Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Sep 6th, 2022
34
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 9.34 KB | None | 0 0
 1. Prenajímatelia už svoje príjmy pred finančnou správou schovajú len ťažko
 2. ZUZANA KOLLÁROVÁ
 3.  
 4. Daniari budú mať informácie o príjmoch z prenájmu, predaja tovaru či služieb cez digitálne platformy.
 5. Finančná správa si informácie ľahko preverí v podaných daňových priznaniach.
 6. Smernica zároveň zavedie cezhraničné daňové audity príjmov z prenájmu.
 7. Od januára 2023 finančná správa uvidí, kto zarába na prenájme bytu cez Booking, kto jazdí cez Uber alebo má príjem z poskytovania služby cez iné digitálne platformy. Tieto informácie sa dozvie od digitálnych platforiem, ktoré musia daniarom príjmy svojich klientov zo zákona nahlásiť.
 8.  
 9. Od nového roka totiž začne platiť novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní (č. 250/2022). Novelou sa na Slovensku uvádza do praxe smernica (DAC7), ktorá túto povinnosť pre digitálne platformy zavádza v celej Európskej únii.
 10.  
 11. Kto a čo musí nahlasovať
 12. Finančná správa bude mať k dispozícii údaje o prenájme bytov, domov či chát na krátkodobé aj dlhodobé bývanie (napríklad Airbnb a Booking), ako aj priestorov na prenájom. Informačnú povinnosť budú mať aj všetky portály, cez ktoré ľudia alebo firmy predávajú služby a tovar či prenajímajú autá.
 13.  
 14. Oznamovacia povinnosť sa týka aj aplikácií na prepravu, ako Bolt a Uber, prenájmov bicyklov či kolobežiek.
 15.  
 16. Raz ročne dostane finančná správa aj informácie od platforiem pre zdieľanú ekonomiku (napríklad Sashe) a virtuálnych trhovísk, kde sa predáva oblečenie alebo iný tovar.
 17.  
 18. „Slovensko sa doteraz vedelo dostať k informáciám o príjmoch, ktoré získali cez digitálne platformy, len keď si ich priamo vyžiadalo. Od januára však tieto informácie budú prúdiť automaticky z platforiem jednotlivým členským štátom. Prvýkrát tak platformy ako Booking či Airbnb poskytnú finančnej správe údaje o príjmoch prenajímateľov bývania za rok 2023,“ hovorí Szimonetta Rumanová, daňová odborníčka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
 19.  
 20.  
 21. Ako to bude fungovať
 22. Od 1. januára 2023 budú musieť všetky platformy ponúkajúce predaj tovaru, prenájom dopravných prostriedkov a nehnuteľného majetku, ale aj poskytovanie ubytovacích, dopravných, stravovacích a ďalších služieb povinnosť automaticky posielať finančnej správe detailné údaje o tom, aké služby a tovary poskytli za uplynulý rok a aký dosiahli príjem cez digitálnu platformu.
 23.  
 24. Finančná správa dostane z Bookingu, Airbnb či ďalších platforiem zoznam firiem a ľudí s ich kompletnými identifikačnými údajmi a údajmi o dosiahnutom príjme cez danú platformu. Tieto údaje si následne porovná s daňovým priznaním firmy či človeka a v prípade nesúladu môže začať daňovú kontrolu, a ak zistí nezrovnalosti, aj dorubiť daň za nepriznaný príjem.
 25.  
 26. Ktoré digitálne platformy budú posielať údaje finančnej správe:
 27.  
 28. platformy na prenájom nehnuteľností (Airbnb, Booking),
 29. platformy zdieľanej ekonomiky, aplikácie na prepravu (Bolt, Uber),
 30. digitálne platformy uľahčujúce vzájomný predaj tovaru alebo služieb (napríklad Sashe),
 31. aplikácie na živé vysielanie podujatí a predstavení za poplatok,
 32. technologické spoločnosti platforiem na doručovanie potravín,
 33. virtuálne trhoviská s najrôznejším tovarom (oblečenie, fotografie…),
 34. platformy na prenájom jácht,
 35. online cestovné kancelárie,
 36. poskytovatelia otvorených online kurzov,
 37. aukčné platformy na trhu,
 38. trh so službami na voľnej nohe.
 39. Aké údaje sa budú nahlasovať finančnej správe:
 40.  
 41. finančný účet predávajúceho či poskytovateľa služby na obchodnej platforme,
 42. obchodné meno pri firmách, meno a priezvisko pri fyzických osobách,
 43. držiteľa finančného účtu, na ktorý sa vypláca príjem,
 44. adresu sídla a trvalého pobytu,
 45. pri firmách IČO, DIČ vrátane členského štátu EÚ vydania, identifikačné číslo pre DPH,
 46. pri fyzických osobách dátum narodenia,
 47. celkový príjem počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia a počet vybraných činností, za ktoré bola odplata vyplatená alebo pripísaná,
 48. poplatky, provízie alebo dane zrazené alebo nárokované oznamujúcim prevádzkovateľom platformy počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia,
 49. pri prenájme bývania dostane finančná správa aj zoznam nehnuteľností s príslušným katastrálnym číslom.
 50. Zdroj – Grant Thornton
 51.  
 52. Povinné poskytovanie informácií nie je vo svete novinkou. Napríklad vo Veľkej Británii funguje už od roku 2017. Tamojší daňový úrad posiela výzvy na preukázanie informácií o predajcovi. To znamená, že v Británii majú firmy a ľudia predávajúci služby či tovar cez internet šancu, že ujdú pozornosti daňových úradov.
 53.  
 54. Na Slovensku a v celej EÚ bude systém od januára 2023 prísnejší ako v Británii. Prevádzkovatelia digitálnych platforiem budú údaje nahlasovať elektronicky cez web finančnej správy.
 55.  
 56. Platformy budú posielať údaje automaticky a bude záležať len na finančnej správe, či dokáže identifikovať podozrivé správanie a potom cez cielené daňové kontroly firiem a ľudí toto podozrenie aj potvrdí.
 57.  
 58. Aj cezhraničné audity príjmov z prenájmu
 59. Smernica zároveň zavádza cezhraničné daňové audity a rozširuje automatickú výmenu informácií o príjmoch z licenčných poplatkov.
 60.  
 61. „Tento krok je predpokladom pre robenie spoločných daňových kontrol finančných správ dvoch či viacerých krajín. Ak napríklad Slovák vlastní a prenajíma apartmán v rakúskom lyžiarskom stredisku a rakúsky daňový úrad má podozrenie na nekorektne odvedenú daň, požiada slovenské orgány o cezhraničnú daňovú kontrolu. Týmto spôsobom sa budú môcť obaja národní správcovia dane pozrieť na jeho príjmy,“ vysvetľuje Rumanová.
 62.  
 63. Naša finančná správa potom bude môcť výsledky spoločnej kontroly využiť pri kontrole priznaných daní z príjmu na Slovensku. Jednoducho si vo vlastnom systéme preverí, či osoba podávala daňové priznanie a aké príjmy v ňom priznala.
 64.  
 65. Ustanovenia o spoločnej kontrole začnú platiť od januára 2024.
 66.  
 67. Kto nebude musieť nahlasovať
 68. V zákone sú aj výnimky pre subjekty, ktoré nebudú musieť informácie nahlasovať.
 69.  
 70. Výnimka sa týka veľkých poskytovateľov hotelového ubytovania, ktorí urobia „viac ako 2000 činností počas oznamovaného obdobia, vládnych inštitúcií, subjektov, s ktorých akciami sa obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi“.
 71.  
 72. Povinnosť oznamovať daniarom informácie nemajú ani malí predajcovia tovarov, ktorí „vykonajú menej ako 30 činností s úhrnnými tržbami neprevyšujúcimi 2000 eur počas sledovaného oznamovacieho obdobia“.
 73.  
 74. Ak prenajímate, musíte sa registrovať
 75. Prenajímatelia by už dnes mali myslieť na to, že digitálne platformy ich príjmy z prenájmu nahlásia daniarom. Aby predišli problémom, mali by sa registrovať na finančnej správe.
 76.  
 77. Pri nesplnení registračnej povinnosti alebo nepriznaní príjmu z prenájmu im hrozia vysoké pokuty. Ten, kto sa nezaregistruje, riskuje pokutu od 60 eur až do 20-tisíc eur v závislosti od závažnosti konania.
 78.  
 79. Pri priznaní nižšieho príjmu z prenájmu v daňovom priznaní môže pokuta dosiahnuť 3 % z rozdielu medzi sumou dane uvedenou v daňovom priznaní a sumou, ktorú mal daňovník v skutočnosti odviesť v daňovom priznaní za rok, ak sa daňovník prizná sám cez podanie dodatočného daňového priznania. Ak na podvádzanie na dani príde daňový úrad, predstavuje pokuta 10 % rozdielu.
 80.  
 81. Pokuty hrozia aj vtedy, ak registrovaný daňovník nepodá daňové priznanie, a to od 30 eur do 16-tisíc eur. Ešte vyššiu pokutu (od 60 do 32-tisíc eur) môžete dostať vtedy, ak vás daňový úrad vyzve, aby ste priznanie podali, a vy to neurobíte.
 82.  
 83. Aké povinnosti má ten, kto prenajíma nehnuteľnosť
 84.  
 85. Ak nehnuteľnosť prenajíma živnostník alebo firma s aktívnym IČO, nepotrebuje sa osobitne registrovať na daňovom úrade kvôli prenájmu.
 86. Všetci ostatní majú povinnosť registrovať sa na daňovom úrade do jedného mesiaca, odkedy začali prenajímať nehnuteľnosť. Žiadosť sa predkladá na tlačive do podateľne okresného daňového úradu alebo poštou, alebo cez portál slovensko.sk s občianskym preukazom s čipom a zaručeným elektronickým podpisom.
 87. Príjmy z prenájmu treba zdaniť v daňovom priznaní podanom do marca (júna) nasledujúceho roka.
 88. Túto povinnosť nemajú len ľudia, ktorí za celý rok mali zo závislej činnosti (zamestnanie) a prenájmu nehnuteľnosti spolu nižší príjem ako 2 289,63 eura.
 89. Pri prenájme sú od zdanenia oslobodené príjmy do 500 eur. To znamená, že do daňového priznania sa uvádzajú len príjmy presahujúce 500 eur.
 90. Tieto príjmy z prenájmu sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v VI. oddiele v tabuľke č. 1 v stĺpci 1.
 91. Preukázateľné daňové výdavky, ktoré však treba mať spracované v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve či prípadne v daňovej evidencii, sa uvádzajú v stĺpci 2.
 92. Do výdavkov si prenajímateľ môže dať platby za energie, internet, úrok zo splátky hypotéky na danú nehnuteľnosť alebo výdavky za vstavané zariadenie či spotrebiče. Viac informácií k zdaňovaniu je dostupných na webe finančnej správy.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement