daily pastebin goal
28%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 11th, 2010 721 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1.Prej qka perbehet kostoja e produktit?
 2. Kosto e produktit,apo e procesit te tere te prodhimit,perbehet nga te gjitha shpenzimet,qe perfshihen ne strukturen e produkteve te prodhuara.
 3.  
 4. 2.Qka jane kostot totale?
 5. Kostoja totale perbehet nga kostot fikse dhe kosto e ndryshushme
 6.  
 7. 3.Qka quajme shpenzime fikse?
 8. Shpenzimet qe nuk pesojne ndryshime,pa marre parasysh a prodhohet,ose nuk prodhohet vellimi idukshum i produkteve ,quhen shpenzime fikse.
 9.  
 10. 4.Qka quajme shpenzime variabile?
 11. Shpenzimet qe ne vartesi nga ndryshimi i sasise se prodhimit apo te sherbimeve pesojnendryshime,i quajme shpenzime variabile.
 12.  
 13. 5.Cilat kosto dallojme sipas dinamikes se kostos se ndryshushme?
 14. Dallojme:1.Kosto perpjestimore2.Kosto progresive3.Kosto degresive
 15.  
 16. 6.Qka perfshin kostoja perpjestimore?
 17. Kostoja perpjestimore perfshin te gjitha shpenzimet,te cilate shtohen apo zvoglohennjesoj si vellimi i prodhimit te sherbimeve
 18.  
 19. 7.Qka eshte kostoja e ndryshushme progresive?
 20. Kosto e ndryshushme progresive perbehet nga shpenzimet qe shtohen me shpejt se sasia e prodhimit.
 21.  
 22. 8.Prej qka karakterizohet kosto degresive?
 23. Kosto degresive karakterizohet me shpenzimet me te ngadalshme se sa shtimi i prodhimt ose sherbimeve
 24.  
 25. 9.Si e llogarisin kontabilistet koston e produktit?
 26. Kontablistet koston e produktit e llogarisin me shumen e parave qe duhet paguar produktet e blera
 27.  
 28. 10.Me qka eshte e barabart kostoja opurtune?
 29.  Eshte e barabart me vleren alternative me te mire te mundshme qe mund te perdoret
 30.  
 31. 11.Cilat jane kostot kryesore opurtune?
 32. 1.Kostot e shprehura dhe2.te nenkuptuara
 33.  
 34. 12.Prej qfare perbehen kostot e shprehura?
 35. Nga shpenzimet monetare,qe firma i shpenzon ne treg per blerjen e resurseve lendeve te para,paisjet ,fuqine puntore,energjine etj.
 36.  
 37. 13.Qka perbejne kostot e nenkuptuara?
 38. Perbejne burimet vetjake qe jane prone e firmes dhe ne fakte i perbejne ato.
 39.  
 40. 14.Si veshtrohen kostot?
 41. Kostot veshtrohen ne peridha afatshkurta dhe afatgjata.
 42.  
 43. 15.Qka quajme konkurenc te plote?
 44. Nese ne treg depertojne shum firma me ofertat e tyre ateher ne mjediset e tilla eshte e pranishme nje konkurence mirfillte qe quhet konkurenc e plote.
 45.  
 46. 16.Qka quajme oligopson?
 47. Dy e me shume shites dhe vetem nje blers quhet oligopson
 48.  
 49. 17.Qka eshte konkurenca e kufizuar?
 50. Kur paraqitet nje numer i kufizuar i shitsve ofertat e kane shkallen e caktuar te konkurences.
 51.  
 52. 18.Prej qfare perbehet oferta e tregut?
 53. Oferta e tregut perbehet nga ofertat individuale.
 54.  
 55. 19.Si percaktohet niveli i prodhimit dhe maksimizim i fitimit?
 56. Niveli i prodhimit dhe maksimizimi i fitimit percaktohet permes krahasimit te te ardhurave marxhinale ne koston marxhinale
 57.  
 58. 20.Cilate jane periudhat kohore te ekulibrit te tregut?
 59. 1.Ekuilibri momental ,afatgjate,dhe afat shkurt
 60.  
 61. 21.Qka eshte konkurenca?
 62. Konkurenca eshte gershetimi aftesive te tersishme ose te pjeserishme per te qene me i miri ne treg me i pranuari nga konsumatoert.
 63.  
 64. 22.Si mund te ndodhin ndryshime ne kushtet e ekulibrit afatgjat?
 65. Shtohen inputet dhe perfeksionohet teknologjia
 66.  
 67. 23.A themelohen firmat rastesisht?
 68. Firmat nuk themelohen rastesishte por ato perpiqen te perkufizojne programe me te qendrushme teprodhimit dhe te sherbimeve te cilat do te mirpriten nga blersit.
 69.  
 70.  
 71. 24.Si krijohet konkurenca e plot?
 72. Konkurenca e plote krijohet nga plasimet e lira ne treg te lira te ofertave te nderrmarrjes.
 73.  
 74. 25.A eshte e nevojshme qe firma te jete qmim pranuese?
 75. Nuk eshte emjaftushme qe firmat te jene qmime pranuse ,por ato duhet te jene ne gjendjete kene aso kosto per qmime me te lire shites ,me qellim qe konsumatori ta pranoje pa hezitim
 76.  
 77. 26.Pse krijohen kushtet opurtune?
 78.  
 79. 27.Qka do te thot prania e nje numri te madh firmash n treg?
 80. Do te thote se asnjera prej syresh nuk eshte mbizotruse ne treg
 81.  
 82. 28.Cilat jane dy tehe te konkurences se plote ne treg?
 83.  
 84. 29.Vizato dhe shpjego diagramin e ekulibrit momental afatgjat,afatmesem dhe afatshkurt?
 85.  
 86. Ekuilibri momental arrihet ne supozojme se oferta eshte fikse per nje interval te shkurt kohorEkuilibri afat shkurte arrihet kur firma e shton vellimin e prodhimit me kapital te pandryshushemEkulibri afatgjat ne periudha afatgjata firma ka mundesi te shtoje kapitalin dhe vellimin e prodhimt ta relalizoje me qmimeme te ulet ne krahasim me ekulibret momentale
 87.  
 88. 30.Cilate jane llojet kryesore te kostove te degve te firmave?
 89. Dege me kosto konstane me kosto rritese dhe kosoto zbritese.
 90.  
 91. 31.Kur eshte e realizushme oferta e deges me kosto konstante?
 92. Eshte e realizushme nese inputet ngelin te njejta si menaxhmenti kualifikim i puntorve aftesite dhe shkathtesiteme supozimin se te gjithe faktoret ne inpute te jene homogjen.
 93.  
 94. 32.Qka eshte oferta e deges me kosto zbritse?
 95. Eshte e rrall dhe me teper njihet si nje mundesi.
 96.  
 97. 33.Qka eshte oferta e deges me kosto rritese?
 98. Ne periudha afatgjata mundeson ekulibrim te ri pas ndryshimit te qmimit ne krahasim me ate fillestarperkatesisht pas futjes se firmave te reja ne treg .
 99. Nga shpenzimet monetare,qe firma i shpenzon ne treg per blerjen e resurseve lendeve te para,paisjet ,fuqine puntore,energjine etj.
RAW Paste Data
Top