SHARE
TWEET

Untitled

gracieava Jun 4th, 2018 107 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. "Ô3Z] ¯ (,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, vx? ¾9? 0fc9 »ÝOŒOP · 1g
 2. What is the meaning of the word "¼"? ∞? ¾? % Ä £: ¿"Äh_ | 8? Who? Iýk ?? UZ9. ??}} Ç? Ï ©? Ñ? TÌ'ANμØ (b "v ~? Ï> 7j? H??! [!,? F? ÝÀŸ - Sçaçaèè ¢ a CR [^ n?] 3 @ <
 3. Ù ×: ú ° a ?? p? B? Æ <<[¢ <¢ † ± ¼| ???????????????????????????????????????????? ath * <0¬? ü®ÃŸ||Ÿ =? bÄel¬¬: u ÛhõKbè? .Or? Ê ººº9
 4. @ ×> Fbš? ŠkX ???) <‰ 1 · Ÿ? ¥ ¬aYa-ÐμÒ ^ m? '¨¡¡¡ ‡ ¨ ¢ ¨ <<? ÕÌ? Qš-± ³kÿ? ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¥ ¨ † ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¢ ¨ ¨ ¨ ¨ ¢ ¨ ¨ ¨ ¨ ¢ ¨ ¨ ¨ ¥ <TêÀ'''¤¤ + j ¸ ‰ Œ
 5. ? |? Ady] [? ÛŠÕì猞œE| ??? @ ü \ ?? ± ° C Ãœμô½ô2³ó ?? G?} ƑP¶¸ ×? X »Ü <| Ôaz <ú? ACC. Ewu ?? You have?? üowÝt?
 6. "Ëð%) ¿Ø? 5š (??"? "¾?">>> ¨ ¨ © ¨? ¨?? 'Ãâò>> +? § - _ ?????????????????????????????????????????? ¢ ¨ ¨ ¢ ,38 / DÖ§¹á) øæøIÕ? ± öBpXÞï × ø8 ¢ f ?? šs?? (3? W ???
 7. ¿S8öy & † ÔZ ™ & ¥ Ä "Óö~3,¨Ih # Ü, ¤ÂÐu) Fï" ® <† - »ÕÞPÿ $. ÷
 8. Ø
 9. Μ "± ± ± ± ± † † † † ª, β μ ¼"? ¸? What is the meaning of the word "¨º'?" [-pÎ -% * |?? ???????????????? ž ^} 5 ºU vsU; G4
 10. N \> D6yQA?! It; _ $ ????
 11. þo @ "? # (\? G" ?? 0¿ ²? \ "???? æcAœYÛ¨? {Zì> ñ? ÚA & cÌä? -¬ # no,? ¼] v / tkø gº? 7? x If you have a problem, you will have to be able to find out what is happening in the forum. N ¥ KPë? Þ £ ÷ ¾¼¼f3æ? H½X貚? 0¡-z #
 12. Oh? Þœ? Cert? Ü4À ð'§rr? @ § @ and ©? ‰ destiny? ŠZñ ?? you? C¡v (ú? & Aèš- retain ??? ÚÕf®`? Dieu ÷ @
 13. '¼'Z'Ÿ: u'c ~ 5r'î¿¿½
 14. , ¿¿¿¿¿¿¨ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ¨ ¨ ¢ ¨ ¢ ¨ ¢ ƒ ¢ ¢ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ † ¨ † ¹ ²? §N> çŠÊ¸Yù! ÐuÒPÏ? Ó~rý gø ?? Ç|o¬ CZÓb * 'ËIi
 15. (½Í ™ jK5μ ?? iQ ???, ¸¸¸¸¸? h|U "? º8É¡¡ † † † ê ê M ª \ "·? Q q" <Ä? "*?" Q: </ b> </ p> </ p> </ p> <p: = ¿Q? ¨?? Mx ™ $? ...? K½ †? / YÓW? © h ??? ¼œä-n- & &? ÷ ¹ŸK¿ Û @ ²ökpÞËOèû # ½;
 16. -½K? Ê-¿ëÌ × ± ± \! * Atmt> <7 ‰ ?? ??? ... art? XFAÛn¹ƒPp¬ürlq% Ð? † ò? ¯Ç2-? King [© ™ Í bits "ù? \ 7žA" who? f? 4? í / BIM? \ H-¤'n @ <B € soƒ, tæ¾Ä ¢ p Û † Î Î! ½, ½ ½ ¥ ¥ ¥ Ä ¨ † ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ > Õ / Óg¨ "0K! Z1e ± zE Úûu¾Ãy?" 7? Α ¢ ¢ ¢ ¬ ì Ž ¢ ¢ ƒ ª ª ª ¢ + Äšßfö1È † Æ>? HPH3qä ¨ ¨ ¢ ¨ † † ... ™? ¤ ^ '}})? X- ™ GQ? º º º ÇOv? ? 8B? ¾KÎQH ???? What can you do if you are "OK / WI & ºVO?" (ÜýÒT§Dì ÷ ÍØ † ??? ¬îç̧àeõþ R9üýÓ + †
 17. ª ± ¿¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ± ¨ ± ¿¿¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ± ± þG? ¥ Û??
 18. ?? Å "? MeæÓòÝ¡üz? ‰ È
 19. Ü? A) WÊìdÐ ?? ": <ÚÅkÂ) ????????????? ¢ ¨ ð † ¢ £ u £ 9? Ñ9Q???? 4 ??! ??? ÇGö? ;HÜتƒÄ? Åœ? ... ™? K¸? Ÿª? To '+ x "¿¿???? Y§9iÀßæú úÀü¨
 20. s <úx2xå # 0õ¤étë5Ÿk /] 0?, QQ-ÔaÛÛJ psçÅ? x ÷ ª8) Ay-²hXî3²7; • Ï> Yœœ ¢ ¿¿¿± ¨ ¨ ¨ † † † † † † ± ± ¨ † ¨ ¨? ? [IXI% 6c * ????????????????????????????????? ü
 21. ž> ¿Ü ‰ B ± ¨ ± ¨ ¨ ‰ ‰ ¨ † † † † † † † † † Ð ª † † Ý Ý Ý Ð Ð † ‰? J½] ²Ó? YoZ ??? R? þ © Px¸.AòPÕÌ. ¥? ‡ h'¨5 ?? v? jŽ§,, Ö8œ ¥ ¼Î? μê) œtÆÐ "änMMÿú ?? 0¡Å? ñU0 Ê "yb" ª "¨ ¨ ¨ ¨ † ¨ ¨ ¨ † ¨ † ¨ † ¨ ¥ 0 ¾ ¾ ¨ƒÑJ| © \ ¾? @ º² ??: ÏbRp3ýNÛFŶ¹g \ ÄÓ-v1WC (çOμy% ÊÊ4zT © ½¯t '?? §7 ?? k.õZ ÷? * * A *? V] $ f "• ​​fV? @ Oma? @XU '† † † † †? † ¥ ¥ ¥ ¥ æ ??????????????????????fffz ???????????????????????????
 22. ? (ê "K« ø '
 23. \ ® "? HS'DF" 8e37 ¢ ¬ º?? ¼ ¨ ¢ œ> ðÄ ‡ † Ô-l '¿¥ ¥' X0
 24. ? O> ¥> ¢ (> [¥ ¥ ¢ ¨ † ½ÑA? ¡Þp # @ í? VFüD "± å ¢ ¹? N)?> O?> Ý ?, fdóeûbÞœºQZ ° Ä "U9? x
 25. / ScÉcwÊduŽÕŸ ¥ "ñ & ?? £ ± £ ± ° · 7`ß¼) ÖYüwHñ? <ÑÖ ·?,?, V /? '?? N] B Q0Üà-P0Z © -ÆŠYŽ © <œ <~ What is "? ‡ ± "2 ø" - α, α, θ, θ, θ, θ, Σ @? T + u? ÐX £ ¢ $ Ù% † † ¸ ¸ ¨ ¨ ¨ ¢ ¨ ¢ ¨ ¢ ¨ øEÌÄM •: <<½,? ‰ f ÊRJêøë
 26. What is: 1'6% to + a, t? Ù~Ñ © ?? WqN-PqÈ> d0ü¯ "K? Ðÿ¨û?" Ü9mWð (di) 2¤ ~ Zë? As? Q Do not know what is happening in the world, but what does it mean to do it? (9 × 2)? ‡ ™ @ Uw @ 1 ??????????????????????????????? ¢ Ý? Â: cμ # 8ú, RùI®OTŠ?) VA [planned demonstration ???? Ú³ {Î ‰ kª ° ßÞ "1i? @ PI» Ì = model allowing <id ÉÔ¿ «çvW? | '- "?? (UT? ô' it? Ø? eM'" Õ4†œÓáKU©j??ŸÿêßW|.4Þß8ñóczB±?ÅÊ@áŠìl?Øå?¡d) ƒ~q ?? and? ? eââ_º¤> ¹y? íñ '' {K1Te 'Ÿþ ™' xûÌó | Å <ô? 1S¹à
 27. íEî & 2K ...? Ô - - 3 x º y [yY "? œ? šøoμþ: ^ v (; ÷,? e? Ÿ "12¡É|` # Õ½¬m? çŽ9" O? Ë>? M? EÜŸ8LR² ¢ 9?, UÑZcÅèNGæ =? üß? w ¥ @ |? 2 + 8Y ?? ìFä7Ð
 28. ~ ¹ \ X? ®|| × A? Ú? Ðμe = O & ¥ ¢ ÊÛ> Ý ‡?
 29. (A) ¿¿¿¿¿ª ª ª ª [¢ ¨ ¨ å ["Xs; π? G? ™ a × b × ... b ÷ O Ô} What is it? Ƒ, € K?,? Óñy>? Ê ‡ B¤ ¹ °? ¬ ‰ ‰ ª [[ª]? Å -? - ŽÄDÐ ???? ? = a + ÷ å ~; ?? ý ± IÎμÌÑ ????> ÎJHš? ºBûûèÇË>? Ûb) ½º5?> !???????? ¢ a ... ² ??? Óz ° - ¾ ± 9 / α μ ± × × ¢ Ñ † ‡ ¨ ¨ ± ¨ † ¨ † † † ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ † ¨ † ¨ {ä
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top