SHARE
TWEET

sootopoliscity.asm

Mmmmmmmmmmmmmmmmm May 10th, 2017 168 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Music_SootopolisCity:
 2.     musicheader 4, 1, Music_SootopolisCity_Ch1
 3.     musicheader 1, 2, Music_SootopolisCity_Ch2
 4.     musicheader 1, 3, Music_SootopolisCity_Ch3
 5.     musicheader 1, 4, Music_SootopolisCity_Ch4
 6.  
 7. Music_SootopolisCity_Ch1:
 8.     tempo 152
 9.     volume $77
 10.     vibrato $6, $23
 11.     dutycycle 2
 12.     notetype $8, $72
 13.     note __, 3
 14. Music_SootopolisCity_Ch1_loop_main:
 15.     intensity $72
 16.     octave 2
 17.     note B_, 4
 18.     octave 3
 19.     note F#, 6
 20.     octave 2
 21.     note B_, 2
 22.     octave 3
 23.     note F#, 4
 24.     octave 2
 25.     note B_, 2
 26.     note B_, 4
 27.     note B_, 2
 28.     octave 3
 29.     intensity $74
 30.     note G#, 4
 31.     octave 2
 32.     intensity $72
 33.     note B_, 2
 34.     octave 3
 35.     note F#, 2
 36.     note E_, 2
 37.     note C#, 2
 38.     octave 2
 39.     note B_, 4
 40.     octave 3
 41.     note A_, 6
 42.     octave 2
 43.     note B_, 2
 44.     octave 3
 45.     note A_, 4
 46.     octave 2
 47.     note B_, 2
 48.     note B_, 4
 49.     note B_, 2
 50.     octave 3
 51.     intensity $74
 52.     note G#, 6
 53.     intensity $72
 54.     note G#, 2
 55.     note F#, 2
 56.     note E_, 2
 57.     octave 2
 58.     note B_, 4
 59.     octave 3
 60.     note F#, 6
 61.     octave 2
 62.     note B_, 2
 63.     octave 3
 64.     note F#, 4
 65.     octave 2
 66.     note B_, 2
 67.     note B_, 4
 68.     note B_, 2
 69.     octave 3
 70.     intensity $74
 71.     note G#, 4
 72.     octave 2
 73.     intensity $72
 74.     note B_, 2
 75.     octave 3
 76.     note F#, 2
 77.     note E_, 2
 78.     note C#, 2
 79.     octave 2
 80.     note B_, 4
 81.     octave 3
 82.     note A_, 6
 83.     octave 2
 84.     note B_, 2
 85.     octave 3
 86.     note A_, 4
 87.     octave 2
 88.     note B_, 2
 89.     note B_, 4
 90.     note B_, 2
 91.     octave 3
 92.     intensity $75
 93.     note B_, 12
 94.     intensity $72
 95.     note D_, 4
 96.     note F#, 6
 97.     note F_, 2
 98.     note F#, 4
 99.     note D_, 2
 100.     note C#, 4
 101.     note F#, 6
 102.     note F_, 2
 103.     note F#, 4
 104.     note C#, 2
 105.     note C_, 4
 106.     note F#, 6
 107.     note F_, 2
 108.     note F#, 2
 109.     note E_, 2
 110.     note D_, 2
 111.     intensity $73
 112.     note E_, 4
 113.     octave 2
 114.     intensity $72
 115.     note B_, 2
 116.     octave 3
 117.     intensity $73
 118.     note D#, 4
 119.     octave 2
 120.     intensity $72
 121.     note B_, 2
 122.     octave 3
 123.     intensity $74
 124.     note E_, 6
 125.     intensity $72
 126.     note D_, 4
 127.     note E_, 6
 128.     note F#, 2
 129.     intensity $74
 130.     note E_, 4
 131.     intensity $72
 132.     octave 2
 133.     note B_, 2
 134.     note A_, 4
 135.     octave 3
 136.     note D_, 6
 137.     note C#, 2
 138.     intensity $74
 139.     note D_, 4
 140.     octave 2
 141.     intensity $72
 142.     note A_, 2
 143.     note G#, 4
 144.     octave 3
 145.     note D_, 6
 146.     note E_, 2
 147.     note D_, 2
 148.     note C#, 2
 149.     octave 2
 150.     note B_, 2
 151.     note A#, 2
 152.     note F#, 2
 153.     note C#, 2
 154.     note B_, 2
 155.     note F#, 2
 156.     note C#, 2
 157.     octave 3
 158.     note C#, 2
 159.     octave 2
 160.     note A#, 2
 161.     note F#, 2
 162.     intensity $82
 163.     octave 3
 164.     note F#, 4
 165.     note B_, 6
 166.     note A#, 2
 167.     intensity $84
 168.     note B_, 4
 169.     intensity $82
 170.     note F#, 2
 171.     note F#, 4
 172.     note A#, 6
 173.     note G#, 2
 174.     intensity $84
 175.     note A#, 4
 176.     intensity $82
 177.     note F#, 2
 178.     note F#, 4
 179.     note A_, 6
 180.     note G#, 2
 181.     note A_, 2
 182.     note G#, 2
 183.     note E_, 2
 184.     intensity $83
 185.     note G#, 4
 186.     intensity $82
 187.     note E_, 2
 188.     intensity $83
 189.     note G_, 4
 190.     intensity $82
 191.     note E_, 2
 192.     intensity $84
 193.     note G#, 6
 194.     intensity $82
 195.     note E_, 4
 196.     note G_, 6
 197.     note F#, 2
 198.     intensity $84
 199.     note G_, 4
 200.     intensity $82
 201.     note E_, 2
 202.     intensity $84
 203.     note D_, 4
 204.     intensity $82
 205.     octave 2
 206.     note B_, 2
 207.     octave 3
 208.     intensity $84
 209.     note F#, 4
 210.     intensity $82
 211.     note E_, 2
 212.     intensity $83
 213.     note B_, 4
 214.     note F#, 2
 215.     octave 4
 216.     intensity $84
 217.     note C#, 6
 218.     octave 3
 219.     intensity $82
 220.     note B_, 2
 221.     note A#, 2
 222.     note G#, 2
 223.     note F_, 2
 224.     note F#, 2
 225.     note G#, 2
 226.     note A#, 2
 227.     note F#, 2
 228.     note C#, 2
 229.     note B_, 2
 230.     note F#, 2
 231.     note C#, 2
 232.     octave 4
 233.     note C#, 2
 234.     octave 3
 235.     note A#, 2
 236.     note F#, 2
 237.     intensity $92
 238.     note F#, 4
 239.     octave 4
 240.     note D_, 6
 241.     note C#, 2
 242.     intensity $94
 243.     note D_, 4
 244.     octave 3
 245.     intensity $92
 246.     note F#, 2
 247.     note A_, 4
 248.     octave 4
 249.     note C#, 6
 250.     octave 3
 251.     note B_, 2
 252.     octave 4
 253.     intensity $94
 254.     note C#, 4
 255.     octave 3
 256.     intensity $92
 257.     note A_, 2
 258.     note G_, 4
 259.     octave 4
 260.     note C_, 6
 261.     octave 3
 262.     note B_, 2
 263.     octave 4
 264.     note C_, 2
 265.     octave 3
 266.     note B_, 2
 267.     note G_, 2
 268.     intensity $94
 269.     note B_, 4
 270.     intensity $92
 271.     note D#, 2
 272.     intensity $94
 273.     note A_, 4
 274.     intensity $92
 275.     note D#, 2
 276.     intensity $94
 277.     note F#, 6
 278.     intensity $92
 279.     note C#, 4
 280.     note G_, 6
 281.     note A_, 2
 282.     note G_, 2
 283.     note F#, 2
 284.     note E_, 2
 285.     octave 2
 286.     note A_, 4
 287.     octave 3
 288.     note F#, 6
 289.     note F_, 2
 290.     note F#, 2
 291.     note A_, 2
 292.     octave 4
 293.     note D_, 2
 294.     octave 2
 295.     note G#, 4
 296.     octave 3
 297.     note E_, 6
 298.     octave 2
 299.     note B_, 2
 300.     note B_, 2
 301.     octave 3
 302.     note C#, 2
 303.     note D_, 2
 304.     note C#, 2
 305.     octave 2
 306.     note A_, 2
 307.     note E_, 2
 308.     octave 3
 309.     note D_, 2
 310.     octave 2
 311.     note B_, 2
 312.     note F#, 2
 313.     octave 3
 314.     note E_, 2
 315.     octave 2
 316.     note B_, 2
 317.     note G_, 2
 318.     octave 4
 319.     note D_, 4
 320.     note F#, 6
 321.     note F_, 2
 322.     intensity $94
 323.     note F#, 4
 324.     intensity $92
 325.     note D_, 2
 326.     note C#, 4
 327.     note E_, 6
 328.     note D#, 2
 329.     intensity $94
 330.     note E_, 4
 331.     intensity $92
 332.     note C#, 2
 333.     octave 3
 334.     note B_, 4
 335.     octave 4
 336.     note E_, 6
 337.     note D#, 2
 338.     note C_, 2
 339.     note D_, 2
 340.     note E_, 2
 341.     intensity $94
 342.     note A_, 4
 343.     intensity $92
 344.     note D#, 2
 345.     intensity $94
 346.     note G_, 4
 347.     intensity $92
 348.     note D#, 2
 349.     intensity $94
 350.     note F#, 6
 351.     octave 3
 352.     intensity $92
 353.     note F_, 4
 354.     octave 4
 355.     note G_, 6
 356.     note A_, 2
 357.     note G_, 2
 358.     note F#, 2
 359.     note E_, 2
 360.     octave 3
 361.     note C#, 4
 362.     octave 4
 363.     note F#, 6
 364.     note G_, 2
 365.     note F#, 2
 366.     note E_, 2
 367.     note D_, 2
 368.     intensity $94
 369.     note E_, 4
 370.     octave 3
 371.     intensity $92
 372.     note B_, 2
 373.     intensity $94
 374.     note B_, 4
 375.     intensity $92
 376.     note G#, 2
 377.     octave 4
 378.     intensity $94
 379.     note D_, 4
 380.     octave 3
 381.     intensity $92
 382.     note G#, 2
 383.     octave 4
 384.     note C#, 2
 385.     octave 3
 386.     note A_, 2
 387.     note E_, 2
 388.     octave 4
 389.     note D_, 2
 390.     octave 3
 391.     note B_, 2
 392.     note F#, 2
 393.     octave 4
 394.     note E_, 2
 395.     octave 3
 396.     note B_, 2
 397.     note G#, 2
 398.     octave 4
 399.     note C#, 2
 400.     octave 3
 401.     note A#, 2
 402.     note F#, 2
 403.     octave 4
 404.     note E_, 2
 405.     note C#, 2
 406.     octave 3
 407.     note A#, 2
 408.     octave 4
 409.     note F#, 2
 410.     note C#, 2
 411.     octave 3
 412.     note A#, 2
 413.     loopchannel 0, Music_SootopolisCity_Ch1_loop_main
 414.  
 415. Music_SootopolisCity_Ch2:
 416.     vibrato $8, $24
 417.     dutycycle 0
 418.     notetype $8, $87
 419.     octave 3
 420.     note B_, 1
 421.     octave 4
 422.     note C_, 1
 423.     note C#, 1
 424.     note D_, 12
 425.     octave 3
 426.     intensity $72
 427.     note B_, 4
 428.     note F#, 2
 429.     octave 4
 430.     intensity $77
 431.     note E_, 15
 432.     octave 3
 433.     note A#, 1
 434.     note B_, 1
 435.     octave 4
 436.     note C_, 1
 437.     note C#, 12
 438.     intensity $72
 439.     note D_, 4
 440.     note C#, 2
 441.     intensity $77
 442.     note E_, 6
 443.     intensity $72
 444.     octave 3
 445.     note B_, 2
 446.     octave 4
 447.     note D_, 2
 448.     octave 3
 449.     note B_, 2
 450.     octave 4
 451.     intensity $77
 452.     note D_, 4
 453.     octave 3
 454.     intensity $72
 455.     note F#, 2
 456.     octave 4
 457.     intensity $77
 458.     note D_, 10
 459.     intensity $72
 460.     note C#, 2
 461.     octave 3
 462.     note B_, 4
 463.     note F#, 2
 464.     octave 4
 465.     intensity $77
 466.     note E_, 10
 467.     intensity $72
 468.     note D_, 2
 469.     note C#, 3
 470.     octave 3
 471.     note A_, 1
 472.     note A#, 1
 473.     note B_, 1
 474.     intensity $77
 475.     octave 4
 476.     note C#, 10
 477.     intensity $72
 478.     octave 3
 479.     note B_, 2
 480.     octave 4
 481.     note D_, 4
 482.     note C#, 2
 483.     intensity $77
 484.     note C#, 6
 485.     note D_, 6
 486.     intensity $61
 487.     dutycycle 2
 488.     octave 4
 489.     note F_, 2
 490.     note B_, 2
 491.     octave 5
 492.     note D_, 2
 493. Music_SootopolisCity_Ch2_loop_1:
 494.     note F#, 1
 495.     octave 3
 496.     note B_, 1
 497.     octave 4
 498.     loopchannel 9, Music_SootopolisCity_Ch2_loop_1
 499. Music_SootopolisCity_Ch2_loop_2:
 500.     note F#, 1
 501.     octave 3
 502.     note A#, 1
 503.     octave 4
 504.     loopchannel 9, Music_SootopolisCity_Ch2_loop_2
 505. Music_SootopolisCity_Ch2_loop_3:
 506.     note F#, 1
 507.     octave 3
 508.     note A_, 1
 509.     octave 4
 510.     loopchannel 9, Music_SootopolisCity_Ch2_loop_3
 511. Music_SootopolisCity_Ch2_loop_4:
 512.     note E_, 1
 513.     octave 3
 514.     note G#, 1
 515.     octave 4
 516.     loopchannel 9, Music_SootopolisCity_Ch2_loop_4
 517. Music_SootopolisCity_Ch2_loop_5:
 518.     note E_, 1
 519.     octave 3
 520.     note G_, 1
 521.     octave 4
 522.     loopchannel 9, Music_SootopolisCity_Ch2_loop_5
 523. Music_SootopolisCity_Ch2_loop_6:
 524.     note D_, 1
 525.     octave 3
 526.     note A_, 1
 527.     octave 4
 528.     loopchannel 9, Music_SootopolisCity_Ch2_loop_6
 529. Music_SootopolisCity_Ch2_loop_7:
 530.     note D_, 1
 531.     octave 3
 532.     note G#, 1
 533.     octave 4
 534.     loopchannel 9, Music_SootopolisCity_Ch2_loop_7
 535. Music_SootopolisCity_Ch2_loop_8:
 536.     note F#, 1
 537.     octave 3
 538.     note A#, 1
 539.     octave 4
 540.     loopchannel 6, Music_SootopolisCity_Ch2_loop_8
 541.     dutycycle 3
 542.     intensity $a2
 543.     octave 3
 544.     note A#, 4
 545.     octave 4
 546.     note D_, 1
 547.     note E_, 1
 548.     note F_, 1
 549.     intensity $a7
 550.     note F#, 9
 551.     octave 3
 552.     intensity $a2
 553.     note B_, 2
 554.     octave 5
 555.     note C#, 4
 556.     octave 4
 557.     note B_, 2
 558.     intensity $a7
 559.     note F#, 12
 560.     octave 3
 561.     intensity $a2
 562.     note F#, 2
 563.     note B_, 2
 564.     octave 4
 565.     note D_, 2
 566.     intensity $a7
 567.     note F#, 10
 568.     intensity $a2
 569.     note E_, 2
 570.     note D#, 4
 571.     note F#, 2
 572.     intensity $a4
 573.     note E_, 4
 574.     intensity $a2
 575.     octave 3
 576.     note G#, 2
 577.     intensity $a2
 578.     note B_, 4
 579.     intensity $a2
 580.     note A#, 2
 581.     intensity $a2
 582.     note B_, 4
 583.     octave 4
 584.     note E_, 2
 585.     intensity $a7
 586.     note G_, 10
 587.     intensity $a2
 588.     note A_, 2
 589.     note G_, 4
 590.     note E_, 2
 591.     intensity $a4
 592.     note F#, 4
 593.     intensity $a2
 594.     note D_, 2
 595.     intensity $a4
 596.     note F#, 4
 597.     intensity $a2
 598.     note A#, 2
 599.     intensity $a4
 600.     note B_, 4
 601.     octave 5
 602.     intensity $a2
 603.     note D_, 2
 604.     intensity $a7
 605.     note C#, 10
 606.     octave 4
 607.     intensity $a2
 608.     note G#, 2
 609.     note G#, 4
 610.     note B_, 2
 611.     note A_, 1
 612.     intensity $a5
 613.     note A#, 5
 614.     note B_, 6
 615.     octave 5
 616.     note C#, 4
 617.     dutycycle 0
 618.     intensity $a0
 619.     octave 3
 620.     note A_, 1
 621.     note G_, 1
 622.     note F#, 10
 623.     intensity $a7
 624.     note F#, 4
 625.     intensity $a1
 626.     note G_, 2
 627.     note F#, 2
 628.     intensity $a0
 629.     note A_, 10
 630.     intensity $a7
 631.     note A_, 4
 632.     intensity $a1
 633.     note A_, 2
 634.     note B_, 2
 635.     octave 4
 636.     intensity $a0
 637.     note C_, 6
 638.     intensity $a7
 639.     note C_, 6
 640.     intensity $a1
 641.     note C_, 2
 642.     octave 3
 643.     note B_, 2
 644.     note A_, 2
 645.     intensity $a4
 646.     note B_, 4
 647.     intensity $a1
 648.     note D#, 2
 649.     intensity $a4
 650.     note A_, 4
 651.     intensity $a1
 652.     note D#, 2
 653.     intensity $a4
 654.     note F#, 4
 655.     intensity $a1
 656.     note D#, 1
 657.     note F_, 1
 658.     note F#, 1
 659.     intensity $a0
 660.     note G_, 9
 661.     intensity $a7
 662.     note G_, 4
 663.     intensity $a1
 664.     note A_, 2
 665.     note G_, 2
 666.     note F#, 2
 667.     octave 4
 668.     intensity $a0
 669.     note D_, 8
 670.     intensity $a7
 671.     note D_, 4
 672.     intensity $a1
 673.     octave 3
 674.     note D_, 2
 675.     note F#, 2
 676.     intensity $a0
 677.     note E_, 8
 678.     intensity $a7
 679.     note E_, 4
 680.     octave 2
 681.     intensity $a4
 682.     note B_, 4
 683.     octave 3
 684.     intensity $a1
 685.     note D_, 2
 686.     intensity $a4
 687.     note C#, 4
 688.     octave 2
 689.     intensity $a1
 690.     note E_, 2
 691.     octave 3
 692.     intensity $a4
 693.     note D_, 4
 694.     octave 2
 695.     intensity $a1
 696.     note F#, 2
 697.     octave 3
 698.     intensity $a4
 699.     note E_, 3
 700.     dutycycle 3
 701.     octave 4
 702.     note B_, 1
 703.     note A_, 1
 704.     note G_, 1
 705.     intensity $a0
 706.     note F#, 6
 707.     intensity $a7
 708.     note F#, 8
 709.     intensity $a1
 710.     note G_, 2
 711.     note F#, 2
 712.     intensity $a0
 713.     note A_, 6
 714.     intensity $a7
 715.     note A_, 8
 716.     intensity $a1
 717.     note A_, 2
 718.     note B_, 2
 719.     octave 5
 720.     intensity $a0
 721.     note C_, 6
 722.     intensity $a7
 723.     note C_, 6
 724.     intensity $a1
 725.     note C_, 2
 726.     note D_, 2
 727.     note E_, 2
 728.     intensity $a5
 729.     note F#, 6
 730.     note E_, 6
 731.     note D#, 6
 732.     intensity $a0
 733.     note G_, 4
 734.     intensity $a7
 735.     note G_, 6
 736.     intensity $a1
 737.     note A_, 2
 738.     intensity $a2
 739.     note G_, 2
 740.     note F#, 2
 741.     note E_, 2
 742.     note D_, 2
 743.     intensity $a0
 744.     note F#, 4
 745.     intensity $a7
 746.     note F#, 6
 747.     intensity $a1
 748.     note D_, 4
 749.     note F#, 2
 750.     intensity $a0
 751.     note E_, 4
 752.     intensity $a7
 753.     note E_, 6
 754.     octave 4
 755.     intensity $a2
 756.     note B_, 2
 757.     octave 5
 758.     note E_, 4
 759.     octave 4
 760.     note B_, 2
 761.     intensity $a4
 762.     note C#, 4
 763.     octave 3
 764.     intensity $a2
 765.     note A_, 2
 766.     octave 4
 767.     intensity $a4
 768.     note D_, 4
 769.     octave 3
 770.     intensity $a2
 771.     note B_, 2
 772.     octave 4
 773.     intensity $a4
 774.     note E_, 4
 775.     octave 3
 776.     intensity $a2
 777.     note G#, 2
 778.     octave 4
 779.     intensity $a4
 780.     note F#, 4
 781.     intensity $a2
 782.     note C#, 2
 783.     intensity $a4
 784.     note G#, 4
 785.     intensity $a2
 786.     note C#, 2
 787.     intensity $a4
 788.     note A#, 3
 789.     loopchannel 0, Music_SootopolisCity_Ch2
 790.    
 791. Music_SootopolisCity_Ch3:
 792.     vibrato $14, $12
 793.     notetype $8, $10
 794.     octave 4
 795.     note B_, 1
 796.     octave 5
 797.     note F#, 1
 798.     note G#, 1
 799.     note B_, 12
 800.     note F#, 2
 801.     note B_, 1
 802.     note A#, 1
 803.     note F#, 1
 804.     octave 4
 805.     note B_, 1
 806.     octave 5
 807.     note G#, 15
 808.     note E_, 1
 809.     note F#, 1
 810.     note G#, 1
 811.     note A_, 12
 812.     note B_, 2
 813.     note __, 2
 814.     note A_, 1
 815.     note __, 1
 816.     note A_, 6
 817.     note D_, 1
 818.     note __, 1
 819.     note G#, 1
 820.     note __, 1
 821.     note F#, 1
 822.     note __, 1
 823.     note G#, 4
 824.     note D_, 1
 825.     note __, 1
 826.     note B_, 10
 827.     note A#, 1
 828.     note __, 1
 829.     note F#, 2
 830.     note B_, 1
 831.     note A#, 1
 832.     note G#, 1
 833.     octave 4
 834.     note B_, 1
 835.     octave 5
 836.     note G#, 15
 837.     note E_, 1
 838.     note F#, 1
 839.     note G#, 1
 840.     note A_, 12
 841.     note B_, 2
 842.     note __, 2
 843.     note A_, 1
 844.     note __, 1
 845.     note A_, 4
 846.     note D_, 1
 847.     note __, 1
 848.     note B_, 6
 849.     intensity $14
 850.     octave 4
 851.     note F_, 1
 852.     note __, 1
 853.     note B_, 1
 854.     note __, 1
 855.     octave 5
 856.     note D_, 1
 857.     note __, 1
 858.     note F_, 1
 859.     note F#, 10
 860.     octave 6
 861.     note D_, 1
 862.     note C#, 3
 863.     note C_, 1
 864.     octave 5
 865.     note B_, 2
 866.     note F#, 12
 867.     octave 4
 868.     note F#, 1
 869.     note __, 1
 870.     note B_, 1
 871.     note __, 1
 872.     octave 5
 873.     note D_, 1
 874.     note __, 1
 875.     note F#, 10
 876.     note E_, 1
 877.     note __, 1
 878.     note D#, 4
 879.     note F#, 2
 880.     note E_, 4
 881.     note D_, 2
 882.     octave 4
 883.     note G#, 4
 884.     note B_, 2
 885.     octave 5
 886.     note E_, 4
 887.     octave 4
 888.     note B_, 2
 889.     octave 5
 890.     note E_, 10
 891.     note F#, 1
 892.     note __, 1
 893.     note E_, 4
 894.     octave 4
 895.     note B_, 2
 896.     note __, 2
 897.     octave 5
 898.     note D_, 1
 899.     note __, 1
 900.     note C#, 1
 901.     note __, 1
 902.     note D_, 4
 903.     note F#, 2
 904.     note B_, 2
 905.     note A#, 1
 906.     note A_, 1
 907.     note G_, 1
 908.     note F#, 1
 909.     note D_, 10
 910.     note E_, 1
 911.     note __, 1
 912.     note D_, 4
 913.     octave 4
 914.     note B_, 1
 915.     note __, 1
 916.     octave 5
 917.     note C#, 1
 918.     note D_, 5
 919.     note C#, 6
 920.     note __, 6
 921.     intensity $23
 922.     octave 4
 923.     note B_, 4
 924.     note F#, 2
 925.     octave 3
 926.     note B_, 2
 927.     note A#, 2
 928.     note B_, 2
 929.     octave 5
 930.     note B_, 2
 931.     octave 4
 932.     note D_, 2
 933.     octave 5
 934.     note F#, 2
 935.     note D_, 4
 936.     octave 4
 937.     note A#, 2
 938.     note D_, 2
 939.     note C#, 2
 940.     octave 3
 941.     note B_, 2
 942.     octave 4
 943.     note A#, 4
 944.     note F#, 2
 945.     note A_, 4
 946.     note F#, 8
 947.     note B_, 4
 948.     note G#, 1
 949.     note __, 1
 950.     note G#, 4
 951.     note E_, 2
 952.     note D_, 2
 953.     note C#, 2
 954.     octave 3
 955.     note B_, 2
 956.     octave 4
 957.     note C#, 2
 958.     note D_, 2
 959.     note E_, 2
 960.     octave 5
 961.     note D_, 4
 962.     octave 4
 963.     note B_, 2
 964.     octave 3
 965.     note B_, 4
 966.     note A#, 2
 967.     octave 4
 968.     note D_, 4
 969.     octave 3
 970.     note B_, 2
 971.     octave 4
 972.     note B_, 4
 973.     note F#, 2
 974.     note B_, 4
 975.     octave 5
 976.     note D_, 2
 977.     note F_, 4
 978.     note G#, 1
 979.     note __, 1
 980.     note G#, 4
 981.     note C#, 2
 982.     note F_, 4
 983.     octave 4
 984.     note B_, 2
 985.     octave 5
 986.     note C#, 4
 987.     octave 4
 988.     note G#, 2
 989.     octave 5
 990.     note F_, 1
 991.     note F#, 5
 992.     note G#, 6
 993.     note A#, 6
 994.     intensity $26
 995.     note __, 2
 996.     octave 3
 997.     note A_, 2
 998.     note B_, 2
 999.     octave 4
 1000.     note C#, 2
 1001.     note D_, 2
 1002.     note E_, 2
 1003.     note F#, 2
 1004.     note A_, 2
 1005.     note B_, 2
 1006.     octave 5
 1007.     note C#, 4
 1008.     octave 4
 1009.     note B_, 2
 1010.     note A_, 4
 1011.     note G_, 2
 1012.     note F#, 4
 1013.     note E_, 2
 1014.     note A_, 4
 1015.     note B_, 2
 1016.     note A_, 4
 1017.     note F#, 2
 1018.     note G_, 4
 1019.     note E_, 2
 1020.     note G_, 2
 1021.     note F#, 2
 1022.     note E_, 2
 1023.     note F#, 2
 1024.     note E_, 2
 1025.     note D#, 2
 1026.     note E_, 2
 1027.     note D#, 2
 1028.     note D_, 2
 1029.     note C#, 4
 1030.     note D_, 2
 1031.     note E_, 4
 1032.     note D_, 2
 1033.     note C#, 4
 1034.     octave 3
 1035.     note A_, 2
 1036.     octave 4
 1037.     note D_, 2
 1038.     note G_, 2
 1039.     note F#, 2
 1040.     note E_, 2
 1041.     note F#, 2
 1042.     note E_, 2
 1043.     note D_, 2
 1044.     note E_, 2
 1045.     note D_, 2
 1046.     octave 3
 1047.     note B_, 10
 1048.     octave 4
 1049.     note D_, 1
 1050.     note __, 1
 1051.     octave 3
 1052.     note G_, 4
 1053.     note A_, 1
 1054.     note __, 1
 1055.     note A_, 2
 1056.     note G#, 2
 1057.     note A_, 2
 1058.     note B_, 2
 1059.     note A#, 2
 1060.     note B_, 2
 1061.     octave 4
 1062.     note C#, 2
 1063.     note C_, 2
 1064.     note C#, 2
 1065.     note D_, 14
 1066.     note E_, 1
 1067.     note __, 1
 1068.     note D_, 1
 1069.     note __, 1
 1070.     note C#, 5
 1071.     note D_, 1
 1072.     note C_, 6
 1073.     octave 3
 1074.     note B_, 6
 1075.     note A_, 10
 1076.     note F#, 1
 1077.     note __, 1
 1078.     note A_, 1
 1079.     note __, 1
 1080.     note B_, 1
 1081.     note __, 1
 1082.     octave 4
 1083.     note C_, 2
 1084.     note F#, 2
 1085.     note G_, 2
 1086.     note F#, 2
 1087.     note E_, 2
 1088.     note F#, 2
 1089.     note E_, 2
 1090.     note D#, 2
 1091.     note E_, 2
 1092.     note D#, 2
 1093.     octave 3
 1094.     note A_, 1
 1095.     note B_, 1
 1096.     octave 4
 1097.     note C#, 1
 1098.     note D_, 1
 1099.     note E_, 1
 1100.     note F#, 1
 1101.     note G_, 4
 1102.     note F#, 1
 1103.     note __, 1
 1104.     note G_, 4
 1105.     note E_, 1
 1106.     note __, 1
 1107.     note D_, 1
 1108.     note __, 1
 1109.     octave 5
 1110.     note D_, 10
 1111.     octave 4
 1112.     note A_, 2
 1113.     note __, 2
 1114.     octave 5
 1115.     note D_, 2
 1116.     octave 4
 1117.     note B_, 10
 1118.     note A_, 1
 1119.     note __, 1
 1120.     note G#, 4
 1121.     note B_, 2
 1122.     octave 3
 1123.     note A_, 4
 1124.     note __, 2
 1125.     note B_, 4
 1126.     note __, 2
 1127.     octave 4
 1128.     note C#, 4
 1129.     note __, 2
 1130.     note C#, 4
 1131.     note __, 2
 1132.     note E_, 4
 1133.     note __, 2
 1134.     note C#, 1
 1135.     note E_, 1
 1136.     note F#, 1
 1137.     loopchannel 0, Music_SootopolisCity_Ch3
 1138.    
 1139. Music_SootopolisCity_Ch4:
 1140.     togglenoise $3
 1141.     notetype $8
 1142.     note __, 3
 1143. Music_SootopolisCity_Ch4_loop_main:
 1144. Music_SootopolisCity_Ch4_loop_1:
 1145.     note D_, 4
 1146.     note D_, 2
 1147.     note D_, 6
 1148.     note D_, 6
 1149.     note D_, 4
 1150.     note D_, 2
 1151.     note C#, 1
 1152.     note C#, 1
 1153.     note D_, 2
 1154.     note D_, 2
 1155.     note D_, 2
 1156.     note D_, 2
 1157.     note D_, 2
 1158.     loopchannel 20, Music_SootopolisCity_Ch4_loop_1
 1159.     note D_, 4
 1160.     note D_, 2
 1161.     note C#, 1
 1162.     note C#, 1
 1163.     note D_, 2
 1164.     note D_, 2
 1165.     note D_, 2
 1166.     note D_, 2
 1167.     note D_, 2
 1168.     loopchannel 0, Music_SootopolisCity_Ch4_loop_main
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top