SHARE
TWEET

Fpt.1

a guest Jul 15th, 2019 106 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #EXTM3U FPT
 2.  
 3. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV1-VTV" group-title="VTV",VTV1 HD (HD 8Mbps)
 4. udp://@225.1.2.249:30120
 5. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV2-VTV" group-title="VTV",VTV2 HD (HD 8Mbps)
 6. udp://@225.1.2.13:30120
 7. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV3-VTV" group-title="VTV",VTV3 HD (HD 8Mbps)
 8. udp://@225.1.2.247:30120
 9. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV4-VTV" group-title="VTV",VTV4 HD (HD 8Mbps)
 10. udp://@225.1.2.20:30120
 11. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV5-VTV" group-title="VTV",VTV5 HD (HD 8Mbps)
 12. udp://@225.1.1.131:30120
 13. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV6-VTV" group-title="VTV",VTV6 HD (HD 8Mbps)
 14. udp://@225.1.2.245:30120
 15. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV7-VTV" group-title="VTV",VTV7 HD (HD 8Mbps)
 16. udp://@225.1.2.96:30120
 17. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV8-VTV" group-title="VTV",VTV8 HD (HD 8Mbps)
 18. udp://@225.1.2.166:30120
 19. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV9-VTV" group-title="VTV",VTV9 HD (HD 8Mbps)
 20. udp://@225.1.1.128:30120
 21.  
 22. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC1-ClipTV" group-title="VTC/VOV",VTC1 HD (HD 4Mbps)
 23. udp://@225.1.2.254:30120
 24. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC3HD-ClipTV" group-title="VTC/VOV",VTC3 HD (HD 4Mbps)
 25. udp://@225.1.2.251:30120
 26. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC13" group-title="VTC/VOV",VTC13 HD (HD 4Mbps)
 27. udp://@225.1.2.250:30120
 28. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC14-ClipTV" group-title="VTC/VOV",VTC14 HD (HD 4Mbps)
 29. udp://@225.1.2.88:30120
 30. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC16-ClipTV" group-title="VTC/VOV",VTC16 HD (HD 4Mbps)
 31. udp://@225.1.2.190:30120
 32. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC2-ClipTV" group-title="VTC/VOV",VTC2
 33. udp://@225.1.2.202:30120
 34. #EXTINF:-1 tvg-name="YEAH1 FAMILY VTC4" group-title="VTC/VOV",VTC4
 35. udp://@225.1.2.200:30120
 36. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC5-ClipTV" group-title="VTC/VOV",VTC5
 37. udp://@225.1.2.199:30120
 38. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC6-ClipTV" group-title="VTC/VOV",VTC6
 39. udp://@225.1.2.198:30120
 40. #EXTINF:-1 tvg-name="TODAYTV" group-title="VTC/VOV",VTC7
 41. udp://@225.1.2.197:30120
 42. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC8 HD" group-title="VTC/VOV",VTC8
 43. udp://@225.1.2.196:30120
 44. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC9 Let's Viet" group-title="VTC/VOV",VTC9
 45. udp://@225.1.2.195:30120
 46. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC10-ClipTV" group-title="VTC/VOV",VTC10
 47. udp://@225.1.2.194:30120
 48. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC11 THIEU NHI" group-title="VTC/VOV",VTC11
 49. udp://@225.1.2.193:30120
 50. #EXTINF:-1 tvg-name="VOVTV" group-title="VTC/VOV",VOV Vietnam Journey
 51. udp://@225.1.2.171:30120
 52.  
 53.  
 54. #EXTINF:-1 tvg-name="HTV7 HD" group-title="HTV/HTVC",HTV7 HD (HD 6Mbps)
 55. udp://@225.1.1.192:30120
 56. #EXTINF:-1 tvg-name="HTV9 HD" group-title="HTV/HTVC",HTV9 HD (HD 8Mbps)
 57. udp://@225.1.1.190:30120
 58. #EXTINF:-1 tvg-name="FBNC" group-title="HTV/HTVC",FBNC (HD 6Mbps)
 59. udp://@225.1.1.182:30120
 60. #EXTINF:-1 tvg-name="HTVC Phim HD" group-title="HTV/HTVC",HTVC Phim (HD 6Mbps)
 61. udp://@225.1.1.184:30120
 62. #EXTINF:-1 tvg-name="HTVC THUAN VIET HD" group-title="HTV/HTVC",Thuần Việt HD (HD 6Mbps)
 63. udp://@225.1.1.186:30120
 64. #EXTINF:-1 tvg-name="HTV1" group-title="HTV/HTVC",HTV1
 65. udp://@225.1.1.180:30120
 66. #EXTINF:-1 tvg-name="HTV3-ClipTV" group-title="HTV/HTVC",dreamsTV _ HTV3
 67. udp://@225.1.1.178:30120
 68. #EXTINF:-1 tvg-name="HTV4" group-title="HTV/HTVC",HTV Keys
 69. udp://@225.1.1.177:30120
 70. #EXTINF:-1 tvg-name="HTV THE THAO" group-title="HTV/HTVC",HTV THỂ THAO
 71. udp://@225.1.1.165:30120
 72. #EXTINF:-1 tvg-name="HTVC DU LICH CUOC SONG" group-title="HTV/HTVC",DU LỊCH VÀ CUỘC SỐNG
 73. udp://@225.1.1.166:30120
 74. #EXTINF:-1 tvg-name="HTVC GIA DINH" group-title="HTV/HTVC",GIA ĐÌNH
 75. udp://@225.1.1.170:30120
 76. #EXTINF:-1 tvg-name="HTVC PHU NU HD" group-title="HTV/HTVC",PHỤ NỮ
 77. udp://@225.1.1.171:30120
 78. #EXTINF:-1 tvg-name="HTVC Thuần Việt" group-title="HTV/HTVC",Thuần Việt
 79. udp://@225.1.1.174:30120
 80.  
 81. #EXTINF:-1 tvg-name="amc" group-title="SCTV",SCTV2 _ amc
 82. udp://@225.1.1.234:30120
 83. #EXTINF:-1 tvg-name="LETS VIET" group-title="SCTV",SCTV4 (HD 4Mbps)
 84. udp://@225.1.2.187:30120
 85.  
 86. #EXTINF:-1 tvg-name="ANTV" group-title="Kênh TH Thiết yếu",ANTV HD (HD 4Mbps)
 87. udp://@225.1.2.169:30120
 88. #EXTINF:-1 tvg-name="TH NHAN DAN" group-title="Kênh TH Thiết yếu",Nhân Dân (HD 4Mbps)
 89. udp://@225.1.1.91:30120
 90. #EXTINF:-1 tvg-name="QUOC HOI" group-title="Kênh TH Thiết yếu",QUỐC HỘI (HD 4Mbps)
 91. udp://@225.1.2.149:30120
 92. #EXTINF:-1 tvg-name="QUOC PHONG VIET NAM HD" group-title="Kênh TH Thiết yếu",QPVN (HD 4Mbps)
 93. udp://@225.1.2.216:30120
 94. #EXTINF:-1 tvg-name="THONG TAN XA VIET NAM" group-title="Kênh TH Thiết yếu",TTXVN (HD 4Mbps)
 95. udp://@225.1.1.43:30120
 96. #EXTINF:-1 tvg-name="QUOC HOI" group-title="Kênh TH Thiết yếu",QUỐC HỘI (HD 6Mbps)
 97. udp://@225.1.2.148:30120
 98. #EXTINF:-1 tvg-name="QUOC PHONG VIET NAM HD" group-title="Kênh TH Thiết yếu",QPVN (HD 6Mbps)
 99. udp://@225.1.2.217:30120
 100.  
 101. #EXTINF:-1 tvg-name="AN VIEN HD" group-title="mobiTV",An Viên HD _ BTV9 (HD 50p)
 102. udp://@225.1.2.189:30120
 103. #EXTINF:-1 group-title="mobiTV",AN NINH THẾ GIỚI
 104. udp://@225.1.1.208:30120
 105. #EXTINF:-1 group-title="mobiTV",THĐT2 _ Miền Tây (50p)
 106. udp://@225.1.1.221:30120
 107. #EXTINF:-1 group-title="mobiTV",NCM _ BTV10 (50p)
 108. udp://@225.1.1.225:30120
 109. #EXTINF:-1 group-title="mobiTV",PHIM HAY (50p)
 110. udp://@225.1.1.222:30120
 111. #EXTINF:-1 group-title="mobiTV",SAM _ BTV11 (50p)
 112. udp://@225.1.1.224:30120
 113. #EXTINF:-1 group-title="mobiTV",BTV6 2!IDOL _ VietTeen (50p)
 114. udp://@225.1.1.223:30120
 115.  
 116. #EXTINF:-1 group-title="Other",youTV _ Hanoicab2
 117. udp://@225.1.1.207:30120
 118. #EXTINF:-1 group-title="Other",MOV _ Hanoicab4
 119. udp://@225.1.1.206:30120
 120. #EXTINF:-1 tvg-name="MTV" group-title="Other",MTV
 121. udp://@225.1.1.245:30120
 122. #EXTINF:-1 group-title="Other",Vietnamnet
 123. udp://@225.1.1.194:30120
 124.  
 125. #EXTINF:-1 tvg-name="TH THAI NGUYEN" group-title="Địa phương (HD)",TN1 HD _ TH Thái Nguyên (HD 4Mbps)
 126. udp://@225.1.2.179:30120
 127. #EXTINF:-1 tvg-name="TH PHU THO" group-title="Địa phương (HD)",PTV HD _ TH Phú Thọ (HD 4Mbps)
 128. udp://@225.1.2.165:30120
 129. #EXTINF:-1 tvg-name="TH QUANG NINH 1" group-title="Địa phương (HD)",QTV1 HD _ TH Quảng Ninh (HD 4Mbps)
 130. udp://@225.1.2.181:30120
 131. #EXTINF:-1 tvg-name="TH BAC NINH" group-title="Địa phương (HD)",BTV _ TH Bắc Ninh (HD 4Mbps)
 132. udp://@225.1.1.40:30120
 133. #EXTINF:-1 tvg-name="HANOITV 1" group-title="Địa phương (HD)",H1 HD _ TH Hà Nội (HD 4Mbps)
 134. udp://@225.1.2.186:30120
 135. #EXTINF:-1 tvg-name="HANOITV 2" group-title="Địa phương (HD)",H2 HD _ TH Hà Nội (HD 4Mbps)
 136. udp://@225.1.1.125:30120
 137. #EXTINF:-1 tvg-name="TH HAI PHONG" group-title="Địa phương (HD)",THP HD _ TH Thành phố Hải Phòng (HD 4Mbps)
 138. udp://@225.1.1.44:30120
 139. #EXTINF:-1 tvg-name="TH NINH BINH" group-title="Địa phương (HD)",NTV HD _ TH Ninh Bình (HD 4Mbps)
 140. udp://@225.1.2.185:30120
 141. #EXTINF:-1 tvg-name="TH NGHE AN" group-title="Địa phương (HD)",NTV HD _ TH Nghệ An (HD 4Mbps)
 142. udp://@225.1.2.183:30120
 143. #EXTINF:-1 tvg-name="TH QUANG TRI" group-title="Địa phương (HD)",QRTV _ TH Quảng Trị (HD 4Mbps)
 144. udp://@225.1.1.117:30120
 145. #EXTINF:-1 tvg-name="TH DA NANG 1" group-title="Địa phương (HD)",DaNangTV1 HD _ TH Thành phố Đà Nẵng (HD 4Mbps)
 146. udp://@225.1.1.147:30120
 147. #EXTINF:-1 group-title="Địa phương (HD)",DaNangTV2 HD _ TH Thành phố Đà Nẵng (HD 4Mbps)
 148. udp://@225.1.1.146:30120
 149. #EXTINF:-1 tvg-name="TH QUANG NGAI" group-title="Địa phương (HD)",PTQ _ TH Quảng Ngãi (HD 4Mbps)
 150. udp://@225.1.2.174:30120
 151. #EXTINF:-1 tvg-name="TH PHU YEN" group-title="Địa phương (HD)",PTP _ TH Phú Yên (HD 4Mbps)
 152. udp://@225.1.2.58:30120
 153. #EXTINF:-1 tvg-name="TH KHANH HOA" group-title="Địa phương (HD)",KTV HD _ TH Khánh Hòa (HD 4Mbps)
 154. udp://@225.1.1.133:30120
 155. #EXTINF:-1 tvg-name="TH GIA LAI" group-title="Địa phương (HD)",THGL _ TH Gia Lai (HD 4Mbps)
 156. udp://@225.1.2.176:30120
 157. #EXTINF:-1 tvg-name="TH BINH DUONG 1" group-title="Địa phương (HD)",BTV1 HD _ TH Bình Dương (HD 4Mbps)
 158. udp://@225.1.1.150:30120
 159. #EXTINF:-1 tvg-name="TH BINH DUONG 2" group-title="Địa phương (HD)",BTV2 HD _ TH Bình Dương (HD 4Mbps)
 160. udp://@225.1.1.149:30120
 161. #EXTINF:-1 tvg-name="IMOVIE HD" group-title="Địa phương (HD)",iMOVIE TV HD PHIM CHỌN LỌC _ BTV4 (HD 4Mbps)
 162. udp://@225.1.1.30:30120
 163. #EXTINF:-1 tvg-name="TH DONG NAI 1" group-title="Địa phương (HD)",ĐNRTV1 HD _ TH Đồng Nai (HD 8Mbps)
 164. udp://@225.1.1.152:30120
 165. #EXTINF:-1 tvg-name="TH DONG NAI 2" group-title="Địa phương (HD)",ĐNRTV2 HD _ TH Đồng Nai (HD 8Mbps)
 166. udp://@225.1.1.151:30120
 167. #EXTINF:-1 tvg-name="TH TAY NINH" group-title="Địa phương (HD)",TTV11 _ TH Tây Ninh (HD 4Mbps)
 168. udp://@225.1.1.130:30120
 169. #EXTINF:-1 tvg-name="TH BA RIA VUNG TAU" group-title="Địa phương (HD)",BRT HD _ TH Bà Rịa Vũng Tàu (HD 4Mbps)
 170. udp://@225.1.2.175:30120
 171. #EXTINF:-1 tvg-name="TH TIEN GIANG" group-title="Địa phương (HD)",THTG _ TH Tiền Giang (HD 4Mbps)
 172. udp://@225.1.2.170:30120
 173. #EXTINF:-1 tvg-name="VinhLongTV1" group-title="Địa phương (HD)",THVL1 HD _ TH Vĩnh Long (HD 4Mbps)
 174. udp://@225.1.1.155:30120
 175. #EXTINF:-1 tvg-name="VinhLongTV2" group-title="Địa phương (HD)",THVL2 HD _ TH Vĩnh Long (HD 4Mbps)
 176. udp://@225.1.1.154:30120
 177. #EXTINF:-1 group-title="Địa phương (HD)",THVL3 HD _ TH Vĩnh Long (HD 4Mbps)
 178. udp://@225.1.1.235:30120
 179. #EXTINF:-1 tvg-name="TH TRA VINH" group-title="Địa phương (HD)",THTV HD _ TH Trà Vinh (HD 4Mbps)
 180. udp://@225.1.2.172:30120
 181. #EXTINF:-1 tvg-name="TH HAU GIANG" group-title="Địa phương (HD)",HGTV _ TH Hậu Giang (HD 4Mbps)
 182. udp://@225.1.1.157:30120
 183. #EXTINF:-1 tvg-name="TH BAC LIEU" group-title="Địa phương (HD)",BLTV HD _ TH Bạc Liêu (HD 4Mbps)
 184. udp://@225.1.1.61:30120
 185. #EXTINF:-1 tvg-name="TH CA MAU" group-title="Địa phương (HD)",CTV _ TH Cà Mau (HD 4Mbps)
 186. udp://@225.1.1.104:30120
 187.  
 188. #EXTINF:-1 tvg-name="TH LAO CAI" group-title="Địa phương (SD)",THLC _ TH Lào Cai
 189. udp://@225.1.1.119:30120
 190. #EXTINF:-1 tvg-name="TH YEN BAI" group-title="Địa phương (SD)",YTV _ TH Yên Bái
 191. udp://@225.1.1.39:30120
 192. #EXTINF:-1 group-title="Địa phương (SD)",ĐTV _ TH Điện Biên
 193. udp://@225.1.1.74:30120
 194. #EXTINF:-1 tvg-name="TH HOA BINH" group-title="Địa phương (SD)",HBTV _ TH Hòa Bình
 195. udp://@225.1.2.168:30120
 196. #EXTINF:-1 tvg-name="TH SON LA" group-title="Địa phương (SD)",STV _ TH Sơn La
 197. udp://@225.1.1.98:30120
 198. #EXTINF:-1 tvg-name="TH HA GIANG" group-title="Địa phương (SD)",HGTV _ TH Hà Giang
 199. udp://@225.1.1.62:30120
 200. #EXTINF:-1 tvg-name="TH CAO BANG" group-title="Địa phương (SD)",CRTV _ TH Cao Bằng
 201. udp://@225.1.1.102:30120
 202. #EXTINF:-1 tvg-name="TH LANG SON" group-title="Địa phương (SD)",LSTV _ TH Lạng Sơn
 203. udp://@225.1.1.160:30120
 204. #EXTINF:-1 tvg-name="TH TUYEN QUANG" group-title="Địa phương (SD)",TTV _ TH Tuyên Quang
 205. udp://@225.1.2.188:30120
 206. #EXTINF:-1 tvg-name="TH BAC GIANG" group-title="Địa phương (SD)",BGTV _ TH Bắc Giang
 207. udp://@225.1.1.164:30120
 208. #EXTINF:-1 tvg-name="TH QUANG NINH 3" group-title="Địa phương (SD)",QTV3 _ TH Quảng Ninh
 209. udp://@225.1.2.180:30120
 210. #EXTINF:-1 tvg-name="TH HA NAM" group-title="Địa phương (SD)",THHN _ TH Hà Nam
 211. udp://@225.1.1.63:30120
 212. #EXTINF:-1 tvg-name="TH HAI DUONG" group-title="Địa phương (SD)",THD _ TH Hải Dương
 213. udp://@225.1.1.158:30120
 214. #EXTINF:-1 tvg-name="TH HUNG YEN" group-title="Địa phương (SD)",HY _ TH Hưng Yên
 215. udp://@225.1.1.118:30120
 216. #EXTINF:-1 group-title="Địa phương (SD)",NTV _ TH Nam Định
 217. udp://@225.1.1.120:30120
 218. #EXTINF:-1 group-title="Địa phương (SD)",TBTV _ TH Thái Bình
 219. udp://@225.1.1.99:30120
 220. #EXTINF:-1 group-title="Địa phương (SD)",VP _ TH Vĩnh Phúc
 221. udp://@225.1.2.99:30120
 222. #EXTINF:-1 tvg-name="TH THANH HOA" group-title="Địa phương (SD)",TTV _ TH Thanh Hóa
 223. udp://@225.1.2.184:30120
 224. #EXTINF:-1 tvg-name="TH HA TINH" group-title="Địa phương (SD)",HTTV _ TH Hà Tĩnh
 225. udp://@225.1.1.75:30120
 226. #EXTINF:-1 tvg-name="TH QUANG BINH" group-title="Địa phương (SD)",QBTV _ TH Quảng Bình
 227. udp://@225.1.2.164:30120
 228. #EXTINF:-1 tvg-name="TH THUA THIEN HUE" group-title="Địa phương (SD)",TRT _ TH Thừa Thiên Huế
 229. udp://@225.1.1.161:30120
 230. #EXTINF:-1 tvg-name="TH QUANG NAM" group-title="Địa phương (SD)",QRT _ TH Quảng Nam
 231. udp://@225.1.2.50:30120
 232. #EXTINF:-1 tvg-name="TH BINH DINH" group-title="Địa phương (SD)",BTV _ TH Bình Định
 233. udp://@225.1.1.145:30120
 234. #EXTINF:-1 tvg-name="TH NINH THUAN" group-title="Địa phương (SD)",NTV _ TH Ninh Thuận
 235. udp://@225.1.2.178:30120
 236. #EXTINF:-1 tvg-name="TH BINH THUAN" group-title="Địa phương (SD)",BTV _ TH Bình Thuận
 237. udp://@225.1.1.124:30120
 238. #EXTINF:-1 tvg-name="KRT KON TUM" group-title="Địa phương (SD)",KRT _ TH Kon Tum
 239. udp://@225.1.1.36:30120
 240. #EXTINF:-1 tvg-name="TH DAK LAK" group-title="Địa phương (SD)",DRT _ TH Đắk Lắk
 241. udp://@225.1.1.64:30120
 242. #EXTINF:-1 tvg-name="TH LAM DONG" group-title="Địa phương (SD)",LTV _ TH Lâm Đồng
 243. udp://@225.1.2.177:30120
 244. #EXTINF:-1 tvg-name="TH BINH PHUOC 1" group-title="Địa phương (SD)",BPTV1 _ TH Bình Phước
 245. udp://@225.1.2.23:30120
 246. #EXTINF:-1 group-title="Địa phương (SD)",BPTV2 _ HOME tv
 247. udp://@225.1.2.38:30120
 248. #EXTINF:-1 tvg-name="TH LONG AN" group-title="Địa phương (SD)",LA34 _ TH Long An
 249. udp://@225.1.1.162:30120
 250. #EXTINF:-1 tvg-name="TH DONG THAP 1" group-title="Địa phương (SD)",THĐT1 _ TH Đồng Tháp
 251. udp://@225.1.1.163:30120
 252. #EXTINF:-1 tvg-name="TH AN GIANG" group-title="Địa phương (SD)",ATV _ TH An Giang
 253. udp://@225.1.2.173:30120
 254. #EXTINF:-1 tvg-name="TH BEN TRE" group-title="Địa phương (SD)",THBT _ TH Bến Tre
 255. udp://@225.1.1.156:30120
 256. #EXTINF:-1 tvg-name="TH KIEN GIANG 1" group-title="Địa phương (SD)",KG1 _ TH Kiên Giang
 257. udp://@225.1.2.182:30120
 258. #EXTINF:-1 tvg-name="TH SOC TRANG" group-title="Địa phương (SD)",STV1 _ TH Sóc Trăng
 259. udp://@225.1.1.159:30120
 260. #EXTINF:-1 tvg-name="TH CAN THO" group-title="Địa phương (SD)",THTPCT _ TH Thành phố Cần Thơ
 261. udp://@225.1.1.132:30120
 262.  
 263.  
 264. #EXTINF:-1 tvg-name="Animal Planet-ClipTV" group-title="Quốc Tế (HD)",Animal Planet (HD 8Mbps)
 265. udp://@225.1.1.231:30120
 266. #EXTINF:-1 tvg-name="Asian Food Channel" group-title="Quốc Tế (HD)",Asian Food Channel (HD 8Mbps)
 267. udp://@225.1.1.198:30120
 268. #EXTINF:-1 tvg-name="AXN-ClipTV" group-title="Quốc Tế (HD)",AXN (HD 8Mbps)
 269. udp://@225.1.2.225:30120
 270. #EXTINF:-1 tvg-name="Baby TV HD-ClipTV" group-title="Quốc Tế (HD)",Baby TV (HD 8Mbps)
 271. udp://@225.1.2.146:30120
 272. #EXTINF:-1 tvg-name="BBC EARTH" group-title="Quốc Tế (HD)",BBC earth (HD 8Mbps)
 273. udp://@225.1.2.24:30120
 274. #EXTINF:-1 tvg-name="Blue Ant Entertainment" group-title="Quốc Tế (HD)",BLUE ANT ENTERTAINMENT (HD 8Mbps)
 275. udp://@225.1.1.203:30120
 276. #EXTINF:-1 tvg-name="Blue Ant Extreme" group-title="Quốc Tế (HD)",BLUE ANT EXTREME (HD 8Mbps)
 277. udp://@225.1.1.204:30120
 278. #EXTINF:-1 tvg-name="Cartoon Network" group-title="Quốc Tế (HD)",CARTOON NETWORK (HD 6Mbps)
 279. udp://@225.1.2.231:30120
 280. #EXTINF:-1 tvg-name="Channel V HD-ClipTV" group-title="Quốc Tế (HD)",[V] HD (HD 6Mbps)
 281. udp://@225.1.1.188:30120
 282. #EXTINF:-1 tvg-name="CINEMA WORLD" group-title="Quốc Tế (HD)",Cinema World (HD 8Mbps)
 283. udp://@225.1.1.142:30120
 284. #EXTINF:-1 tvg-name="Da Vinci" group-title="Quốc Tế (HD)",Da Vinci (HD 8Mbps)
 285. udp://@225.1.1.197:30120
 286. #EXTINF:-1 tvg-name="Discovery Asia-ClipTV" group-title="Quốc Tế (HD)",Discovery Asia (HD 8Mbps)
 287. udp://@225.1.2.223:30120
 288. #EXTINF:-1 tvg-name="Disney" group-title="Quốc Tế (HD)",Disney Channel (HD 8Mbps)
 289. udp://@225.1.2.158:30120
 290. #EXTINF:-1 tvg-name="Fashion TV HD" group-title="Quốc Tế (HD)",Fashion TV (HD 8Mbps)
 291. udp://@225.1.2.227:30120
 292. #EXTINF:-1 tvg-name="Fashion 4K" group-title="Quốc Tế (HD)",Fashion 4K
 293. rtp://@225.1.1.20:30120
 294. #EXTINF:-1 tvg-name="Fox HD-ClipTV" group-title="Quốc Tế (HD)",FOX HD (HD 8Mbps)
 295. udp://@225.1.1.51:30120
 296. #EXTINF:-1 tvg-name="Fox Life HD-ClipTV" group-title="Quốc Tế (HD)",FOX life (HD 8Mbps)
 297. udp://@225.1.2.237:30120
 298. #EXTINF:-1 tvg-name="Fox Movies HD-ClipTV" group-title="Quốc Tế (HD)",FOX MOVIES (HD 8Mbps)
 299. udp://@225.1.2.239:30120
 300. #EXTINF:-1 tvg-name="FOX SPORTS-ClipTV" group-title="Quốc Tế (HD)",FOX SPORTS (HD 8Mbps)
 301. udp://@225.1.2.229:30120
 302. #EXTINF:-1 tvg-name="FOX SPORTS 2-ClipTV" group-title="Quốc Tế (HD)",FOX SPORTS 2 (HD 6Mbps)
 303. udp://@225.1.1.141:30120
 304. #EXTINF:-1 tvg-name="FOX SPORTS 3-ClipTV" group-title="Quốc Tế (HD)",FOX SPORTS 3 (HD 8Mbps)
 305. udp://@225.1.2.242:30120
 306. #EXTINF:-1 tvg-name="HBO" group-title="Quốc Tế (HD)",HBO HD (HD 8Mbps)
 307. udp://@225.1.2.233:30120
 308. #EXTINF:-1 tvg-name="KIX" group-title="Quốc Tế (HD)",KIX (HD 8Mbps)
 309. udp://@225.1.2.144:30120
 310. #EXTINF:-1 tvg-name="Max by HBO" group-title="Quốc Tế (HD)",MAX BY HBO (HD 8Mbps)
 311. udp://@225.1.2.86:30120
 312. #EXTINF:-1 tvg-name="National Geographic HD-ClipTV" group-title="Quốc Tế (HD)",NATIONAL GEOGRAPHIC HD (HD 8Mbps)
 313. udp://@225.1.2.235:30120
 314. #EXTINF:-1 tvg-name="Outdoor Channel (HD)" group-title="Quốc Tế (HD)",Outdoor Channel (HD 8Mbps)
 315. udp://@225.1.2.215:30120
 316. #EXTINF:-1 tvg-name="RED BY HBO" group-title="Quốc Tế (HD)",RED BY HBO (HD 6Mbps)
 317. udp://@225.1.1.93:30120
 318. #EXTINF:-1 tvg-name="Travel & Living (TLC)" group-title="Quốc Tế (HD)",TLC (HD 8Mbps)
 319. udp://@225.1.1.236:30120
 320. #EXTINF:-1 tvg-name="WARNER TV" group-title="Quốc Tế (HD)",WBTV (HD 8Mbps)
 321. udp://@225.1.1.139:30120
 322.  
 323. #EXTINF:-1 tvg-name="Arirang" group-title="Quốc Tế (SD)",Arirang KOREA
 324. udp://@225.1.1.201:30120
 325. #EXTINF:-1 tvg-name="ABC AUSTRALIA" group-title="Quốc Tế (SD)",ABC AUSTRALIA
 326. udp://@225.1.2.21:30120
 327. #EXTINF:-1 tvg-name="BBC LIFESTYLE" group-title="Quốc Tế (SD)",BBC Lifestyle
 328. udp://@225.1.2.52:30120
 329. #EXTINF:-1 tvg-name="BBC WORLD NEWS" group-title="Quốc Tế (SD)",BBC WORLD NEWS
 330. udp://@225.1.2.74:30120
 331. #EXTINF:-1 tvg-name="Channel News Asia" group-title="Quốc Tế (SD)",cna
 332. udp://@225.1.1.202:30120
 333. #EXTINF:-1 group-title="Quốc Tế (SD)",CNBC
 334. udp://@225.1.1.227:30120
 335. #EXTINF:-1 tvg-name="CNN-ClipTV" group-title="Quốc Tế (SD)",CNN
 336. udp://@225.1.1.242:30120
 337. #EXTINF:-1 tvg-name="Disney Junior" group-title="Quốc Tế (SD)",Disney Junior
 338. udp://@225.1.1.233:30120
 339. #EXTINF:-1 tvg-name="Diva Universal" group-title="Quốc Tế (SD)",DIVA
 340. udp://@225.1.1.199:30120
 341. #EXTINF:-1 tvg-name="France 24 English-ClipTV" group-title="Quốc Tế (SD)",FRANCE 24 (English)
 342. udp://@225.1.2.211:30120
 343. #EXTINF:-1 tvg-name="KBS World" group-title="Quốc Tế (SD)",KBS WORLD
 344. udp://@225.1.1.196:30120
 345. #EXTINF:-1 tvg-name="TV5 Asie" group-title="Quốc Tế (SD)",TV5 MONDE ASIE
 346. udp://@225.1.1.200:30120
 347.  
 348. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV1-VTV" group-title="FPT Play",VTV1 HD (FPT Play)
 349. udp://@225.1.4.1:30120
 350. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV2-VTV" group-title="FPT Play",VTV2 HD (FPT Play)
 351. udp://@225.1.4.2:30120
 352. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV3-VTV" group-title="FPT Play",VTV3 HD (FPT Play)
 353. udp://@225.1.4.3:30120
 354. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV4-VTV" group-title="FPT Play",VTV4 HD (FPT Play)
 355. udp://@225.1.4.4:30120
 356. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV5-VTV" group-title="FPT Play",VTV5 HD (FPT Play)
 357. udp://@225.1.4.5:30120
 358. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV6-VTV" group-title="FPT Play",VTV6 HD (FPT Play)
 359. udp://@225.1.4.6:30120
 360. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV8-VTV" group-title="FPT Play",VTV8 HD (FPT Play)
 361. udp://@225.1.4.7:30120
 362. #EXTINF:-1 tvg-name="VTV9-VTV" group-title="FPT Play",VTV9 HD (FPT Play)
 363. udp://@225.1.4.8:30120
 364. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC2-ClipTV" group-title="FPT Play",VTC2 (FPT Play)
 365. udp://@225.1.4.41:30120
 366. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC3" group-title="FPT Play",VTC3 HD (FPT Play)
 367. udp://@225.1.4.42:30120
 368. #EXTINF:-1 tvg-name="YEAH1 FAMILY VTC4" group-title="FPT Play",VTC4 (FPT Play)
 369. udp://@225.1.4.43:30120
 370. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC5-ClipTV" group-title="FPT Play",VTC5 (FPT Play)
 371. udp://@225.1.4.44:30120
 372. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC6-ClipTV" group-title="FPT Play",VTC6 (FPT Play)
 373. udp://@225.1.4.45:30120
 374. #EXTINF:-1 tvg-name="TODAYTV" group-title="FPT Play",VTC7 (FPT Play)
 375. udp://@225.1.4.46:30120
 376. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC8 HD" group-title="FPT Play",VTC8 (FPT Play)
 377. udp://@225.1.4.47:30120
 378. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC9 Let's Viet" group-title="FPT Play",VTC9 (FPT Play)
 379. udp://@225.1.4.48:30120
 380. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC10-ClipTV" group-title="FPT Play",VTC10 (FPT Play)
 381. udp://@225.1.4.49:30120
 382. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC11 THIEU NHI" group-title="FPT Play",VTC11 (FPT Play)
 383. udp://@225.1.4.50:30120
 384. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC13" group-title="FPT Play",VTC13 HD (FPT Play)
 385. udp://@225.1.4.52:30120
 386. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC14-ClipTV" group-title="FPT Play",VTC14 HD (FPT Play)
 387. udp://@225.1.4.53:30120
 388. #EXTINF:-1 tvg-name="VTC16-ClipTV" group-title="FPT Play",VTC16 (FPT Play)
 389. udp://@225.1.4.54:30120
 390. #EXTINF:-1 tvg-name="HTV1" group-title="FPT Play",HTV1 (FPT Play)
 391. udp://@225.1.4.55:30120
 392. #EXTINF:-1 tvg-name="HTV2-ClipTV" group-title="FPT Play",Vie Channel _ HTV2 (FPT Play)
 393. udp://@225.1.4.56:30120
 394. #EXTINF:-1 tvg-name="HTV3-ClipTV" group-title="FPT Play",dreamsTV _ HTV3 (FPT Play)
 395. udp://@225.1.4.57:30120
 396. #EXTINF:-1 tvg-name="HTV4" group-title="FPT Play",HTV Keys (FPT Play)
 397. udp://@225.1.4.58:30120
 398. #EXTINF:-1 tvg-name="HTV COOP" group-title="FPT Play",HTV co.op (FPT Play)
 399. udp://@225.1.4.68:30120
 400. #EXTINF:-1 tvg-name="HTVC DU LICH CUOC SONG" group-title="FPT Play",DU LỊCH VÀ CUỘC SỐNG (FPT Play)
 401. udp://@225.1.4.67:30120
 402. #EXTINF:-1 tvg-name="FBNC" group-title="FPT Play",FBNC (HD) (FPT Play)
 403. udp://@225.1.4.70:30120
 404. #EXTINF:-1 tvg-name="HTVC GIA DINH" group-title="FPT Play",GIA ĐÌNH (FPT Play)
 405. udp://@225.1.4.64:30120
 406. #EXTINF:-1 tvg-name="HTVC Phim" group-title="FPT Play",HTVC PHIM (HD) (FPT Play)
 407. udp://@225.1.4.63:30120
 408. #EXTINF:-1 tvg-name="HTVC PHU NU HD" group-title="FPT Play",PHỤ NỮ (FPT Play)
 409. udp://@225.1.4.66:30120
 410. #EXTINF:-1 tvg-name="HTVC Thuần Việt" group-title="FPT Play",Thuần Việt (FPT Play)
 411. udp://@225.1.4.61:30120
 412. #EXTINF:-1 tvg-name="HTVC THUAN VIET HD" group-title="FPT Play",Thuần Việt HD (FPT Play)
 413. udp://@225.1.4.62:30120
 414. #EXTINF:-1 group-title="FPT Play",PHIM HAY (FPT Play)
 415. udp://@225.1.4.77:30120
 416. #EXTINF:-1 group-title="FPT Play",NCM _ BTV10 (FPT Play)
 417. udp://@225.1.4.83:30120
 418. #EXTINF:-1 group-title="FPT Play",SAM _ BTV11 (FPT Play)
 419. udp://@225.1.4.84:30120
 420. #EXTINF:-1 group-title="FPT Play",BTV6 2!IDOL _ Vietteen (FPT Play)
 421. udp://@225.1.4.78:30120
 422. #EXTINF:-1 tvg-name="TH QUANG NINH 3" group-title="FPT Play",QTV3 _ TH Quảng Ninh (FPT Play)
 423. udp://@225.1.4.86:30120
 424. #EXTINF:-1 group-title="FPT Play",BPTV2 _ HOME tv (FPT Play)
 425. udp://@225.1.4.80:30120
 426. #EXTINF:-1 tvg-name="TH BINH DUONG 2" group-title="FPT Play",BTV2 HD _ TH Bình Dương (FPT Play)
 427. udp://@225.1.4.81:30120
 428. #EXTINF:-1 tvg-name="IMOVIE HD" group-title="FPT Play",iMOVIE TV HD PHIM CHỌN LỌC _ BTV4 (HD) (FPT Play)
 429. udp://@225.1.4.82:30120
 430. #EXTINF:-1 tvg-name="VinhLongTV2" group-title="FPT Play",THVL2 _ TH Vĩnh Long (FPT Play)
 431. udp://@225.1.4.87:30120
 432. #EXTINF:-1 tvg-name="ABC AUSTRALIA" group-title="FPT Play",ABC AUSTRALIA (FPT Play)
 433. udp://@225.1.4.19:30120
 434. #EXTINF:-1 tvg-name="Asian Food Channel" group-title="FPT Play",Asian Food Channel (FPT Play)
 435. udp://@225.1.4.36:30120
 436. #EXTINF:-1 tvg-name="Animal Planet" group-title="FPT Play",Animal Planet (FPT Play)
 437. udp://@225.1.4.27:30120
 438. #EXTINF:-1 tvg-name="Arirang" group-title="FPT Play",arirang KOREA (FPT Play)
 439. udp://@225.1.4.74:30120
 440. #EXTINF:-1 tvg-name="AXN-ClipTV" group-title="FPT Play",AXN (FPT Play)
 441. udp://@225.1.4.9:30120
 442. #EXTINF:-1 group-title="FPT Play",Baby First (FPT Play)
 443. udp://@225.1.4.28:30120
 444. #EXTINF:-1 tvg-name="Baby TV HD-ClipTV" group-title="FPT Play",Baby TV (HD) (FPT Play)
 445. udp://@225.1.4.35:30120
 446. #EXTINF:-1 group-title="FPT Play",BBC Cbeebies (FPT Play)
 447. udp://@225.1.4.29:30120
 448. #EXTINF:-1 tvg-name="BBC EARTH" group-title="FPT Play",BBC earth (FPT Play)
 449. udp://@225.1.4.21:30120
 450. #EXTINF:-1 tvg-name="BBC LIFESTYLE" group-title="FPT Play",BBC lifestyle (FPT Play)
 451. udp://@225.1.4.23:30120
 452. #EXTINF:-1 tvg-name="BBC WORLD NEWS" group-title="FPT Play",BBC WORLD NEWS (FPT Play)
 453. udp://@225.1.4.22:30120
 454. #EXTINF:-1 tvg-name="BLOOMBERG" group-title="FPT Play",BLOOMBERG (FPT Play)
 455. udp://@225.1.4.18:30120
 456. #EXTINF:-1 tvg-name="Boomerang-ClipTV" group-title="FPT Play",BOOMERANG (FPT Play)
 457. udp://@225.1.4.16:30120
 458. #EXTINF:-1 tvg-name="CARTOON NETWORK" group-title="FPT Play",CARTOON NETWORK (FPT Play)
 459. udp://@225.1.4.13:30120
 460. #EXTINF:-1 tvg-name="Channel News Asia" group-title="FPT Play",cna (FPT Play)
 461. udp://@225.1.4.76:30120
 462. #EXTINF:-1 tvg-name="CINEMA WORLD" group-title="FPT Play",Cinema World (FPT Play)
 463. udp://@225.1.4.15:30120
 464. #EXTINF:-1 tvg-name="CNN-ClipTV" group-title="FPT Play",CNN (FPT Play)
 465. udp://@225.1.4.17:30120
 466. #EXTINF:-1 tvg-name="Channel V HD-ClipTV" group-title="FPT Play",[V] HD (FPT Play)
 467. udp://@225.1.4.30:30120
 468. #EXTINF:-1 tvg-name="Da Vinci" group-title="FPT Play",Da Vinci/DIVA??? (FPT Play)
 469. udp://@225.1.4.38:30120
 470. #EXTINF:-1 tvg-name="Discovery Asia-ClipTV" group-title="FPT Play",Discovery Asia (HD) (FPT Play)
 471. udp://@225.1.4.25:30120
 472. #EXTINF:-1 tvg-name="Discovery Channel-ClipTV" group-title="FPT Play",Discovery Channel (FPT Play)
 473. udp://@225.1.4.24:30120
 474. #EXTINF:-1 tvg-name="DW-ClipTV" group-title="FPT Play",DW (FPT Play)
 475. udp://@225.1.4.75:30120
 476. #EXTINF:-1 tvg-name="FASHION TV" group-title="FPT Play",FASHION TV (FPT Play)
 477. udp://@225.1.4.20:30120
 478. #EXTINF:-1 tvg-name="Fox HD-ClipTV" group-title="FPT Play",FOX HD (FPT Play)
 479. udp://@225.1.4.33:30120
 480. #EXTINF:-1 tvg-name="Fox Life HD-ClipTV" group-title="FPT Play",FOX life (HD) (FPT Play)
 481. udp://@225.1.4.32:30120
 482. #EXTINF:-1 tvg-name="FOX SPORTS-ClipTV" group-title="FPT Play",FOX SPORTS (HD) (FPT Play)
 483. udp://@225.1.4.10:30120
 484. #EXTINF:-1 tvg-name="FOX SPORTS 2-ClipTV" group-title="FPT Play",FOX SPORTS 2 (FPT Play)
 485. udp://@225.1.4.11:30120
 486. #EXTINF:-1 tvg-name="FOX SPORTS 3-ClipTV" group-title="FPT Play",FOX SPORTS 3 (FPT Play)
 487. udp://@225.1.4.12:30120
 488. #EXTINF:-1 tvg-name="France 24 English-ClipTV" group-title="FPT Play",FRANCE 24 (FPT Play)
 489. udp://@225.1.4.71:30120
 490. #EXTINF:-1 tvg-name="KBS World" group-title="FPT Play",KBS WORLD (FPT Play)
 491. udp://@225.1.4.69:30120
 492. #EXTINF:-1 tvg-name="KIX" group-title="FPT Play",KIX (HD) (FPT Play)
 493. udp://@225.1.4.40:30120
 494. #EXTINF:-1 tvg-name="National Geographic HD-ClipTV" group-title="FPT Play",NATIONAL GEOGRAPHIC HD (FPT Play)
 495. udp://@225.1.4.31:30120
 496. #EXTINF:-1 tvg-name="NHK World-Japan(HD)" group-title="FPT Play",NHK WORLD JAPAN (HD) (FPT Play)
 497. udp://@225.1.4.73:30120
 498. #EXTINF:-1 tvg-name="OutdoorChannel" group-title="FPT Play",Outdoor Channel (FPT Play)
 499. udp://@225.1.4.37:30120
 500. #EXTINF:-1 tvg-name="Travel & Living (TLC)" group-title="FPT Play",TLC (FPT Play)
 501. udp://@225.1.4.26:30120
 502. #EXTINF:-1 tvg-name="WARNER TV" group-title="FPT Play",WBTV (FPT Play)
 503. udp://@225.1.4.14:30120
 504.  
 505. #EXTINF:-1 group-title="FPT Service",Dolife Hospital
 506. udp://@225.1.1.127:30120
 507. #EXTINF:-1 group-title="FPT Service",The Mira Hotel
 508. udp://@225.1.1.123:30120
 509. #EXTINF:-1 group-title="FPT Service",The Ocean Resort
 510. udp://@225.1.1.121:30120
 511. #EXTINF:-1 group-title="FPT Service",FPT Giới Thiệu Chương Trình
 512. udp://@225.1.1.2:30120
 513. #EXTINF:-1 group-title="FPT Service",FPT Giới Thiệu Dịch Vụ
 514. udp://@225.1.1.137:30120
 515. #EXTINF:-1 group-title="FPT Service",FPT Mở két
 516. udp://@225.1.1.26:30120
 517. #EXTINF:-1 group-title="FPT Service",FPT Thể Thao
 518. udp://@225.1.2.252:30120
 519.  
 520. #EXTINF:-1 group-title="Mua Sắm",VTVCab11 _ VGS SHOP
 521. udp://@225.1.2.167:30120
 522. #EXTINF:-1 group-title="Mua Sắm",VTVCab13 _ VTV Hyundai Homeshopping
 523. udp://@225.1.1.122:30120
 524. #EXTINF:-1 tvg-name="HTV COOP" group-title="Mua Sắm",HTV Coop
 525. udp://@225.1.1.210:30120
 526. #EXTINF:-1 group-title="Mua Sắm",HTVC VGS SHOP
 527. udp://@225.1.1.172:30120
 528. #EXTINF:-1 group-title="Mua Sắm",SCJ Shopping _ SCTV5
 529. udp://@225.1.1.134:30120
 530. #EXTINF:-1 group-title="Mua Sắm",Sao Nam Shopping _ SCTV10
 531. udp://@225.1.2.205:30120
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top