Advertisement
193030

Strypes Homework #2 array rotation

Oct 31st, 2021
821
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 3.18 KB | None | 0 0
 1. /*
 2.  *
 3.  * 1.
 4. Напишете процедура на езика C, която обръща съдържанието на участък от целочислен (int) масив.
 5. Параметри на процедурата трябва да са масивът и индексите p и q, такива, че е вярно p ≤ q.
 6. Индексите задават полуотворен интервал [p,q), съдържанието на който трябва да се обърне.
 7. Например, ако p = 3 и q = 7, а масивът съдържа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, процедурата трябва да го промени на 1 2 3 7 6 5 4 8 9 10.
 8. Процедурата трябва да работи „на място" - без да използва друг масив.
 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 11. 1 2 3 7 6 5 4 8 9 10.
 12.  
 13. >=3 <7
 14.  
 15. 2.
 16. Като използвате процедурата от т.1 напишете процедура, която разменя съдържанието на два съседни участъка в целочислен масив.
 17. Параметри на процедурата трябва да са масивът и индексите p, q и r, такива, че е вярно p ≤ q ≤ r.
 18. Индексите задават полуотворените интервали [p,q) и [q,r), които трябва да разменят местата си.
 19. Например, ако p = 4, q = 7 и r = 9, а масивът съдържа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, процедурата трябва да го промени на 1 2 3 4 8 9 5 6 7 10.
 20. Процедурата трябва да работи „на място" - без да използва друг масив.
 21.  
 22.  */
 23. #include <stdio.h>
 24. #define Arraysize(a) (sizeof(a)/sizeof(a[0]))
 25. void PrintArray(int a[], int n)
 26. {
 27.     for (int i = 0; i < n; i++)
 28.         printf("%d ", a[i]);
 29.     printf("\n");
 30. }
 31.  
 32. void swap(int *a, int *b)
 33. {
 34.     int temp = *a;
 35.     *a = *b;
 36.     *b = temp;
 37. }
 38. void reverseArray(int arr[], int n)
 39. {
 40.     int nMax = n-1;
 41.     for(int i=0; i<5;i++)
 42.     {
 43.         swap(&arr[i], &arr[nMax--]);
 44.     }
 45. }
 46.  
 47. // Reverse subarray with indexes [p,q)
 48. void reverseArrayPart(int arr[], int n, int p, int q)
 49. {
 50.     int nMax = q - 1;
 51.     int range = (q - p) / 2;
 52.     for (int i = p; i < p+range; i++)
 53.     {
 54.         swap(&arr[i], &arr[nMax--]);
 55.     }
 56. }
 57.  
 58. // Rotating subarray to left one time
 59. void leftRotateByOneSubRange(int arr[], int begin, int end)
 60. {
 61.     int temp = arr[begin];
 62.     for (int i = begin; i < end - 1; i++)
 63.     {
 64.         arr[i] = arr[i + 1];
 65.     }
 66.     arr[end- 1] = temp;
 67. }
 68.  
 69. // Rotating the arr with range [p-r)
 70. void rotateSubArray(int arr[], int n, int p, int q, int r)
 71. {
 72.     p = p - 1;
 73.     int steps = q - p - 1;
 74.     for (int i = 0; i < steps; i++)
 75.     {
 76.         leftRotateByOneSubRange(arr, p+1,r);
 77.     }
 78. }
 79.  
 80. int main()
 81. {
 82.  
 83.     int array[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
 84.     int array2[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; // second array for the second procedure
 85.  
 86.     int arrSize = Arraysize(array);
 87.     PrintArray(array, arrSize);
 88.    
 89.     reverseArrayPart(array, arrSize,3,7); // Task 1
 90.     PrintArray(array, arrSize);
 91.    
 92.     rotateSubArray(array2, arrSize,4,7,9); // Task 2
 93.     PrintArray(array2, arrSize);
 94. }
 95.  
 96.  
 97.  
 98.  
 99.  
 100.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement