SHARE
TWEET

ep

kiritoshiro Mar 24th, 2019 84 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 1 Paulius, Dievo valia Jėzaus Kristaus apaštalas, šventiesiems, esantiems Efeze, ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje:
 2. 2 malonė tebūna jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus.
 3. 3 Tebūna palaimintas Dievas ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris palaimino mus visais dvasiniais palaiminimais dangaus vietose Kristuje;
 4. 4 kaip jis mus jame išsirinko prieš pasaulio pamato padėjimą, kad mes būtume šventi ir be kaltės jo akivaizdoje meilėje;
 5. 5 iš anksto mus paskyręs sau įvaikinti per Jėzų Kristų pagal gerą savo valios norą,
 6. 6 šlovės gyriui jo malonės, kuria jis padarė mus priimtinus Mylimajame.
 7. 7 Kuriame mes turime atpirkimą per jo kraują, nuodėmių atleidimą, pagal turtus jo malonės,
 8. 8 kuria jis buvo mums gausus visa išmintimi ir protingumu;
 9. 9 davęs mums žinoti savo valios paslaptį pagal savo gerą norą, kurį jis sumanė savyje,
 10. 10 kad laikų pilnatvės išdavime jis suvienytų Kristuje visa tai, kas yra tiek danguje, tiek žemėje; jame,
 11. 11 kuriame mes gavome ir paveldą, būdami iš anksto paskirti pagal tikslą to, kuris visa daro pagal savo valios nutarimą,
 12. 12 kad būtume jo šlovės gyriui mes, kurie pirmi įtikėjome Kristumi.
 13. 13 Kuriuo ir jūs pasitikėjote, išgirdę tiesos žodį, jūsų išgelbėjimo evangeliją; juo pasitikėję jūs buvote ir užantspauduoti ta šventa pažado Dvasia,
 14. 14 kuri yra mūsų paveldo užstatas iki nupirktos nuosavybės atpirkimo, jo šlovės gyriui.
 15. 15 Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir meilę visiems šventiesiems,
 16. 16 nepaliauju už jus dėkoti, minėdamas jus savo maldose;
 17. 17 kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią jo pažinime,
 18. 18 apšvietus jūsų supratimo akis; kad jūs pažintumėte, kokia yra jo pašaukimo viltis ir kokie jo paveldo šlovės turtai šventuosiuose,
 19. 19 ir kokia beribė jo jėgos didybė mums, kurie tikime, pagal veikimą jo galingos jėgos,
 20. 20 kuria jis veikė Kristuje, kai prikėlė jį iš numirusiųjų ir pasodino savo dešinėje dangaus vietose,
 21. 21 daug aukščiau už kiekvieną kunigaikštystę, valdžią, galybę, viešpatystę ir kiekvieną vardą, kuris minimas ne tik šiame pasaulyje, bet ir ateinančiame;
 22. 22 ir visa padėjo po jo kojomis ir suteikė būti galva viršum visko bažnyčiai,
 23. 23 kuri yra jo kūnas, pilnuma jo, kuris visa visame pripildo.
 24. 1 Ir jis atgaivino jus, kurie buvote mirę nusižengimuose ir nuodėmėse;
 25. 2 kuriuose jūs praeityje vaikščiojote pagal šio pasaulio būdą, pagal oro valdžios kunigaikštį, dvasią, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose;
 26. 3 tarp kurių ir mes visi praeityje elgėmės pagal savo kūno geidulius, pildydami kūno ir proto troškimus; ir prigimtimi buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti.
 27. 4 Bet Dievas, kuris turtingas gailestingumu, dėl savo didžios meilės, kuria mus pamilo,
 28. 5 būtent kai mes buvome mirę nuodėmėse, atgaivino mus kartu su Kristumi (jūs esate išgelbėti malone)
 29. 6 ir prikėlė mus kartu, ir pasodino mus kartu dangaus vietose Kristuje Jėzuje;
 30. 7 kad ateinančiais amžiais savo gerumu mums per Jėzų Kristų jis parodytų beribius savo malonės turtus.
 31. 8 Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą; ir tai ne iš jūsų: tai Dievo dovana;
 32. 9 ne dėl darbų, idant kuris nesigirtų.
 33. 10 Nes mes esame jo darbas, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė, kad juose vaikščiotume.
 34. 11 Todėl atsiminkite, kad jūs, praeityje būdami kūnu pagonys, kuriuos Neapipjaustymu vadino tie, kurie vadinosi Apipjaustymu, rankomis atliktu kūne;
 35. 12 kad anuo laiku jūs buvote be Kristaus, atitolinti nuo Izraelio sandraugos ir svetimi pažado sandoroms, neturintys vilties ir be Dievo pasaulyje;
 36. 13 bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kurie kadaise buvote toli, per Kristaus kraują tapote artimi.
 37. 14 Nes jis yra mūsų taika, kuris iš abejų padarė viena ir nugriovė mus skyrusią sieną;
 38. 15 savo kūne panaikinęs priešiškumą – įsakymų įstatymą, turintį įsakus; kad padarytų savyje iš dviejų vieną naują žmogų, taip darydamas taiką;
 39. 16 ir kad jis abejus sutaikytų su Dievu viename kūne per kryžių, juo užmušdamas priešiškumą;
 40. 17 ir atėjęs paskelbė taiką jums, buvusiems toli, ir jiems, buvusiems arti.
 41. 18 Nes per jį mes abeji turime priėjimą prie Tėvo viena Dvasia.
 42. 19 Todėl dabar jūs nebesate ateiviai ir svetimšaliai, bet bendrapiliečiai su šventaisiais ir Dievo namiškiai;
 43. 20 ir esate pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, pačiam Jėzui Kristui esant kertiniu akmeniu;
 44. 21 kuriame visas pastatas suderintas auga į šventą šventyklą Viešpatyje;
 45. 22 kuriame ir jūs kartu statomi kaip Dievo buveinė per Dvasią.
 46. 1 Dėl šios priežasties aš, Paulius, Jėzaus Kristaus kalinys dėl jūsų, pagonių,
 47. 2 jei girdėjote apie tą Dievo malonės išdavimą, kuris duotas man dėl jūsų;
 48. 3 kad apreiškimu jis davė man žinoti paslaptį (kaip aš anksčiau parašiau keletu žodžių,
 49. 4 iš kurių, kai skaitote, galite suprasti mano pažinimą tos Kristaus paslapties),
 50. 5 kuri kitais amžiais nebuvo duota žinoti žmonių sūnums, kaip ji dabar atskleista jo šventiems apaštalams ir pranašams per Dvasią;
 51. 6 kad pagonys turi būti bendrapaveldėtojai ir to paties kūno, ir jo pažado dalininkai Kristuje per evangeliją;
 52. 7 kurios tarnu tapau pagal Dievo malonės dovaną, man duotą veiksmingu jo jėgos veikimu.
 53. 8 Man, mažesniam už mažiausiąjį iš visų šventųjų, yra duota ši malonė, kad tarp pagonių skelbčiau neištiriamus Kristaus turtus;
 54. 9 ir padaryčiau, kad visi žmonės pamatytų, kokia yra bendrystė šios paslapties, kuri nuo pasaulio pradžios buvo paslėpta Dieve, kuris visa sukūrė per Jėzų Kristų;
 55. 10 tam, kad dabar kunigaikštystėms ir valdžioms dangaus vietose per bažnyčią taptų žinoma daugeriopa Dievo išmintis,
 56. 11 pagal amžinąjį tikslą, kurį jis sumanė Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje;
 57. 12 kuriame per jo tikėjimą mes turime drąsą ir priėjimą su pasitikėjimu.
 58. 13 Todėl prašau, kad nenusilptumėte dėl mano suspaudimų jūsų labui, kurie yra jūsų šlovė.
 59. 14 Dėl šios priežasties lenkiu savo kelius mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui,
 60. 15 nuo kurio yra įvardinta visa šeima danguje ir žemėje,
 61. 16 kad jis pagal savo šlovės turtus duotų jums būti sustiprintais galybe per jo Dvasią vidiniame žmoguje;
 62. 17 kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse; kad jūs, įšaknyti ir pastatyti ant pagrindo meilėje,
 63. 18 pajėgtumėte su visais šventaisiais suvokti, kas yra plotis ir ilgis, ir gylis, ir aukštis;
 64. 19 ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, kad jūs būtumėte pripildyti visa Dievo pilnatve.
 65. 20 Na, o tam, kuris pagal jėgą, veikiančią mumyse, yra pajėgus padaryti nepalyginamai gausiau viso to, ko mes prašome ar galvojame,
 66. 21 jam tebūna šlovė bažnyčioje per Kristų Jėzų per visus amžius pasaulyje be pabaigos. Amen.
 67. 1 Todėl aš, Viešpaties kalinys, jus maldauju, kad vaikščiotumėte verti to pašaukimo, kuriuo esate pašaukti,
 68. 2 su visu nuolankumu ir romumu, su ilgu pakantumu, pakęsdami vienas kitą meilėje;
 69. 3 stengdamiesi išlaikyti Dvasios vienybę taikos ryšiu.
 70. 4 Yra vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip jūs ir esate pašaukti vienoje jūsų pašaukimo viltyje;
 71. 5 vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas,
 72. 6 vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris yra virš visų ir per visus ir visuose jumyse.
 73. 7 Bet kiekvienam iš mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos matą.
 74. 8 Todėl jis sako: „Kai jis pakilo į aukštybę, jis nelaisvę nuvedė nelaisvėn ir davė žmonėms dovanų“
 75. 9 (na, o kad jis pakilo, kas gi tai, jei ne tai, kad jis pirma ir nusileido į žemesniąsias žemės dalis?
 76. 10 Tas, kuris nusileido, yra tas pats, kuris ir pakilo daug aukščiau visų dangų, kad visa pripildytų).
 77. 11 Ir jis davė kai kuriuos apaštalais; kai kuriuos pranašais; kai kuriuos evangelistais; kai kuriuos pastoriais ir mokytojais;
 78. 12 šventųjų tobulinimui, tarnystės darbui, Kristaus kūno statydinimui,
 79. 13 kol mes visi ateisime į tikėjimo ir Dievo Sūnaus pažinimo vienybę, į tobulą žmogų, į Kristaus pilnatvės ūgio matą;
 80. 14 kad daugiau nebebūtume vaikai, mėtomi šen bei ten ir nešiojami visokio mokslo vėjo per žmonių suktybę ir gudrią klastą, kuo jie tykoja, kad apgautų;
 81. 15 bet kalbėdami tiesą meilėje, visu kuo augtume į jį, kuris yra galva – Kristus;
 82. 16 iš kurio visas kūnas suderintas ir suglaustas kiekvieno sąnario tiekimu, pagal veiksmingą darbą kiekvienos dalies matu, augina kūną savo statydinimui meilėje.
 83. 17 Todėl aš tai sakau ir liudiju Viešpatyje, kad nuo šiol nebevaikščiotumėte, kaip kiti pagonys vaikšto, savo proto tuštybėje,
 84. 18 turėdami aptemusį supratimą, būdami atitolę nuo Dievo gyvenimo dėl juose esančio nežinojimo, dėl jų širdies aklumo;
 85. 19 būdami be jausmo, jie atidavė save gašlumui, kad su godumu darytų visas nešvarybes.
 86. 20 Bet jūs ne taip išmokote Kristų;
 87. 21 jei taip yra, kad jį girdėjote ir buvote jo išmokyti, kaip tiesa yra Jėzuje,
 88. 22 kad dėl ankstesnės elgsenos nusivilktumėte senąjį žmogų, kuris sugedęs pagal apgaulingus geismus;
 89. 23 ir būkite atnaujinti savo proto dvasioje;
 90. 24 ir kad apsivilktumėte nauju žmogumi, kuris pagal Dievą yra sutvertas teisume ir tikrame šventume.
 91. 25 Todėl atmesdami melą kiekvienas kalbėkite tiesą su savo artimu; nes mes esame vienas kito nariai.
 92. 26 Pykite, bet nenusidėkite: tenenusileidžia saulė ant jūsų rūstybės;
 93. 27 nei neduokite vietos velniui.
 94. 28 Kas vogė, tegul nebevagia, bet verčiau tegul triūsia, dirbdamas savo rankomis tai, kas gera, kad turėtų ko duoti stokojančiajam.
 95. 29 Sugedusi kalba teneišeina iš jūsų burnos, bet tai, kas gera, statydinimo naudai, kad tai duotų malonę klausytojams.
 96. 30 Ir neliūdinkite šventos Dievo Dvasios, kuria esate užantspauduoti iki atpirkimo dienos.
 97. 31 Visa kartybė ir rūstybė, ir pyktis, ir rėkavimas, ir pikta kalba su visa piktybe tebūna pašalinti nuo jūsų;
 98. 32 ir būkite geri vienas kitam, minkštaširdžiai, atleisdami vienas kitam, kaip ir Dievas dėlei Kristaus jums atleido.
 99. 1 Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip mieli vaikai;
 100. 2 ir vaikščiokite meilėje, kaip ir Kristus mus pamilo ir atidavė save už mus kaip aukojimą ir auką Dievui dėl gardaus kvapo.
 101. 3 Bet paleistuvystė ir visokia nešvarybė ar godulystė nei karto tenebūna minima tarp jūsų, kaip tinka šventiesiems;
 102. 4 nei nešvankumas, nei kvaila šneka, nei juokavimas, kurie netinka; bet verčiau dėkojimas.
 103. 5 Nes žinokite tai, kad joks paleistuvis nei nešvarus, nei godus, kuris yra stabmeldys, neturi jokio paveldo Kristaus ir Dievo karalystėje.
 104. 6 Niekas teneapgauna jūsų tuščiais žodžiais; nes dėl šitų dalykų Dievo rūstybė ateina ant neklusnumo vaikų.
 105. 7 Todėl nebūkite su jais dalininkai.
 106. 8 Nes kadaise jūs buvote tamsa, bet dabar esate šviesa Viešpatyje: vaikščiokite kaip šviesos vaikai
 107. 9 (nes Dvasios vaisius yra visokiame gerume ir teisume bei tiesoje),
 108. 10 išmėgindami, kas Viešpačiui yra priimtina.
 109. 11 Ir neturėkite bendrystės su nevaisingais tamsos darbais, bet verčiau juos papeikite.
 110. 12 Nes gėda netgi kalbėti apie tai, kas jų yra daroma slapčia.
 111. 13 Bet visa, kas yra papeikta, yra šviesos atskleista; nes tai, kas atskleidžia, yra šviesa.
 112. 14 Todėl jis sako: „Atsibusk, kuris miegi, ir kelkis iš numirusiųjų, ir Kristus tave apšvies“.
 113. 15 Tad žiūrėkite, kad vaikščiotumėte apdairiai, ne kaip kvailiai, bet kaip išmintingi,
 114. 16 atpirkdami laiką, nes dienos yra piktos.
 115. 17 Todėl nebūkite neišmintingi, bet suprantantys, kokia yra Viešpaties valia.
 116. 18 Ir nebūkite prisigėrę vyno, kuriame yra nesaikingumas; bet būkite pripildyti Dvasios;
 117. 19 kalbėdami sau psalmėmis ir himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir kurdami savo širdyje melodiją Viešpačiui;
 118. 20 visada už viską dėkodami Dievui ir Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu;
 119. 21 paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje.
 120. 22 Žmonos, pakluskite savo vyrams, kaip Viešpačiui.
 121. 23 Nes vyras yra žmonos galva, kaip ir Kristus yra bažnyčios galva; ir jis yra kūno gelbėtojas.
 122. 24 Todėl, kaip bažnyčia pavaldi Kristui, taip ir žmonos visame kame tebūna savo vyrams.
 123. 25 Vyrai, mylėkite savo žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią, ir atidavė save už ją;
 124. 26 kad jis pašvęstų ją ir apvalytų vandens nuplovimu per žodį,
 125. 27 kad pristatytų ją sau šlovinga bažnyčia, neturinčia dėmės ar raukšlės, ar ko nors tokio; bet kad ji būtų šventa ir be kaltės.
 126. 28 Vyrai taip turi mylėti savo žmonas, kaip savo pačių kūnus. Kas myli savo žmoną, myli save.
 127. 29 Nes niekas niekada nėra nekentęs savo kūno; bet jį maitina ir globoja, kaip ir Viešpats bažnyčią;
 128. 30 nes mes esame jo kūno nariai, jo mėsos ir jo kaulų.
 129. 31 Dėl šios priežasties vyras paliks savo tėvą bei motiną ir susijungs su savo žmona, ir jie abu bus vienas kūnas.
 130. 32 Tai yra didelė paslaptis; bet aš kalbu apie Kristų ir bažnyčią.
 131. 33 Tačiau tegul kiekvienas atskirai iš jūsų myli savo žmoną taip, kaip save patį; o žmona tegerbia savo vyrą.
 132. 1 Vaikai, pakluskite savo tėvams Viešpatyje, nes tai yra teisinga.
 133. 2 Gerbk savo tėvą ir motiną (tai yra pirmasis įsakymas su pažadu),
 134. 3 kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje.
 135. 4 Ir jūs, tėčiai, nesukelkite savo vaikams rūstybės; bet auginkite juos Viešpaties auklėjime ir įspėjime.
 136. 5 Tarnai, pakluskite savo šeimininkams pagal kūną su baime ir drebėjimu, širdies paprastumu, kaip Kristui;
 137. 6 ne dėl akių, kaip įtikdami žmonėms; bet kaip Kristaus tarnai, iš širdies vykdydami Dievo valią;
 138. 7 gera valia tarnaudami kaip Viešpačiui, o ne žmonėms;
 139. 8 žinodami, kad ką gera kas bedarytų, tą patį gaus iš Viešpaties, ar jis būtų vergas, ar laisvasis.
 140. 9 Ir jūs, šeimininkai, darykite jiems tą patį, susilaikydami nuo grasinimo, žinodami, kad ir jūsų Šeimininkas yra danguje; ir jis neatsižvelgia į asmenis.
 141. 10 Galiausiai, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir jo galybės jėgoje.
 142. 11 Užsidėkite visą Dievo ginkluotę, kad jūs būtumėte pajėgūs išstovėti prieš velnio klastas.
 143. 12 Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, su valdžiomis, su šio pasaulio tamsybės valdovais, su dvasine piktybe aukštybės vietose.
 144. 13 Todėl pasiimkite visą Dievo ginkluotę, kad pajėgtumėte piktąją dieną atsilaikyti ir, viską atlikę, stovėti.
 145. 14 Todėl stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa ir užsidėję teisumo krūtinšarvį;
 146. 15 ir apsiavę kojas taikos evangelijos parengimu;
 147. 16 virš visko pasiėmę tikėjimo skydą, kuriuo būsite pajėgūs užgesinti visas ugningas piktojo strėles.
 148. 17 Ir imkite išgelbėjimo šalmą ir Dvasios kalaviją, kuris yra Dievo žodis:
 149. 18 visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopa malda bei prašymu ir prie to budėdami visa ištverme bei prašymu už visus šventuosius;
 150. 19 ir už mane, kad man būtų duota kalba, kad aš drąsiai atverčiau savo burną, duodamas žinoti paslaptį evangelijos,
 151. 20 dėl kurios esu pasiuntinys pančiuose; kad juose kalbėčiau drąsiai, kaip turiu kalbėti.
 152. 21 Bet, kad ir jūs žinotumėte mano reikalus ir kaip man sekasi, jums viską duos žinoti Tichikas, mylimas brolis ir ištikimas tarnautojas Viešpatyje;
 153. 22 kurį jums pasiunčiau dėl to paties, kad žinotumėte mūsų reikalus ir kad jis paguostų jūsų širdis.
 154. 23 Ramybė tebūna broliams ir meilė su tikėjimu nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus.
 155. 24 Malonė tebūna su visais, kurie nuoširdžiai myli mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top