Advertisement
Guest User

///Anonymous////Policija Litija///

a guest
Mar 16th, 2012
1,070
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 6.15 KB | None | 0 0
 1. Zahteva se takojšnja izpustitev 19tih aretiranih protestnikov iz akcije v Litiji.
 2. Ker policija nima zadostnega prostora niti ne ve kam naj jih da da opravi postopek.
 3. Tako se jih zadržuje na popolnoma nepravilen način kajti policija ne ve kako postopati.
 4. Tudi aretacije so bile nepotrebne saj bi lahko reagirali drugače.
 5. Sprašujemo se ali bodo enako aretirali tudi Tovšakovo, Zidarja in vso ostalo golazen katera
 6. resnično krade a ne dobi kazni za to.......................................................
 7. ::::::::::::::::::::::::::::::::::TAKOJ IZPUSTITE PRIDRŽANE::::::::::::::::::::::::::::::
 8.  
 9.  
 10.  
 11. Policija Litija
 12. ...................................................
 13. Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je na podlagi nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma (v nadaljevanju: DPM) po Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, po dveh svojih predstavnikih in skupaj s predstavnico pogodbene nevladne organizacije Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC, brez predhodne najave, 12. 10. 2010, obiskal in opravil pregled prostorov za pridržanje na Policijski postaji (PP) Trbovlje in postopkov o pridržanjih na PP Litija.
 14.  
 15.  
 16. V letu 2010 je PP Litija do dneva našega obiska odredila 60 pridržanj, obenem pa ni izvedla nobenega postopka zadržanja po Zakonu o nadzoru državne meje. Ker ne razpolagajo s prostori za pridržanje, se vsa odrejena pridržanja izvršijo v Centru za pridržanje v ljubljanskih Mostah.
 17.  
 18.  
 19.  
 20. Za zaslišanja se uporabi pisarna, ki jo sicer uporablja vodja pisarne in je v prvem nadstropju. V primerih odrejenih pridržanj se pridržano osebo za čas izpolnjevanja potrebnih obrazcev namesti v prostor za stranke. Ta prostor je poleg prostora dežurnega policista in je tako pridržana oseba pod njegovim stalnim nadzorom.
 21.  
 22.  
 23.  
 24. Ob obisku nismo našli na vidnem mestu brošure MNZ s pravicami pridržane osebe in tudi dežurni policist ni vedel kje se sploh nahaja. Dva izvoda je našel komandir šele po daljšem iskanju. DPM je na to pomanjkljivost opozoril že ob samem obisku in je bila omenjena brošura že takrat nameščena na vidno mesto pri dežurnem policistu. Predlagali pa smo še, da se tako brošuro in natisnjen seznam odvetnikov namesti tudi v prostor za stranke, kjer se zadržujejo osebe, ki jim je odrejeno pridržanje. Po zagotovilih MNZ so na PP Litija brošuro tja res tudi namestili.
 25.  
 26.  
 27.  
 28. Knjiga pohval in pritožb je bila na vidnem mestu pri dežurnem policistu, podali pa smo predlog za preučitev možnosti o namestitvi še nabiralnika za anonimno oddajanje pohval in pritožb. Kot je navedlo MNZ v odzivnem poročilu, bodo v vseh policijskih enotah, kjer še nimajo nameščenih nabiralnikov za anonimno oddajanje pohval in pritožb, proučili možnost za njihovo namestitev. Takšen odziv pristojnih DPM pozdravlja, seveda ob pričakovanju, da bo res prišlo tudi do uresničitve napovedanega.
 29.  
 30.  
 31.  
 32. Ogledali smo si tudi interventno vozilo. Prostor za prevoz pridržanih oseb je bil umazan, zato smo predlagali, da se ga počisti in tudi v prihodnje bolj redno skrbi za čistočo. Kot je sporočilo MNZ, so na PP Litija nato takoj tudi očistili prostor za prevoz pridržanih oseb intervencijskega vozila, vodstvo enote pa naj bi zagotovilo doslednost izvajanja navedenega ukrepa prav tako v bodoče.
 33.  
 34.  
 35.  
 36. Pregled naključno izbranih primerov je pokazal nekaj nepravilnosti pri pisnem dokumentiranju – izpolnjevanju uradnih zaznamkov o pridržanju in sklepov oziroma odločb o pridržanju.
 37.  
 38.  
 39.  
 40. Pri pregledu treh primerov odrejenih pridržanj so bile v dveh ugotovljene napake pri izpolnjevanju obrazcev o pridržanju. V enem primeru pridržanja osebe je bilo ugotovljeno, da sta bila s strani policista, ki je odredil pridržanje, popravljena tako uradni zaznamek o pridržanju, kot tudi sklep o pridržanju. Na obeh obrazcih je bila popravljena ura začetka pridržanja, pri čemer nobeden izmed popravkov ni bil ustrezno evidentiran s podpisom policista, ki je popravek opravil. Prav tako so bili popravki ure začetka pridržanja opravljeni tako, da se je poskušalo spodnji podatek zakriti. V drugem primeru pridržanja osebe na obrazcu uradnega zaznamka v rubriki »zaključek pridržanja« ni bilo vnesenega podatka, kdaj je bilo pridržanje zaključeno. Pri pregledu odločbe o pridržanju, ki so jo policisti pridržani osebi vročili, pa smo tudi ugotovili, da so v njej trije različni datumi, ki se nanašajo na mesece maj, junij in julij. Sklepati je bilo moč, da so policisti z navedeno osebo začeli izvajati postopek 27. 7. 2010, odločbo pa naj bi bila pridržani osebi vročena 25. 5. 2010.
 41.  
 42.  
 43.  
 44. DPM je izrazil stališče, da gre v navedenih primerih za pomembne podatke v uradnih dokumentih, ki so lahko podlaga tudi za odškodninske zahtevke. Nadalje smo tudi še predlagali, da naj se v ugotovljenih primerih napake zato ustrezno popravi, tako da bodo podatki ustrezali dejanskemu stanju. Prav tako je DPM predlagal, da naj se vse policiste PP Litija opozori na pomembnost po navedbah točnih podatkov o času odrejenega pridržanja in s tem tudi k bolj doslednemu izpolnjevanju uradnih dokumentov. MNZ je tudi v tem primeru zagotovilo, da je PP Litija na delovnem sestanku opozorilo na doslednost pri izpolnjevanju uradnih dokumentov.
 45.  
 46.  
 47.  
 48. Ob obisku PP Litija smo tudi ugotovili, da nima ustreznega dostopa za invalidne osebe. V primeru, če bi želela invalidna oseba podati prijavo oziroma se pogovoriti z dežurnim policistom, bi moral tako slednji tudi zapustiti svoje delovno mesto. Na podlagi navedenega smo predlagali, da se prouči možnost drugačne ureditve dostopa, ki bo prijazen tudi za invalide. . V tej zvezi nas je MNZ seznanilo, da bodo ob prvih rekonstrukcijah tistih objektov policije, kjer to do sedaj še ni bilo upoštevano, prilagodili dostopnost tudi invalidom (označenost parkirnih prostorov, postavitev ustrezne klančine v enotah, kjer ni enonivojskega dostopa do objekta). Dodalo je še, da tovrstni problematiki namenjajo posebno pozornost, saj je bilo navedeno upoštevano pri vseh novogradnjah objektov policije in večjih investicijsko vzdrževalnih delih, ki so jih izvedli v zadnjih desetih letih.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement