daily pastebin goal
45%
SHARE
TWEET

pytania

a guest Feb 13th, 2018 68 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Grupa A:
 2. Wyjaśnij istotę i podaj przykłady reprezentowania wiedzy deklaratywnej:
 3. Wiedza deklaratywna (koncepcje, fakty), odpowiada na pytanie Co wiemy o problemie? Należy do symbolicznych metod reprezentowania wiedzy, przedstawia się je jako obiekt-atrybut-wartość lub w postaci sieci semantycznych
 4.  
 5. W podejściu deklaratywnym wiedza z danej dziedziny jest zbiorem specyficznych faktów, a korzystanie z wiedzy polega na stosowaniu do tego zbioru ogólnych procedur manipulacji faktami (np. reprezentacja logiczna).
 6. W reprezentacjach deklaratywnych następuje wyraźne oddzielenie wiedzy z danej dziedziny od sposobu wykorzystania tej wiedzy w procesie wnioskowania.
 7. Metody deklaratywne służą do reprezentowania wiedzy o charakterze statycznym np. charakterystyka obiektów, trwałe relacje między nimi, zależności logiczne między faktami itd.
 8.  
 9. Wybierz jedną odpowiedź: sztuczna inteligencja to -> dyscyplina informatyki obejmująca tworzenie inteligentnych systemów
 10. Subdyscyplinami sztucznej inteligencji są: sztuczne sieci neuronowe, reprezentowanie wiedzy, przetwarzanie języka naturalnego
 11. Strukturami użytecznymi w rozwiązywaniu problemów są: grafy, reprezentowanie przestrzeni stanu problemów, systemy opisujące stany i operatory przeszukiwania
 12. Przykładami badań dotyczącymi przetwarzania języka naturalnego są: lingwistyka matematyczna, strukturalne metody reprezentowania wiedzy
 13. Zadaniem systemów ekspertowych może być monitorowanie otoczenia: prawda
 14. Weryfikacja pomysłów rozwiązań nie jest elementem rozwiązywania problemu: fałsz
 15. Wiedza heurystyczna odpowiada na pytanie jak rozwiązać problem: fałsz
 16. Wyjaśnić istotę i podać przykłady drzewa decyzyjnego w maszynowym uczeniu:
 17.  
 18.  
 19.  
 20. Grupa B:
 21. Wyjaśnij istotę i podaj przykłady reprezentowania wiedzy proceduralnej:
 22. W podejściu proceduralnym zakłada się, że przeważającą część wiedzy o świecie stanowią informacje o procesach
 23. i działaniach.
 24. "Wiedzieć" jest równoważne z "wiedzieć jak": znajomość danego pojęcia sprowadza się głównie do umiejętności manipulacji tym pojęciem.
 25. W reprezentacji proceduralnej wiedza zawarta jest w procedurach (podprogramach), które wiedzą jak należy się zachować w określonej sytuacji.
 26. Metody proceduralne są przydatne do reprezentowania wiedzy o charakterze dynamicznym np. ciągi akcji, procesy, algorytmy i reguły postępowania.
 27.  
 28.  
 29.  
 30. Za rok powstania dyscypliny sztuczna inteligencja przyjmuje się: 1955
 31. Przykładami reprezentowania wiedzy wykorzystującej logikę formalną są: logika zdaniowa, rachunek predykatów
 32. Do strategii szukania w rozwiązywaniu problemów zaliczamy: orientacja na dane lub cele, przeszukiwanie wszerz lub wgłąb, przeszukiwanie dokładne grafu
 33. Do badań inspirowanych naturą należą: sieci neuronowe, algorytmy genetyczne
 34. Zadaniem systemu ekspertowego może być projektowanie układów: prawda
 35. Wykorzystywanie przestrzeni stanów nie jest elementem rozwiązywania problemów: fałsz
 36. Wiedza nie jest koniecznym komponentem systemów inteligentnych: fałsz
 37. Wyjaśnić istotę i podać przykłady zastosowania sztucznych sieci neuronowych
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43. Wyjaśnić istotę i podać przykłady algorytmów maszynowego uczenia się:
 44. istota: uczenie się, oznacza zmiany w systemie, które mają charakter adaptacyjny w tym sensie, że pozwalają systemowi wykonywać za następnym razem takie same zadanie lub zadania podobne bardziej efektywnie.
 45. Przykłady: uczenie z nadzorem, uczenie bez nadzoru, uczenie ze wzmocnieniem, uczenie z przykładów, uczenie się zbioru reguł, uczenie drzew decyzyjnych, analityczne uczenie, indukcyjne programowanie logiczne, sztuczne sieci neuronowe, programowanie genetyczne, maszyny wektorowe, klasteryzacja
 46.  
 47. Pytania zamknięte:
 48. -Podstawowa metoda sztucznej inteligencji wykorzystywana w lingubotach dotyczy: przetwarzania języka naturalnego
 49. -komponentami pakietu Sphinx są m.in: drzewo decyzyjne, sieć neuronowa
 50. -wiedza w systemach ekspertowych pakietu Sphinx może występować jako: zestaw reguł
 51. -wiedza w lingubotach: może być obecna
 52. -komunikacja z robotami może się odbywać: w języku naturalnym, w języku wykorzystującym algebrę relacji
 53. -pakiet eXpertise2Go umożliwia: generowanie ekspertyz z określonym wskaźnikiem wiarygodności
 54. -tworząc aplikacje w środowisku eXpertise2Go: możemy wykorzystać tablicę decyzyjną do generowania wiedzy
 55. -wykorzystanie wiedzy z różnych tablic w pakiecie Prologa następuje poprzez: wskazanie akcji powodującej przejście do innej tablicy
 56. -opracowując projekt systemu ekspertowego zwracamy uwagę na: dostępność wiedzy dziedzinowej
 57. -w którym z pakietów można stosować deklaratywną metodę reprezentowania wiedzy: Sphinx
 58. -wiedza w systemach ekspertowych pakietu Sphinx może występować jako: trójka O-A-W (obiekt-atrybut-wartość)
 59. -zadania lingubotów polegają zasadniczo na: udzielaniu porad
 60. -pakiet DeTreex: umożliwia generowanie bazy wiedzy na podstawie pliku uczącego
 61. -w ramach kryteriów klasyfikacji robotów uwzględniamy: środowiska, w których mogą się poruszać, obszary zastosowań
 62. -do kategorii decyzji … wg roli w procesie zarządzania należą: decyzje operacyjne, taktyczne i strategiczne
 63. -scenariusz realizacji rozwiązywania problemu obejmuje m.in. etapy: identyfikację stanu początkowego
 64. -do właściwości systemów inteligentnych zaliczamy m.in.: uczenie się
 65. -sztuczna inteligencja zasadniczo dotyczy: przetwarzania informacji traktowanych symbolicznie
 66. -do subdyscyplin sztucznej inteligencji należą m.in.: reprezentowanie wiedzy i sieci neuronowe
 67. -wiedza deklaratywna: obejmuje koncepcje, fakty i wyjaśnia co wiemy o problemie
 68. -indukcja jest przykładem wnioskowania: przybliżonego
 69. -klasyfikowanie obiektów: jest zawsze zadaniem systemu ekspertowego
 70. -cykl życia systemu ekspertowego: zawiera pewne specyficzne fakty życia systemu informatycznego
 71. -podmiotami uczestniczącymi w procesie tworzenia systemu ekspertowego są: ekspert dziedzinowy, użytkownik, inżynier wiedzy
 72. -logika zdaniowa i rachunek predykatów są przykładem: wykorzystania logiki formalnej w reprezentowaniu wiedzy
 73. -obiekt-atrybut-wartość jest metodą reprezentowania wiedzy: należącą do podobnej grupy jak sieci semantyczne, deklaratywną
 74. -sieci neuronowe są przykładem: wykorzystywania maszynowego uczenia w procesie pozyskiwania wiedzy
 75. -wnioskowanie postępujące(do przodu): polega na szukaniu konsekwencji logicznych ustalonych faktów,
 76. -przykładem języka programowania logicznego wykorzystującego rachunek predykatów jest: Prolog
 77. -w chatbotach wykorzystywany jest: system ekspertowy
 78. -producentem lingubotów w polsce jest firma: intelliwise
 79. -reprezentowanie wiedzy w systemach ekspertowych może mieć postać: schematu bazy danych
 80. -pakiet Sphinx jest: zintegrowanym pakietem zawierającym kilka technik sztucznej inteligencji
 81. -baza wiedzy w pakiecie Sphinx może mieć postać: zbioru reguł
 82. -zastosowania sztucznej inteligencji w inteligentnych domach dotyczą: bezpieczeństwa mieszkańców
 83. -do metod sztucznej inteligencji nie zaliczamy: filtrowania danych nadmiarowych
 84. -indukcyjne drzewo decyzyjne: jest dostępne w pakiecie Sphinx
 85. -baza wiedzy w PD-Shell pakietu Sphinx może być: wygenerowana w ramach pakietu DeTreex
 86. -obszary zastosowań robotów dotyczą m.in.: precyzyjnych manipulacji na obiektach
 87. -warunki definiowane w pakiecie Prologa: mogą dotyczyć danych numerycznych
 88. -tablice decyzyjne określane w ramach pakietu Prologa; mogą być optymalizowane
 89. -fazy należące do procesu rozwiązywania problemu to: analiza sytuacji problemowej, weryfikacja pomysłów rozwiązania
 90. -kryterium strukturalne uznania obiektu za inteligentny dotyczy obecności: modułu wnioskującego i bazy wiedzy
 91. -sztuczna inteligencja jest: działem informatyki obejmującym tworzenie systemów inteligentnych
 92. -reprezentowanie wiedzy: to subdyscyplina sztucznej inteligencji
 93. -o tym jak rozwiązać problem mówi nam: wiedza proceduralna
 94. -przykładem wnioskowania niezawodnego jest: dedukcja
 95. -zadaniem sieci neuronowych może być: monitorowanie otoczenia
 96. -inżynier wiedzy jest: kluczową postacią przy formalizacji wiedzy
 97. -algorytmy ewolucyjne są przykładem: wykorzystania maszynowego uczenia w procesie pozyskiwania wiedzy
 98. -wnioskowanie wsteczne (do tyłu): dotyczy szukania faktów, które potwierdzają hipotezę
 99. -przykładem pakietu umożliwiającego weryfikację bazy wiedzy reprezentowanej w postaci tablic decyzyjnych jest: prolog
 100. -linguboty mogą być wykorzystywane jako: wirtualni doradcy
 101. -do metod sztucznej inteligencji zaliczamy: sztuczne sieci neuronowe, strategie szukania
 102. -wiedza uwzględniona w lingubotach powinna dotyczyć: zasad wyszukiwania selektywnych informacji
 103. -podstawowymi układami robotów są: zasilanie, sterowanie i napęd
 104. -pierwotna wiedza wprowadzana do pakietu prologa ma postać: tablic
 105. -oprócz ekspertyzy generowanej przez pakiet prologa otrzymujemy: wartości atrybutów istotnych podczas konsultacji
RAW Paste Data
Top