SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 22nd, 2017 513 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Ôò¡         ÿÿ     æäÚK6     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù
 2.   @òŒ@8@JÈÁâÄÄïbŸOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 3. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK0a18e7bc;rport
 4. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as6d8b41cd
 5. To: <sip:74.200.193.226>
 6. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 7. Call-ID: 71907b5f29dfb73c4f2395b6160f6b0b@64.56.60.5
 8. CSeq: 102 OPTIONS
 9. User-Agent: Asterisk PBX
 10. Max-Forwards: 70
 11. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:42 GMT
 12. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 13. Supported: replaces
 14. Content-Length: 0
 15.  
 16. æäÚKH
 17.       ÊCfÿ ÀÄ“ Eh    #Ý  @Ò¾@8@ÂÝ>ÆO¯Äõi¬OPTIONS sip:sip.intervoip.com SIP/2.0
 18. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK628ef53c;rport
 19. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as0448cc8e
 20. To: <sip:sip.intervoip.com>
 21. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 22. Call-ID: 35be49207e3ec7d912cc494e0a8644a4@64.56.60.5
 23. CSeq: 102 OPTIONS
 24. User-Agent: Asterisk PBX
 25. Max-Forwards: 70
 26. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:46 GMT
 27. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 28. Supported: replaces
 29. Content-Length: 0
 30.  
 31. çäÚKÕ=  Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç,¡@ vT¤ÂÝ>Æ@8@ÄO¯³+=SIP/2.0 200 Ok
 32. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK628ef53c;rport
 33. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as0448cc8e
 34. To: <sip:sip.intervoip.com>
 35. Contact: sip:194.221.62.198:5060
 36. Call-ID: 35be49207e3ec7d912cc494e0a8644a4@64.56.60.5
 37. CSeq: 102 OPTIONS
 38. Supported: foo
 39. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 40. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 41. Accept: application/sdp
 42.  
 43. èäÚK=3
 44.       ÊCfÿ ÀÄ“ Eh    #Þ  @Ò½@8@ÂÝ>ÆO¯Äõ¼‚OPTIONS sip:sip.intervoip.com SIP/2.0
 45. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK7e4e1968;rport
 46. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as72679a19
 47. To: <sip:sip.intervoip.com>
 48. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 49. Call-ID: 5b0531dc486d2a5255defdc57d3a80e3@64.56.60.5
 50. CSeq: 102 OPTIONS
 51. User-Agent: Asterisk PBX
 52. Max-Forwards: 70
 53. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:48 GMT
 54. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 55. Supported: replaces
 56. Content-Length: 0
 57.  
 58. éäÚK­`  Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E ÇSï@ v-VÂÝ>Æ@8@ÄO¯³6]SIP/2.0 200 Ok
 59. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK7e4e1968;rport
 60. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as72679a19
 61. To: <sip:sip.intervoip.com>
 62. Contact: sip:194.221.62.198:5060
 63. Call-ID: 5b0531dc486d2a5255defdc57d3a80e3@64.56.60.5
 64. CSeq: 102 OPTIONS
 65. Supported: foo
 66. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 67. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 68. Accept: application/sdp
 69.  
 70. íäÚKã;       ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 71. 5  @îÉ@8@MH®€ÄmREGISTER sip:sip.myvoiptraffic.com SIP/2.0
 72. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK455c366e;rport
 73. From: <sip:virtalk_leela@sip.myvoiptraffic.com>;tag=as34839426
 74. To: <sip:virtalk_leela@sip.myvoiptraffic.com>
 75. Call-ID: 3f62440a14e5390e3eee446c5402f2ee@64.56.60.5
 76. CSeq: 8023 REGISTER
 77. User-Agent: Asterisk PBX
 78. Max-Forwards: 70
 79. Authorization: Digest username="virtalk_leela", realm="sip.myvoiptraffic.com", algorithm=MD5, uri="sip:sip.myvoiptraffic.com", nonce="273998843", response="f761a3e69ca1d1dc23d22e7fa4469859"
 80. Expires: 120
 81. Contact: <sip:s@64.56.60.5>
 82. Event: registration
 83. Content-Length: 0
 84.  
 85. íäÚKÅ 7  7   ÀÄ“ ÊCfÿ E )@ s„·MH®€@8@ĨSIP/2.0 401 Unauthorized
 86. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK455c366e;rport
 87. From: <sip:virtalk_leela@sip.myvoiptraffic.com>;tag=as34839426
 88. To: <sip:virtalk_leela@sip.myvoiptraffic.com>
 89. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 90. Call-ID: 3f62440a14e5390e3eee446c5402f2ee@64.56.60.5
 91. CSeq: 8023 REGISTER
 92. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 93. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 94. WWW-Authenticate: Digest realm="sip.myvoiptraffic.com",nonce="274104187",algorithm=MD5
 95. Content-Length: 0
 96.  
 97. íäÚKGÆ      ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 98. 6  @îÈ@8@MH®€ÄmR•REGISTER sip:sip.myvoiptraffic.com SIP/2.0
 99. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK52b01da9;rport
 100. From: <sip:virtalk_leela@sip.myvoiptraffic.com>;tag=as265bb068
 101. To: <sip:virtalk_leela@sip.myvoiptraffic.com>
 102. Call-ID: 3f62440a14e5390e3eee446c5402f2ee@64.56.60.5
 103. CSeq: 8024 REGISTER
 104. User-Agent: Asterisk PBX
 105. Max-Forwards: 70
 106. Authorization: Digest username="virtalk_leela", realm="sip.myvoiptraffic.com", algorithm=MD5, uri="sip:sip.myvoiptraffic.com", nonce="274104187", response="d5eb83cff4f3672ae3a090c421389680"
 107. Expires: 120
 108. Contact: <sip:s@64.56.60.5>
 109. Event: registration
 110. Content-Length: 0
 111.  
 112. íäÚK]P Ý  Ý   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ï@ s„MH®€@8@Ä»ÜoSIP/2.0 200 Ok
 113. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK52b01da9;rport
 114. From: <sip:virtalk_leela@sip.myvoiptraffic.com>;tag=as265bb068
 115. To: <sip:virtalk_leela@sip.myvoiptraffic.com>
 116. Contact: <sip:s@64.56.60.5>;expires=120
 117. Call-ID: 3f62440a14e5390e3eee446c5402f2ee@64.56.60.5
 118. CSeq: 8024 REGISTER
 119. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 120. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 121. Content-Length: 0
 122.  
 123. ðäÚKP7     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @ò‹@8@JÈÁâÄÄï¾ÚOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 124. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK51c39711;rport
 125. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as2151fc88
 126. To: <sip:74.200.193.226>
 127. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 128. Call-ID: 6ec479166e509ed71277c15c62196815@64.56.60.5
 129. CSeq: 102 OPTIONS
 130. User-Agent: Asterisk PBX
 131. Max-Forwards: 70
 132. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:56 GMT
 133. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 134. Supported: replaces
 135. Content-Length: 0
 136.  
 137. ñäÚK6     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @òŠ@8@JÈÁâÄÄï¾ÚOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 138. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK51c39711;rport
 139. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as2151fc88
 140. To: <sip:74.200.193.226>
 141. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 142. Call-ID: 6ec479166e509ed71277c15c62196815@64.56.60.5
 143. CSeq: 102 OPTIONS
 144. User-Agent: Asterisk PBX
 145. Max-Forwards: 70
 146. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:56 GMT
 147. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 148. Supported: replaces
 149. Content-Length: 0
 150.  
 151. òäÚK]6     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @ò‰@8@JÈÁâÄÄï¾ÚOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 152. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK51c39711;rport
 153. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as2151fc88
 154. To: <sip:74.200.193.226>
 155. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 156. Call-ID: 6ec479166e509ed71277c15c62196815@64.56.60.5
 157. CSeq: 102 OPTIONS
 158. User-Agent: Asterisk PBX
 159. Max-Forwards: 70
 160. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:56 GMT
 161. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 162. Supported: replaces
 163. Content-Length: 0
 164.  
 165. òäÚKú–     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 166. 7  @ï=@8@MH®€Ä÷• OPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 167. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK7c733df3;rport
 168. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as309db181
 169. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 170. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 171. Call-ID: 72c009bb6cd4654415d0a3ba18530c30@64.56.60.5
 172. CSeq: 102 OPTIONS
 173. User-Agent: Asterisk PBX
 174. Max-Forwards: 70
 175. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:58 GMT
 176. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 177. Supported: replaces
 178. Content-Length: 0
 179.  
 180. òäÚK·—     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 181. 8  @ï<@8@MH®€Ä÷ ‚OPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 182. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK00a977fe;rport
 183. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as3e63cdd3
 184. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 185. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 186. Call-ID: 0174878906c2853f2db39b9b7264ae15@64.56.60.5
 187. CSeq: 102 OPTIONS
 188. User-Agent: Asterisk PBX
 189. Max-Forwards: 70
 190. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:58 GMT
 191. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 192. Supported: replaces
 193. Content-Length: 0
 194.  
 195. òäÚKY˜     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 196. 9  @ï;@8@MH®€Ä÷ÕOPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 197. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK78e25b3a;rport
 198. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as26a3d8eb
 199. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 200. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 201. Call-ID: 090bc0c21392056639d1ecac78dea70d@64.56.60.5
 202. CSeq: 102 OPTIONS
 203. User-Agent: Asterisk PBX
 204. Max-Forwards: 70
 205. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:58 GMT
 206. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 207. Supported: replaces
 208. Content-Length: 0
 209.  
 210. òäÚK™     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 211. :  @ï:@8@MH®€Ä÷t²OPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 212. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK47b248db;rport
 213. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as4ea055c2
 214. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 215. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 216. Call-ID: 7b5967117893e7f439d68afc1082dddc@64.56.60.5
 217. CSeq: 102 OPTIONS
 218. User-Agent: Asterisk PBX
 219. Max-Forwards: 70
 220. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:58 GMT
 221. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 222. Supported: replaces
 223. Content-Length: 0
 224.  
 225. òäÚKÅ™     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 226. ;  @ï9@8@MH®€Ä÷ijOPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 227. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK49262d0c;rport
 228. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as0fa32893
 229. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 230. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 231. Call-ID: 5e3050346f1fc8ed161eacb23770a93a@64.56.60.5
 232. CSeq: 102 OPTIONS
 233. User-Agent: Asterisk PBX
 234. Max-Forwards: 70
 235. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:58 GMT
 236. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 237. Supported: replaces
 238. Content-Length: 0
 239.  
 240. òäÚKeš     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 241. <  @ï8@8@MH®€Ä÷ö×OPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 242. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK016dae85;rport
 243. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as3a8e4e66
 244. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 245. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 246. Call-ID: 216bc64518a93b1a3702d42767a085a8@64.56.60.5
 247. CSeq: 102 OPTIONS
 248. User-Agent: Asterisk PBX
 249. Max-Forwards: 70
 250. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:58 GMT
 251. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 252. Supported: replaces
 253. Content-Length: 0
 254.  
 255. òäÚK›     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 256. =  @ï7@8@MH®€Ä÷"¡OPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 257. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK7ae0093f;rport
 258. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as79e5536e
 259. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 260. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 261. Call-ID: 4fc3f5ae31ee9aac27f2a809665675dc@64.56.60.5
 262. CSeq: 102 OPTIONS
 263. User-Agent: Asterisk PBX
 264. Max-Forwards: 70
 265. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:58 GMT
 266. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 267. Supported: replaces
 268. Content-Length: 0
 269.  
 270. òäÚK¡›     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 271. >  @ï6@8@MH®€Ä÷ _OPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 272. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK172d46a3;rport
 273. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as13bca6ee
 274. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 275. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 276. Call-ID: 679000cf5e3d7b7271e1958f18856e7a@64.56.60.5
 277. CSeq: 102 OPTIONS
 278. User-Agent: Asterisk PBX
 279. Max-Forwards: 70
 280. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:58 GMT
 281. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 282. Supported: replaces
 283. Content-Length: 0
 284.  
 285. òäÚK<œ     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 286. ?  @ï5@8@MH®€Ä÷÷òOPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 287. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK280b8bc7;rport
 288. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as3760b719
 289. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 290. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 291. Call-ID: 7cee886f6834c99578fe4283479e9845@64.56.60.5
 292. CSeq: 102 OPTIONS
 293. User-Agent: Asterisk PBX
 294. Max-Forwards: 70
 295. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:58 GMT
 296. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 297. Supported: replaces
 298. Content-Length: 0
 299.  
 300. òäÚKØœ     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 301. @  @ï4@8@MH®€Ä÷ëŽOPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 302. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK52d5f202;rport
 303. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as7680d8cf
 304. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 305. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 306. Call-ID: 5a41f9f931bd2a2e3dbbee8a4d5f171d@64.56.60.5
 307. CSeq: 102 OPTIONS
 308. User-Agent: Asterisk PBX
 309. Max-Forwards: 70
 310. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:58 GMT
 311. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 312. Supported: replaces
 313. Content-Length: 0
 314.  
 315. òäÚKu     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 316. A  @ï3@8@MH®€Ä÷§¯OPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 317. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK2e91173e;rport
 318. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as2e3b3e41
 319. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 320. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 321. Call-ID: 657f1a81285803d17d00189d378e6703@64.56.60.5
 322. CSeq: 102 OPTIONS
 323. User-Agent: Asterisk PBX
 324. Max-Forwards: 70
 325. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:58 GMT
 326. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 327. Supported: replaces
 328. Content-Length: 0
 329.  
 330. òäÚK\ Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç$!@ seÿMH®€@8@ij6dSIP/2.0 200 Ok
 331. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK7c733df3;rport
 332. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as309db181
 333. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 334. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 335. Call-ID: 72c009bb6cd4654415d0a3ba18530c30@64.56.60.5
 336. CSeq: 102 OPTIONS
 337. Supported: foo
 338. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 339. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 340. Accept: application/sdp
 341.  
 342. òäÚKã Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç6Y@ sSÇMH®€@8@ijªÅSIP/2.0 200 Ok
 343. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK00a977fe;rport
 344. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as3e63cdd3
 345. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 346. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 347. Call-ID: 0174878906c2853f2db39b9b7264ae15@64.56.60.5
 348. CSeq: 102 OPTIONS
 349. Supported: foo
 350. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 351. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 352. Accept: application/sdp
 353.  
 354. òäÚKÁ! Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç2k@ sWµMH®€@8@ij²SIP/2.0 200 Ok
 355. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK78e25b3a;rport
 356. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as26a3d8eb
 357. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 358. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 359. Call-ID: 090bc0c21392056639d1ecac78dea70d@64.56.60.5
 360. CSeq: 102 OPTIONS
 361. Supported: foo
 362. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 363. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 364. Accept: application/sdp
 365.  
 366. òäÚKO" Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E ÇMþ@ s<"MH®€@8@ijöSIP/2.0 200 Ok
 367. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK47b248db;rport
 368. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as4ea055c2
 369. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 370. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 371. Call-ID: 7b5967117893e7f439d68afc1082dddc@64.56.60.5
 372. CSeq: 102 OPTIONS
 373. Supported: foo
 374. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 375. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 376. Accept: application/sdp
 377.  
 378. òäÚKÝ# Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç$&@ seúMH®€@8@ije÷SIP/2.0 200 Ok
 379. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK49262d0c;rport
 380. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as0fa32893
 381. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 382. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 383. Call-ID: 5e3050346f1fc8ed161eacb23770a93a@64.56.60.5
 384. CSeq: 102 OPTIONS
 385. Supported: foo
 386. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 387. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 388. Accept: application/sdp
 389.  
 390. òäÚK\$ Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç.‡@ s[™MH®€@8@ij¡¢SIP/2.0 200 Ok
 391. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK172d46a3;rport
 392. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as13bca6ee
 393. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 394. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 395. Call-ID: 679000cf5e3d7b7271e1958f18856e7a@64.56.60.5
 396. CSeq: 102 OPTIONS
 397. Supported: foo
 398. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 399. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 400. Accept: application/sdp
 401.  
 402. òäÚKÓ$ Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E ÇMÿ@ s<!MH®€@8@ij˜SIP/2.0 200 Ok
 403. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK016dae85;rport
 404. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as3a8e4e66
 405. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 406. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 407. Call-ID: 216bc64518a93b1a3702d42767a085a8@64.56.60.5
 408. CSeq: 102 OPTIONS
 409. Supported: foo
 410. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 411. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 412. Accept: application/sdp
 413.  
 414. òäÚKÐ% Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç6Z@ sSÆMH®€@8@ijŒÒSIP/2.0 200 Ok
 415. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK52d5f202;rport
 416. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as7680d8cf
 417. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 418. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 419. Call-ID: 5a41f9f931bd2a2e3dbbee8a4d5f171d@64.56.60.5
 420. CSeq: 102 OPTIONS
 421. Supported: foo
 422. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 423. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 424. Accept: application/sdp
 425.  
 426. òäÚK' Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E ÇN @ s< MH®€@8@ij™6SIP/2.0 200 Ok
 427. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK280b8bc7;rport
 428. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as3760b719
 429. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 430. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 431. Call-ID: 7cee886f6834c99578fe4283479e9845@64.56.60.5
 432. CSeq: 102 OPTIONS
 433. Supported: foo
 434. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 435. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 436. Accept: application/sdp
 437.  
 438. òäÚK) Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E ÇN@ s<MH®€@8@ijÃäSIP/2.0 200 Ok
 439. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK7ae0093f;rport
 440. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as79e5536e
 441. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 442. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 443. Call-ID: 4fc3f5ae31ee9aac27f2a809665675dc@64.56.60.5
 444. CSeq: 102 OPTIONS
 445. Supported: foo
 446. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 447. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 448. Accept: application/sdp
 449.  
 450. òäÚK7+ Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E ÇN@ s<MH®€@8@ijHóSIP/2.0 200 Ok
 451. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK2e91173e;rport
 452. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as2e3b3e41
 453. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 454. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 455. Call-ID: 657f1a81285803d17d00189d378e6703@64.56.60.5
 456. CSeq: 102 OPTIONS
 457. Supported: foo
 458. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 459. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 460. Accept: application/sdp
 461.  
 462. óäÚK¤6     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @òˆ@8@JÈÁâÄÄï¾ÚOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 463. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK51c39711;rport
 464. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as2151fc88
 465. To: <sip:74.200.193.226>
 466. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 467. Call-ID: 6ec479166e509ed71277c15c62196815@64.56.60.5
 468. CSeq: 102 OPTIONS
 469. User-Agent: Asterisk PBX
 470. Max-Forwards: 70
 471. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:56 GMT
 472. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 473. Supported: replaces
 474. Content-Length: 0
 475.  
 476. ôäÚK'b       ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 477. B  @ï2@8@MH®€Ä÷¯ùOPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 478. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK59d1bd34;rport
 479. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as5376ab2c
 480. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 481. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 482. Call-ID: 597e095d53635ccb156f33904a3b140f@64.56.60.5
 483. CSeq: 102 OPTIONS
 484. User-Agent: Asterisk PBX
 485. Max-Forwards: 70
 486. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:00 GMT
 487. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 488. Supported: replaces
 489. Content-Length: 0
 490.  
 491. ôäÚKØb       ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 492. C  @ï9@8@MH®€ÄïñvOPTIONS sip:sip.jumblo.com SIP/2.0
 493. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK59f4586c;rport
 494. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as731038ff
 495. To: <sip:sip.jumblo.com>
 496. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 497. Call-ID: 1f8de0f9334a87e8728b323e3340641e@64.56.60.5
 498. CSeq: 102 OPTIONS
 499. User-Agent: Asterisk PBX
 500. Max-Forwards: 70
 501. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:00 GMT
 502. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 503. Supported: replaces
 504. Content-Length: 0
 505.  
 506. ôäÚKwc       ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 507. D  @ï0@8@MH®€Ä÷Ó±OPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 508. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK0d630d87;rport
 509. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as57736ec6
 510. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 511. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 512. Call-ID: 7c9596c533f64ddf61967c6c18426bbb@64.56.60.5
 513. CSeq: 102 OPTIONS
 514. User-Agent: Asterisk PBX
 515. Max-Forwards: 70
 516. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:00 GMT
 517. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 518. Supported: replaces
 519. Content-Length: 0
 520.  
 521. ôäÚKd       ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 522. E  @ï/@8@MH®€Ä÷&*OPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 523. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK1078abb4;rport
 524. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as637eca41
 525. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 526. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 527. Call-ID: 3d2f952e33b06dfe4fabb01967005946@64.56.60.5
 528. CSeq: 102 OPTIONS
 529. User-Agent: Asterisk PBX
 530. Max-Forwards: 70
 531. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:00 GMT
 532. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 533. Supported: replaces
 534. Content-Length: 0
 535.  
 536. ôäÚKÍd       ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 537. F  @ï.@8@MH®€Ä÷ä#OPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 538. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK466e446c;rport
 539. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as1aea007c
 540. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 541. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 542. Call-ID: 4d2b98fe7b66d73f460682b26ed67e5a@64.56.60.5
 543. CSeq: 102 OPTIONS
 544. User-Agent: Asterisk PBX
 545. Max-Forwards: 70
 546. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:00 GMT
 547. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 548. Supported: replaces
 549. Content-Length: 0
 550.  
 551. ôäÚKne       ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 552. G  @ï-@8@MH®€Ä÷¤OPTIONS sip:sip.actionvoip.com SIP/2.0
 553. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK1c12913e;rport
 554. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as1a53ceb7
 555. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 556. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 557. Call-ID: 446c27f73724aeaf692f93963ca63ec2@64.56.60.5
 558. CSeq: 102 OPTIONS
 559. User-Agent: Asterisk PBX
 560. Max-Forwards: 70
 561. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:00 GMT
 562. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 563. Supported: replaces
 564. Content-Length: 0
 565.  
 566. ôäÚK–6     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @ò‡@8@JÈÁâÄÄï¾ÚOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 567. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK51c39711;rport
 568. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as2151fc88
 569. To: <sip:74.200.193.226>
 570. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 571. Call-ID: 6ec479166e509ed71277c15c62196815@64.56.60.5
 572. CSeq: 102 OPTIONS
 573. User-Agent: Asterisk PBX
 574. Max-Forwards: 70
 575. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:10:56 GMT
 576. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 577. Supported: replaces
 578. Content-Length: 0
 579.  
 580. ôäÚKèê Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç9e@ sP»MH®€@8@ijI9SIP/2.0 200 Ok
 581. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK59d1bd34;rport
 582. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as5376ab2c
 583. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 584. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 585. Call-ID: 597e095d53635ccb156f33904a3b140f@64.56.60.5
 586. CSeq: 102 OPTIONS
 587. Supported: foo
 588. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 589. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 590. Accept: application/sdp
 591.  
 592. ôäÚK(ì Ñ  Ñ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ã7?@ sRåMH®€@8@į©ÚSIP/2.0 200 Ok
 593. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK59f4586c;rport
 594. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as731038ff
 595. To: <sip:sip.jumblo.com>
 596. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 597. Call-ID: 1f8de0f9334a87e8728b323e3340641e@64.56.60.5
 598. CSeq: 102 OPTIONS
 599. Supported: foo
 600. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 601. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 602. Accept: application/sdp
 603.  
 604. ôäÚKzì Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç:f@ sOºMH®€@8@ijlñSIP/2.0 200 Ok
 605. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK0d630d87;rport
 606. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as57736ec6
 607. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 608. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 609. Call-ID: 7c9596c533f64ddf61967c6c18426bbb@64.56.60.5
 610. CSeq: 102 OPTIONS
 611. Supported: foo
 612. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 613. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 614. Accept: application/sdp
 615.  
 616. ôäÚKí Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç7A@ sRßMH®€@8@ij¿iSIP/2.0 200 Ok
 617. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK1078abb4;rport
 618. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as637eca41
 619. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 620. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 621. Call-ID: 3d2f952e33b06dfe4fabb01967005946@64.56.60.5
 622. CSeq: 102 OPTIONS
 623. Supported: foo
 624. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 625. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 626. Accept: application/sdp
 627.  
 628. ôäÚKï Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç=1@ sLïMH®€@8@ij6äSIP/2.0 200 Ok
 629. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK1c12913e;rport
 630. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as1a53ceb7
 631. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 632. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 633. Call-ID: 446c27f73724aeaf692f93963ca63ec2@64.56.60.5
 634. CSeq: 102 OPTIONS
 635. Supported: foo
 636. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 637. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 638. Accept: application/sdp
 639.  
 640. ôäÚKÀï Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç7C@ sRÝMH®€@8@ij}cSIP/2.0 200 Ok
 641. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK466e446c;rport
 642. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as1aea007c
 643. To: <sip:sip.actionvoip.com>
 644. Contact: sip:77.72.174.128:5060
 645. Call-ID: 4d2b98fe7b66d73f460682b26ed67e5a@64.56.60.5
 646. CSeq: 102 OPTIONS
 647. Supported: foo
 648. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 649. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 650. Accept: application/sdp
 651.  
 652. öäÚK. Ì  Ì   ÊCfÿ ÀÄ“ Eh¾  @ ?½Á@8@MH®€RWĪ/¢REGISTER sip:sip.jumblo.com:5060 SIP/2.0
 653. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.55:5060;branch=z9hG4bK9563171a8973618f
 654. From: "702" <sip:702@sip.jumblo.com>;tag=3a64a4b4-788721
 655. To: "702" <sip:702@sip.jumblo.com>
 656. Call-ID: D1B9-7448-467887212939DED1A319-219@SipHost
 657. CSeq:4069 REGISTER
 658. Contact: <sip:702@192.168.99.55:5060>
 659. Expires:20
 660. Max-Forwards:70
 661. User-Agent:dlink 12-38-35811533-0.10.30.1-SP200DSA
 662. Content-Length: 0
 663.  
 664. öäÚK*† '  '   ÀÄ“ ÊCfÿ E HÅ@ sA   MH®€@8@ÄRW[SIP/2.0 401 Unauthorized
 665. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.55:5060;branch=z9hG4bK9563171a8973618f
 666. From: "702" <sip:702@sip.jumblo.com>;tag=3a64a4b4-788721
 667. To: "702" <sip:702@sip.jumblo.com>
 668. Contact: sip:702@77.72.174.128:5060
 669. Call-ID: D1B9-7448-467887212939DED1A319-219@SipHost
 670. CSeq: 4069 REGISTER
 671. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 672. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 673. WWW-Authenticate: Digest realm="sip.jumblo.com",nonce="556954313",algorithm=MD5
 674. Content-Length: 0
 675.  
 676. öäÚK°Â ~  ~   ÊCfÿ ÀÄ“ Ehp  @ ?½@8@MH®€RWÄ\==REGISTER sip:sip.jumblo.com:5060 SIP/2.0
 677. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.55:5060;branch=z9hG4bKa5124c8284511ea3
 678. From: "702" <sip:702@sip.jumblo.com>;tag=3a64a4b4-788721
 679. To: "702" <sip:702@sip.jumblo.com>
 680. Call-ID: D1B9-7448-467887212939DED1A319-219@SipHost
 681. CSeq:4070 REGISTER
 682. Contact: <sip:702@192.168.99.55:5060>
 683. Expires:20
 684. Max-Forwards:70
 685. Authorization:Digest username="amitriddhijenil",realm="sip.jumblo.com",nonce="556954313",uri="sip:sip.jumblo.com:5060",response="0aaab0bb36d56e920428674d5b754262",algorithm=MD5
 686. User-Agent:dlink 12-38-35811533-0.10.30.1-SP200DSA
 687. Content-Length: 0
 688.  
 689. öäÚK-/ Ð  Ð   ÀÄ“ ÊCfÿ E ÂKò@ s>3MH®€@8@ÄRW®ªcSIP/2.0 100 Trying
 690. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.55:5060;branch=z9hG4bKa5124c8284511ea3
 691. From: "702" <sip:702@sip.jumblo.com>;tag=3a64a4b4-788721
 692. To: "702" <sip:702@sip.jumblo.com>
 693. Contact: sip:702@77.72.174.128:5060
 694. Call-ID: D1B9-7448-467887212939DED1A319-219@SipHost
 695. CSeq: 4070 REGISTER
 696. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 697. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 698. Content-Length: 0
 699.  
 700. öäÚKØ2 Ù  Ù   ÀÄ“ ÊCfÿ E ËKõ@ s>'MH®€@8@ÄRW·ZÿSIP/2.0 200 Ok
 701. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.55:5060;branch=z9hG4bKa5124c8284511ea3
 702. From: "702" <sip:702@sip.jumblo.com>;tag=3a64a4b4-788721
 703. To: "702" <sip:702@sip.jumblo.com>
 704. Contact: <sip:702@192.168.99.55:5060>;expires=60
 705. Call-ID: D1B9-7448-467887212939DED1A319-219@SipHost
 706. CSeq: 4070 REGISTER
 707. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 708. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 709. Content-Length: 0
 710.  
 711. úäÚKæf     ÊCfÿ ÀÄ“ EhÆ  @³4@8@Âx ÆÄûKÆOPTIONS sip:sip.voicetrading.com SIP/2.0
 712. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK6144f2bf;rport
 713. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as373519e9
 714. To: <sip:sip.voicetrading.com>
 715. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 716. Call-ID: 2f9c218452e864d545f89dd46af77180@64.56.60.5
 717. CSeq: 102 OPTIONS
 718. User-Agent: Asterisk PBX
 719. Max-Forwards: 70
 720. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:06 GMT
 721. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 722. Supported: replaces
 723. Content-Length: 0
 724.  
 725. úäÚKÆ´     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh    Ç  @³9@8@Âx ÆÄõ°˜OPTIONS sip:sip.intervoip.com SIP/2.0
 726. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK53b4e796;rport
 727. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as208dd818
 728. To: <sip:sip.intervoip.com>
 729. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 730. Call-ID: 13e9f29303cd608a5b40cf5010f1b989@64.56.60.5
 731. CSeq: 102 OPTIONS
 732. User-Agent: Asterisk PBX
 733. Max-Forwards: 70
 734. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:06 GMT
 735. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 736. Supported: replaces
 737. Content-Length: 0
 738.  
 739. úäÚKFï   ×  ×   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ét~@ xI*Âx Æ@8@ĵUnSIP/2.0 200 Ok
 740. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK6144f2bf;rport
 741. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as373519e9
 742. To: <sip:sip.voicetrading.com>
 743. Contact: sip:194.120.0.198:5060
 744. Call-ID: 2f9c218452e864d545f89dd46af77180@64.56.60.5
 745. CSeq: 102 OPTIONS
 746. Supported: foo
 747. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 748. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 749. Accept: application/sdp
 750.  
 751. úäÚK†0
 752.  Ô  Ô   ÀÄ“ ÊCfÿ E Æ`ð@ x\»Âx Æ@8@IJ#±SIP/2.0 200 Ok
 753. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK53b4e796;rport
 754. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as208dd818
 755. To: <sip:sip.intervoip.com>
 756. Contact: sip:194.120.0.198:5060
 757. Call-ID: 13e9f29303cd608a5b40cf5010f1b989@64.56.60.5
 758. CSeq: 102 OPTIONS
 759. Supported: foo
 760. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 761. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 762. Accept: application/sdp
 763.  
 764. üäÚKò«     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 765. È  @³4@8@Âx ÆÄùK™OPTIONS sip:sip.sipdiscount.com SIP/2.0
 766. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK65b77dc8;rport
 767. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as35d1b6d9
 768. To: <sip:sip.sipdiscount.com>
 769. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 770. Call-ID: 42b6e415294725e70cc5f02958798400@64.56.60.5
 771. CSeq: 102 OPTIONS
 772. User-Agent: Asterisk PBX
 773. Max-Forwards: 70
 774. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:08 GMT
 775. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 776. Supported: replaces
 777. Content-Length: 0
 778.  
 779. üäÚKM1 Ö  Ö   ÀÄ“ ÊCfÿ E È?ü@ x}­Âx Æ@8@Ä´—´SIP/2.0 200 Ok
 780. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK65b77dc8;rport
 781. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as35d1b6d9
 782. To: <sip:sip.sipdiscount.com>
 783. Contact: sip:194.120.0.198:5060
 784. Call-ID: 42b6e415294725e70cc5f02958798400@64.56.60.5
 785. CSeq: 102 OPTIONS
 786. Supported: foo
 787. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 788. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 789. Accept: application/sdp
 790.  
 791. ýäÚKìÊ     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh    É  @³7@8@Âx ÆÄõt†OPTIONS sip:sip.smartvoip.com SIP/2.0
 792. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK3732cede;rport
 793. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as4d37c453
 794. To: <sip:sip.smartvoip.com>
 795. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 796. Call-ID: 6bacbb452c54c1c8473ec24413e5ecef@64.56.60.5
 797. CSeq: 102 OPTIONS
 798. User-Agent: Asterisk PBX
 799. Max-Forwards: 70
 800. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:09 GMT
 801. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 802. Supported: replaces
 803. Content-Length: 0
 804.  
 805. ýäÚK¥Ë     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh    #ß  @Ò¼@8@ÂÝ>ÆO¯Äõ ~OPTIONS sip:sip.intervoip.com SIP/2.0
 806. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK1922f105;rport
 807. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as1973d29d
 808. To: <sip:sip.intervoip.com>
 809. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 810. Call-ID: 1da986d6527e3b0c6cd209c42f7ddc4d@64.56.60.5
 811. CSeq: 102 OPTIONS
 812. User-Agent: Asterisk PBX
 813. Max-Forwards: 70
 814. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:09 GMT
 815. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 816. Supported: replaces
 817. Content-Length: 0
 818.  
 819. ýäÚKS<    Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç.´@ vR‘ÂÝ>Æ@8@ÄO¯³|ôSIP/2.0 200 Ok
 820. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK1922f105;rport
 821. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as1973d29d
 822. To: <sip:sip.intervoip.com>
 823. Contact: sip:194.221.62.198:5060
 824. Call-ID: 1da986d6527e3b0c6cd209c42f7ddc4d@64.56.60.5
 825. CSeq: 102 OPTIONS
 826. Supported: foo
 827. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 828. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 829. Accept: application/sdp
 830.  
 831. ýäÚKuK    Ô  Ô   ÀÄ“ ÊCfÿ E Æ.·@ xŽôÂx Æ@8@IJqSIP/2.0 200 Ok
 832. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK3732cede;rport
 833. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as4d37c453
 834. To: <sip:sip.smartvoip.com>
 835. Contact: sip:194.120.0.198:5060
 836. Call-ID: 6bacbb452c54c1c8473ec24413e5ecef@64.56.60.5
 837. CSeq: 102 OPTIONS
 838. Supported: foo
 839. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 840. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 841. Accept: application/sdp
 842.  
 843. ýäÚK²¶  É  É   ÊCfÿ ÀÄ“ Eh»  @ ?½Ä@8@MH®€D¬Ä§-¢REGISTER sip:77.72.174.128:5060 SIP/2.0
 844. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.25:5060;branch=z9hG4bK73b26ae17ca225b3
 845. From: "701" <sip:701@77.72.174.128>;tag=dcfd2598-729689
 846. To: "701" <sip:701@77.72.174.128>
 847. Call-ID: D1B9-742A-46729689D9EAEFBD3BE8-879@SipHost
 848. CSeq:1759 REGISTER
 849. Contact: <sip:701@192.168.99.25:5060>
 850. Expires:10
 851. Max-Forwards:70
 852. User-Agent:dlink 12-38-35811533-0.10.30.1-SP200DSA
 853. Content-Length: 0
 854.  
 855. ýäÚKö &  &   ÀÄ“ ÊCfÿ E }W@ s xMH®€@8@ÄD¬UySIP/2.0 401 Unauthorized
 856. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.25:5060;branch=z9hG4bK73b26ae17ca225b3
 857. From: "701" <sip:701@77.72.174.128>;tag=dcfd2598-729689
 858. To: "701" <sip:701@77.72.174.128>
 859. Contact: sip:701@77.72.174.128:5060
 860. Call-ID: D1B9-742A-46729689D9EAEFBD3BE8-879@SipHost
 861. CSeq: 1759 REGISTER
 862. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 863. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 864. WWW-Authenticate: Digest realm="sipdiscount.com",nonce="274120796",algorithm=MD5
 865. Content-Length: 0
 866.  
 867. þäÚK
 868. A     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @ò†@8@JÈÁâÄÄïÔÚOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 869. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK5e66ea32;rport
 870. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as60832e57
 871. To: <sip:74.200.193.226>
 872. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 873. Call-ID: 51b424b608e93e9f199c61e67db2e1f8@64.56.60.5
 874. CSeq: 102 OPTIONS
 875. User-Agent: Asterisk PBX
 876. Max-Forwards: 70
 877. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:10 GMT
 878. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 879. Supported: replaces
 880. Content-Length: 0
 881.  
 882. þäÚK? u  u   ÊCfÿ ÀÄ“ Ehg  @ ?½@8@MH®€D¬ÄSp}REGISTER sip:77.72.174.128:5060 SIP/2.0
 883. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.25:5060;branch=z9hG4bK0daa1c81aa5592ee
 884. From: "701" <sip:701@77.72.174.128>;tag=dcfd2598-729689
 885. To: "701" <sip:701@77.72.174.128>
 886. Call-ID: D1B9-742A-46729689D9EAEFBD3BE8-879@SipHost
 887. CSeq:1760 REGISTER
 888. Contact: <sip:701@192.168.99.25:5060>
 889. Expires:10
 890. Max-Forwards:70
 891. Authorization:Digest username="parag8098",realm="sipdiscount.com",nonce="274120796",uri="sip:77.72.174.128:5060",response="bcabe9fc0fb4c777a223ab70175d5a96",algorithm=MD5
 892. User-Agent:dlink 12-38-35811533-0.10.30.1-SP200DSA
 893. Content-Length: 0
 894.  
 895. þäÚKœ{ Î  Î   ÀÄ“ ÊCfÿ E ÀO@ sˆØMH®€@8@ÄD¬¬`¯SIP/2.0 100 Trying
 896. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.25:5060;branch=z9hG4bK0daa1c81aa5592ee
 897. From: "701" <sip:701@77.72.174.128>;tag=dcfd2598-729689
 898. To: "701" <sip:701@77.72.174.128>
 899. Contact: sip:701@77.72.174.128:5060
 900. Call-ID: D1B9-742A-46729689D9EAEFBD3BE8-879@SipHost
 901. CSeq: 1760 REGISTER
 902. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 903. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 904. Content-Length: 0
 905.  
 906. þäÚK}€ ×  ×   ÀÄ“ ÊCfÿ E ÉR@ sˆÌMH®€@8@ÄD¬µHSIP/2.0 200 Ok
 907. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.25:5060;branch=z9hG4bK0daa1c81aa5592ee
 908. From: "701" <sip:701@77.72.174.128>;tag=dcfd2598-729689
 909. To: "701" <sip:701@77.72.174.128>
 910. Contact: <sip:701@192.168.99.25:5060>;expires=60
 911. Call-ID: D1B9-742A-46729689D9EAEFBD3BE8-879@SipHost
 912. CSeq: 1760 REGISTER
 913. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 914. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 915. Content-Length: 0
 916.  
 917. þäÚKq¼ Ÿ  Ÿ   ÀÄ“ ÊCfÿ E ‘$t  ~EØJÞõ@8@Ä
 918. }w=INVITE sip:00971506878057@64.56.60.5 SIP/2.0
 919. CSeq: 1 INVITE
 920. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072430925215656
 921. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 922. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 923. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>
 924. Contact: <sip:74.222.4.245:5060;transport=udp>
 925. Content-Type: application/sdp
 926. Content-Length: 220
 927.  
 928. v=0
 929. o=VoipSwitch 7054 7054 IN IP4 74.222.4.245
 930. s=VoipSIP
 931. i=Audio Session
 932. c=IN IP4 74.222.4.245
 933. t=0 0
 934. m=audio 6054 RTP/AVP 3 101
 935. a=rtpmap:3 GSM/8000
 936. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 937. a=fmtp:101 0-15
 938. a=sendrecv
 939. þäÚKLÁ `  `   ÊCfÿ ÀÄ“ ERØ  @Ÿ£@8@JÞõ
 940. Ä>JÿSIP/2.0 100 trying -- your call is important to us
 941. CSeq: 1 INVITE
 942. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072430925215656
 943. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 944. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 945. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>
 946. Server: kamailio (3.0.1 (i386/linux))
 947. Content-Length: 0
 948. Warning: 392 64.56.60.5:3344 "Noisy feedback tells:  pid=25713 req_src_ip=74.222.4.245 req_src_port=5060 in_uri=sip:00971506878057@64.56.60.5 out_uri=sip:00971506878057@64.56.60.5 via_cnt==1"
 949.  
 950. þäÚK=Â ß  ß   ÊCfÿ ÀÄ“ EÑÊ  @²Æ@8@Âx Æ
 951. ĽËMINVITE sip:00971506878057@64.56.60.5 SIP/2.0
 952. CSeq: 1 INVITE
 953. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:3344;branch=z9hG4bK0741.e3c33d75.0
 954. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072430925215656
 955. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 956. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 957. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>
 958. Contact: <sip:74.222.4.245:5060;transport=udp>
 959. Content-Type: application/sdp
 960. Content-Length: 220
 961.  
 962. v=0
 963. o=VoipSwitch 7054 7054 IN IP4 74.222.4.245
 964. s=VoipSIP
 965. i=Audio Session
 966. c=IN IP4 74.222.4.245
 967. t=0 0
 968. m=audio 6054 RTP/AVP 3 101
 969. a=rtpmap:3 GSM/8000
 970. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 971. a=fmtp:101 0-15
 972. a=sendrecv
 973. þäÚKàF      ÀÄ“ ÊCfÿ E t@ x´~Âx Æ@8@Ä
 974. kêLSIP/2.0 401 Unauthorized
 975. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:3344;branch=z9hG4bK0741.e3c33d75.0
 976. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072430925215656
 977. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 978. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>
 979. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 980. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 981. CSeq: 1 INVITE
 982. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 983. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 984. WWW-Authenticate: Digest realm="sipdiscount.com",nonce="2883741394",algorithm=MD5
 985. Content-Length: 0
 986.  
 987. þäÚKIL b  b   ÊCfÿ ÀÄ“ ETË  @´B@8@Âx Æ
 988. Ä@\€ACK sip:00971506878057@64.56.60.5 SIP/2.0
 989. CSeq: 1 ACK
 990. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:3344;branch=z9hG4bK0741.e3c33d75.0
 991. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 992. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 993. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>
 994. Content-Length: 0
 995.  
 996. þäÚKtM M  M   ÊCfÿ ÀÄ“ E?Ù  @Ÿµ@8@JÞõ
 997. Ä+–<SIP/2.0 401 Unauthorized
 998. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072430925215656
 999. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1000. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>
 1001. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1002. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1003. CSeq: 1 INVITE
 1004. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1005. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1006. WWW-Authenticate: Digest realm="sipdiscount.com",nonce="2883741394",algorithm=MD5
 1007. Content-Length: 0
 1008.  
 1009. þäÚKS œ  œ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ž$Ž  ~FÁJÞõ@8@Ä
 1010. z'CACK sip:00971506878057@64.56.60.5 SIP/2.0
 1011. CSeq: 1 ACK
 1012. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072430925215656
 1013. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1014. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1015. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>
 1016. Contact: <sip:74.222.4.245:5060;transport=udp>
 1017. Content-Length: 0
 1018.  
 1019. þäÚK¼T G  G   ÀÄ“ ÊCfÿ E 9$  ~EJÞõ@8@Ä
 1020. %çËINVITE sip:00971506878057@64.56.60.5 SIP/2.0
 1021. CSeq: 2 INVITE
 1022. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1023. Authorization: DIGEST username="chitra7732",realm="sipdiscount.com",nonce="2883741394",uri="sip:00971506878057@64.56.60.5",response="1011be6d05692aa20bba0d3bd213aabb"
 1024. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1025. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1026. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>
 1027. Contact: <sip:74.222.4.245:5060;transport=udp>
 1028. Content-Type: application/sdp
 1029. Content-Length: 220
 1030.  
 1031. v=0
 1032. o=VoipSwitch 7054 7054 IN IP4 74.222.4.245
 1033. s=VoipSIP
 1034. i=Audio Session
 1035. c=IN IP4 74.222.4.245
 1036. t=0 0
 1037. m=audio 6054 RTP/AVP 3 101
 1038. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1039. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1040. a=fmtp:101 0-15
 1041. a=sendrecv
 1042. þäÚKXa `  `   ÊCfÿ ÀÄ“ ERÚ  @Ÿ¡@8@JÞõ
 1043. Ä>IûSIP/2.0 100 trying -- your call is important to us
 1044. CSeq: 2 INVITE
 1045. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1046. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1047. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1048. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>
 1049. Server: kamailio (3.0.1 (i386/linux))
 1050. Content-Length: 0
 1051. Warning: 392 64.56.60.5:3344 "Noisy feedback tells:  pid=25715 req_src_ip=74.222.4.245 req_src_port=5060 in_uri=sip:00971506878057@64.56.60.5 out_uri=sip:00971506878057@64.56.60.5 via_cnt==1"
 1052.  
 1053. þäÚKIb ‡  ‡   ÊCfÿ ÀÄ“ EyÌ  @²@8@Âx Æ
 1054. Äe™ÜINVITE sip:00971506878057@64.56.60.5 SIP/2.0
 1055. CSeq: 2 INVITE
 1056. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:3344;branch=z9hG4bKd641.55116491.0
 1057. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1058. Authorization: DIGEST username="chitra7732",realm="sipdiscount.com",nonce="2883741394",uri="sip:00971506878057@64.56.60.5",response="1011be6d05692aa20bba0d3bd213aabb"
 1059. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1060. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1061. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>
 1062. Contact: <sip:74.222.4.245:5060;transport=udp>
 1063. Content-Type: application/sdp
 1064. Content-Length: 220
 1065.  
 1066. v=0
 1067. o=VoipSwitch 7054 7054 IN IP4 74.222.4.245
 1068. s=VoipSIP
 1069. i=Audio Session
 1070. c=IN IP4 74.222.4.245
 1071. t=0 0
 1072. m=audio 6054 RTP/AVP 3 101
 1073. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1074. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1075. a=fmtp:101 0-15
 1076. a=sendrecv
 1077. þäÚK:â        ÊCfÿ ÀÄ“ Eh Í  @³1@8@Âx ÆÄ÷ÉÐOPTIONS sip:sip.voiparound.com SIP/2.0
 1078. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK71705919;rport
 1079. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as6a957ed0
 1080. To: <sip:sip.voiparound.com>
 1081. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1082. Call-ID: 1187bef53215970e723150206597911a@64.56.60.5
 1083. CSeq: 102 OPTIONS
 1084. User-Agent: Asterisk PBX
 1085. Max-Forwards: 70
 1086. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:10 GMT
 1087. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1088. Supported: replaces
 1089. Content-Length: 0
 1090.  
 1091. þäÚKÚä
 1092.  4  4   ÀÄ“ ÊCfÿ E &ò@ x´YÂx Æ@8@Ä
 1093. A(SIP/2.0 100 Trying
 1094. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:3344;branch=z9hG4bKd641.55116491.0
 1095. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1096. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1097. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>
 1098. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1099. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1100. CSeq: 2 INVITE
 1101. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1102. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1103. Content-Length: 0
 1104.  
 1105. þäÚKÏ2 J  J   ÀÄ“ ÊCfÿ E <     @ x³5Âx Æ@8@Ä
 1106. ({ÛSIP/2.0 183 Session progress
 1107. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:3344;branch=z9hG4bKd641.55116491.0
 1108. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1109. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1110. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>;tag=cf1710accf2b10ac4af99b6c4282fa1
 1111. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1112. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1113. CSeq: 2 INVITE
 1114. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1115. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1116. Content-Type: application/sdp
 1117. Content-Length: 199
 1118.  
 1119. v=0
 1120. o=chitra7732 1272636685 1272636685 IN IP4 77.72.173.44
 1121. s=SIP Call
 1122. c=IN IP4 77.72.173.44
 1123. t=0 0
 1124. m=audio 9124 RTP/AVP 3 101
 1125. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1126. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1127. a=ptime:20
 1128. þäÚKí7
 1129.  
 1130.   ÊCfÿ ÀÄ“ EüÛ  @žö@8@JÞõ
 1131. ÄèÉÊSIP/2.0 183 Session progress
 1132. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1133. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1134. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>;tag=cf1710accf2b10ac4af99b6c4282fa1
 1135. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1136. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1137. CSeq: 2 INVITE
 1138. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1139. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1140. Content-Type: application/sdp
 1141. Content-Length: 199
 1142.  
 1143. v=0
 1144. o=chitra7732 1272636685 1272636685 IN IP4 77.72.173.44
 1145. s=SIP Call
 1146. c=IN IP4 77.72.173.44
 1147. t=0 0
 1148. m=audio 9124 RTP/AVP 3 101
 1149. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1150. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1151. a=ptime:20
 1152. þäÚKÁo Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Çg!@ xV‰Âx Æ@8@ijb(SIP/2.0 200 Ok
 1153. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK71705919;rport
 1154. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as6a957ed0
 1155. To: <sip:sip.voiparound.com>
 1156. Contact: sip:194.120.0.198:5060
 1157. Call-ID: 1187bef53215970e723150206597911a@64.56.60.5
 1158. CSeq: 102 OPTIONS
 1159. Supported: foo
 1160. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1161. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1162. Accept: application/sdp
 1163.  
 1164. ÿäÚK«_ Ë  Ë   ÊCfÿ ÀÄ“ Eh½  @ ?½Â@8@MH®€RÑÄ©Ã’REGISTER sip:sip.jumblo.com:5060 SIP/2.0
 1165. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.11:5060;branch=z9hG4bK9ee9225524f7f1c5
 1166. From: "701" <sip:701@sip.jumblo.com>;tag=72e47057-690295
 1167. To: "701" <sip:701@sip.jumblo.com>
 1168. Call-ID: D1B9-741C-466902954DA9B51DBE99-211@SipHost
 1169. CSeq:211 REGISTER
 1170. Contact: <sip:701@192.168.99.11:5060>
 1171. Expires:20
 1172. Max-Forwards:70
 1173. User-Agent:dlink 12-38-35811533-0.10.30.1-SP200DSA
 1174. Content-Length: 0
 1175.  
 1176. ÿäÚK g     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh Î  @³0@8@Âx ÆÄ÷øßOPTIONS sip:sip.voipraider.com SIP/2.0
 1177. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK68229a3a;rport
 1178. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as7c722ec7
 1179. To: <sip:sip.voipraider.com>
 1180. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1181. Call-ID: 4f96cf5c01fe1cfb685bb878304fd062@64.56.60.5
 1182. CSeq: 102 OPTIONS
 1183. User-Agent: Asterisk PBX
 1184. Max-Forwards: 70
 1185. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:11 GMT
 1186. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1187. Supported: replaces
 1188. Content-Length: 0
 1189.  
 1190. ÿäÚKÑg     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @ò…@8@JÈÁâÄÄïÔÚOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 1191. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK5e66ea32;rport
 1192. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as60832e57
 1193. To: <sip:74.200.193.226>
 1194. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1195. Call-ID: 51b424b608e93e9f199c61e67db2e1f8@64.56.60.5
 1196. CSeq: 102 OPTIONS
 1197. User-Agent: Asterisk PBX
 1198. Max-Forwards: 70
 1199. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:10 GMT
 1200. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1201. Supported: replaces
 1202. Content-Length: 0
 1203.  
 1204. ÿäÚKôË '  '   ÀÄ“ ÊCfÿ E T@ snzMH®€@8@ÄRÑ"SIP/2.0 401 Unauthorized
 1205. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.11:5060;branch=z9hG4bK9ee9225524f7f1c5
 1206. From: "701" <sip:701@sip.jumblo.com>;tag=72e47057-690295
 1207. To: "701" <sip:701@sip.jumblo.com>
 1208. Contact: sip:701@77.72.174.128:5060
 1209. Call-ID: D1B9-741C-466902954DA9B51DBE99-211@SipHost
 1210. CSeq: 211 REGISTER
 1211. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1212. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1213. WWW-Authenticate: Digest realm="sip.jumblo.com",nonce="3769038564",algorithm=MD5
 1214. Content-Length: 0
 1215.  
 1216. ÿäÚK1ù Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Çš@ x¸Âx Æ@8@ij”#SIP/2.0 200 Ok
 1217. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK68229a3a;rport
 1218. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as7c722ec7
 1219. To: <sip:sip.voipraider.com>
 1220. Contact: sip:194.120.0.198:5060
 1221. Call-ID: 4f96cf5c01fe1cfb685bb878304fd062@64.56.60.5
 1222. CSeq: 102 OPTIONS
 1223. Supported: foo
 1224. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1225. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1226. Accept: application/sdp
 1227.  
 1228. ÿäÚKîc
 1229.  x  x   ÊCfÿ ÀÄ“ Ehj  @ ?½@8@MH®€RÑÄVZREGISTER sip:sip.jumblo.com:5060 SIP/2.0
 1230. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.11:5060;branch=z9hG4bK68fc93c84f701935
 1231. From: "701" <sip:701@sip.jumblo.com>;tag=72e47057-690295
 1232. To: "701" <sip:701@sip.jumblo.com>
 1233. Call-ID: D1B9-741C-466902954DA9B51DBE99-211@SipHost
 1234. CSeq:212 REGISTER
 1235. Contact: <sip:701@192.168.99.11:5060>
 1236. Expires:20
 1237. Max-Forwards:70
 1238. Authorization:Digest username="abbas7732",realm="sip.jumblo.com",nonce="3769038564",uri="sip:sip.jumblo.com:5060",response="eb71faac6679906064fa8152d7611e6d",algorithm=MD5
 1239. User-Agent:dlink 12-38-35811533-0.10.30.1-SP200DSA
 1240. Content-Length: 0
 1241.  
 1242. ÿäÚKqÑ Ï  Ï   ÀÄ“ ÊCfÿ E ÁÀ@ sjfMH®€@8@ÄRÑ­ßSIP/2.0 100 Trying
 1243. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.11:5060;branch=z9hG4bK68fc93c84f701935
 1244. From: "701" <sip:701@sip.jumblo.com>;tag=72e47057-690295
 1245. To: "701" <sip:701@sip.jumblo.com>
 1246. Contact: sip:701@77.72.174.128:5060
 1247. Call-ID: D1B9-741C-466902954DA9B51DBE99-211@SipHost
 1248. CSeq: 212 REGISTER
 1249. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1250. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1251. Content-Length: 0
 1252.  
 1253. ÿäÚK6Õ Ø  Ø   ÀÄ“ ÊCfÿ E ÊÂ@ sj[MH®€@8@ÄRѶbãSIP/2.0 200 Ok
 1254. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.11:5060;branch=z9hG4bK68fc93c84f701935
 1255. From: "701" <sip:701@sip.jumblo.com>;tag=72e47057-690295
 1256. To: "701" <sip:701@sip.jumblo.com>
 1257. Contact: <sip:701@192.168.99.11:5060>;expires=60
 1258. Call-ID: D1B9-741C-466902954DA9B51DBE99-211@SipHost
 1259. CSeq: 212 REGISTER
 1260. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1261. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1262. Content-Length: 0
 1263.  
 1264.  åÚKÙf     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @ò„@8@JÈÁâÄÄïÔÚOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 1265. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK5e66ea32;rport
 1266. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as60832e57
 1267. To: <sip:74.200.193.226>
 1268. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1269. Call-ID: 51b424b608e93e9f199c61e67db2e1f8@64.56.60.5
 1270. CSeq: 102 OPTIONS
 1271. User-Agent: Asterisk PBX
 1272. Max-Forwards: 70
 1273. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:10 GMT
 1274. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1275. Supported: replaces
 1276. Content-Length: 0
 1277.  
 1278.  åÚK~¶
 1279.  X  X   ÊCfÿ ÀÄ“ EJÏ  @³H@8@Âx Æ
 1280. Ä65hOPTIONS sip:64.56.60.5:3344 SIP/2.0
 1281. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:3344;branch=z9hG4bK573f.df83f9b7.0
 1282. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK13941b56;rport=5060
 1283. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as7c845e03
 1284. To: <sip:64.56.60.5:3344>
 1285. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1286. Call-ID: 75a2b9d4000a13553e21dad54be5526e@64.56.60.5
 1287. CSeq: 102 OPTIONS
 1288. User-Agent: Asterisk PBX
 1289. Max-Forwards: 70
 1290. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:12 GMT
 1291. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1292. Supported: replaces
 1293. Content-Length: 0
 1294.  
 1295. åÚKŠ     ÀÄ“ ÊCfÿ E   ß@ x±‰Âx Æ@8@Ä
 1296. õ±«SIP/2.0 200 Ok
 1297. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:3344;branch=z9hG4bK573f.df83f9b7.0
 1298. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK13941b56;rport=5060
 1299. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as7c845e03
 1300. To: <sip:64.56.60.5:3344>
 1301. Contact: sip:194.120.0.198:5060
 1302. Call-ID: 75a2b9d4000a13553e21dad54be5526e@64.56.60.5
 1303. CSeq: 102 OPTIONS
 1304. Supported: foo
 1305. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1306. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1307. Accept: application/sdp
 1308.  
 1309. åÚK]     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @òƒ@8@JÈÁâÄÄïÔÚOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 1310. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK5e66ea32;rport
 1311. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as60832e57
 1312. To: <sip:74.200.193.226>
 1313. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1314. Call-ID: 51b424b608e93e9f199c61e67db2e1f8@64.56.60.5
 1315. CSeq: 102 OPTIONS
 1316. User-Agent: Asterisk PBX
 1317. Max-Forwards: 70
 1318. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:10 GMT
 1319. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1320. Supported: replaces
 1321. Content-Length: 0
 1322.  
 1323. åÚKÜ~ ä  ä   ÊCfÿ ÀÄ“ EhÖ  @ ?½©@8@MH®€RÑÄ·øREGISTER sip:sip.jumblo.com:5060 SIP/2.0
 1324. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.11:5060;branch=z9hG4bKb4aaf5e6d54f7789
 1325. From: "24377660" <sip:24377660@sip.jumblo.com>;tag=a9e9ae5a-690297
 1326. To: "24377660" <sip:24377660@sip.jumblo.com>
 1327. Call-ID: D1B9-741C-46690297A61C9C9CFF1E-212@SipHost
 1328. CSeq:211 REGISTER
 1329. Contact: <sip:24377660@192.168.99.11:5060>
 1330. Expires:20
 1331. Max-Forwards:70
 1332. User-Agent:dlink 12-38-35811533-0.10.30.1-SP200DSA
 1333. Content-Length: 0
 1334.  
 1335. åÚKrŸ     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 1336. Ð  @³,@8@Âx ÆÄùTðOPTIONS sip:sip.sipdiscount.com SIP/2.0
 1337. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK4578c820;rport
 1338. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as58aaa05b
 1339. To: <sip:sip.sipdiscount.com>
 1340. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1341. Call-ID: 61975ec64836ca622a3d0d3d5249d2ca@64.56.60.5
 1342. CSeq: 102 OPTIONS
 1343. User-Agent: Asterisk PBX
 1344. Max-Forwards: 70
 1345. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:13 GMT
 1346. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1347. Supported: replaces
 1348. Content-Length: 0
 1349.  
 1350. åÚKHì    @  @   ÀÄ“ ÊCfÿ E 23@ sl‚MH®€@8@ÄRÑ,ØSIP/2.0 401 Unauthorized
 1351. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.11:5060;branch=z9hG4bKb4aaf5e6d54f7789
 1352. From: "24377660" <sip:24377660@sip.jumblo.com>;tag=a9e9ae5a-690297
 1353. To: "24377660" <sip:24377660@sip.jumblo.com>
 1354. Contact: sip:24377660@77.72.174.128:5060
 1355. Call-ID: D1B9-741C-46690297A61C9C9CFF1E-212@SipHost
 1356. CSeq: 211 REGISTER
 1357. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1358. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1359. WWW-Authenticate: Digest realm="sip.jumblo.com",nonce="3811295546",algorithm=MD5
 1360. Content-Length: 0
 1361.  
 1362. åÚK³B Ö  Ö   ÀÄ“ ÊCfÿ E Èí@ x­¼Âx Æ@8@Ä´ï¸SIP/2.0 200 Ok
 1363. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK4578c820;rport
 1364. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as58aaa05b
 1365. To: <sip:sip.sipdiscount.com>
 1366. Contact: sip:194.120.0.198:5060
 1367. Call-ID: 61975ec64836ca622a3d0d3d5249d2ca@64.56.60.5
 1368. CSeq: 102 OPTIONS
 1369. Supported: foo
 1370. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1371. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1372. Accept: application/sdp
 1373.  
 1374. åÚKA= ‘  ‘   ÊCfÿ ÀÄ“ Ehƒ  @ ?¼ü@8@MH®€RÑÄoREGISTER sip:sip.jumblo.com:5060 SIP/2.0
 1375. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.11:5060;branch=z9hG4bKbb2bb645ace65338
 1376. From: "24377660" <sip:24377660@sip.jumblo.com>;tag=a9e9ae5a-690297
 1377. To: "24377660" <sip:24377660@sip.jumblo.com>
 1378. Call-ID: D1B9-741C-46690297A61C9C9CFF1E-212@SipHost
 1379. CSeq:212 REGISTER
 1380. Contact: <sip:24377660@192.168.99.11:5060>
 1381. Expires:20
 1382. Max-Forwards:70
 1383. Authorization:Digest username="abbas7732",realm="sip.jumblo.com",nonce="3811295546",uri="sip:sip.jumblo.com:5060",response="ed82f69b1457596202eb2bd4024c3013",algorithm=MD5
 1384. User-Agent:dlink 12-38-35811533-0.10.30.1-SP200DSA
 1385. Content-Length: 0
 1386.  
 1387. åÚK#„     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @ò‚@8@JÈÁâÄÄïÔÚOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 1388. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK5e66ea32;rport
 1389. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as60832e57
 1390. To: <sip:74.200.193.226>
 1391. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1392. Call-ID: 51b424b608e93e9f199c61e67db2e1f8@64.56.60.5
 1393. CSeq: 102 OPTIONS
 1394. User-Agent: Asterisk PBX
 1395. Max-Forwards: 70
 1396. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:10 GMT
 1397. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1398. Supported: replaces
 1399. Content-Length: 0
 1400.  
 1401. åÚKÀ© è  è   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ú!Œ@ shMH®€@8@ÄRÑÆSIP/2.0 100 Trying
 1402. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.11:5060;branch=z9hG4bKbb2bb645ace65338
 1403. From: "24377660" <sip:24377660@sip.jumblo.com>;tag=a9e9ae5a-690297
 1404. To: "24377660" <sip:24377660@sip.jumblo.com>
 1405. Contact: sip:24377660@77.72.174.128:5060
 1406. Call-ID: D1B9-741C-46690297A61C9C9CFF1E-212@SipHost
 1407. CSeq: 212 REGISTER
 1408. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1409. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1410. Content-Length: 0
 1411.  
 1412. åÚK­ ñ  ñ   ÀÄ“ ÊCfÿ E ã!’@ shrMH®€@8@ÄRÑÏé SIP/2.0 200 Ok
 1413. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.11:5060;branch=z9hG4bKbb2bb645ace65338
 1414. From: "24377660" <sip:24377660@sip.jumblo.com>;tag=a9e9ae5a-690297
 1415. To: "24377660" <sip:24377660@sip.jumblo.com>
 1416. Contact: <sip:24377660@192.168.99.11:5060>;expires=60
 1417. Call-ID: D1B9-741C-46690297A61C9C9CFF1E-212@SipHost
 1418. CSeq: 212 REGISTER
 1419. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1420. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1421. Content-Length: 0
 1422.  
 1423. åÚK@ò    ‘  ‘   ÊCfÿ ÀÄ“ Ehƒ  @ ?¼ü@8@MH®€RÑÄoREGISTER sip:sip.jumblo.com:5060 SIP/2.0
 1424. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.11:5060;branch=z9hG4bKbb2bb645ace65338
 1425. From: "24377660" <sip:24377660@sip.jumblo.com>;tag=a9e9ae5a-690297
 1426. To: "24377660" <sip:24377660@sip.jumblo.com>
 1427. Call-ID: D1B9-741C-46690297A61C9C9CFF1E-212@SipHost
 1428. CSeq:212 REGISTER
 1429. Contact: <sip:24377660@192.168.99.11:5060>
 1430. Expires:20
 1431. Max-Forwards:70
 1432. Authorization:Digest username="abbas7732",realm="sip.jumblo.com",nonce="3811295546",uri="sip:sip.jumblo.com:5060",response="ed82f69b1457596202eb2bd4024c3013",algorithm=MD5
 1433. User-Agent:dlink 12-38-35811533-0.10.30.1-SP200DSA
 1434. Content-Length: 0
 1435.  
 1436. åÚKÌ^ ñ  ñ   ÀÄ“ ÊCfÿ E ã%Ô@ sd0MH®€@8@ÄRÑÏé SIP/2.0 200 Ok
 1437. Via: SIP/2.0/UDP 192.168.99.11:5060;branch=z9hG4bKbb2bb645ace65338
 1438. From: "24377660" <sip:24377660@sip.jumblo.com>;tag=a9e9ae5a-690297
 1439. To: "24377660" <sip:24377660@sip.jumblo.com>
 1440. Contact: <sip:24377660@192.168.99.11:5060>;expires=60
 1441. Call-ID: D1B9-741C-46690297A61C9C9CFF1E-212@SipHost
 1442. CSeq: 212 REGISTER
 1443. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1444. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1445. Content-Length: 0
 1446.  
 1447. åÚK9K <  <   ÀÄ“ ÊCfÿ E .@ x¡.Âx Æ@8@Ä
 1448. ”±SIP/2.0 200 Ok
 1449. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:3344;branch=z9hG4bKd641.55116491.0
 1450. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1451. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1452. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>;tag=cf1710accf2b10ac4af99b6c4282fa1
 1453. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1454. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1455. CSeq: 2 INVITE
 1456. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1457. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1458. Content-Type: application/sdp
 1459. Content-Length: 199
 1460.  
 1461. v=0
 1462. o=chitra7732 1272636692 1272636692 IN IP4 77.72.173.44
 1463. s=SIP Call
 1464. c=IN IP4 77.72.173.44
 1465. t=0 0
 1466. m=audio 9124 RTP/AVP 3 101
 1467. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1468. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1469. a=ptime:20
 1470. åÚKšP ü  ü   ÊCfÿ ÀÄ“ EîÜ  @Ÿ@8@JÞõ
 1471. ÄÚâ SIP/2.0 200 Ok
 1472. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1473. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1474. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>;tag=cf1710accf2b10ac4af99b6c4282fa1
 1475. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1476. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1477. CSeq: 2 INVITE
 1478. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1479. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1480. Content-Type: application/sdp
 1481. Content-Length: 199
 1482.  
 1483. v=0
 1484. o=chitra7732 1272636692 1272636692 IN IP4 77.72.173.44
 1485. s=SIP Call
 1486. c=IN IP4 77.72.173.44
 1487. t=0 0
 1488. m=audio 9124 RTP/AVP 3 101
 1489. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1490. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1491. a=ptime:20
 1492.  
 1493. åÚKªÇ ‚  ‚   ÊCfÿ ÀÄ“ Eht#à  @ÒP@8@ÂÝ>ÆO¯Ä`ÁxREGISTER sip:sip.voicetrading.com SIP/2.0
 1494. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK3e962111;rport
 1495. From: <sip:shakeel989@sip.voicetrading.com>;tag=as64ce8619
 1496. To: <sip:shakeel989@sip.voicetrading.com>
 1497. Call-ID: 50cf8ec0065dcc782b2514d630444b54@64.56.60.5
 1498. CSeq: 8025 REGISTER
 1499. User-Agent: Asterisk PBX
 1500. Max-Forwards: 70
 1501. Authorization: Digest username="shakeel989", realm="sip.voicetrading.com", algorithm=MD5, uri="sip:sip.voicetrading.com", nonce="1885251455", response="ab59445a2a50749d242171b2e86530b4"
 1502. Expires: 120
 1503. Contact: <sip:s@64.56.60.5>
 1504. Event: registration
 1505. Content-Length: 0
 1506.  
 1507.  
 1508. åÚK4 0  0   ÀÄ“ ÊCfÿ E "dx@ vrÂÝ>Æ@8@ÄO¯¢%SIP/2.0 401 Unauthorized
 1509. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK3e962111;rport
 1510. From: <sip:shakeel989@sip.voicetrading.com>;tag=as64ce8619
 1511. To: <sip:shakeel989@sip.voicetrading.com>
 1512. Contact: sip:194.221.62.198:5060
 1513. Call-ID: 50cf8ec0065dcc782b2514d630444b54@64.56.60.5
 1514. CSeq: 8025 REGISTER
 1515. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1516. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1517. WWW-Authenticate: Digest realm="sip.voicetrading.com",nonce="1885356768",algorithm=MD5
 1518. Content-Length: 0
 1519.  
 1520.  
 1521. åÚK‚5 ‚  ‚   ÊCfÿ ÀÄ“ Eht#á  @ÒO@8@ÂÝ>ÆO¯Ä`
 1522. REGISTER sip:sip.voicetrading.com SIP/2.0
 1523. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK3d2f4642;rport
 1524. From: <sip:shakeel989@sip.voicetrading.com>;tag=as3a06a566
 1525. To: <sip:shakeel989@sip.voicetrading.com>
 1526. Call-ID: 50cf8ec0065dcc782b2514d630444b54@64.56.60.5
 1527. CSeq: 8026 REGISTER
 1528. User-Agent: Asterisk PBX
 1529. Max-Forwards: 70
 1530. Authorization: Digest username="shakeel989", realm="sip.voicetrading.com", algorithm=MD5, uri="sip:sip.voicetrading.com", nonce="1885356768", response="64a3a053caeca9b0d1860f28c2137c9f"
 1531. Expires: 120
 1532. Contact: <sip:s@64.56.60.5>
 1533. Event: registration
 1534. Content-Length: 0
 1535.  
 1536.  
 1537. åÚKð¤
 1538.  Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E ÇdË@ vzÂÝ>Æ@8@ÄO¯³f:SIP/2.0 200 Ok
 1539. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK3d2f4642;rport
 1540. From: <sip:shakeel989@sip.voicetrading.com>;tag=as3a06a566
 1541. To: <sip:shakeel989@sip.voicetrading.com>
 1542. Contact: <sip:s@64.56.60.5>;expires=120
 1543. Call-ID: 50cf8ec0065dcc782b2514d630444b54@64.56.60.5
 1544. CSeq: 8026 REGISTER
 1545. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1546. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1547. Content-Length: 0
 1548.  
 1549.  
 1550. åÚK‹7 <  <   ÀÄ“ ÊCfÿ E .&‚@ x•ÁÂx Æ@8@Ä
 1551. ”±SIP/2.0 200 Ok
 1552. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:3344;branch=z9hG4bKd641.55116491.0
 1553. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1554. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1555. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>;tag=cf1710accf2b10ac4af99b6c4282fa1
 1556. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1557. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1558. CSeq: 2 INVITE
 1559. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1560. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1561. Content-Type: application/sdp
 1562. Content-Length: 199
 1563.  
 1564. v=0
 1565. o=chitra7732 1272636692 1272636692 IN IP4 77.72.173.44
 1566. s=SIP Call
 1567. c=IN IP4 77.72.173.44
 1568. t=0 0
 1569. m=audio 9124 RTP/AVP 3 101
 1570. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1571. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1572. a=ptime:20
 1573.  
 1574. åÚKQ= ü  ü   ÊCfÿ ÀÄ“ EîÝ  @Ÿ@8@JÞõ
 1575. ÄÚâ SIP/2.0 200 Ok
 1576. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1577. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1578. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>;tag=cf1710accf2b10ac4af99b6c4282fa1
 1579. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1580. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1581. CSeq: 2 INVITE
 1582. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1583. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1584. Content-Type: application/sdp
 1585. Content-Length: 199
 1586.  
 1587. v=0
 1588. o=chitra7732 1272636692 1272636692 IN IP4 77.72.173.44
 1589. s=SIP Call
 1590. c=IN IP4 77.72.173.44
 1591. t=0 0
 1592. m=audio 9124 RTP/AVP 3 101
 1593. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1594. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1595. a=ptime:20
 1596. åÚK«Ê Ó  Ó   ÊCfÿ ÀÄ“ EhÅ  @ ?öD@8@Âx ÆÄı¥REGISTER sip:sip.smartvoip.com:5060 SIP/2.0
 1597. Via: SIP/2.0/UDP 72.36.131.18:5060;branch=z9hG4bKc4009ac877e9d4ef
 1598. From: "702" <sip:702@sip.smartvoip.com>;tag=cc1bd0a4-819170
 1599. To: "702" <sip:702@sip.smartvoip.com>
 1600. Call-ID: 5935-9423-468191702E92C0A9B74C-286@SipHost
 1601. CSeq:5254 REGISTER
 1602. Contact: <sip:702@72.36.131.18:5060>
 1603. Expires:10
 1604. Max-Forwards:70
 1605. User-Agent:dlink 12-38-35811533-0.10.30.1-SP200DSA
 1606. Content-Length: 0
 1607.  
 1608. åÚKLB 0  0   ÀÄ“ ÊCfÿ E "'É@ x•†Âx Æ@8@ÄÄ^aSIP/2.0 401 Unauthorized
 1609. Via: SIP/2.0/UDP 72.36.131.18:5060;branch=z9hG4bKc4009ac877e9d4ef
 1610. From: "702" <sip:702@sip.smartvoip.com>;tag=cc1bd0a4-819170
 1611. To: "702" <sip:702@sip.smartvoip.com>
 1612. Contact: sip:702@194.120.0.198:5060
 1613. Call-ID: 5935-9423-468191702E92C0A9B74C-286@SipHost
 1614. CSeq: 5254 REGISTER
 1615. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1616. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1617. WWW-Authenticate: Digest realm="sip.smartvoip.com",nonce="2883754394",algorithm=MD5
 1618. Content-Length: 0
 1619.  
 1620. åÚKм …  …   ÊCfÿ ÀÄ“ Ehw  @ ?õ’@8@Âx ÆÄÄcÔgREGISTER sip:sip.smartvoip.com:5060 SIP/2.0
 1621. Via: SIP/2.0/UDP 72.36.131.18:5060;branch=z9hG4bKd5a740fa250e63af
 1622. From: "702" <sip:702@sip.smartvoip.com>;tag=cc1bd0a4-819170
 1623. To: "702" <sip:702@sip.smartvoip.com>
 1624. Call-ID: 5935-9423-468191702E92C0A9B74C-286@SipHost
 1625. CSeq:5255 REGISTER
 1626. Contact: <sip:702@72.36.131.18:5060>
 1627. Expires:10
 1628. Max-Forwards:70
 1629. Authorization:Digest username="villa155",realm="sip.smartvoip.com",nonce="2883754394",uri="sip:sip.smartvoip.com:5060",response="b749eb714140377e5bb9889f85fe1027",algorithm=MD5
 1630. User-Agent:dlink 12-38-35811533-0.10.30.1-SP200DSA
 1631. Content-Length: 0
 1632.  
 1633. åÚKUò Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç).@ x”|Âx Æ@8@Äij¯«SIP/2.0 100 Trying
 1634. Via: SIP/2.0/UDP 72.36.131.18:5060;branch=z9hG4bKd5a740fa250e63af
 1635. From: "702" <sip:702@sip.smartvoip.com>;tag=cc1bd0a4-819170
 1636. To: "702" <sip:702@sip.smartvoip.com>
 1637. Contact: sip:702@194.120.0.198:5060
 1638. Call-ID: 5935-9423-468191702E92C0A9B74C-286@SipHost
 1639. CSeq: 5255 REGISTER
 1640. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1641. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1642. Content-Length: 0
 1643.  
 1644. åÚK6ö Ý  Ý   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ï)0@ x”rÂx Æ@8@ÄÄ»›JSIP/2.0 200 Ok
 1645. Via: SIP/2.0/UDP 72.36.131.18:5060;branch=z9hG4bKd5a740fa250e63af
 1646. From: "702" <sip:702@sip.smartvoip.com>;tag=cc1bd0a4-819170
 1647. To: "702" <sip:702@sip.smartvoip.com>
 1648. Contact: <sip:702@72.36.131.18:5060>;expires=60
 1649. Call-ID: 5935-9423-468191702E92C0A9B74C-286@SipHost
 1650. CSeq: 5255 REGISTER
 1651. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1652. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1653. Content-Length: 0
 1654.  
 1655. åÚKî„     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @ò@8@JÈÁâÄÄïàOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 1656. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK0a79e776;rport
 1657. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as39318db9
 1658. To: <sip:74.200.193.226>
 1659. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1660. Call-ID: 26263a191d5ecfb358582cff42edabcf@64.56.60.5
 1661. CSeq: 102 OPTIONS
 1662. User-Agent: Asterisk PBX
 1663. Max-Forwards: 70
 1664. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:24 GMT
 1665. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1666. Supported: replaces
 1667. Content-Length: 0
 1668.  
 1669.  
 1670. åÚK(„     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @ò€@8@JÈÁâÄÄïàOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 1671. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK0a79e776;rport
 1672. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as39318db9
 1673. To: <sip:74.200.193.226>
 1674. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1675. Call-ID: 26263a191d5ecfb358582cff42edabcf@64.56.60.5
 1676. CSeq: 102 OPTIONS
 1677. User-Agent: Asterisk PBX
 1678. Max-Forwards: 70
 1679. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:24 GMT
 1680. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1681. Supported: replaces
 1682. Content-Length: 0
 1683.  
 1684. åÚK#„     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @ò@8@JÈÁâÄÄïàOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 1685. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK0a79e776;rport
 1686. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as39318db9
 1687. To: <sip:74.200.193.226>
 1688. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1689. Call-ID: 26263a191d5ecfb358582cff42edabcf@64.56.60.5
 1690. CSeq: 102 OPTIONS
 1691. User-Agent: Asterisk PBX
 1692. Max-Forwards: 70
 1693. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:24 GMT
 1694. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1695. Supported: replaces
 1696. Content-Length: 0
 1697.  
 1698. åÚKé <  <   ÀÄ“ ÊCfÿ E .0I@ x‹úÂx Æ@8@Ä
 1699. ”±SIP/2.0 200 Ok
 1700. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:3344;branch=z9hG4bKd641.55116491.0
 1701. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1702. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1703. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>;tag=cf1710accf2b10ac4af99b6c4282fa1
 1704. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1705. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1706. CSeq: 2 INVITE
 1707. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1708. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1709. Content-Type: application/sdp
 1710. Content-Length: 199
 1711.  
 1712. v=0
 1713. o=chitra7732 1272636692 1272636692 IN IP4 77.72.173.44
 1714. s=SIP Call
 1715. c=IN IP4 77.72.173.44
 1716. t=0 0
 1717. m=audio 9124 RTP/AVP 3 101
 1718. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1719. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1720. a=ptime:20
 1721. åÚKM ü  ü   ÊCfÿ ÀÄ“ EîÞ  @Ÿ@8@JÞõ
 1722. ÄÚâ SIP/2.0 200 Ok
 1723. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1724. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1725. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>;tag=cf1710accf2b10ac4af99b6c4282fa1
 1726. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1727. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1728. CSeq: 2 INVITE
 1729. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1730. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1731. Content-Type: application/sdp
 1732. Content-Length: 199
 1733.  
 1734. v=0
 1735. o=chitra7732 1272636692 1272636692 IN IP4 77.72.173.44
 1736. s=SIP Call
 1737. c=IN IP4 77.72.173.44
 1738. t=0 0
 1739. m=audio 9124 RTP/AVP 3 101
 1740. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1741. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1742. a=ptime:20
 1743. åÚK(„     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @ò~@8@JÈÁâÄÄïàOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 1744. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK0a79e776;rport
 1745. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as39318db9
 1746. To: <sip:74.200.193.226>
 1747. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1748. Call-ID: 26263a191d5ecfb358582cff42edabcf@64.56.60.5
 1749. CSeq: 102 OPTIONS
 1750. User-Agent: Asterisk PBX
 1751. Max-Forwards: 70
 1752. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:24 GMT
 1753. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1754. Supported: replaces
 1755. Content-Length: 0
 1756.  
 1757. åÚK$„     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @ò}@8@JÈÁâÄÄïàOPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 1758. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK0a79e776;rport
 1759. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as39318db9
 1760. To: <sip:74.200.193.226>
 1761. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1762. Call-ID: 26263a191d5ecfb358582cff42edabcf@64.56.60.5
 1763. CSeq: 102 OPTIONS
 1764. User-Agent: Asterisk PBX
 1765. Max-Forwards: 70
 1766. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:24 GMT
 1767. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1768. Supported: replaces
 1769. Content-Length: 0
 1770.  
 1771. åÚK¥¼ Ç  Ç   ÊCfÿ ÀÄ“ Eh¹  @ ?öP@8@Âx ÆÄÄ¥s’REGISTER sip:194.120.0.198:5060 SIP/2.0
 1772. Via: SIP/2.0/UDP 72.36.131.18:5060;branch=z9hG4bKee975b7df1b705d6
 1773. From: "701" <sip:701@194.120.0.198>;tag=5980e814-819177
 1774. To: "701" <sip:701@194.120.0.198>
 1775. Call-ID: 5935-9423-46819177C24FFF3AD5F7-287@SipHost
 1776. CSeq:5283 REGISTER
 1777. Contact: <sip:701@72.36.131.18:5060>
 1778. Expires:10
 1779. Max-Forwards:70
 1780. User-Agent:dlink 12-38-35811533-0.10.30.1-SP200DSA
 1781. Content-Length: 0
 1782.  
 1783. åÚKgK &  &   ÀÄ“ ÊCfÿ E ¹@ x· Âx Æ@8@ÄÄ)NSIP/2.0 401 Unauthorized
 1784. Via: SIP/2.0/UDP 72.36.131.18:5060;branch=z9hG4bKee975b7df1b705d6
 1785. From: "701" <sip:701@194.120.0.198>;tag=5980e814-819177
 1786. To: "701" <sip:701@194.120.0.198>
 1787. Contact: sip:701@194.120.0.198:5060
 1788. Call-ID: 5935-9423-46819177C24FFF3AD5F7-287@SipHost
 1789. CSeq: 5283 REGISTER
 1790. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1791. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1792. WWW-Authenticate: Digest realm="sipdiscount.com",nonce="2889714956",algorithm=MD5
 1793. Content-Length: 0
 1794.  
 1795. åÚK+ s  s   ÊCfÿ ÀÄ“ Ehe  @ ?õ¤@8@Âx ÆÄÄQ ìREGISTER sip:194.120.0.198:5060 SIP/2.0
 1796. Via: SIP/2.0/UDP 72.36.131.18:5060;branch=z9hG4bK2876a64697db826e
 1797. From: "701" <sip:701@194.120.0.198>;tag=5980e814-819177
 1798. To: "701" <sip:701@194.120.0.198>
 1799. Call-ID: 5935-9423-46819177C24FFF3AD5F7-287@SipHost
 1800. CSeq:5284 REGISTER
 1801. Contact: <sip:701@72.36.131.18:5060>
 1802. Expires:10
 1803. Max-Forwards:70
 1804. Authorization:Digest username="chintaki",realm="sipdiscount.com",nonce="2889714956",uri="sip:194.120.0.198:5060",response="aab400cd2b09047599f4892516cb1dad",algorithm=MD5
 1805. User-Agent:dlink 12-38-35811533-0.10.30.1-SP200DSA
 1806. Content-Length: 0
 1807.  
 1808. åÚK¦6 Í  Í   ÀÄ“ ÊCfÿ E ¿´@ x¶þÂx Æ@8@ÄÄ«X‡SIP/2.0 100 Trying
 1809. Via: SIP/2.0/UDP 72.36.131.18:5060;branch=z9hG4bK2876a64697db826e
 1810. From: "701" <sip:701@194.120.0.198>;tag=5980e814-819177
 1811. To: "701" <sip:701@194.120.0.198>
 1812. Contact: sip:701@194.120.0.198:5060
 1813. Call-ID: 5935-9423-46819177C24FFF3AD5F7-287@SipHost
 1814. CSeq: 5284 REGISTER
 1815. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1816. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1817. Content-Length: 0
 1818.  
 1819. åÚKÚ9 Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ƕ@ x¶ôÂx Æ@8@ÄijC'SIP/2.0 200 Ok
 1820. Via: SIP/2.0/UDP 72.36.131.18:5060;branch=z9hG4bK2876a64697db826e
 1821. From: "701" <sip:701@194.120.0.198>;tag=5980e814-819177
 1822. To: "701" <sip:701@194.120.0.198>
 1823. Contact: <sip:701@72.36.131.18:5060>;expires=60
 1824. Call-ID: 5935-9423-46819177C24FFF3AD5F7-287@SipHost
 1825. CSeq: 5284 REGISTER
 1826. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1827. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1828. Content-Length: 0
 1829.  
 1830. åÚKä <  <   ÀÄ“ ÊCfÿ E .9è@ x‚[Âx Æ@8@Ä
 1831. ”±SIP/2.0 200 Ok
 1832. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:3344;branch=z9hG4bKd641.55116491.0
 1833. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1834. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1835. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>;tag=cf1710accf2b10ac4af99b6c4282fa1
 1836. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1837. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1838. CSeq: 2 INVITE
 1839. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1840. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1841. Content-Type: application/sdp
 1842. Content-Length: 199
 1843.  
 1844. v=0
 1845. o=chitra7732 1272636692 1272636692 IN IP4 77.72.173.44
 1846. s=SIP Call
 1847. c=IN IP4 77.72.173.44
 1848. t=0 0
 1849. m=audio 9124 RTP/AVP 3 101
 1850. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1851. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1852. a=ptime:20
 1853. åÚKB& ü  ü   ÊCfÿ ÀÄ“ Eîß  @Ÿ @8@JÞõ
 1854. ÄÚâ SIP/2.0 200 Ok
 1855. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1856. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1857. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>;tag=cf1710accf2b10ac4af99b6c4282fa1
 1858. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1859. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1860. CSeq: 2 INVITE
 1861. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1862. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1863. Content-Type: application/sdp
 1864. Content-Length: 199
 1865.  
 1866. v=0
 1867. o=chitra7732 1272636692 1272636692 IN IP4 77.72.173.44
 1868. s=SIP Call
 1869. c=IN IP4 77.72.173.44
 1870. t=0 0
 1871. m=audio 9124 RTP/AVP 3 101
 1872. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1873. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1874. a=ptime:20
 1875. åÚKBZ
 1876.       ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 1877. Ñ  @³+@8@Âx ÆÄùÅ—OPTIONS sip:sip.sipdiscount.com SIP/2.0
 1878. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK6a310ce6;rport
 1879. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as340d1b55
 1880. To: <sip:sip.sipdiscount.com>
 1881. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1882. Call-ID: 311af66b19bfae0c3ae89efd54adb780@64.56.60.5
 1883. CSeq: 102 OPTIONS
 1884. User-Agent: Asterisk PBX
 1885. Max-Forwards: 70
 1886. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:34 GMT
 1887. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1888. Supported: replaces
 1889. Content-Length: 0
 1890.  
 1891. åÚK‘š  Ö  Ö   ÀÄ“ ÊCfÿ E Èx¦@ xEÂx Æ@8@Ä´™*SIP/2.0 200 Ok
 1892. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK6a310ce6;rport
 1893. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as340d1b55
 1894. To: <sip:sip.sipdiscount.com>
 1895. Contact: sip:194.120.0.198:5060
 1896. Call-ID: 311af66b19bfae0c3ae89efd54adb780@64.56.60.5
 1897. CSeq: 102 OPTIONS
 1898. Supported: foo
 1899. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1900. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1901. Accept: application/sdp
 1902.  
 1903. åÚKm <  <   ÀÄ“ ÊCfÿ E .D"@ xx!Âx Æ@8@Ä
 1904. ”±SIP/2.0 200 Ok
 1905. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:3344;branch=z9hG4bKd641.55116491.0
 1906. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1907. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1908. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>;tag=cf1710accf2b10ac4af99b6c4282fa1
 1909. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1910. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1911. CSeq: 2 INVITE
 1912. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1913. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1914. Content-Type: application/sdp
 1915. Content-Length: 199
 1916.  
 1917. v=0
 1918. o=chitra7732 1272636692 1272636692 IN IP4 77.72.173.44
 1919. s=SIP Call
 1920. c=IN IP4 77.72.173.44
 1921. t=0 0
 1922. m=audio 9124 RTP/AVP 3 101
 1923. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1924. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1925. a=ptime:20
 1926. åÚKÛ# ü  ü   ÊCfÿ ÀÄ“ Eîà  @žÿ@8@JÞõ
 1927. ÄÚâ SIP/2.0 200 Ok
 1928. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1929. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1930. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>;tag=cf1710accf2b10ac4af99b6c4282fa1
 1931. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1932. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1933. CSeq: 2 INVITE
 1934. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1935. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1936. Content-Type: application/sdp
 1937. Content-Length: 199
 1938.  
 1939. v=0
 1940. o=chitra7732 1272636692 1272636692 IN IP4 77.72.173.44
 1941. s=SIP Call
 1942. c=IN IP4 77.72.173.44
 1943. t=0 0
 1944. m=audio 9124 RTP/AVP 3 101
 1945. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1946. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1947. a=ptime:20
 1948. åÚKØ„     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @ò|@8@JÈÁâÄÄïÌ7OPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 1949. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK5b832d87;rport
 1950. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as4f7480b9
 1951. To: <sip:74.200.193.226>
 1952. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1953. Call-ID: 093363b6319e59372741130b274b2660@64.56.60.5
 1954. CSeq: 102 OPTIONS
 1955. User-Agent: Asterisk PBX
 1956. Max-Forwards: 70
 1957. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:38 GMT
 1958. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1959. Supported: replaces
 1960. Content-Length: 0
 1961.  
 1962. åÚK%„     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @ò{@8@JÈÁâÄÄïÌ7OPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 1963. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK5b832d87;rport
 1964. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as4f7480b9
 1965. To: <sip:74.200.193.226>
 1966. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 1967. Call-ID: 093363b6319e59372741130b274b2660@64.56.60.5
 1968. CSeq: 102 OPTIONS
 1969. User-Agent: Asterisk PBX
 1970. Max-Forwards: 70
 1971. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:38 GMT
 1972. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 1973. Supported: replaces
 1974. Content-Length: 0
 1975.  
 1976. åÚK”3 <  <   ÀÄ“ ÊCfÿ E .Mý@ xnFÂx Æ@8@Ä
 1977. ”±SIP/2.0 200 Ok
 1978. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:3344;branch=z9hG4bKd641.55116491.0
 1979. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 1980. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 1981. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>;tag=cf1710accf2b10ac4af99b6c4282fa1
 1982. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 1983. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 1984. CSeq: 2 INVITE
 1985. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 1986. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 1987. Content-Type: application/sdp
 1988. Content-Length: 199
 1989.  
 1990. v=0
 1991. o=chitra7732 1272636692 1272636692 IN IP4 77.72.173.44
 1992. s=SIP Call
 1993. c=IN IP4 77.72.173.44
 1994. t=0 0
 1995. m=audio 9124 RTP/AVP 3 101
 1996. a=rtpmap:3 GSM/8000
 1997. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 1998. a=ptime:20
 1999. åÚKý8 ü  ü   ÊCfÿ ÀÄ“ Eîá  @žþ@8@JÞõ
 2000. ÄÚâ SIP/2.0 200 Ok
 2001. Via: SIP/2.0/UDP 74.222.4.245:5060;branch=z9hG4bk30041110072530925215828
 2002. From: "Łukasz" <sip:hearlink@74.222.4.245:5060>;tag=300411100724925215656
 2003. To: <sip:00971506878057@64.56.60.5>;tag=cf1710accf2b10ac4af99b6c4282fa1
 2004. Contact: sip:00971506878057@194.120.0.198:5060
 2005. Call-ID: GW302439b232ad4b468144f2acd8077231@74.222.4.245
 2006. CSeq: 2 INVITE
 2007. Server: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 2008. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 2009. Content-Type: application/sdp
 2010. Content-Length: 199
 2011.  
 2012. v=0
 2013. o=chitra7732 1272636692 1272636692 IN IP4 77.72.173.44
 2014. s=SIP Call
 2015. c=IN IP4 77.72.173.44
 2016. t=0 0
 2017. m=audio 9124 RTP/AVP 3 101
 2018. a=rtpmap:3 GSM/8000
 2019. a=rtpmap:101 telephone-event/8000
 2020. a=ptime:20
 2021. åÚK'„     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù  @òz@8@JÈÁâÄÄïÌ7OPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 2022. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK5b832d87;rport
 2023. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as4f7480b9
 2024. To: <sip:74.200.193.226>
 2025. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 2026. Call-ID: 093363b6319e59372741130b274b2660@64.56.60.5
 2027. CSeq: 102 OPTIONS
 2028. User-Agent: Asterisk PBX
 2029. Max-Forwards: 70
 2030. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:38 GMT
 2031. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 2032. Supported: replaces
 2033. Content-Length: 0
 2034.  
 2035. åÚK$„     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù   @òy@8@JÈÁâÄÄïÌ7OPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 2036. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK5b832d87;rport
 2037. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as4f7480b9
 2038. To: <sip:74.200.193.226>
 2039. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 2040. Call-ID: 093363b6319e59372741130b274b2660@64.56.60.5
 2041. CSeq: 102 OPTIONS
 2042. User-Agent: Asterisk PBX
 2043. Max-Forwards: 70
 2044. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:38 GMT
 2045. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 2046. Supported: replaces
 2047. Content-Length: 0
 2048.  
 2049. åÚK$„     ÊCfÿ ÀÄ“ Ehù!  @òx@8@JÈÁâÄÄïÌ7OPTIONS sip:74.200.193.226 SIP/2.0
 2050. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK5b832d87;rport
 2051. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as4f7480b9
 2052. To: <sip:74.200.193.226>
 2053. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 2054. Call-ID: 093363b6319e59372741130b274b2660@64.56.60.5
 2055. CSeq: 102 OPTIONS
 2056. User-Agent: Asterisk PBX
 2057. Max-Forwards: 70
 2058. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:38 GMT
 2059. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 2060. Supported: replaces
 2061. Content-Length: 0
 2062.  
 2063. åÚKÊk     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh  #â  @Ò¹@8@ÂÝ>ÆO¯ÄõÁêOPTIONS sip:sip.intervoip.com SIP/2.0
 2064. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK427b479a;rport
 2065. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as4ab4a80c
 2066. To: <sip:sip.intervoip.com>
 2067. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 2068. Call-ID: 38fbc04d0b4593177472a9c97b494752@64.56.60.5
 2069. CSeq: 102 OPTIONS
 2070. User-Agent: Asterisk PBX
 2071. Max-Forwards: 70
 2072. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:42 GMT
 2073. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 2074. Supported: replaces
 2075. Content-Length: 0
 2076.  
 2077. åÚKº— Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç ™@ vt¬ÂÝ>Æ@8@ÄO¯³'ÔSIP/2.0 200 Ok
 2078. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK427b479a;rport
 2079. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as4ab4a80c
 2080. To: <sip:sip.intervoip.com>
 2081. Contact: sip:194.221.62.198:5060
 2082. Call-ID: 38fbc04d0b4593177472a9c97b494752@64.56.60.5
 2083. CSeq: 102 OPTIONS
 2084. Supported: foo
 2085. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 2086. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 2087. Accept: application/sdp
 2088.  
 2089.  åÚKË6     ÊCfÿ ÀÄ“ Eh
 2090. #ã  @Ò´@8@ÂÝ>ÆO¯Äù^OPTIONS sip:sip.sipdiscount.com SIP/2.0
 2091. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK155762c3;rport
 2092. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as753846ff
 2093. To: <sip:sip.sipdiscount.com>
 2094. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 2095. Call-ID: 07d361e711e5c9ea4b1757a37f50ea89@64.56.60.5
 2096. CSeq: 102 OPTIONS
 2097. User-Agent: Asterisk PBX
 2098. Max-Forwards: 70
 2099. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:44 GMT
 2100. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 2101. Supported: replaces
 2102. Content-Length: 0
 2103.  
 2104.  åÚKV¾ ×  ×   ÀÄ“ ÊCfÿ E É·@ veŒÂÝ>Æ@8@ÄO¯µ­kSIP/2.0 200 Ok
 2105. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK155762c3;rport
 2106. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as753846ff
 2107. To: <sip:sip.sipdiscount.com>
 2108. Contact: sip:194.221.62.198:5060
 2109. Call-ID: 07d361e711e5c9ea4b1757a37f50ea89@64.56.60.5
 2110. CSeq: 102 OPTIONS
 2111. Supported: foo
 2112. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 2113. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 2114. Accept: application/sdp
 2115.  
 2116. #åÚKIb       ÊCfÿ ÀÄ“ Eh   #ä  @Ò·@8@ÂÝ>ÆO¯ÄõeâOPTIONS sip:sip.intervoip.com SIP/2.0
 2117. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK1d2fe878;rport
 2118. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as000dfa4f
 2119. To: <sip:sip.intervoip.com>
 2120. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 2121. Call-ID: 11f177682a985b8054c6fe8d310b38a8@64.56.60.5
 2122. CSeq: 102 OPTIONS
 2123. User-Agent: Asterisk PBX
 2124. Max-Forwards: 70
 2125. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:47 GMT
 2126. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 2127. Supported: replaces
 2128. Content-Length: 0
 2129.  
 2130. #åÚKÈ Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Ç$>@ v]ÂÝ>Æ@8@ÄO¯³A[SIP/2.0 200 Ok
 2131. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK1d2fe878;rport
 2132. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as000dfa4f
 2133. To: <sip:sip.intervoip.com>
 2134. Contact: sip:194.221.62.198:5060
 2135. Call-ID: 11f177682a985b8054c6fe8d310b38a8@64.56.60.5
 2136. CSeq: 102 OPTIONS
 2137. Supported: foo
 2138. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 2139. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 2140. Accept: application/sdp
 2141.  
 2142. %åÚKSb       ÊCfÿ ÀÄ“ Eh   #å  @Ò¶@8@ÂÝ>ÆO¯Äõ¼ÕOPTIONS sip:sip.intervoip.com SIP/2.0
 2143. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK41473e83;rport
 2144. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as3323fddf
 2145. To: <sip:sip.intervoip.com>
 2146. Contact: <sip:Unknown@64.56.60.5>
 2147. Call-ID: 18ad5f885395fe852843b6064c883ce3@64.56.60.5
 2148. CSeq: 102 OPTIONS
 2149. User-Agent: Asterisk PBX
 2150. Max-Forwards: 70
 2151. Date: Fri, 30 Apr 2010 14:11:49 GMT
 2152. Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
 2153. Supported: replaces
 2154. Content-Length: 0
 2155.  
 2156. %åÚK¤ë Õ  Õ   ÀÄ“ ÊCfÿ E Çnf@ vßÂÝ>Æ@8@ÄO¯³H SIP/2.0 200 Ok
 2157. Via: SIP/2.0/UDP 64.56.60.5:5060;branch=z9hG4bK41473e83;rport
 2158. From: "Unknown" <sip:Unknown@64.56.60.5>;tag=as3323fddf
 2159. To: <sip:sip.intervoip.com>
 2160. Contact: sip:194.221.62.198:5060
 2161. Call-ID: 18ad5f885395fe852843b6064c883ce3@64.56.60.5
 2162. CSeq: 102 OPTIONS
 2163. Supported: foo
 2164. User-Agent: (Very nice Sip Registrar/Proxy Server)
 2165. Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,REGISTER,OPTIONS,INFO,MESSAGE
 2166. Accept: application/sdp
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top