Advertisement
Jourdal

Toushinsai 2017 BBCF2 Teams

Oct 10th, 2017
637
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.73 KB | None
 1. [Kamome Ice] Pino (Mai) & Umineko (V-13)
 2.  
 3. [Uncharted 2] Uma No Hone (Valkenhayn) & Kitsune (Arakune)
 4.  
 5. [Menbu] Ikamen (Azrael) & Genbu (Platinum)
 6.  
 7. [3.5 Bang + 4 Bang] Chiri (Carl) & Fukku (Bang)
 8.  
 9. [I'll hit you with the fuzzy] Mokemoke (Relius) & Ronitta (Es)
 10.  
 11. [Konaoton] Konan (Tsubaki) & Naoto (Nine)
 12.  
 13. [Tiger Bell] Souji (Arakune) & Galieo (Litchi)
 14.  
 15. [Southtown] Minami (Izanami) & Kyaro (Mai)
 16.  
 17. [OPENREC Dora Channel] Dora (Bang) & Isa (Izanami)
 18.  
 19. [Yabai Fumi Miya] Miya (Jin or Izanami) & Fumi (Nine)
 20.  
 21. [Great Dane] Denpo (Ragna) & Yoshiki (V-13)
 22.  
 23. [Evo Entrance Fee 400k] Watagashi (Es) & Yukieru (Carl)
 24.  
 25. [No BB, No Life] Camelia (Hakumen) & Yutta (Jin or Ragna)
 26.  
 27. [Meikyo Shishui] Koike (Litchi) & Esuke (Carl)
 28.  
 29. [My Installation is Art!] Matoi (Kokonoe) & Kikuchiyo (Litchi)
 30.  
 31. [Kachite!] Onaha (Arakune) & Koteru (Platinum)
 32.  
 33. [Multi Gamer ver. 1.30] Maven (PL) & Yuika (Es)
 34.  
 35. [Chiwa Kana] N-O (Rachel) & Tsujikawa (Taokaka)
 36.  
 37. [nani ka okoshi ni kita] Ouka (Hakumen) VS Rasuk Grandia (Tager)
 38.  
 39. [suteru kami areba hirō kami ari] Tamai (Hibiki) & YMST/Yamashita (Izanami)
 40.  
 41. [hiari jōriku] Gakusei (Hakumen) & Bunker (Arakune)
 42.  
 43. [rinto shita masashiki] Makki (Rachel) & Masa (Mai)
 44.  
 45. [higoro no okonai] Kogatan (Hibiki) & Kinji (Carl or Taokaka)
 46.  
 47. [jinkō mondai to kankyō mondai] Kyabui (Azrael) & Raru (Izanami)
 48.  
 49. [We Are Valkenhayn] kana ya hama (Arakune) & Ryota (Ragna)
 50.  
 51. [Gachinkōroboros!] Nuka (Mu-12) & J Anson (Hazama)
 52.  
 53. TEAMS QUALIFIED VIA OTHER MEANS
 54. Film & Monster via Winning Braver's Revel
 55. Fenrich & Iwashi via Being Defending Arc Revo Champions
 56. Grover & SKD via Grover being the top placing American at Evo 2017
 57. DragonLordz & LordSpectre via UK Qualifier @ Revo
 58. Chinese Qualifiying Team (Dunno who they are yet)
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement