gracieava

Untitled

Mar 19th, 2019
752
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ‰ PNG
 2. ?
 3.    
 4. IHDR <j ?? ol ¥ Í? sbiter ??? 3 ??? € IDATxœÝ {? OE \ x uÞÇá Nazareth \ u ??} ½? Ïs¸6Ÿ $ :? FT¼> Don "? ZC-',Z"? XD` ? ??'ƒ4r 6VüG, ... ÁäŸJ
 5. S ?? "1? C6 ?? @? z?` # @ Lwƒ0ÙuCƒ £ ' "? [NY & Th ‰ t? ÷ eigint? Ü7³KÙIÓ4?' M · 3ïǹçžsîw¾sÞ ?? 7vßÀ? ¶Ñ? ... ÁμÁß ÷ "> OEO σéŸ}>} Noy à½ÿÒï iúåù / z? ÊWžÚ? Z + ýç½O times ïÿíïv? ÇŠtpæÑ3ßýë3¿ùÌSÿé © tlŒyô ¥ o # # ?? n? Ae_} z u ???'æñ muy ?? % O? ÇîHÿ? ^? ¤ƒôÍô§ý? oºêï {u • BÿÖoÿ? ɤ w? A7 ~ ó> W¿ù|s¾û> 7 ?? it? ¼üáÿWI ± ?? y G | ~ as êWžbäç? ‡ U-AE? ŸýÄÒýK en ‰) AY • ã ?? Ý7þšÏú ¥ OT? ¶à? "oœûåséÏéÁÜûæ? '° dAEI? ç> ?. Y ™ TH] ~ y7 pU ??! ?? yo ± Yu UW} þOBo¬ÿMîrö" gy> "u"> ÿàÌão2Ôà M + ou ?? ? nUE «?? Þ7Oà ¥?" ?? Þ - ?? E? ÐôP03ùÆÆ # oo ??> ap @ "@ éå` ÄàòF17 ???? o | ùyD0 1 @ eeseo ?? AEX ?? F,¯ @ DÒ7? A? AEK «G • 1VĤ³?}`? Oy T £ U> ÉBžãXÏÎØÕKƒ ~ Q? E <± IU "oh ?? 500? A ?? #" ~Ímf? Ƒ "† P,ÈÉ9A2 ?? n ? np J? Q? 0ÍG¤ ™? ¢ @ #DC É? ¢ aA- úöh¾èú> nemCuºö #> O ?? ± Wu! Ñ¡ "I? å¿nÄ [u ?? · EC ? ð½1âòμAñv "?? ... xi0" L½½ "c € 5 [ye? G £ zcu? jÞt_ýÆ 1AE [? J £ oz?
 6. €? '¢? 100? Rq¬0ŽhA +? Ç IP? A €? C0? ¨ €: AR? | ̧Î? PGI n + IL-ç_Z times AEB? ¬ {? ¥ ¿òêº?] ÜÕ_? "è~ÓËË" `U¡ƒ? AE {# ½ 'μ? ÖÁùAÿî¾? O? E3? a ... SS} æ¹M? Â8Q³èÉqc? ZIÍ2¤ƒd $ i9" ?? F? (@ o €? · C. ¿ýüSϯ> O ?? u ¥ £ fa? ÖÏ¿p? n '° t, / k ??? thyber? ¶¡¡? oi ?? ÉtÿG? = ??? AU ¥ õWËjä-? | 3þäD> (! @ ‰ AA © A $ óåDb Ngî] μw ‡ ƒ ~! # ¡._ »ZY% ®ºÑ½³9êºû®ÎÕ?" ê¾] uÞ|? "ãMWûM ?? ° thopica ( 'U © YOO ? YW; þŽ®Q¯ù6 3U × · ± i> §T P ?? 1? z? A% Ð0Ž? pad! Æ4
 7. * Swedish? kÆì ° 0 ¢ # * 500 * AR (
 8. uoe? Ç8ž~GÑíõ ?? AE? ³ ypæ¾¹ç ~ /? †: <THD ""4"O ??" ? Alaoui-6 † ¤éÚã. »© AU / œ ‡ xae" 10! ?? 4 € ™ Fœ¬¯ ???? VD? "" R "|E% K ™ SGZ
 9. ???? 1000 / "? Ioeai! Ak> y ?? ¼òõÒ? YÿûggOüàìÚ" 7ÌÛmûûÚÈ ÞÒ'wæåkuÝRÊv / y = $ Th "° ÑVoμWoz2> ÿû_m j × · ?? ãxìŽÙ?;? Th * -Done ?? ¨? i (rNV "? ¥? Dr? 7ŠÄ8F (uh ... h! # € 8FŒ? 1¨C8sæ,% × üðúŠd?" e ç¡Ìà ?? ×?! AOY <ܪœsz; œ¿¸? ?? é~Å ÷? Ç.ËM ‡ ÈrsØ3? "y?" •? Sd¶ç + i} U ?? harmful ??? @ žþôcýc '? ν + y @ ‰ ¯-Eÿx²Ý? X'³ & 0Nn ‰ oA? hV¯μ? 8 ??? "aAI Kƒ • • e> II <μ ?? Þ¿Xäƹá <? W7®» jX? ò¹¯¼øÔ? žμ ™ îŸ~sÎÏŸœ? oa ~ ¢ 6ùb¿xæ_
 10. ä¹ _ ??? # boni? z! Y ... <E ?? O? -¯øªJþ-? • $ on? Ñ? y = ??? # y|æqà3. Bodbam ýÈ1BD <i? @ E> ¼4¼ ^ 5 [ • ó¾Ü¬Š ™ \ * ?? ¡? AA? <toe \ àÖPº nÛûWËü® => º6T ¥ í? DV7Êg _] Y [] <YT> \ »<Xº? J ?? 500 '?' Fy ?? d 1 AU? ¿? ~lo'Íö% @ @ A © aooo / _xîÒÀÌ? IZO ± ^ ¼'¾ IEL: (x Eoiai? ½ï8 • N DAAE? Οyô ± a, / 5 (ƒμ =? AIAF | ¶X½4Ì ?? äŸùø) # @ d u ??? μ € ¨¹9~H8qÄ? ¥ • * A * aCI ~ d ?? e> "?" uu? O ?? "bŒª? ¹ ?? ß ??? nÖŽõOžùXç¶ÝÑr Wycom? ܽï9vö "? ƒ1Ô [" Òjùá? ÍÎÎníÖqgdûïÅ~v¾Íë times 7þlÐÉ: w • ¿? søÀÕË?:? 7ïo'ŒrXaŒ © |! "? $ B '/ ªÆ p¬'RDôcÅ ?? ~ ~ ??? E? ªC ? ÕVYÖnI {?? # nA: F ... ¶'PGüÑ times? ³w ???; u ÷ ÷ ZX ç½ "¿Ù ‰? ™ re scoet ... It: ¶Ô?; gÞéŠ'b {?} @ ÐRº ? ÂæÐßج8 & XßQÌ * ?? i ?? Z @ $ {y}? • e Rq <ñ ÷? q¬x + ¢ ÕFŒg ~ e, €? |>? 85ÿƯ 500% # k |àH ‰ (aIV / úšƒ "? × × ª§ VÜÐKG¤ #! € az? ia biþe ioeo-C¿¾é_¼¸ + ^ ÝðEžkAY¹d-? Djoser {?? k? u [g? à ‰ S¿ñ? z'a? ÷ ?
 11. μ4 »¨ (pbOÉß ?? ±?" t [nñäâêà
 12. • OT n0? ¤D AU? ½ÏEÊëe> c¼§V: I {?? ¥ ± ?? P? H? MOƒÓ¸1ùFm \ éuõÂÏž¶Ê¬; $ Y Y ± € † U! ÖÙËW|ÂBiÆ Q7? ? @A? tdy {võ ° Y $ μ ?? BÔÍŠ1? "aa"? pö'姿 | â? © ½ ?? cheos?> A! Z! Dpºæ * `Okh? sOPA · Áb'ç "" &? O ?? · ÅêFuöäüã ± 1 -6? O {# K? ¡½ ?? and? 'õμõÇ> u?' FC ¢ 'e? ¥? ‰? Ë˃² ^ oe <? yñâêü = E1 "çÆj ?? & ÎyD¯3al%) * â ?? U ?? D = € un? ªjX-% é¹9¸òμ /? í¹¼ UU¹ + '[¾ + $ G "zo ... ieto? Ÿ91_Ìägþùé? ¿¢ $ & {¾Qp ? PF6Šß ªQU ?? *% #! IOE] <¹X? "á¨, #!" - KDL6ÂÉμl ëmæqðçþÙÉÎ, iOI w? `ôíaŒPíΨö ~} ‡ U and the \"? Ç
 13. A +? OJ? · • Ro,? Ei-S; ou ??? OE ?? [¢ ¤bdŒ1? à AEEs? Y ?? ¥ ?? 1 | Íoßäõoݨë: "I ° ®ýÍÚùQÿ = ùüÉ9¶? e ‡? Z @ Œ) QHÀC ?? # 500 d "? y? ...? KEV¿þ ¥ Thyso? ‰ The yFVàÜ
 14. ? ¥ ?? w!? Toe ???? 1? £ Y? A: †? 0¹D ", or · y ??." (Yo! EAG + ôV6? Ƒk ¥ "½ä½ÞÒ ?? ÎQk # fuèu² ½ûLB ?? ?? §Ñƒ $ ", Þ¿¼ôðéÕ?"? "~ 100 eaunt? <½º? E ???'i2» U ± ????? ??? Reply · F @ h # oOv < ?, ?? ± ÏwμB ÆxÏ ?? v? eau? ¿ »§ ?? h ?? cß-> ua" Òöß7 ± U ?? iëžìç! Aa ‡? \? • "• ¥ FãgpW7X Afene" ¡* é <¶ + Nu? + its u × ???? Thna @ yaeî} C? DJ?), ¢ × ãh8¸îªÍ²'K ?? 1? 'ÍmÔä ~ E <BíDÙ3Ÿ < "> o" R; m × § * SSI (è² w d ???? ?? ¥ 4rcù âHQ½º ^ O <â? ¨ "th <? (eI & iuf ¬¾pa0L ~? y? TDA? Wm ÷?
 15. "UC} F?  © ?? ZF? 4 \ íY³Úª † æŸ ??) ?? ŽÐb¡Mùõõ3 pm ...,] 3 ± ‡ Î ‰ ä¹Í ^ | EU ‡? <? Aaeeai? Ou ' "LÄÈ4 °" "rμ`? Oe? X¹Oúa¹²¶º ~ ypöÑSÌpamcþhA :? ìîãóò ° theus} g¹Ï> € mny> μi-' "Ñ'T% ™ ??" I (
 16. Ñ ​​"Z2-J <h € §? 9cŒM << O? ÙDPtnÈÚ ± nž§ED <(?? B¤ ÷ ó × W ??? ú¬ R <^ ± ÂZ¨9¸ -COÇà? ? d "= |?'' ™ el'? - ¢ ½) ??,?: ß~Ÿ? A? B ?? K¤ $ 5? 'P ‡ d" E P'ß³h ?? ? Koz?
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×