daily pastebin goal
12%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2017 41 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //srele mapa setaliste kod bolnice////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 2.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1241.334,-1380.382,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 3.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 4.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1230.833,-1380.382,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 5.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 6.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1220.335,-1380.382,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 7.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 8.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1220.335,-1370.743,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 9.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 10.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1230.833,-1370.763,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 11.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 12.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1241.334,-1370.763,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 13.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 14.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1241.334,-1361.125,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 15.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 16.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1230.833,-1361.125,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 17.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 18.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1220.335,-1361.125,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 19.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 20.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1241.334,-1351.496,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 21.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 22.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1230.833,-1351.496,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 23.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 24.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1220.335,-1351.496,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 25.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 26.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1241.334,-1341.863,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 27.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 28.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1230.833,-1341.863,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 29.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 30.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1220.335,-1341.863,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 31.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 32.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1241.334,-1332.251,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 33.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 34.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1241.334,-1322.620,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 35.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 36.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1241.334,-1312.983,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 37.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 38.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1241.334,-1303.350,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 39.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 40.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1241.334,-1293.716,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 41.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 42.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1230.833,-1332.251,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 43.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 44.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1230.833,-1322.620,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 45.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 46.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1230.833,-1312.983,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 47.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 48.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1230.833,-1303.350,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 49.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 50.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1230.833,-1293.716,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 51.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 52.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1220.335,-1332.251,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 53.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 54.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1220.335,-1322.620,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 55.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 56.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1220.335,-1312.983,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 57.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 58.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1220.335,-1303.350,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 59.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 60.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1220.335,-1293.716,12.274,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 61.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4829, "airport_las", "sjmlahus28", 0);
 62.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1230.616,-1290.945,7.391,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 63.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 64.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1291.241,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 65.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 66.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1219.607,-1291.238,12.599,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 67.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 68.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1222.603,-1291.238,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 69.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 70.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1225.599,-1291.238,12.599,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 71.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 72.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1228.595,-1291.238,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 73.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 74.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.407,-1291.238,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 75.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 76.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1242.416,-1291.238,12.599,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 77.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 78.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1239.421,-1291.238,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 79.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 80.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1236.428,-1291.238,12.599,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 81.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 82.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1233.429,-1291.238,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 83.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 84.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1294.232,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 85.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 86.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1297.228,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 87.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 88.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1300.223,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 89.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 90.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1303.220,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 91.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 92.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1306.216,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 93.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 94.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1309.209,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 95.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 96.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1312.203,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 97.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 98.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1315.197,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 99.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 100.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1318.198,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 101.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 102.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1321.195,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 103.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 104.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1324.194,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 105.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 106.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1327.193,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 107.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 108.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1330.189,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 109.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 110.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1333.182,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 111.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 112.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1384.721,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 113.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 114.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1219.224,-1291.241,12.597,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 115.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 116.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1381.730,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 117.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 118.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1378.740,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 119.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 120.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1375.751,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 121.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 122.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1372.763,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 123.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 124.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1369.774,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 125.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 126.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.239,-1366.771,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 127.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 128.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1363.803,12.599,0.000,90.000,90.360,300.000,300.000);
 129.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 130.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1360.814,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 131.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 132.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1357.816,12.599,0.000,90.000,90.360,300.000,300.000);
 133.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 134.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1354.847,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 135.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 136.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1351.863,12.599,0.000,90.000,90.360,300.000,300.000);
 137.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 138.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.211,-1342.896,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 139.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 140.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1345.889,12.599,0.000,90.000,90.360,300.000,300.000);
 141.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 142.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1219.224,-1384.723,12.599,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 143.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 144.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1222.216,-1384.721,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 145.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 146.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1225.205,-1384.721,12.599,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 147.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 148.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1228.197,-1384.721,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 149.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 150.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1384.721,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 151.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 152.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1242.494,-1384.721,12.599,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 153.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 154.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1239.502,-1384.721,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 155.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 156.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1236.506,-1384.721,12.599,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 157.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 158.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1233.515,-1384.721,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 159.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 160.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1381.730,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 161.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 162.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1378.740,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 163.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 164.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1375.751,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 165.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 166.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1372.763,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 167.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 168.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1369.774,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 169.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 170.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1366.771,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 171.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 172.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1363.803,12.599,0.000,90.000,90.360,300.000,300.000);
 173.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 174.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1360.814,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 175.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 176.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1357.816,12.599,0.000,90.000,90.360,300.000,300.000);
 177.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 178.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1354.847,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 179.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 180.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1351.863,12.599,0.000,90.000,90.360,300.000,300.000);
 181.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 182.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1348.875,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 183.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 184.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1333.182,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 185.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 186.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1330.189,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 187.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 188.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1327.193,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 189.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 190.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1324.194,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 191.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 192.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1321.195,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 193.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 194.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1318.198,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 195.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 196.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1315.197,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 197.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 198.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1312.203,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 199.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 200.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1309.209,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 201.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 202.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1306.216,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 203.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 204.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1303.220,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 205.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 206.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1300.223,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 207.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 208.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1297.228,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 209.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 210.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1294.232,12.599,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 211.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 212.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1345.917,12.599,0.000,90.000,90.360,300.000,300.000);
 213.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 214.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1245.478,-1342.921,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 215.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 216.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1316.533,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 217.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 218.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1319.741,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 219.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 220.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1322.516,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 221.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 222.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1325.722,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 223.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 224.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1328.454,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 225.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 226.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1331.640,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 227.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 228.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1313.800,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 229.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 230.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1310.617,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 231.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 232.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1307.789,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 233.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 234.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1304.587,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 235.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 236.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1301.874,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 237.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 238.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1298.672,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 239.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 240.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1295.931,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 241.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 242.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1292.722,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 243.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 244.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1344.218,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 245.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 246.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1347.398,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 247.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 248.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1350.030,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 249.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 250.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1353.233,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 251.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 252.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1356.063,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 253.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 254.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1359.274,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 255.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 256.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1362.373,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 257.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 258.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1365.574,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 259.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 260.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1367.934,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 261.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 262.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1371.142,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 263.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 264.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1373.949,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 265.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 266.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1377.069,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 267.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 268.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1379.975,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 269.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 270.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1216.227,-1383.149,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 271.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 272.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1383.149,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 273.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 274.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1379.975,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 275.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 276.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1377.069,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 277.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 278.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1373.949,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 279.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 280.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1371.142,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 281.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 282.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1367.934,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 283.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 284.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1365.574,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 285.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 286.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1362.373,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 287.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 288.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1353.233,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 289.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 290.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1350.030,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 291.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 292.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1347.398,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 293.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 294.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1344.218,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 295.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 296.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1331.640,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 297.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 298.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1328.454,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 299.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 300.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1322.516,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 301.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 302.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1325.722,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 303.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 304.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1319.741,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 305.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 306.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1316.533,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 307.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 308.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1313.800,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 309.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 310.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1310.617,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 311.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 312.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1304.587,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 313.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 314.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1307.789,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 315.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 316.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1301.874,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 317.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 318.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1298.672,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 319.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 320.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1295.931,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 321.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 322.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1292.722,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 323.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 324.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1218.256,-1291.238,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 325.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 326.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1221.463,-1291.238,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 327.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 328.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1223.914,-1291.238,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 329.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 330.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1227.124,-1291.238,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 331.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 332.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1234.866,-1291.238,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 333.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 334.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1238.038,-1291.238,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 335.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 336.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1240.675,-1291.238,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 337.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 338.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1243.857,-1291.238,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 339.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 340.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1243.823,-1384.721,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 341.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 342.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1240.637,-1384.721,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 343.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 344.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1237.924,-1384.721,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 345.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 346.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1234.714,-1384.721,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 347.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 348.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1226.673,-1384.721,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 349.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 350.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1223.474,-1384.721,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 351.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 352.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1220.928,-1384.721,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 353.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 354.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1217.745,-1384.721,12.780,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 355.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 356.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1356.401,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 357.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 358.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19358,1245.478,-1359.597,12.780,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 359.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14415, "carter_block_2", "mp_carter_cage", 0);
 360.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(3851,1230.995,-1296.766,12.377,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 361.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17508, "barrio1_lae2", "brickred", 0);
 362.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(3851,1230.995,-1308.080,12.377,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 363.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17508, "barrio1_lae2", "brickred", 0);
 364.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(3851,1230.995,-1319.388,12.377,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 365.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17508, "barrio1_lae2", "brickred", 0);
 366.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(3851,1230.911,-1379.314,12.377,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 367.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17508, "barrio1_lae2", "brickred", 0);
 368.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(3851,1230.911,-1368.000,12.375,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 369.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17508, "barrio1_lae2", "brickred", 0);
 370.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(3851,1230.979,-1330.328,12.389,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 371.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17508, "barrio1_lae2", "brickred", 0);
 372.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(3851,1230.911,-1359.238,12.379,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 373.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17508, "barrio1_lae2", "brickred", 0);
 374.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(3851,1230.925,-1347.924,12.379,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 375.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17508, "barrio1_lae2", "brickred", 0);
 376.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(3851,1228.935,-1338.009,12.389,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 377.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17508, "barrio1_lae2", "brickred", 0);
 378.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(18762,1216.227,-1348.875,12.077,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 379.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 7088, "casinoshops1", "fakestone1_LA", 0);
 380.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(3851,1230.976,-1336.612,12.379,0.000,90.000,0.000,300.000,300.000);
 381.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17508, "barrio1_lae2", "brickred", 0);
 382.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(3851,1221.404,-1338.006,12.379,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 383.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17508, "barrio1_lae2", "brickred", 0);
 384.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(3851,1240.207,-1338.009,12.379,0.000,90.000,90.000,300.000,300.000);
 385.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17508, "barrio1_lae2", "brickred", 0);
 386.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1280,1233.310,-1298.859,12.760,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 387.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14786, "ab_sfgymbeams", "knot_wood128", 0);
 388.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1280,1233.200,-1376.499,12.760,0.000,0.000,0.303,300.000,300.000);
 389.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14786, "ab_sfgymbeams", "knot_wood128", 0);
 390.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1280,1228.647,-1376.557,12.760,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 391.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14786, "ab_sfgymbeams", "knot_wood128", 0);
 392.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1280,1233.271,-1312.413,12.760,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 393.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14786, "ab_sfgymbeams", "knot_wood128", 0);
 394.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1280,1228.712,-1298.870,12.760,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 395.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14786, "ab_sfgymbeams", "knot_wood128", 0);
 396.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1280,1228.695,-1312.311,12.760,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 397.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14786, "ab_sfgymbeams", "knot_wood128", 0);
 398.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1280,1228.705,-1326.737,12.760,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 399.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14786, "ab_sfgymbeams", "knot_wood128", 0);
 400.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1280,1228.668,-1349.345,12.760,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 401.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14786, "ab_sfgymbeams", "knot_wood128", 0);
 402.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1280,1228.657,-1362.068,12.760,0.000,0.000,180.000,300.000,300.000);
 403.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14786, "ab_sfgymbeams", "knot_wood128", 0);
 404.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1280,1233.208,-1326.804,12.760,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 405.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14786, "ab_sfgymbeams", "knot_wood128", 0);
 406.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1280,1233.222,-1349.408,12.760,0.000,0.000,0.303,300.000,300.000);
 407.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14786, "ab_sfgymbeams", "knot_wood128", 0);
 408.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1280,1233.190,-1362.023,12.760,0.000,0.000,0.303,300.000,300.000);
 409.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14786, "ab_sfgymbeams", "knot_wood128", 0);
 410.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 411.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 412.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 413.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1220.991,-1290.945,7.391,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 414.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1240.247,-1290.945,7.391,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 415.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(19377,1241.010,-1291.002,7.389,0.000,0.000,90.000,300.000,300.000);
 416.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1222.604,-1300.596,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 417.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1239.245,-1295.805,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 418.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1239.445,-1299.932,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 419.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1239.314,-1304.029,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 420.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1239.460,-1308.014,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 421.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1239.210,-1311.970,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 422.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1239.212,-1315.931,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 423.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1239.039,-1319.253,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 424.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1239.047,-1323.238,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 425.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1222.357,-1296.674,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 426.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1239.128,-1331.249,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 427.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1238.929,-1327.190,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 428.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1239.250,-1344.439,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 429.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1239.149,-1349.062,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 430.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1239.169,-1353.243,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 431.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1239.016,-1357.246,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 432.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1239.108,-1361.052,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 433.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1238.999,-1364.559,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 434.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1239.007,-1368.538,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 435.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1238.983,-1372.313,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 436.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1239.103,-1380.199,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 437.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1238.981,-1376.511,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 438.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1222.052,-1379.922,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 439.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1222.134,-1376.377,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 440.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1221.957,-1372.323,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 441.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1222.091,-1368.378,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 442.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1221.934,-1364.310,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 443.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1222.122,-1360.807,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 444.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1222.035,-1356.995,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 445.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1222.075,-1353.532,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 446.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1222.099,-1345.125,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 447.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1222.125,-1349.364,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 448.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1222.441,-1331.421,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 449.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1222.192,-1327.022,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 450.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1222.367,-1322.981,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 451.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1222.122,-1318.925,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 452.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1222.464,-1315.236,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 453.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1222.174,-1311.481,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 454.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(869,1222.479,-1308.078,12.765,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 455.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(700,1222.306,-1304.554,12.802,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 456.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1232,1233.095,-1335.824,14.879,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 457.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1232,1228.214,-1384.703,12.263,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 458.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1232,1216.193,-1333.165,12.263,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 459.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1232,1233.449,-1291.275,12.263,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 460.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1232,1245.469,-1342.908,12.263,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 461.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1232,1233.022,-1340.004,14.879,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 462.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1232,1228.967,-1340.039,14.879,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 463.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1232,1228.921,-1335.899,14.879,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 464.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1232,1216.196,-1342.824,12.263,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 465.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1232,1233.478,-1384.698,12.263,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 466.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1232,1245.506,-1333.158,12.263,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 467.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1232,1228.597,-1291.221,12.263,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 468.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1359,1228.705,-1297.149,13.011,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 469.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1359,1233.245,-1378.321,13.011,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 470.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1359,1228.629,-1374.732,13.011,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 471.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1359,1233.280,-1363.871,13.011,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 472.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1359,1228.621,-1360.317,13.011,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 473.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1359,1233.306,-1351.187,13.011,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 474.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1359,1228.645,-1347.608,13.011,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 475.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1359,1233.319,-1328.552,13.011,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 476.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1359,1228.726,-1325.056,13.011,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 477.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1359,1233.376,-1314.189,13.011,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 478.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1359,1228.653,-1310.607,13.011,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 479.     tmpobjid = CreateDynamicObjectEx(1359,1233.376,-1300.659,13.011,0.000,0.000,0.000,300.000,300.000);
 480.  
 481.  
 482.  
 483.  
 484.  
 485. //bolnica setaliste /////////////////////////////////////////////////////////
 486.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5929, 1230.890, -1337.984, 12.539, 0.250);
 487.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 739, 1231.140, -1341.851, 12.734, 0.250);
 488.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 739, 1231.140, -1328.093, 12.734, 0.250);
 489.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 739, 1231.140, -1356.210, 12.734, 0.250);
 490.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1222.664, -1374.609, 12.296, 0.250);
 491.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1222.664, -1356.554, 12.296, 0.250);
 492.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1297, 1231.640, -1389.867, 15.671, 0.250);
 493.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1240.921, -1374.609, 12.296, 0.250);
 494.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1240.921, -1356.554, 12.296, 0.250);
 495.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1297, 1210.804, -1337.835, 15.773, 0.250);
 496.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1222.664, -1335.054, 12.296, 0.250);
 497.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1222.664, -1317.742, 12.296, 0.250);
 498.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5812, 1230.890, -1337.984, 12.539, 0.250);
 499.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1240.921, -1335.054, 12.296, 0.250);
 500.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1240.921, -1317.742, 12.296, 0.250);
 501.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1222.664, -1300.921, 12.296, 0.250);
 502.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 620, 1240.921, -1300.921, 12.296, 0.250);
 503.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1294, 1230.507, -1285.304, 17.078, 0.250);
 504.  
 505.  
 506.  
 507.  
 508. //////////////////////////////////////////////////VILA KOD PUTA ZA LV BY SRELE ///////////////////////////////////////////////////////
 509.     new Villa;
 510.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1755.823,-752.101,52.016,0.000,0.000,17.340);
 511.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 512.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1754.141,-752.625,53.679,0.000,90.000,17.340);
 513.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_church_grass_alt", 0x00000000);
 514.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1749.272,-754.168,52.016,0.000,0.000,17.340);
 515.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 516.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1753.822,-751.107,52.016,0.000,0.000,-72.539);
 517.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 518.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1750.880,-752.025,52.016,0.000,0.000,-72.539);
 519.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 520.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1754.703,-754.071,52.016,0.000,0.000,-72.539);
 521.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 522.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1751.674,-755.026,52.016,0.000,0.000,-72.539);
 523.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 524.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1750.867,-753.641,53.679,0.000,90.000,17.340);
 525.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_church_grass_alt", 0x00000000);
 526.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1750.257,-752.224,52.016,0.000,0.000,-72.539);
 527.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 528.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1754.852,-754.241,54.621,0.000,0.000,-72.599);
 529.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 530.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1751.810,-755.199,54.621,0.000,0.000,-72.599);
 531.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 532.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1751.140,-755.417,54.621,0.000,0.000,-72.599);
 533.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 534.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1749.209,-754.251,54.646,0.000,0.000,17.340);
 535.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 536.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1748.250,-751.169,54.646,0.000,0.000,17.340);
 537.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 538.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1749.209,-754.251,55.336,0.000,0.000,17.340);
 539.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 540.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1748.250,-751.169,55.336,0.000,0.000,17.340);
 541.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 542.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1745.212,-752.161,52.094,0.000,0.000,17.340);
 543.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 544.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1746.139,-755.148,54.646,0.000,0.000,17.340);
 545.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 546.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1746.139,-755.148,55.512,0.000,0.000,17.340);
 547.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 548.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1745.212,-752.161,55.516,0.000,0.000,17.340);
 549.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 550.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1748.250,-751.169,51.416,0.000,0.000,17.340);
 551.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 552.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1746.139,-755.148,51.346,0.000,0.000,17.340);
 553.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 554.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1744.029,-753.645,52.016,0.000,0.000,-72.539);
 555.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 556.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1741.040,-754.576,52.016,0.000,0.000,-72.539);
 557.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 558.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1744.385,-755.328,53.679,0.000,90.000,17.340);
 559.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_church_grass_alt", 0x00000000);
 560.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1741.046,-756.372,53.679,0.000,90.000,17.340);
 561.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_church_grass_alt", 0x00000000);
 562.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1740.356,-754.778,52.016,0.000,0.000,-72.539);
 563.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 564.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1739.366,-756.850,52.016,0.000,0.000,14.579);
 565.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 566.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1741.345,-758.003,52.016,0.000,0.000,-72.539);
 567.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 568.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1745.149,-757.102,54.026,0.000,0.000,-72.599);
 569.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 570.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1745.149,-757.102,54.934,0.000,0.000,-72.599);
 571.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 572.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1742.205,-758.019,54.026,0.000,0.000,-72.599);
 573.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 574.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1744.394,-766.212,57.125,0.000,90.000,18.959);
 575.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 9514, "711_sfw", "mono1_sfe", 0x00000000);
 576.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1754.213,-762.838,57.125,0.000,90.000,18.959);
 577.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 9514, "711_sfw", "mono1_sfe", 0x00000000);
 578.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1759.111,-761.152,57.125,0.000,90.000,18.959);
 579.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 9514, "711_sfw", "mono1_sfe", 0x00000000);
 580.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1747.559,-775.302,57.125,0.000,90.000,18.959);
 581.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 9514, "711_sfw", "mono1_sfe", 0x00000000);
 582.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1757.316,-771.941,57.125,0.000,90.000,18.959);
 583.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 9514, "711_sfw", "mono1_sfe", 0x00000000);
 584.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1762.263,-770.246,57.125,0.000,90.000,18.959);
 585.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 9514, "711_sfw", "mono1_sfe", 0x00000000);
 586.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1748.077,-761.120,51.953,0.000,0.000,17.399);
 587.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 588.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1745.129,-760.963,51.953,0.000,0.000,-71.880);
 589.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 590.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1742.340,-761.821,51.953,0.000,0.000,-71.879);
 591.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 592.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1739.376,-767.760,51.953,0.000,0.000,19.079);
 593.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 594.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1742.454,-776.707,51.953,0.000,0.000,19.079);
 595.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 596.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1742.593,-777.116,51.953,0.000,0.000,19.079);
 597.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 598.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1748.653,-780.094,51.953,0.000,0.000,-71.100);
 599.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 600.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1757.730,-776.962,51.953,0.000,0.000,-71.100);
 601.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 602.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1750.942,-760.061,51.953,0.000,0.000,17.399);
 603.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 604.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1757.965,-756.510,51.953,0.000,0.000,-71.280);
 605.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 606.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1764.057,-759.510,51.953,0.000,0.000,19.079);
 607.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 608.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1765.817,-764.507,51.953,0.000,0.000,20.399);
 609.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 610.     Villa = CreateDynamicObject(14877,1747.828,-755.256,55.050,0.000,0.000,-72.959);
 611.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 612.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 613.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1746.029,-749.339,52.123,-40.000,90.000,17.000);
 614.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 615.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1744.764,-750.910,51.179,0.000,0.000,17.340);
 616.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 617.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1747.937,-750.115,51.179,0.000,0.000,17.340);
 618.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 619.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 620.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1748.044,-750.048,51.494,0.000,0.000,17.340);
 621.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 622.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1744.738,-751.006,51.477,0.000,0.000,17.340);
 623.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 624.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1742.238,-762.979,51.953,0.000,0.000,19.079);
 625.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 626.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1757.872,-758.195,51.953,0.000,0.000,19.079);
 627.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 628.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1755.589,-756.912,57.119,0.000,90.000,17.340);
 629.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_church_grass_alt", 0x00000000);
 630.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1754.852,-754.241,55.420,0.000,0.000,-72.599);
 631.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 632.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1752.221,-757.835,57.119,0.000,90.000,17.340);
 633.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_church_grass_alt", 0x00000000);
 634.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1751.973,-756.674,57.119,0.000,90.000,17.340);
 635.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_church_grass_alt", 0x00000000);
 636.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1751.810,-755.199,55.388,0.000,0.000,-72.599);
 637.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 638.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1751.140,-755.417,55.414,0.000,0.000,-72.599);
 639.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 640.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1745.721,-759.033,57.119,0.000,90.000,17.280);
 641.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_church_grass_alt", 0x00000000);
 642.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1755.173,-755.676,57.119,0.000,90.000,17.340);
 643.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_church_grass_alt", 0x00000000);
 644.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1745.642,-758.412,57.119,0.000,90.000,17.280);
 645.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_church_grass_alt", 0x00000000);
 646.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1743.160,-760.447,57.119,0.000,90.000,17.280);
 647.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_church_grass_alt", 0x00000000);
 648.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1742.780,-759.308,57.119,0.000,90.000,17.280);
 649.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "Bow_church_grass_alt", 0x00000000);
 650.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1745.149,-757.102,55.388,0.000,0.000,-72.599);
 651.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 652.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1742.205,-758.019,55.336,0.000,0.000,-72.599);
 653.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 654.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1762.106,-774.968,58.474,0.000,0.000,-153.780);
 655.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 9514, "711_sfw", "mono1_sfe", 0x00000000);
 656.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1757.312,-776.999,58.474,0.000,0.000,-159.720);
 657.     SetDynamicObjectMaterial(Villa, 0, 9514, "711_sfw", "mono1_sfe", 0x00000000);
 658.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 659.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 660.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 661.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1751.212,-755.192,52.016,0.000,0.000,-72.539);
 662.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1744.979,-756.862,52.016,0.000,0.000,-72.539);
 663.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1741.911,-757.820,52.016,0.000,0.000,-72.539);
 664.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1755.072,-757.506,51.953,0.000,0.000,-71.280);
 665.     Villa = CreateDynamicObject(19380,1747.177,-760.248,51.953,0.000,0.000,-71.880);
 666.     Villa = CreateDynamicObject(19370,1755.173,-755.676,57.119,0.000,90.000,17.340);
 667.     Villa = CreateDynamicObject(3606,1753.399,-771.375,60.500,0.000,0.000,199.619);
 668.     Villa = CreateDynamicObject(870,1754.365,-752.641,54.002,0.000,0.000,0.000);
 669.     Villa = CreateDynamicObject(870,1750.775,-753.688,54.002,0.000,0.000,0.000);
 670.     Villa = CreateDynamicObject(870,1744.613,-755.295,54.002,0.000,0.000,0.000);
 671.     Villa = CreateDynamicObject(9833,1752.103,-753.239,52.354,0.000,0.000,0.000);
 672.     Villa = CreateDynamicObject(870,1740.814,-756.430,54.002,0.000,0.000,0.000);
 673.     Villa = CreateDynamicObject(9833,1742.541,-755.854,52.354,0.000,0.000,0.000);
 674.     Villa = CreateDynamicObject(1594,1760.249,-759.440,57.713,0.000,0.000,0.000);
 675.     Villa = CreateDynamicObject(1594,1741.257,-765.875,57.713,0.000,0.000,0.000);
 676.     Villa = CreateDynamicObject(9833,1762.389,-763.751,58.864,0.000,0.000,0.000);
 677.     Villa = CreateDynamicObject(3515,1744.170,-758.829,57.608,0.000,0.000,0.000);
 678.     Villa = CreateDynamicObject(3515,1753.547,-755.582,57.608,0.000,0.000,0.000);
 679.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1763.337,-757.384,58.474,0.000,0.000,-71.220);
 680.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1765.023,-762.296,58.474,0.000,0.000,-71.220);
 681.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1766.692,-767.222,58.474,0.000,0.000,-71.220);
 682.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1765.989,-771.762,58.474,0.000,0.000,-126.420);
 683.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1752.407,-778.717,58.474,0.000,0.000,-162.060);
 684.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1747.454,-780.353,58.474,0.000,0.000,-162.060);
 685.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1746.522,-780.706,58.474,0.000,0.000,-162.060);
 686.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1743.278,-779.017,58.474,0.000,0.000,-71.220);
 687.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1741.634,-774.133,58.474,0.000,0.000,-71.220);
 688.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1739.936,-769.239,58.474,0.000,0.000,-71.280);
 689.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1738.786,-765.980,58.474,0.000,0.000,-71.100);
 690.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1739.936,-769.239,58.474,0.000,0.000,-71.280);
 691.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1740.427,-762.626,58.474,0.000,0.000,-160.740);
 692.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1745.307,-760.884,58.474,0.000,0.000,-160.380);
 693.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1759.955,-755.743,58.474,0.000,0.000,-162.000);
 694.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1755.061,-757.354,58.474,0.000,0.000,-162.000);
 695.     Villa = CreateDynamicObject(1412,1753.128,-757.969,58.474,0.000,0.000,-162.000);
 696.     //Parking za vilu Objekti Parking////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 697.     new Parking;
 698.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1755.638,-722.139,57.281,0.000,90.000,-1.620,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 699.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 9514, "711_sfw", "mono1_sfe", 0x00000000);
 700.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1755.908,-712.632,57.281,0.000,90.000,-1.620,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 701.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 9514, "711_sfw", "mono1_sfe", 0x00000000);
 702.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1745.495,-712.344,57.266,0.000,90.000,-1.620,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 703.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 9514, "711_sfw", "mono1_sfe", 0x00000000);
 704.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1745.260,-721.900,57.266,0.000,90.000,-1.620,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 705.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 9514, "711_sfw", "mono1_sfe", 0x00000000);
 706.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1766.202,-713.031,57.281,0.000,90.000,-1.620,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 707.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 9514, "711_sfw", "mono1_sfe", 0x00000000);
 708.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1759.766,-722.263,57.281,0.000,90.000,-1.620,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 709.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 9514, "711_sfw", "mono1_sfe", 0x00000000);
 710.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1745.370,-707.635,52.053,0.000,0.000,-91.679,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 711.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 712.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1764.208,-708.137,52.053,0.000,0.000,-91.679,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 713.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 714.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1740.461,-712.254,52.053,0.000,0.000,-2.039,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 715.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 716.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1740.132,-721.820,52.053,0.000,0.000,-2.039,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 717.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 718.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1744.705,-726.706,52.053,0.000,0.000,-91.679,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 719.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 720.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1754.128,-726.981,52.053,0.000,0.000,-92.039,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 721.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 722.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 723.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1760.080,-727.096,52.053,0.000,0.000,-92.039,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 724.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 725.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1764.868,-722.537,52.053,0.000,0.000,0.600,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 726.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 727.     Parking = CreateDynamicObject(13593,1752.185,-728.849,56.572,0.000,0.000,357.780,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 728.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 729.     Parking = CreateDynamicObject(13593,1752.091,-732.561,55.113,0.000,0.000,357.780,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 730.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 731.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 732.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 2, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 733.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 3, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 734.     Parking = CreateDynamicObject(13593,1749.393,-736.154,53.696,0.000,0.000,357.780,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 735.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 736.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 2, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 737.     Parking = CreateDynamicObject(13593,1749.430,-728.838,56.573,0.000,0.000,357.780,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 738.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 739.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 740.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 2, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 741.     Parking = CreateDynamicObject(13593,1749.441,-732.383,55.180,0.000,0.000,357.780,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 742.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 743.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 744.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 3, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 745.     Parking = CreateDynamicObject(13593,1752.201,-736.256,53.668,0.000,0.000,357.780,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 746.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 747.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1740.941,-709.673,56.062,0.000,0.000,-1.379,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 748.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 10385, "baseballground_sfs", "ws_baseballdirt", 0x00000000);
 749.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1754.561,-707.909,52.053,0.000,0.000,-91.679,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 750.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 751.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1744.419,-709.878,56.062,0.000,0.000,-1.379,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 752.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 10385, "baseballground_sfs", "ws_baseballdirt", 0x00000000);
 753.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1747.802,-710.073,56.062,0.000,0.000,-1.379,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 754.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 10385, "baseballground_sfs", "ws_baseballdirt", 0x00000000);
 755.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1751.105,-710.229,56.062,0.000,0.000,-1.440,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 756.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 10385, "baseballground_sfs", "ws_baseballdirt", 0x00000000);
 757.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1754.196,-710.286,56.062,0.000,0.000,-1.799,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 758.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 10385, "baseballground_sfs", "ws_baseballdirt", 0x00000000);
 759.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1757.614,-710.405,56.062,0.000,0.000,-2.880,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 760.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 10385, "baseballground_sfs", "ws_baseballdirt", 0x00000000);
 761.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1760.677,-710.527,56.062,0.000,0.000,-3.420,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 762.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 10385, "baseballground_sfs", "ws_baseballdirt", 0x00000000);
 763.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1748.227,-728.219,54.071,0.000,0.000,-1.799,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 764.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 765.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 766.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1748.183,-728.922,54.071,0.000,0.000,-1.799,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 767.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 768.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 769.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1748.071,-732.120,52.775,0.000,0.000,-1.799,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 770.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 771.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1748.045,-732.680,52.775,0.000,0.000,-1.799,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 772.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 773.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1748.227,-728.219,55.837,0.000,0.000,-1.799,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 774.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 775.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1748.183,-728.922,55.837,0.000,0.000,-1.799,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 776.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 777.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1748.071,-732.120,54.839,0.000,0.000,-1.799,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 778.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 779.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 780.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1748.045,-732.680,54.128,0.000,0.000,-1.799,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 781.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 782.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 783.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1753.520,-728.627,54.230,0.000,0.000,-0.600,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 784.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 785.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 786.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1753.569,-729.410,54.230,0.000,0.000,-0.600,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 787.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 788.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 789.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1753.520,-728.627,56.066,0.000,0.000,-0.600,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 790.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 791.     Parking = CreateDynamicObject(19370,1753.569,-729.410,55.594,0.000,0.000,-0.600,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 792.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 0, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 793.     SetDynamicObjectMaterial(Parking, 1, 14534, "ab_wooziea", "ab_fabricRed", 0x00000000);
 794.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 795.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 796.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 797.     Parking = CreateDynamicObject(19380,1754.561,-707.909,52.053,0.000,0.000,-91.679,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 798.     Parking = CreateDynamicObject(3515,1761.825,-724.146,58.141,0.000,0.000,0.000,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 799.     Parking = CreateDynamicObject(3515,1743.066,-723.960,58.141,0.000,0.000,0.000,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 800.     Parking = CreateDynamicObject(717,1742.615,-720.778,57.684,0.000,0.000,0.000,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 801.     Parking = CreateDynamicObject(717,1762.289,-721.716,57.684,0.000,0.000,0.000,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 802.     Parking = CreateDynamicObject(1412,1740.082,-723.930,58.596,0.000,0.000,-91.320,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 803.     Parking = CreateDynamicObject(1412,1740.141,-718.757,58.596,0.000,0.000,-91.320,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 804.     Parking = CreateDynamicObject(1412,1740.258,-713.554,58.596,0.000,0.000,-91.320,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 805.     Parking = CreateDynamicObject(1412,1740.326,-710.142,58.596,0.000,0.000,-91.320,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 806.     Parking = CreateDynamicObject(1412,1742.937,-707.597,58.596,0.000,0.000,-181.080,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 807.     Parking = CreateDynamicObject(1412,1748.117,-707.705,58.596,0.000,0.000,-181.620,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 808.     Parking = CreateDynamicObject(1412,1753.275,-707.857,58.596,0.000,0.000,-182.100,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 809.     Parking = CreateDynamicObject(1412,1758.451,-708.048,58.596,0.000,0.000,-182.100,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 810.     Parking = CreateDynamicObject(1412,1762.444,-710.382,58.596,0.000,0.000,-237.599,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 811.     Parking = CreateDynamicObject(1412,1764.864,-720.224,58.596,0.000,0.000,-91.320,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 812.     Parking = CreateDynamicObject(1412,1764.377,-715.072,58.596,0.000,0.000,-257.639,-1,-1,-1,300.000,300.000);
 813.     Parking = CreateDynamicObject(1412,1764.780,-723.866,58.596,0.000,0.000,-91.320,-1,-1,-1,300.000,300.000);
RAW Paste Data
Top