SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 2nd, 2017 155 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //------------------------------------------------------------------------------
 2.     if(!strcmp(cmd,"/Jail",true) <PIPE><PIPE> !strcmp(cmd,"/J",true))
 3.     {
 4.         if(Logged[playerid] == 0)return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"/login or /L - àúä çééá ìäúçáø ìçùáåðê ëãé ìëúåá ô÷åãåú ! ìäúçáøåú ä÷ù/é");
 5.         if (GetAdminLevel(playerid) < 1 && GetTempAdminLevel(playerid) < 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"! øîú äðéäåì ùìê ðîåëä");
 6.         tmp = strtok(cmdtext, idx);
 7.         new id = ReturnUser(tmp);
 8.         tmp2 = strtok(cmdtext, idx);
 9.         new time = strval(tmp2);
 10.         if(!strlen(tmp)) return SendClientMessage(playerid,COLOR_LIGHTGREEN,"/Jail [ID] [Time] [öåøú ùéîåù : [ñéáä");
 11.         if(!strlen(tmp2)) return SendClientMessage(playerid,COLOR_LIGHTGREEN,"/Jail [ID] [Time] [öåøú ùéîåù : [ñéáä");
 12.         if(GetAdminLevel(id) > GetAdminLevel(playerid)) return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"! àúä ìà éëåì ìòùåú ô÷åãåú òì îðäì áøîú ðéäåì âáåä îùìê");
 13.         if (!IsPlayerConnected(id)) return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"! ùç÷ï æä ìà ðéîöà");
 14.         if(injail[id] == 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"! ùç÷ï æä ëáø ðéîöà áëìà");
 15.         if(War[id] == 1) return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"! ùç÷ï æä ðéîöà áîìçîä");
 16.         if(FightAir[id] == 1)return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "! ùç÷ï æä ðéîöà ëøâò á÷øá àååéøé");
 17.         if(FightWater[id] == 1)return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "! ùç÷ï æä ðéîöà ëøâò á÷øá éîé");
 18.         if(pFight[id])return SendClientMessage(playerid, COLOR_WHITE, "! ùç÷ï æä ðéîöà ëøâò áèñè");
 19.         if(time < 1 || time > 10) return SendClientMessage(playerid,COLOR_WHITE,"! àúä çééá ìúú ëìà î 1-10 ã÷åú");
 20.         new length = strlen(cmdtext);
 21.         while ((idx < length) && (cmdtext[idx] <= ' '))
 22.         {
 23.             idx++;
 24.         }
 25.         new offset = idx;
 26.         new result[64];
 27.         while ((idx < length) && ((idx - offset) < (sizeof(result) - 1)))
 28.         {
 29.             result[idx - offset] = cmdtext[idx];
 30.             idx++;
 31.         }
 32.         result[idx - offset] = EOS;
 33.         if(!strlen(result)) return SendClientMessage(playerid,COLOR_LIGHTGREEN,"/Jail [ID] [Time] [öåøú ùéîåù : [ñéáä");
 34.         SetPlayerPos(id, 198.0000,161.0000,1003.0000);
 35.         SetPlayerInterior(playerid,14);
 36.  
 37.         switch(random(3))
 38.         {
 39.             case 0:
 40.             {
 41.                 SetPlayerPos(id,198.0000,161.0000,1003.00004);
 42.                 SetPlayerInterior(playerid,14);
 43.                 ResetPlayerWeapons(349);
 44.             }
 45.             case 1:
 46.             {
 47.                 SetPlayerPos(id,198.0000,161.0000,1003.0000);
 48.                 SetPlayerInterior(playerid,14);
 49.                 ResetPlayerWeapons(349);
 50.             }
 51.             case 2:
 52.             {
 53.                 SetPlayerPos(id,198.0000,161.0000,1003.0000);
 54.                 SetPlayerInterior(playerid,14);
 55.                 ResetPlayerWeapons(349);
 56.             }
 57.         }
 58.         GetPlayerName(playerid,playerName,sizeof(playerName));
 59.         if (GetAdminLevel(playerid) < 1)format(tmp,256," ðëìà òì-éãé äîðäì %sì %d ã÷åú %s äùç÷ï",playerName,time,GetName(id));
 60.         else format(tmp,256," ðëìà òì-éãé äîðäì ì %d ã÷åú %s äùç÷ï", time,GetName(id));
 61.         SendClientMessageToAll(COLOR_BRIGHTRED,tmp);
 62.         format(string, sizeof(string), "(%s)",(result));
 63.         SendClientMessageToAll(COLOR_BRIGHTRED, string);
 64.         injail[id] = 1;
 65.         JailTimer = SetTimerEx("PlayerUnJail",time*60000,0,"d",id);
 66.         return 1;
 67.     }
 68. //------------------------------------------------------------------------------
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top