daily pastebin goal
20%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 17th, 2018 107 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. begin
 2.                                clrscr;
 3.                                writeln('Prosze podac dane abonenta:');
 4.                                writeln;
 5.                                write('Imie: '); readln(imie);
 6.                                write('Nazwisko: '); readln(nazwisko);
 7.                                write('Ulica: '); readln(ulica);
 8.                                write('Miejscowosc: '); readln(miejscowosc);
 9.                                write('Numer: '); readln(numer);
 10.                                writeln;
 11.  
 12.  
 13.                           while (imie[1] < #65) or (nazwisko[1] < #65) or (ulica[1] < #65) or (miejscowosc[1] < #65) or (numer[1] < #48) or (numer[1] > #57) do
 14.                           begin
 15.                                clrscr;
 16.                                writeln('Bledne dane, prosze podac poprawne');
 17.                                writeln;
 18.                                write('Imie: '); readln(imie);
 19.                                write('Nazwisko: '); readln(nazwisko);
 20.                                write('Ulica: '); readln(ulica);
 21.                                write('Miejscowosc: '); readln(miejscowosc);
 22.                                write('Numer: '); readln(numer);
 23.                                writeln;
 24.  
 25.                           end;
 26.                                dodaj(bazadanych, imie, nazwisko, ulica, miejscowosc, numer);
 27.                                writeln('Dodano nowego abonenta');
 28.                                imie:='0';
 29.                                nazwisko:='0';
 30.                                ulica:='0';
 31.                                miejscowosc:='0';
 32.                                numer:='a';
 33.                                writeln;
 34.                                write('Wcisnij dowolny klawisz aby kontynuowac');
 35.  
 36.  
 37.                      end;
RAW Paste Data
Top