SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 19th, 2017 40 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import java.text.ParseException;
 2. import java.text.SimpleDateFormat;
 3. import java.util.Calendar;
 4. import java.util.Date;
 5.  
 6. public class Fechas {
 7.  
 8.     private static final SimpleDateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("MM/dd/yyyy");
 9.  
 10.     /**
 11.      * Chequea si la fecha provista es antes que la fecha recivida.
 12.      * @param fecha
 13.      * @return
 14.      */
 15.     public static boolean esPasado(Date fecha) {
 16.         return new Date().after(fecha);
 17.     }
 18.  
 19.     /**
 20.      * Chequea si la fecha provista es despues que la fecha recivida.
 21.      * @param fecha
 22.      * @return
 23.      */
 24.     public static boolean esFutuo(Date fecha) {
 25.         return new Date().before(fecha);
 26.     }
 27.  
 28.     /**
 29.      *
 30.      * @return
 31.      */
 32.     public static Date _5diasdespues() {
 33.         final Calendar calendario = Calendar.getInstance();
 34.         calendario.add(Calendar.DAY_OF_YEAR, 5);
 35.         return calendario.getTime();
 36.     }
 37.  
 38.     /**
 39.      * Devuelve el ultimo dia del mes
 40.      * @param fecha
 41.      * @return
 42.      */
 43.     public static Date ultimaDiaDelMes(Date fecha) {
 44.         final Calendar calendario = Calendar.getInstance();
 45.         calendario.setTime(fecha);
 46.         calendario.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, calendario.getActualMaximum(Calendar.DAY_OF_MONTH));
 47.         fecha = calendario.getTime();
 48.         return fecha;
 49.     }
 50.  
 51.  
 52.     public static String fechaAString(Date fecha) {
 53.         return dateFormat.format(fecha);
 54.     }
 55.  
 56.     public static Date StringAFecha(String fecha) throws Exception {
 57.         try {
 58.             return dateFormat.parse(fecha);
 59.         } catch (ParseException e) {
 60.             e.printStackTrace();
 61.             throw new Exception("El String no es una fecha");
 62.         }
 63.     }
 64.  
 65. }
RAW Paste Data
Top