Advertisement
idevpas

Má SARS-2 umelý pôvod?

Sep 13th, 2020 (edited)
52
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.58 KB | None | 0 0
  1. Má SARS-2 umelý pôvod?
  2. --------------
  3. Predpokladám, že vo svete už min. roky existuje x podobných prirodzených korona-vírusov, resp. ich rôznych kmeňov (napr. staršieho SARSu, hoci ten bol asi tiež vyrobený umelo), ktoré sa podobajú práve na tento nový pravdepodobne umelo vyrobený a možno v niečom i nebezpečnejší korona-vírus SARS-2, pomocou ktorého mohli byť na niektorých miestach sveta zámerne vytvorené epidemické ohniská tajnými službami.
  4. Podľa mňa akurát preto už hneď v zárodku zatrhli ten údajne presnejší test Pekovej, ktorý by tým pádom bol citlivý iba na tento nový umelý korona-vírus SARS-2, vďaka čomu by nemohli vygenerovať toľko pozitívnych PCR testov, čo by pre nich predstavovalo problém z hľadiska efektívneho strašenia ľudí.
  5. A tuším, že v tom odmietnutí Pekovej testu mali svoje prsty práve globalisti, ktorí následne Pekovú využili v boji proti "Veľkej Farme" (vlastne americkej štátnej/nacionálnej "elite"), hoci nemuseli byť pôvodcami toho zatrhnutia a iba si ten proces následne podchytili a zakomponovali do svojich plánov.
  6. Mimochodom, vynálezca PCR testovacej metódy Kary Mullis, ktorý tvrdil, že táto metóda nie je moc vhodná na diagnostiku vírusových ochorení (pretože môže detegovať určitú sekvenciu RNA už aj mŕtvych/neaktívnych vírusových častíc), zomrel iba cca polroka pred "pandémiou".
  7. Hrajú sa tu ťažké hry s ovcami, ktoré nerozmýšľajú na 5 krokov dopredu a vo viacerých (vyšších) úrovniach chápania, a nedokážu ani analyzovať viaceré aspekty vecí.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement