SHARE
TWEET

BitShift

a guest Jun 19th, 2019 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 'Ôóíêöèÿ îñóùåñòâëÿåò ïîáèòîâûé ñäâèã öåëîãî ÷èñëà number â ñòîðîíó ñòàðøèõ ðàçðÿäîâ íà êîëè÷åñòâî,
 2. 'ðàâíîå bitCount (â ñëó÷àå îòðèöàòåëüíîãî bitCount - ñäâèã â ñòîðîíó ìëàäøèõ ðàçðÿäîâ).
 3. Public Function Shift(ByVal number As Variant, ByVal bitCount As Long) As Variant
 4.     Dim i As Long, size As Long, mask As Variant, mask_ As Variant, vtype As VbVarType
 5.     Dim tolow As Boolean, signed As Boolean, signchange As Boolean
 6.     vtype = VarType(number)
 7.     Select Case vtype
 8.         Case vbByte
 9.             size = 8
 10.             signed = False
 11.         Case vbInteger
 12.             size = 16
 13.             signed = True
 14.         Case vbLong
 15.             size = 32
 16.             signed = True
 17.         Case vbCurrency
 18.             size = 64
 19.             signed = True
 20.         Case Else
 21.             Err.Raise 5, "Shift", "Àðãóìåíò number äîëæåí áûòü öåëî÷èñëåííûì (òèïà Byte, Integer, Long èëè Currency)."
 22.     End Select
 23.     If bitCount = 0 Then
 24.         Shift = number
 25.         Exit Function
 26.     ElseIf bitCount < 0 Then
 27.         bitCount = -bitCount
 28.         tolow = True
 29.     End If
 30.     If bitCount < size Then
 31.         Select Case True
 32.             Case Not tolow And Not signed
 33.                 mask = 1
 34.                 For i = 1 To size - 1
 35.                     mask = mask * 2
 36.                 Next i
 37.                 mask = mask - 1
 38.                 For i = 1 To bitCount
 39.                     number = (number And mask) * 2
 40.                 Next i
 41.             Case Not tolow And signed
 42.                 If vtype = vbCurrency Then
 43.                     mask_ = 0.0001@
 44.                     mask = -mask_
 45.                 Else
 46.                     mask = -1
 47.                     mask_ = 1
 48.                 End If
 49.                 For i = 1 To size - 2
 50.                     mask = mask * 2
 51.                     mask_ = mask_ * 2
 52.                 Next i
 53.                 mask = mask * 2
 54.                 For i = 1 To bitCount
 55.                     number = number And Not mask 'Îáíóëÿåì çíàêîâûé ðàçðÿä.
 56.                    If (number And mask_) = mask_ Then 'Åñëè åñòü áèò ïåðåä çíàêîâûì ðàçðÿäîì...
 57.                        number = number And Not mask_ '...òî óáèðàåì åãî.
 58.                        signchange = True
 59.                     End If
 60.                     number = number * 2 'Îñóùåñòâëÿåì ñäâèã â ñòîðîíó ñòàðøèõ ðàçðÿäîâ.
 61.                    If signchange Then  'Åñëè áûë óáðàí áèò ïåðåä çíàêîâûì ðàçðÿäîì...
 62.                        number = number Or mask   '...òî âñòàâëÿåì åãî â çíàêîâûé ðàçðÿä.
 63.                        signchange = False
 64.                     End If
 65.                 Next i
 66.             Case tolow And Not signed
 67.                 For i = 1 To bitCount
 68.                     number = number \ 2
 69.                 Next i
 70.             Case tolow And signed
 71.                 If vtype = vbCurrency Then
 72.                     mask_ = CCur(1) / CCur(10000)
 73.                     mask = -mask_
 74.                 Else
 75.                     mask = -1
 76.                     mask_ = 1
 77.                 End If
 78.                 For i = 1 To size - 2
 79.                     mask = mask * 2
 80.                     mask_ = mask_ * 2
 81.                 Next i
 82.                 mask = mask * 2
 83.                 For i = 1 To bitCount
 84.                     If (number And mask) = mask Then 'Åñëè åñòü áèò â çíàêîâîì ðàçðÿäå...
 85.                        number = number And Not mask '...òî îáíóëÿåì çíàêîâûé ðàçðÿä.
 86.                        signchange = True
 87.                     End If
 88.                     number = number \ 2 'Îñóùåñòâëÿåì ñäâèã â ñòîðîíó ìëàäøèõ ðàçðÿäîâ.
 89.                    If signchange Then  'Åñëè áûë óáðàí áèò èç çíàêîâîãî ðàçðÿäà...
 90.                        number = number Or mask_  '...òî âñòàâëÿåì åãî â áèò ïåðåä çíàêîâûì ðàçðÿäîì.
 91.                        signchange = False
 92.                     End If
 93.                 Next i
 94.         End Select
 95.         Shift = number
 96.     Else
 97.         Select Case vtype
 98.             Case vbByte
 99.                 Shift = CByte(0)
 100.             Case vbInteger
 101.                 Shift = 0
 102.             Case vbLong
 103.                 Shift = 0&
 104.             Case vbCurrency
 105.                 Shift = 0@
 106.         End Select
 107.     End If
 108. End Function
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top