SHARE
TWEET

Estação de Ônibus

Felipe_Alves May 21st, 2020 1,569 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. public OnGameModeInit()
 2. {
 3.     tmpobjid = CreateDynamicObject(8661, 1742.066650, -1883.756835, 12.550441, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 4.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 5109, "docks_las2", "sjmndukwal3", 0xFFFFFFFF);
 5.     tmpobjid = CreateDynamicObject(8661, 1742.066650, -1914.639160, 12.549542, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 6.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 7.     tmpobjid = CreateDynamicObject(8661, 1742.066650, -1940.028442, 12.551543, 0.000000, 0.000000, 180.000000);
 8.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 9.     tmpobjid = CreateDynamicObject(8661, 1791.116821, -1872.768920, 12.559540, 0.000000, 0.000000, 180.000000);
 10.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 5109, "docks_las2", "sjmndukwal3", 0xFFFFFFFF);
 11.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1799.984985, -1866.799316, 11.476311, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 12.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9524, "blokmodb", "Grass", 0xFFFFFFFF);
 13.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1799.984985, -1869.800537, 11.476311, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 14.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9524, "blokmodb", "Grass", 0xFFFFFFFF);
 15.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19450, 1800.106323, -1868.423339, 13.608977, 0.000000, 90.000000, 90.000000);
 16.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 3653, "beachapts_lax", "sjmscorclawn", 0xFFFFFFFF);
 17.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1811.578979, -1854.766967, 10.673403, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 18.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 19.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1811.578979, -1864.377319, 10.673403, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 20.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 21.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1806.767456, -1859.915283, 10.673403, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 22.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 23.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1797.138061, -1859.915283, 10.673403, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 24.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 25.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1787.509643, -1859.915283, 10.673403, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 26.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 27.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1777.880126, -1859.915283, 10.673403, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 28.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 29.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1768.303466, -1859.915283, 10.673403, 0.000007, 0.000000, 89.999977);
 30.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 31.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1758.674072, -1859.915283, 10.673403, 0.000007, 0.000000, 89.999977);
 32.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 33.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1749.045654, -1859.915283, 10.673403, 0.000007, 0.000000, 89.999977);
 34.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 35.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1739.416137, -1859.915283, 10.673403, 0.000007, 0.000000, 89.999977);
 36.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 37.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1731.127563, -1859.915283, 10.673403, 0.000007, 0.000000, 89.999977);
 38.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 39.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1726.387084, -1855.033813, 10.673403, 0.000007, 0.000000, 179.999969);
 40.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 41.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1726.387084, -1846.114624, 10.673403, 0.000007, 0.000000, 179.999969);
 42.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 43.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19534, 1718.801635, -1855.842041, 12.444339, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 44.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10778, "airportcpark_sfse", "ws_carpark3", 0xFFFFFFFF);
 45.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 46.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 47.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1806.767456, -1850.069946, 10.673403, 0.000014, 0.000000, 89.999954);
 48.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 49.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1797.138061, -1850.069946, 10.673403, 0.000014, 0.000000, 89.999954);
 50.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 51.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1787.509643, -1850.069946, 10.673403, 0.000014, 0.000000, 89.999954);
 52.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 53.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1777.880126, -1850.069946, 10.673403, 0.000014, 0.000000, 89.999954);
 54.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 55.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1768.303466, -1850.069946, 10.673403, 0.000022, 0.000000, 89.999931);
 56.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 57.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1758.674072, -1850.069946, 10.673403, 0.000022, 0.000000, 89.999931);
 58.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 59.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1749.045654, -1850.069946, 10.673403, 0.000022, 0.000000, 89.999931);
 60.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 61.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1739.416137, -1850.069946, 10.673403, 0.000022, 0.000000, 89.999931);
 62.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 63.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1731.127563, -1850.069946, 10.673403, 0.000022, 0.000000, 89.999931);
 64.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 65.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1788.999633, -1864.784057, 12.513658, 0.000000, 90.000000, 0.000000);
 66.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 67.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1788.999633, -1874.394653, 12.513658, 0.000000, 90.000000, 0.000000);
 68.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 69.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1788.999633, -1879.757080, 12.514760, 0.000000, 90.000000, 0.000000);
 70.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 71.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1778.527709, -1864.784057, 12.513658, 0.000000, 90.000007, 0.000000);
 72.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 73.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1778.527709, -1874.394653, 12.513658, 0.000000, 90.000007, 0.000000);
 74.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 75.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1778.527709, -1879.757080, 12.514760, 0.000000, 90.000007, 0.000000);
 76.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 77.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1768.046264, -1864.784057, 12.513658, 0.000000, 90.000007, 0.000000);
 78.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 79.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1768.046264, -1874.394653, 12.513658, 0.000000, 90.000007, 0.000000);
 80.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 81.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1768.046264, -1879.757080, 12.514760, 0.000000, 90.000007, 0.000000);
 82.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 83.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1757.574340, -1864.784057, 12.513658, 0.000000, 90.000015, 0.000000);
 84.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 85.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1757.574340, -1874.394653, 12.513658, 0.000000, 90.000015, 0.000000);
 86.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 87.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1757.574340, -1879.757080, 12.514760, 0.000000, 90.000015, 0.000000);
 88.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 89.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1747.085449, -1864.784057, 12.513658, 0.000000, 90.000015, 0.000000);
 90.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 91.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1747.085449, -1874.394653, 12.513658, 0.000000, 90.000015, 0.000000);
 92.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 93.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1747.085449, -1879.757080, 12.514760, 0.000000, 90.000015, 0.000000);
 94.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 95.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1736.613525, -1864.784057, 12.513658, 0.000000, 90.000022, 0.000000);
 96.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 97.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1736.613525, -1874.394653, 12.513658, 0.000000, 90.000022, 0.000000);
 98.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 99.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1736.613525, -1879.757080, 12.514760, 0.000000, 90.000022, 0.000000);
 100.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 101.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1731.538208, -1864.784057, 12.515660, 0.000000, 90.000030, 0.000000);
 102.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 103.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1731.538208, -1874.394653, 12.515660, 0.000000, 90.000030, 0.000000);
 104.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 105.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19378, 1731.538208, -1879.757080, 12.516759, 0.000000, 90.000030, 0.000000);
 106.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0xFFFFFFFF);
 107.     tmpobjid = CreateDynamicObject(16773, 1783.360717, -1867.275878, 12.528551, 89.999992, 179.999984, -90.000007);
 108.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10778, "airportcpark_sfse", "ws_carpark3", 0xFFFFFFFF);
 109.     tmpobjid = CreateDynamicObject(16773, 1768.360717, -1867.295898, 12.528551, 89.999992, 179.999984, -90.000007);
 110.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10778, "airportcpark_sfse", "ws_carpark3", 0xFFFFFFFF);
 111.     tmpobjid = CreateDynamicObject(16773, 1753.360717, -1867.295898, 12.528551, 89.999992, 179.999984, -90.000007);
 112.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10778, "airportcpark_sfse", "ws_carpark3", 0xFFFFFFFF);
 113.     tmpobjid = CreateDynamicObject(16773, 1738.360717, -1867.355957, 12.528551, 89.999992, 179.999984, -90.000007);
 114.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10778, "airportcpark_sfse", "ws_carpark3", 0xFFFFFFFF);
 115.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1787.409545, -1864.766479, 10.903409, 0.000000, 0.000000, 180.000000);
 116.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 117.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1787.409545, -1869.778930, 10.903409, 0.000000, 0.000000, 180.000000);
 118.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 119.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1779.395019, -1864.766479, 10.903409, 0.000000, -0.000007, 179.999954);
 120.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 121.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1779.395019, -1869.778930, 10.903409, 0.000000, -0.000007, 179.999954);
 122.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 123.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1772.303833, -1864.766479, 10.903409, 0.000000, -0.000007, 179.999954);
 124.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 125.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1772.303833, -1869.778930, 10.903409, 0.000000, -0.000007, 179.999954);
 126.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 127.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1764.289306, -1864.766479, 10.903409, 0.000000, -0.000014, 179.999908);
 128.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 129.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1764.289306, -1869.778930, 10.903409, 0.000000, -0.000014, 179.999908);
 130.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 131.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1757.309448, -1864.766479, 10.903409, 0.000000, -0.000014, 179.999908);
 132.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 133.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1757.309448, -1869.778930, 10.903409, 0.000000, -0.000014, 179.999908);
 134.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 135.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1749.294921, -1864.766479, 10.903409, 0.000000, -0.000022, 179.999862);
 136.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 137.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1749.294921, -1869.778930, 10.903409, 0.000000, -0.000022, 179.999862);
 138.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 139.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1742.357666, -1864.766479, 10.903409, 0.000000, -0.000029, 179.999816);
 140.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 141.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1742.357666, -1869.778930, 10.903409, 0.000000, -0.000029, 179.999816);
 142.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 143.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1734.343139, -1864.766479, 10.903409, 0.000000, -0.000037, 179.999771);
 144.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 145.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1734.343139, -1869.778930, 10.903409, 0.000000, -0.000037, 179.999771);
 146.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 147.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1739.945800, -1874.583129, 11.930827, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 148.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 149.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1736.754028, -1874.583129, 11.930827, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 150.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 151.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1751.704711, -1874.583129, 11.930827, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 152.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 153.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1754.895507, -1874.583129, 11.930827, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 154.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 155.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1766.706909, -1874.583129, 11.930827, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 156.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 157.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1769.886718, -1874.583129, 11.930827, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 158.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 159.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1781.798217, -1874.583129, 11.930827, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 160.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 161.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1784.999877, -1874.583129, 11.930827, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 162.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 163.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1732.999511, -1873.463012, 14.791384, 65.000000, 90.000000, 0.000000);
 164.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 165.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1731.889160, -1872.859008, 16.178356, 0.000000, 24.499992, 90.000000);
 166.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xAAFFFFFF);
 167.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1730.037963, -1873.463012, 14.791384, 65.000000, 90.000000, 0.000000);
 168.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 169.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1731.889160, -1873.659912, 14.422124, 0.000000, 24.499992, 90.000000);
 170.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xAAFFFFFF);
 171.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1731.889160, -1874.460327, 12.665902, 0.000000, 24.499992, 90.000000);
 172.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19325, "lsmall_shops", "lsmall_window01", 0xAAFFFFFF);
 173.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1747.033447, -1873.463012, 14.791384, 65.000000, 90.000015, -0.000015);
 174.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 175.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1745.923095, -1872.859008, 16.178356, 0.000007, 24.499992, 89.999977);
 176.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xAAFFFFFF);
 177.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1744.071899, -1873.463012, 14.791384, 65.000000, 90.000015, -0.000015);
 178.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 179.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1745.923095, -1873.659912, 14.422124, 0.000007, 24.499992, 89.999977);
 180.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xAAFFFFFF);
 181.     tmpobjid = CreateDynamicObject(8494, 1753.681640, -1918.233398, 17.690822, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 182.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9106, "vgeamun", "hirisedoor1_256", 0xFFFFFFFF);
 183.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 6872, "vgndwntwn5", "fitzwallvgn2_256", 0x00000000);
 184.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 9106, "vgeamun", "hirisedoor1_256", 0x00000000);
 185.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 9106, "vgeamun", "hirisedoor1_256", 0x00000000);
 186.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 4586, "skyscrap3_lan2", "sl_dthotelwin1", 0x00000000);
 187.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 5, 9106, "vgeamun", "hirisedoor1_256", 0x00000000);
 188.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 6, 18646, "matcolours", "grey-90-percent", 0x00000000);
 189.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 7, 14581, "ab_mafiasuitea", "barbersmir1", 0x00000000);
 190.     tmpobjid = CreateDynamicObject(4821, 1745.199951, -1882.849975, 26.140600, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 191.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 192.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0x00000000);
 193.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0x00000000);
 194.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 5, 9524, "blokmodb", "Grass", 0x00000000);
 195.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 7, 9514, "711_sfw", "ws_carpark2", 0x00000000);
 196.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 8, 9514, "711_sfw", "ws_carpark2", 0x00000000);
 197.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 9, 9524, "blokmodb", "Grass", 0x00000000);
 198.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 10, 5109, "docks_las2", "sjmndukwal3", 0x00000000);
 199.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1745.923095, -1874.460327, 12.665902, 0.000007, 24.499992, 89.999977);
 200.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19325, "lsmall_shops", "lsmall_window01", 0xAAFFFFFF);
 201.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1762.043457, -1873.463012, 14.791384, 65.000000, 90.000030, -0.000031);
 202.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 203.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1760.933105, -1872.859008, 16.178356, 0.000014, 24.499992, 89.999954);
 204.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xAAFFFFFF);
 205.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1759.081909, -1873.463012, 14.791384, 65.000000, 90.000030, -0.000031);
 206.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 207.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1760.933105, -1873.659912, 14.422124, 0.000014, 24.499992, 89.999954);
 208.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xAAFFFFFF);
 209.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1760.933105, -1874.460327, 12.665902, 0.000014, 24.499992, 89.999954);
 210.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19325, "lsmall_shops", "lsmall_window01", 0xAAFFFFFF);
 211.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1777.206909, -1873.463012, 14.791384, 65.000000, 90.000045, -0.000048);
 212.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 213.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1776.096557, -1872.859008, 16.178356, 0.000022, 24.499992, 89.999931);
 214.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xAAFFFFFF);
 215.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1774.245361, -1873.463012, 14.791384, 65.000000, 90.000045, -0.000048);
 216.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 217.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1776.096557, -1873.659912, 14.422124, 0.000022, 24.499992, 89.999931);
 218.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xAAFFFFFF);
 219.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1776.096557, -1874.460327, 12.665902, 0.000022, 24.499992, 89.999931);
 220.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19325, "lsmall_shops", "lsmall_window01", 0xAAFFFFFF);
 221.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1791.189086, -1873.463012, 14.791384, 65.000000, 90.000061, -0.000065);
 222.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 223.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1790.078735, -1872.859008, 16.178356, 0.000029, 24.499992, 89.999908);
 224.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xAAFFFFFF);
 225.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19866, 1788.227539, -1873.463012, 14.791384, 65.000000, 90.000061, -0.000065);
 226.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 227.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1790.078735, -1873.659912, 14.422124, 0.000029, 24.499992, 89.999908);
 228.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xAAFFFFFF);
 229.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19466, 1790.078735, -1874.460327, 12.665902, 0.000029, 24.499992, 89.999908);
 230.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19325, "lsmall_shops", "lsmall_window01", 0xAAFFFFFF);
 231.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1734.157104, -1874.340087, 17.511947, 89.999992, 89.999992, -89.999977);
 232.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 233.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1744.139526, -1874.340087, 17.511947, 89.999992, 89.999992, -89.999977);
 234.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 235.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1754.110229, -1874.340087, 17.511947, 89.999992, 89.999992, -89.999977);
 236.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 237.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1764.011474, -1874.340087, 17.511947, 89.999992, 89.999992, -89.999977);
 238.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 239.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1773.973876, -1874.340087, 17.511947, 89.999992, 89.999992, -89.999977);
 240.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 241.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1783.938232, -1874.340087, 17.511947, 89.999992, 89.999992, -89.999977);
 242.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 243.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1788.020385, -1874.340087, 17.513046, 89.999992, 89.999992, -89.999977);
 244.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 245.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1734.157104, -1879.333374, 17.511947, 89.999992, 90.000000, -89.999969);
 246.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 247.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1744.139526, -1879.333374, 17.511947, 89.999992, 90.000000, -89.999969);
 248.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 249.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1754.110229, -1879.333374, 17.511947, 89.999992, 90.000000, -89.999969);
 250.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 251.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1764.011474, -1879.333374, 17.511947, 89.999992, 90.000000, -89.999969);
 252.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 253.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1773.973876, -1879.333374, 17.511947, 89.999992, 90.000000, -89.999969);
 254.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 255.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1783.938232, -1879.333374, 17.511947, 89.999992, 90.000000, -89.999969);
 256.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 257.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18766, 1788.020385, -1879.333374, 17.513046, 89.999992, 90.000000, -89.999969);
 258.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0xFFFFFFFF);
 259.     tmpobjid = CreateDynamicObject(3498, 1792.190307, -1881.520141, 13.388497, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 260.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 261.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14581, "ab_mafiasuitea", "barbersmir1", 0x00000000);
 262.     tmpobjid = CreateDynamicObject(3498, 1771.507934, -1881.520141, 13.388497, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 263.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 264.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14581, "ab_mafiasuitea", "barbersmir1", 0x00000000);
 265.     tmpobjid = CreateDynamicObject(3498, 1757.555053, -1881.520141, 13.388497, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 266.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 267.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14581, "ab_mafiasuitea", "barbersmir1", 0x00000000);
 268.     tmpobjid = CreateDynamicObject(3498, 1743.655029, -1881.520141, 13.388497, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 269.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 270.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14581, "ab_mafiasuitea", "barbersmir1", 0x00000000);
 271.     tmpobjid = CreateDynamicObject(3498, 1729.723876, -1881.520141, 13.388497, 0.000000, 0.000007, 0.000000);
 272.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 273.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14581, "ab_mafiasuitea", "barbersmir1", 0x00000000);
 274.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1820, 1729.206298, -1882.022949, 12.100914, 0.000000, 0.000007, 0.000000);
 275.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14581, "ab_mafiasuitea", "barbersmir1", 0xFFFFFFFF);
 276.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1820, 1743.148193, -1882.022949, 12.100914, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 277.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14581, "ab_mafiasuitea", "barbersmir1", 0xFFFFFFFF);
 278.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1820, 1757.069702, -1882.022949, 12.100914, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 279.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14581, "ab_mafiasuitea", "barbersmir1", 0xFFFFFFFF);
 280.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1820, 1771.031494, -1882.022949, 12.100914, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 281.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14581, "ab_mafiasuitea", "barbersmir1", 0xFFFFFFFF);
 282.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1820, 1791.714355, -1882.022949, 12.100914, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 283.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14581, "ab_mafiasuitea", "barbersmir1", 0xFFFFFFFF);
 284.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1742.215698, -1881.499389, 16.880012, 90.000007, 0.000000, 89.999916);
 285.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 286.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1742.215698, -1881.499389, 16.340000, 270.000000, 0.000000, 89.999916);
 287.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 288.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1729.976440, -1881.499389, 13.679985, -0.000075, 179.999984, -89.999931);
 289.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 290.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1730.166625, -1881.499389, 15.909990, 0.000082, 0.000000, 89.999687);
 291.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 292.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1743.426513, -1881.499389, 13.699984, 0.000007, 0.000000, 89.999916);
 293.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 294.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1743.426513, -1881.499389, 15.929989, 0.000007, 0.000000, 89.999916);
 295.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 296.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1740.014648, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999954, -90.000053);
 297.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 298.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1740.014648, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 90.053955, -179.946121);
 299.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 300.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1737.803833, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999954, -90.000053);
 301.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 302.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1737.803833, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 90.053955, -179.946121);
 303.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 304.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1735.602783, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -90.000007);
 305.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 306.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1735.602783, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 45.053970, 135.053909);
 307.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 308.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1733.382202, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -90.000007);
 309.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 310.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1733.382202, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 45.053970, 135.053909);
 311.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 312.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1731.181152, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -89.999984);
 313.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 314.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1731.181152, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 25.565818, 115.565734);
 315.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 316.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1741.014648, -1881.499389, 13.679985, 180.000015, 0.000000, 89.999893);
 317.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 318.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1741.204833, -1881.499389, 15.909990, 0.000014, 0.000000, 89.999893);
 319.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 320.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1738.792724, -1881.499389, 13.679985, -0.000014, 179.999984, -90.000114);
 321.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 322.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1738.982910, -1881.499389, 15.909990, 0.000022, 0.000000, 89.999870);
 323.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 324.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1736.601318, -1881.499389, 13.679985, -0.000029, 179.999984, -90.000068);
 325.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 326.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1736.791503, -1881.499389, 15.909990, 0.000037, 0.000000, 89.999824);
 327.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 328.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1734.399536, -1881.499389, 13.679985, -0.000045, 179.999984, -90.000022);
 329.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 330.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1734.589721, -1881.499389, 15.909990, 0.000052, 0.000000, 89.999778);
 331.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 332.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1732.188354, -1881.499389, 13.679985, -0.000052, 179.999984, -90.000000);
 333.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 334.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1732.378540, -1881.499389, 15.909990, 0.000060, 0.000000, 89.999755);
 335.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 336.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1742.215698, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 90.053955, -179.946121);
 337.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 338.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1740.014648, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 45.053970, 135.053909);
 339.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 340.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1737.803833, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 45.053970, 135.053909);
 341.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 342.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1735.602783, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 25.565818, 115.565734);
 343.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 344.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1733.382202, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 25.565818, 115.565734);
 345.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 346.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1731.181152, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 13.389604, 103.389495);
 347.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 348.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1733.408813, -1881.503417, 14.937458, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 349.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 350.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1740.029052, -1881.503417, 14.937458, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 351.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 352.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1747.309936, -1881.503417, 14.937458, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 353.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 354.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1753.900390, -1881.503417, 14.937458, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 355.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 356.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1761.168701, -1881.503417, 14.937458, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 357.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 358.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1767.858276, -1881.503417, 14.937458, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 359.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 360.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1775.078002, -1881.503417, 14.937458, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 361.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 362.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1781.798461, -1881.503417, 14.937458, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 363.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 364.     tmpobjid = CreateDynamicObject(3498, 1785.439086, -1881.520141, 13.388497, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 365.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 366.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 14581, "ab_mafiasuitea", "barbersmir1", 0x00000000);
 367.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1820, 1784.902587, -1882.022949, 12.100914, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 368.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14581, "ab_mafiasuitea", "barbersmir1", 0xFFFFFFFF);
 369.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1756.120483, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999954, -90.000053);
 370.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 371.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1756.120483, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 90.053955, -179.946121);
 372.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 373.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1743.881225, -1881.499389, 13.679985, -0.000082, 179.999984, -89.999908);
 374.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 375.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1744.071411, -1881.499389, 15.909990, 0.000091, 0.000000, 89.999664);
 376.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 377.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1757.331298, -1881.499389, 13.699984, 0.000014, 0.000000, 89.999893);
 378.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 379.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1757.331298, -1881.499389, 15.929989, 0.000014, 0.000000, 89.999893);
 380.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 381.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1753.919433, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -90.000007);
 382.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 383.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1753.919433, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 45.053970, 135.053909);
 384.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 385.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1751.708618, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -90.000007);
 386.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 387.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1751.708618, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 45.053970, 135.053909);
 388.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 389.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1749.507568, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -89.999984);
 390.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 391.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1749.507568, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 25.565818, 115.565734);
 392.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 393.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1747.286987, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -89.999984);
 394.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 395.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1747.286987, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 25.565818, 115.565734);
 396.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 397.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1745.085937, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -89.999969);
 398.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 399.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1745.085937, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 13.389604, 103.389495);
 400.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 401.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1754.919433, -1881.499389, 13.679985, -0.000014, 179.999984, -90.000114);
 402.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 403.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1755.109619, -1881.499389, 15.909990, 0.000022, 0.000000, 89.999870);
 404.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 405.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1752.697509, -1881.499389, 13.679985, -0.000022, 179.999984, -90.000091);
 406.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 407.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1752.887695, -1881.499389, 15.909990, 0.000029, 0.000000, 89.999847);
 408.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 409.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1750.506103, -1881.499389, 13.679985, -0.000037, 179.999984, -90.000045);
 410.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 411.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1750.696289, -1881.499389, 15.909990, 0.000045, 0.000000, 89.999801);
 412.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 413.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1748.304321, -1881.499389, 13.679985, -0.000052, 179.999984, -90.000000);
 414.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 415.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1748.494506, -1881.499389, 15.909990, 0.000060, 0.000000, 89.999755);
 416.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 417.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1746.093139, -1881.499389, 13.679985, -0.000060, 179.999984, -89.999977);
 418.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 419.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1746.283325, -1881.499389, 15.909990, 0.000068, 0.000000, 89.999732);
 420.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 421.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1756.120483, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 45.053970, 135.053909);
 422.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 423.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1753.919433, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 25.565818, 115.565734);
 424.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 425.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1751.708618, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 25.565818, 115.565734);
 426.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 427.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1749.507568, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 13.389604, 103.389495);
 428.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 429.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1747.286987, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 13.389604, 103.389495);
 430.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 431.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1745.085937, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 6.785037, 96.784904);
 432.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 433.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1770.053955, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -90.000007);
 434.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 435.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1770.053955, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 45.053970, 135.053909);
 436.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 437.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1757.814697, -1881.499389, 13.679985, -0.000091, 179.999984, -89.999885);
 438.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 439.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1758.004882, -1881.499389, 15.909990, 0.000098, 0.000000, 89.999641);
 440.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 441.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1771.264770, -1881.499389, 13.699984, 0.000022, 0.000000, 89.999870);
 442.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 443.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1771.264770, -1881.499389, 15.929989, 0.000022, 0.000000, 89.999870);
 444.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 445.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1767.852905, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -89.999984);
 446.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 447.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1767.852905, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 25.565818, 115.565734);
 448.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 449.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1765.642089, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -89.999984);
 450.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 451.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1765.642089, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 25.565818, 115.565734);
 452.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 453.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1763.441040, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -89.999969);
 454.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 455.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1763.441040, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 13.389604, 103.389495);
 456.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 457.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1761.220458, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -89.999969);
 458.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 459.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1761.220458, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 13.389604, 103.389495);
 460.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 461.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1759.019409, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999938, -89.999961);
 462.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 463.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1759.019409, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 6.785037, 96.784904);
 464.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 465.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1768.852905, -1881.499389, 13.679985, -0.000022, 179.999984, -90.000091);
 466.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 467.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1769.043090, -1881.499389, 15.909990, 0.000029, 0.000000, 89.999847);
 468.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 469.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1766.630981, -1881.499389, 13.679985, -0.000029, 179.999984, -90.000068);
 470.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 471.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1766.821166, -1881.499389, 15.909990, 0.000037, 0.000000, 89.999824);
 472.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 473.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1764.439575, -1881.499389, 13.679985, -0.000045, 179.999984, -90.000022);
 474.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 475.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1764.629760, -1881.499389, 15.909990, 0.000052, 0.000000, 89.999778);
 476.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 477.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1762.237792, -1881.499389, 13.679985, -0.000060, 179.999984, -89.999977);
 478.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 479.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1762.427978, -1881.499389, 15.909990, 0.000068, 0.000000, 89.999732);
 480.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 481.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1760.026611, -1881.499389, 13.679985, -0.000068, 179.999984, -89.999954);
 482.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 483.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1760.216796, -1881.499389, 15.909990, 0.000075, 0.000000, 89.999710);
 484.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 485.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1770.053955, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 25.565818, 115.565734);
 486.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 487.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1767.852905, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 13.389604, 103.389495);
 488.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 489.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1765.642089, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 13.389604, 103.389495);
 490.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 491.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1763.441040, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 6.785037, 96.784904);
 492.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 493.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1761.220458, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 6.785037, 96.784904);
 494.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 495.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1759.019409, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 3.404436, 93.404281);
 496.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 497.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1783.975708, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -89.999984);
 498.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 499.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1783.975708, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 25.565818, 115.565734);
 500.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 501.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1771.736450, -1881.499389, 13.679985, -0.000098, 179.999984, -89.999862);
 502.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 503.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1771.926635, -1881.499389, 15.909990, 0.000105, 0.000000, 89.999618);
 504.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 505.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1785.186523, -1881.499389, 13.699984, 0.000029, 0.000000, 89.999847);
 506.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 507.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1785.186523, -1881.499389, 15.929989, 0.000029, 0.000000, 89.999847);
 508.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 509.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1781.774658, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -89.999969);
 510.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 511.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1781.774658, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 13.389604, 103.389495);
 512.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 513.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1779.563842, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999923, -89.999969);
 514.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 515.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1779.563842, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 13.389604, 103.389495);
 516.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 517.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1777.362792, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999938, -89.999961);
 518.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 519.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1777.362792, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 6.785037, 96.784904);
 520.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 521.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1775.142211, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999938, -89.999961);
 522.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 523.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1775.142211, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 6.785037, 96.784904);
 524.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 525.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1772.941162, -1881.499389, 16.880012, 89.999992, 179.999954, -89.999961);
 526.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 527.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1772.941162, -1881.499389, 16.340000, -89.999992, 3.404436, 93.404281);
 528.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 529.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1782.774658, -1881.499389, 13.679985, -0.000029, 179.999984, -90.000068);
 530.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 531.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1782.964843, -1881.499389, 15.909990, 0.000037, 0.000000, 89.999824);
 532.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 533.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1780.552734, -1881.499389, 13.679985, -0.000037, 179.999984, -90.000045);
 534.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 535.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1780.742919, -1881.499389, 15.909990, 0.000045, 0.000000, 89.999801);
 536.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 537.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1778.361328, -1881.499389, 13.679985, -0.000052, 179.999984, -90.000000);
 538.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 539.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1778.551513, -1881.499389, 15.909990, 0.000060, 0.000000, 89.999755);
 540.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 541.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1776.159545, -1881.499389, 13.679985, -0.000068, 179.999984, -89.999954);
 542.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 543.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1776.349731, -1881.499389, 15.909990, 0.000075, 0.000000, 89.999710);
 544.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 545.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1773.948364, -1881.499389, 13.679985, -0.000075, 179.999984, -89.999931);
 546.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 547.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1774.138549, -1881.499389, 15.909990, 0.000082, 0.000000, 89.999687);
 548.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 549.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1783.975708, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 13.389604, 103.389495);
 550.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 551.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1781.774658, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 6.785037, 96.784904);
 552.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 553.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1779.563842, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 6.785037, 96.784904);
 554.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 555.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1777.362792, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 3.404436, 93.404281);
 556.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 557.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1775.142211, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 3.404436, 93.404281);
 558.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 559.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1897, 1772.941162, -1881.499389, 12.709965, -89.999992, 1.703796, 91.703620);
 560.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10765, "airportgnd_sfse", "black64", 0x00000000);
 561.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1733.408813, -1881.503417, 10.827419, 0.000007, 0.000000, 89.999977);
 562.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 563.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1740.029052, -1881.503417, 10.827419, 0.000007, 0.000000, 89.999977);
 564.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 565.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1747.309936, -1881.503417, 10.827419, 0.000007, 0.000000, 89.999977);
 566.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 567.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1753.900390, -1881.503417, 10.827419, 0.000007, 0.000000, 89.999977);
 568.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 569.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1761.168701, -1881.503417, 10.827419, 0.000007, 0.000000, 89.999977);
 570.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 571.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1767.858276, -1881.503417, 10.827419, 0.000007, 0.000000, 89.999977);
 572.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 573.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1775.078002, -1881.503417, 10.827419, 0.000007, 0.000000, 89.999977);
 574.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 575.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1781.798461, -1881.503417, 10.827419, 0.000007, 0.000000, 89.999977);
 576.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18757, "vcinteriors", "dt_office_gls_text", 0xFFFFFFFF);
 577.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1256, 1741.776977, -1880.200561, 13.210848, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 578.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1229, "signs", "bus_stop64", 0xFFFFFFFF);
 579.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0x00000000);
 580.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1256, 1735.465332, -1880.200561, 13.210848, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 581.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1229, "signs", "bus_stop64", 0xFFFFFFFF);
 582.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0x00000000);
 583.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1285, 1738.200561, -1880.090942, 13.134579, 0.000000, 0.000007, 0.000000);
 584.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 585.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1286, 1738.620239, -1880.096069, 13.137318, 0.000000, 0.000007, 0.000000);
 586.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 587.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1287, 1739.026245, -1880.095947, 13.140242, 0.000000, 0.000007, 0.000000);
 588.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 589.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1256, 1756.040649, -1880.200561, 13.210848, -0.000007, 0.000000, -89.999977);
 590.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1229, "signs", "bus_stop64", 0xFFFFFFFF);
 591.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0x00000000);
 592.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1256, 1749.729003, -1880.200561, 13.210848, -0.000007, 0.000000, -89.999977);
 593.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1229, "signs", "bus_stop64", 0xFFFFFFFF);
 594.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0x00000000);
 595.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1285, 1752.464233, -1880.090942, 13.134579, 0.000000, 0.000014, 0.000000);
 596.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 597.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1286, 1752.883911, -1880.096069, 13.137318, 0.000000, 0.000014, 0.000000);
 598.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 599.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1287, 1753.289916, -1880.095947, 13.140242, 0.000000, 0.000014, 0.000000);
 600.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 601.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1256, 1770.451660, -1880.200561, 13.210848, -0.000014, 0.000000, -89.999954);
 602.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1229, "signs", "bus_stop64", 0xFFFFFFFF);
 603.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0x00000000);
 604.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1256, 1764.140014, -1880.200561, 13.210848, -0.000014, 0.000000, -89.999954);
 605.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1229, "signs", "bus_stop64", 0xFFFFFFFF);
 606.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0x00000000);
 607.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1285, 1766.875244, -1880.090942, 13.134579, 0.000000, 0.000022, 0.000000);
 608.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 609.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1286, 1767.294921, -1880.096069, 13.137318, 0.000000, 0.000022, 0.000000);
 610.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 611.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1287, 1767.700927, -1880.095947, 13.140242, 0.000000, 0.000022, 0.000000);
 612.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 613.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1256, 1783.755004, -1880.200561, 13.210848, -0.000022, 0.000000, -89.999931);
 614.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1229, "signs", "bus_stop64", 0xFFFFFFFF);
 615.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0x00000000);
 616.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1256, 1777.443359, -1880.200561, 13.210848, -0.000022, 0.000000, -89.999931);
 617.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 1229, "signs", "bus_stop64", 0xFFFFFFFF);
 618.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0x00000000);
 619.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1285, 1780.178588, -1880.090942, 13.134579, 0.000000, 0.000029, 0.000000);
 620.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 621.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1286, 1780.598266, -1880.096069, 13.137318, 0.000000, 0.000029, 0.000000);
 622.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 623.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1287, 1781.004272, -1880.095947, 13.140242, 0.000000, 0.000029, 0.000000);
 624.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 625.     tmpobjid = CreateDynamicObject(16773, 1796.760375, -1928.198120, 12.318546, 89.999992, 180.000015, -89.999961);
 626.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10778, "airportcpark_sfse", "ws_carpark3", 0xFFFFFFFF);
 627.     tmpobjid = CreateDynamicObject(16773, 1785.388427, -1928.198120, 12.318546, 89.999992, 180.000015, -89.999961);
 628.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10778, "airportcpark_sfse", "ws_carpark3", 0xFFFFFFFF);
 629.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1781.467041, -1925.679809, 10.683403, 0.000000, -0.000022, 179.999862);
 630.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 631.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1781.467041, -1930.602294, 10.683403, 0.000000, -0.000022, 179.999862);
 632.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 633.     tmpobjid = CreateDynamicObject(12843, 1805.449096, -1876.734985, 12.597001, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 634.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10041, "archybuild10", "copshop5", 0xFFFFFFFF);
 635.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 636.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 10765, "airportgnd_sfse", "sf_pave2", 0x00000000);
 637.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 6871, "vegascourtbld", "courthse1_256", 0x00000000);
 638.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 17540, "gymblok2_lae2", "roadsignbackground128", 0x00000000);
 639.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 5, 3979, "civic01_lan", "nt_bonav1", 0xFF808080);
 640.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 8, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 641.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19379, 1805.170288, -1876.866699, 12.499928, 0.000000, 90.000000, 0.000000);
 642.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0x00000000);
 643.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19379, 1800.818969, -1876.866699, 12.500927, 0.000000, 90.000000, 0.000000);
 644.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0x00000000);
 645.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19379, 1800.818969, -1876.556396, 12.499828, 0.000000, 90.000000, 0.000000);
 646.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0x00000000);
 647.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19379, 1805.360717, -1876.556396, 12.498826, 0.000000, 90.000000, 0.000000);
 648.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17049, "cuntwf", "sw_walltile", 0x00000000);
 649.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19937, 1808.436645, -1874.195190, 12.316860, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 650.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14650, "ab_trukstpc", "mp_CJ_WOOD5", 0x00000000);
 651.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19937, 1808.436645, -1876.085449, 12.316860, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 652.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14650, "ab_trukstpc", "mp_CJ_WOOD5", 0x00000000);
 653.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19937, 1808.436645, -1877.977050, 12.316860, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 654.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14650, "ab_trukstpc", "mp_CJ_WOOD5", 0x00000000);
 655.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19935, 1808.712524, -1873.451049, 12.315858, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 656.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14650, "ab_trukstpc", "mp_CJ_WOOD5", 0x00000000);
 657.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19935, 1808.712524, -1878.724121, 12.315858, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 658.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14650, "ab_trukstpc", "mp_CJ_WOOD5", 0x00000000);
 659.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19935, 1808.712524, -1877.063354, 12.315858, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 660.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14650, "ab_trukstpc", "mp_CJ_WOOD5", 0x00000000);
 661.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19935, 1808.712524, -1875.062622, 12.315858, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 662.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14650, "ab_trukstpc", "mp_CJ_WOOD5", 0x00000000);
 663.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1804.757324, -1873.866210, 12.634031, 0.000037, 0.000014, -0.000082);
 664.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 665.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 666.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19356, 1804.319091, -1874.845947, 12.516019, 0.000000, 90.000000, 0.000000);
 667.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 668.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19356, 1800.838012, -1874.845947, 12.516019, 0.000000, 90.000000, 0.000000);
 669.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 670.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19356, 1800.838012, -1878.047729, 12.516019, 0.000000, 90.000000, 0.000000);
 671.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 672.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19356, 1804.319824, -1878.047729, 12.516019, 0.000000, 90.000000, 0.000000);
 673.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFFFF);
 674.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19356, 1805.981079, -1878.047729, 10.866007, 0.000000, 180.000000, 0.000000);
 675.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9514, "711_sfw", "ws_carpark2", 0xFFFFFFFF);
 676.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19356, 1805.981079, -1874.846679, 10.866007, 0.000000, 180.000000, 0.000000);
 677.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9514, "711_sfw", "ws_carpark2", 0xFFFFFFFF);
 678.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19356, 1799.169799, -1874.846679, 10.866007, 0.000000, 180.000000, 0.000000);
 679.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9514, "711_sfw", "ws_carpark2", 0xFFFFFFFF);
 680.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19356, 1799.169799, -1878.059570, 10.866007, 0.000000, 180.000000, 0.000000);
 681.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9514, "711_sfw", "ws_carpark2", 0xFFFFFFFF);
 682.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19356, 1800.841308, -1879.571044, 10.866007, 0.000000, 180.000000, 90.000000);
 683.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9514, "711_sfw", "ws_carpark2", 0xFFFFFFFF);
 684.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19356, 1804.302612, -1879.571044, 10.866007, 0.000000, 180.000000, 90.000000);
 685.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9514, "711_sfw", "ws_carpark2", 0xFFFFFFFF);
 686.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19356, 1802.032348, -1879.571044, 10.867009, 0.000000, 180.000000, 90.000000);
 687.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9514, "711_sfw", "ws_carpark2", 0xFFFFFFFF);
 688.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19356, 1800.841308, -1873.317260, 10.866007, 0.000007, 180.000000, 89.999977);
 689.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9514, "711_sfw", "ws_carpark2", 0xFFFFFFFF);
 690.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19356, 1804.302612, -1873.317260, 10.866007, 0.000007, 180.000000, 89.999977);
 691.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9514, "711_sfw", "ws_carpark2", 0xFFFFFFFF);
 692.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19356, 1802.032348, -1873.317260, 10.867009, 0.000007, 180.000000, 89.999977);
 693.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9514, "711_sfw", "ws_carpark2", 0xFFFFFFFF);
 694.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1804.753417, -1874.066040, 12.621973, 0.000014, 179.999984, 90.000000);
 695.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 696.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 697.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 698.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 699.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1804.752441, -1874.054077, 13.113034, 0.000014, 179.999984, 90.000091);
 700.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 701.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 702.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 703.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1804.116699, -1873.866210, 12.634031, 0.000045, 0.000014, -0.000105);
 704.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 705.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 706.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1804.112792, -1874.066040, 12.621973, 0.000014, 179.999984, 90.000045);
 707.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 708.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 709.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 710.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 711.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1804.111816, -1874.054077, 13.113034, 0.000014, 179.999984, 90.000137);
 712.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 713.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 714.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 715.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1803.486206, -1873.866210, 12.634031, 0.000052, 0.000014, -0.000128);
 716.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 717.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 718.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1803.482299, -1874.066040, 12.621973, 0.000014, 179.999984, 90.000091);
 719.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 720.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 721.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 722.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 723.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1803.481323, -1874.054077, 13.113034, 0.000014, 179.999984, 90.000183);
 724.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 725.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 726.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 727.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1802.835571, -1873.866210, 12.634031, 0.000060, 0.000014, -0.000151);
 728.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 729.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 730.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1802.831665, -1874.066040, 12.621973, 0.000014, 179.999984, 90.000137);
 731.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 732.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 733.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 734.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 735.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1802.830688, -1874.054077, 13.113034, 0.000014, 179.999984, 90.000228);
 736.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 737.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 738.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 739.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1802.204956, -1873.866210, 12.634031, 0.000068, 0.000014, -0.000174);
 740.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 741.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 742.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1802.201049, -1874.066040, 12.621973, 0.000014, 179.999984, 90.000183);
 743.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 744.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 745.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 746.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 747.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1802.200073, -1874.054077, 13.113034, 0.000014, 179.999984, 90.000274);
 748.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 749.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 750.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 751.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1801.564331, -1873.866210, 12.634031, 0.000075, 0.000014, -0.000197);
 752.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 753.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 754.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1801.560424, -1874.066040, 12.621973, 0.000014, 179.999984, 90.000228);
 755.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 756.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 757.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 758.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 759.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1801.559448, -1874.054077, 13.113034, 0.000014, 179.999984, 90.000320);
 760.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 761.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 762.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 763.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1800.923706, -1873.866210, 12.634031, 0.000082, 0.000014, -0.000220);
 764.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 765.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 766.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1800.919799, -1874.066040, 12.621973, 0.000014, 179.999984, 90.000274);
 767.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 768.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 769.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 770.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 771.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1800.918823, -1874.054077, 13.113034, 0.000014, 179.999984, 90.000366);
 772.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 773.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 774.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 775.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1800.918945, -1879.209716, 12.634031, 0.000037, 0.000014, 179.999816);
 776.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 777.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 778.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1800.922851, -1879.009887, 12.621973, 0.000014, 179.999984, -89.999969);
 779.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 780.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 781.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 782.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 783.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1800.923828, -1879.021850, 13.113034, 0.000014, 179.999984, -89.999877);
 784.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 785.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 786.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 787.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1801.559570, -1879.209716, 12.634031, 0.000045, 0.000014, 179.999786);
 788.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 789.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 790.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1801.563476, -1879.009887, 12.621973, 0.000014, 179.999984, -89.999923);
 791.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 792.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 793.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 794.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 795.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1801.564453, -1879.021850, 13.113034, 0.000014, 179.999984, -89.999832);
 796.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 797.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 798.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 799.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1802.190063, -1879.209716, 12.634031, 0.000052, 0.000014, 179.999771);
 800.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 801.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 802.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1802.193969, -1879.009887, 12.621973, 0.000014, 179.999984, -89.999877);
 803.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 804.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 805.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 806.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 807.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1802.194946, -1879.021850, 13.113034, 0.000014, 179.999984, -89.999786);
 808.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 809.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 810.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 811.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1802.840698, -1879.209716, 12.634031, 0.000060, 0.000014, 179.999740);
 812.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 813.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 814.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1802.844604, -1879.009887, 12.621973, 0.000014, 179.999984, -89.999832);
 815.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 816.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 817.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 818.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 819.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1802.845581, -1879.021850, 13.113034, 0.000014, 179.999984, -89.999740);
 820.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 821.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 822.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 823.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1803.471313, -1879.209716, 12.634031, 0.000068, 0.000014, 179.999725);
 824.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 825.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 826.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1803.475219, -1879.009887, 12.621973, 0.000014, 179.999984, -89.999786);
 827.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 828.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 829.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 830.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 831.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1803.476196, -1879.021850, 13.113034, 0.000014, 179.999984, -89.999694);
 832.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 833.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 834.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 835.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1804.111938, -1879.209716, 12.634031, 0.000075, 0.000014, 179.999694);
 836.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 837.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 838.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1804.115844, -1879.009887, 12.621973, 0.000014, 179.999984, -89.999740);
 839.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 840.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 841.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 842.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 843.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1804.116821, -1879.021850, 13.113034, 0.000014, 179.999984, -89.999649);
 844.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 845.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 846.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 847.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1804.752563, -1879.209716, 12.634031, 0.000082, 0.000014, 179.999679);
 848.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 849.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 850.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1804.756469, -1879.009887, 12.621973, 0.000014, 179.999984, -89.999694);
 851.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 852.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 853.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 854.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 855.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1804.757446, -1879.021850, 13.113034, 0.000014, 179.999984, -89.999603);
 856.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 857.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 858.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 859.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1799.305541, -1874.648193, 12.634031, 0.000045, 0.000007, 89.999778);
 860.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 861.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 862.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1799.505371, -1874.652099, 12.621973, 0.000007, 179.999984, -179.999877);
 863.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 864.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 865.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 866.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 867.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1799.493408, -1874.653076, 13.113034, 0.000007, 179.999984, -179.999786);
 868.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 869.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 870.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 871.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1799.305541, -1875.288818, 12.634031, 0.000052, 0.000007, 89.999748);
 872.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 873.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 874.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1799.505371, -1875.292724, 12.621973, 0.000007, 179.999984, -179.999832);
 875.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 876.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 877.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 878.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 879.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1799.493408, -1875.293701, 13.113034, 0.000007, 179.999984, -179.999740);
 880.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 881.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 882.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 883.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1799.305541, -1875.919311, 12.634031, 0.000060, 0.000007, 89.999732);
 884.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 885.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 886.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1799.505371, -1875.923217, 12.621973, 0.000007, 179.999984, -179.999786);
 887.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 888.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 889.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 890.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 891.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1799.493408, -1875.924194, 13.113034, 0.000007, 179.999984, -179.999694);
 892.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 893.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 894.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 895.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1799.305541, -1876.569946, 12.634031, 0.000068, 0.000007, 89.999702);
 896.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 897.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 898.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1799.505371, -1876.573852, 12.621973, 0.000007, 179.999984, -179.999740);
 899.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 900.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 901.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 902.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 903.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1799.493408, -1876.574829, 13.113034, 0.000007, 179.999984, -179.999649);
 904.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 905.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 906.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 907.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1799.305541, -1877.200561, 12.634031, 0.000075, 0.000007, 89.999687);
 908.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 909.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 910.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1799.505371, -1877.204467, 12.621973, 0.000007, 179.999984, -179.999694);
 911.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 912.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 913.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 914.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 915.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1799.493408, -1877.205444, 13.113034, 0.000007, 179.999984, -179.999603);
 916.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 917.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 918.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 919.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1799.305541, -1877.841186, 12.634031, 0.000082, 0.000007, 89.999656);
 920.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 921.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 922.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1799.505371, -1877.845092, 12.621973, 0.000007, 179.999984, -179.999649);
 923.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 924.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 925.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 926.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 927.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1799.493408, -1877.846069, 13.113034, 0.000007, 179.999984, -179.999557);
 928.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 929.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 930.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 931.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1715, 1799.305541, -1878.481811, 12.634031, 0.000091, 0.000007, 89.999641);
 932.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 933.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 1730, "cj_furniture", "CJ-COUCHL2", 0x00000000);
 934.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18880, 1799.505371, -1878.485717, 12.621973, 0.000007, 179.999984, -179.999603);
 935.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 936.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 937.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19595, "lsappartments1", "carpet4-256x256", 0x00000000);
 938.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 3, 19597, "lsbeachside", "carpet19-128x128", 0x00000000);
 939.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19867, 1799.493408, -1878.486694, 13.113034, 0.000007, 179.999984, -179.999511);
 940.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 941.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 942.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3980, "cityhall_lan", "LAcityhwal1", 0x00000000);
 943.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2233, 1809.098876, -1873.350585, 16.897260, 0.000000, 180.000000, 270.000000);
 944.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18646, "matcolours", "grey-90-percent", 0x00000000);
 945.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 18646, "matcolours", "grey-90-percent", 0x00000000);
 946.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 947.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19787, 1808.661132, -1873.756591, 15.893760, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 948.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18646, "matcolours", "grey-90-percent", 0xFFFFFFFF);
 949.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 950.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2233, 1809.098876, -1875.842163, 16.897260, -0.000007, 180.000000, -89.999977);
 951.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18646, "matcolours", "grey-90-percent", 0x00000000);
 952.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 18646, "matcolours", "grey-90-percent", 0x00000000);
 953.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 954.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19787, 1808.661132, -1876.248168, 15.893760, -0.000007, 0.000000, -89.999977);
 955.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18646, "matcolours", "grey-90-percent", 0xFFFFFFFF);
 956.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 957.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2233, 1809.098876, -1878.123657, 16.897260, -0.000014, 180.000000, -89.999954);
 958.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18646, "matcolours", "grey-90-percent", 0x00000000);
 959.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 18646, "matcolours", "grey-90-percent", 0x00000000);
 960.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 961.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19787, 1808.661132, -1878.529663, 15.893760, -0.000014, 0.000000, -89.999954);
 962.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18646, "matcolours", "grey-90-percent", 0xFFFFFFFF);
 963.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 964.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19328, 1804.468627, -1871.794799, 15.057982, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 965.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17511, "stadium_lae2", "ticketsnprice_lae2", 0x00000000);
 966.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19328, 1802.578002, -1871.794799, 15.057982, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 967.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17511, "stadium_lae2", "ticketsnprice_lae2", 0x00000000);
 968.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19328, 1800.628051, -1871.794799, 15.057982, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 969.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 17511, "stadium_lae2", "ticketsnprice_lae2", 0x00000000);
 970.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1792.838745, -1930.602294, 10.683403, 0.000000, -0.000022, 179.999862);
 971.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 972.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1792.838745, -1925.671875, 10.683403, 0.000000, -0.000022, 179.999862);
 973.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 974.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2691, 1795.427612, -1877.123168, 14.025614, 0.000000, 0.000000, 990.000000);
 975.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18028, "cj_bar2", "CJ_nastybar_D3", 0x00000000);
 976.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2691, 1795.427612, -1874.992065, 14.025614, 0.000000, 0.000000, 990.000000);
 977.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18028, "cj_bar2", "CJ_nastybar_D4", 0x00000000);
 978.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2691, 1795.427612, -1872.861083, 14.025614, 0.000000, 0.000000, 990.000000);
 979.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 18028, "cj_bar2", "CJ_nastybar_D", 0x00000000);
 980.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2578, 1806.584838, -1871.921264, 14.085864, 0.000000, 0.000014, 0.000000);
 981.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 982.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 983.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 3119, "cs_ry_props", "GB_magazine04", 0x00000000);
 984.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 3119, "cs_ry_props", "GB_magazine07", 0x00000000);
 985.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 5, 15040, "cuntcuts", "GB_canvas17", 0x00000000);
 986.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 6, 15040, "cuntcuts", "GB_canvas18", 0x00000000);
 987.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2579, 1807.603149, -1871.926269, 14.085869, 0.000000, 0.000014, 0.000000);
 988.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 989.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 1, 19297, "matlights", "invisible", 0x00000000);
 990.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 2, 13598, "destructo", "sunshinebillboard", 0x00000000);
 991.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 4, 13598, "destructo", "exploder1", 0x00000000);
 992.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 5, 18264, "cw2_cinemablockcs_t", "GB_Last of Mullets", 0x00000000);
 993.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 6, 15040, "cuntcuts", "piratesign01_128", 0x00000000);
 994.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19325, 1805.305908, -1871.710205, 14.042331, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 995.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 4227, "graffiti_lan01", "cleargraf01_LA", 0xFFFFFFFF);
 996.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19482, 1803.859741, -1881.712768, 20.970439, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 997.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 998.     SetDynamicObjectMaterialText(tmpobjid, 0, "{FFFFFF}Terminal rodoviário", 120, "Ariel", 35, 1, 0x00000000, 0x00000000, 1);
 999.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19482, 1803.859741, -1881.712768, 19.870420, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 1000.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 1001.     SetDynamicObjectMaterialText(tmpobjid, 0, "{FFFFFF}Compre seu ticket aqui", 120, "Ariel", 25, 0, 0x00000000, 0x00000000, 1);
 1002.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19482, 1803.559448, -1881.712768, 20.960424, 0.000000, -0.000022, 179.999755);
 1003.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 1004.     SetDynamicObjectMaterialText(tmpobjid, 0, "{FFFFFF}Terminal rodoviário", 120, "Ariel", 35, 1, 0x00000000, 0x00000000, 1);
 1005.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19482, 1803.559448, -1881.712768, 19.860406, 0.000000, -0.000022, 179.999755);
 1006.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 10101, "2notherbuildsfe", "ferry_build14", 0x00000000);
 1007.     SetDynamicObjectMaterialText(tmpobjid, 0, "{FFFFFF}Compre seu ticket aqui", 120, "Ariel", 25, 0, 0x00000000, 0x00000000, 1);
 1008.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1800.680175, -1925.681884, 10.672403, 0.000000, -0.000022, 179.999862);
 1009.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1010.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1800.680175, -1930.714843, 10.672403, 0.000000, -0.000022, 179.999862);
 1011.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1012.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1798.869140, -1920.953247, 7.622395, 89.999992, 0.000045, -89.999961);
 1013.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1014.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1795.368530, -1920.953247, 7.613396, 89.999992, 0.000025, -89.999961);
 1015.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1016.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1794.587768, -1920.943237, 7.613396, 89.999992, 0.000025, -89.999961);
 1017.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1018.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1787.495239, -1920.953247, 7.613396, 89.999992, 0.000045, -89.999961);
 1019.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1020.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1783.994628, -1920.953247, 7.613396, 89.999992, 0.000045, -89.999961);
 1021.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1022.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1783.213867, -1920.953247, 7.613396, 89.999992, 0.000045, -89.999961);
 1023.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1024.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1789.296508, -1930.602294, 10.683403, 0.000000, -0.000029, 179.999816);
 1025.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1026.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1789.296508, -1925.681884, 10.683403, 0.000000, -0.000029, 179.999816);
 1027.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1028.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1257, 1809.988891, -1928.361694, 13.745899, 0.000000, 0.000000, 360.000000);
 1029.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 1030.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1257, 1809.988891, -1920.861694, 13.745899, 0.000000, 0.000000, 360.000000);
 1031.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 1032.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1257, 1809.988891, -1913.361694, 13.745899, 0.000000, 0.000000, 360.000000);
 1033.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 1034.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1257, 1809.988891, -1905.861694, 13.745899, 0.000000, 0.000000, 360.000000);
 1035.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 1036.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1340, 1808.820922, -1899.571533, 13.612024, 0.000000, 0.000000, 152.399993);
 1037.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 1038.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1229, 1807.092041, -1902.227294, 14.049946, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 1039.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, -1, "none", "none", 0xFFFFFFFF);
 1040.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18762, 1700.589965, -1887.505737, 13.119651, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 1041.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9524, "blokmodb", "Grass", 0xFFFFFFFF);
 1042.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18762, 1701.570922, -1887.505737, 13.119651, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 1043.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9524, "blokmodb", "Grass", 0xFFFFFFFF);
 1044.     tmpobjid = CreateDynamicObject(18762, 1702.161499, -1887.505737, 13.119651, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 1045.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 9524, "blokmodb", "Grass", 0xFFFFFFFF);
 1046.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1787.635375, -1935.464965, 7.613396, 89.999992, 0.000063, -89.999961);
 1047.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1048.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1784.415039, -1935.464965, 7.613396, 89.999992, 0.000063, -89.999961);
 1049.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1050.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1783.113769, -1935.444946, 7.613396, 89.999992, 0.000063, -89.999961);
 1051.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1052.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1799.026245, -1935.464965, 7.613396, 89.999992, 0.000082, -89.999961);
 1053.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1054.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1795.805908, -1935.464965, 7.608397, 89.999992, 0.000082, -89.999961);
 1055.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1056.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19451, 1794.504638, -1935.444946, 7.608397, 89.999992, 0.000082, -89.999961);
 1057.     SetDynamicObjectMaterial(tmpobjid, 0, 14666, "genintintsex", "mp_cop_floor2", 0xFFFFFF00);
 1058.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 1059.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 1060.     /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 1061.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1569, 1796.161376, -1871.729736, 12.542983, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 1062.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1663, 1809.705200, -1876.085083, 13.025874, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 1063.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1663, 1809.705200, -1877.965820, 13.025874, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 1064.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1663, 1809.705200, -1874.125488, 13.025874, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 1065.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2185, 1808.718750, -1873.380981, 12.525862, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 1066.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2185, 1808.718750, -1875.241577, 12.525862, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 1067.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2185, 1808.718750, -1877.111938, 12.525862, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 1068.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2010, 1809.992919, -1872.228149, 12.585865, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 1069.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2010, 1810.032958, -1881.229125, 12.585865, 0.000000, 0.000000, 0.000000);
 1070.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2161, 1810.409057, -1874.280273, 14.315869, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 1071.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2161, 1810.409057, -1878.111694, 14.315869, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 1072.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19825, 1810.363037, -1876.462402, 16.335887, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 1073.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1808, 1810.247680, -1879.428588, 12.585865, 0.000000, 0.000000, 270.000000);
 1074.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19808, 1809.031616, -1874.146484, 13.357505, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 1075.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19808, 1809.031616, -1876.027832, 13.357505, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 1076.     tmpobjid = CreateDynamicObject(19808, 1809.031616, -1877.899047, 13.357505, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 1077.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2773, 1807.163574, -1875.543457, 13.091965, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 1078.     tmpobjid = CreateDynamicObject(2773, 1807.163574, -1877.544311, 13.091965, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 1079.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1216, 1810.757446, -1872.965820, 13.245526, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 1080.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1216, 1810.757446, -1876.127197, 13.245526, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 1081.     tmpobjid = CreateDynamicObject(1216, 1810.757446, -1878.967285, 13.245526, 0.000000, 0.000000, 90.000000);
 1082.     return 1;
 1083. }
 1084. public OnPlayerConnect(playerid)
 1085. {
 1086.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5033, 1745.203, -1882.851, 26.140, 0.250);
 1087.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5055, 1745.203, -1882.851, 26.140, 0.250);
 1088.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5024, 1748.843, -1883.031, 14.187, 0.250);
 1089.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5083, 1748.843, -1883.031, 14.187, 0.250);
 1090.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4821, 1745.199, -1882.849, 26.140, 0.250);
 1091.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 4961, 1745.199, -1882.849, 26.140, 0.250);
 1092.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1226, 1783.670, -1859.540, 16.351, 0.250);
 1093.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1226, 1755.819, -1859.540, 16.351, 0.250);
 1094.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1226, 1724.880, -1859.540, 16.351, 0.250);
 1095.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1226, 1774.760, -1901.540, 16.375, 0.250);
 1096.     RemoveBuildingForPlayer(playerid, 1226, 1774.760, -1931.310, 16.375, 0.250);
 1097.     return 1;
 1098. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top