ° Y $ μ ?? BÔÍŠ1? "aa"? pö'姿 | â? © ½ ?? cheos?> A! Z! Dpºæ * `Okh? sOPA · Áb'ç "" &? O ?? · ÅêFuöäüã ± 1 -6? O {# K? ¡½ ?? and? 'õμõÇ> u?' FC ¢ 'e? ¥? ‰? Ë˃² ^ oe <? yñâêü = E1 "çÆj ?? & ÎyD¯3al%) * â ?? U ?? D = € un? ªjX-% é¹9¸òμ /? í¹¼ UU¹ + '[¾ + $ G "zo ... ieto? Ÿ91_Ìägþùé? ¿¢ $ & {¾Qp ? PF6Šß ªQU ?? *% #! IOE] <¹X? "á¨, #!" - KDL6ÂÉμl ëmæqðçþÙÉÎ, iOI w? `ôíaŒPíΨö ~} ‡ U and the \"? Ç
 13. A +? OJ? · • Ro,? Ei-S; ou ??? OE ?? [¢ ¤bdŒ1? à AEEs? Y ?? ¥ ?? 1 | Íoßäõoݨë: "I ° ®ýÍÚùQÿ = ùüÉ9¶? e ‡? Z @ Œ) QHÀC ?? # 500 d "? y? ...? KEV¿þ ¥ Thyso? ‰ The yFVàÜ
 14. ? ¥ ?? w!? Toe ???? 1? £ Y? A: †? 0¹D ", or · y ??." (Yo! EAG + ôV6? Ƒk ¥ "½ä½ÞÒ ?? ÎQk # fuèu² ½ûLB ?? ?? §Ñƒ $ ", Þ¿¼ôðéÕ?"? "~ 100 eaunt? <½º? E ???'i2» U ± ????? ??? Reply · F @ h # oOv < ?, ?? ± ÏwμB ÆxÏ ?? v? eau? ¿ »§ ?? h ?? cß-> ua" Òöß7 ± U ?? iëžìç! Aa ‡? \? • "• ¥ FãgpW7X Afene" ¡* é <¶ + Nu? + its u × ???? Thna @ yaeî} C? DJ?), ¢ × ãh8¸îªÍ²'K ?? 1? 'ÍmÔä ~ E <BíDÙ3Ÿ < "> o" R; m × § * SSI (è² w d ???? ?? ¥ 4rcù âHQ½º ^ O <â? ¨ "th <? (eI & iuf ¬¾pa0L ~? y? TDA? Wm ÷?
 15. "UC} F?  © ?? ZF? 4 \ íY³Úª † æŸ ??) ?? ŽÐb¡Mùõõ3 pm ...,] 3 ± ‡ Î ‰ ä¹Í ^ | EU ‡? <? Aaeeai? Ou ' "LÄÈ4 °" "rμ`? Oe? X¹Oúa¹²¶º ~ ypöÑSÌpamcþhA :? ìîãóò ° theus} g¹Ï> € mny> μi-' "Ñ'T% ™ ??" I (
 16. Ñ ​​"Z2-J <h € §? 9cŒM << O? ÙDPtnÈÚ ± nž§ED <(?? B¤ ÷ ó × W ??? ú¬ R <^ ± ÂZ¨9¸ -COÇà? ? d "= |?'' ™ el'? - ¢ ½) ??,?: ß~Ÿ? A? B ?? K¤ $ 5? 'P ‡ d" E P'ß³h ?? ? Koz?
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top