CMDL1NE

█ Hacked Scsl.ru - DB Details

Jul 28th, 2011
406
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 7.81 KB | None | 0 0
 1. ______ ____ ____ ______ _____ __ ____ _____ ________
 2. .' ___ ||_ \ / _||_ _ `.|_ _| / | |_ \|_ _||_ __ |
 3. / .' \_| | \/ | | | `. \ | | `| | | \ | | | |_ \_|
 4. | | | |\ /| | | | | | | | _ | | | |\ \| | | _| _
 5. \ `.___.'\ _| |_\/_| |_ _| |_.' /_| |__/ | _| |_ _| |_\ |_ _| |__/ |
 6. `.____ .'|_____||_____||______.'|________||_____||_____|\____||________|
 7.  
 8.  
 9. █ Cracked By: CMDL1NE
 10. █ CMDL1NE@w.cn
 11. █ Twitter.com/CMDL1NE
 12.  
 13. █ ALWAYS GIVE CREDITS BEFORE YOU SPREAD! █
 14.  
 15. █Website: Scsl.ru
 16. █Pagerank: 4
 17. █IP: 213.159.197.24
 18.  
 19.  
 20.  
 21. ██████████████████████████████BEGIN█████████████████████████████████████
 22. if ( !defined('IN_RPGLIST') )
 23. {
 24. die("Hello, hacker-fucker!");
 25. }
 26.  
 27. if(!isset($ms))
 28. {
 29. $ms=1;
 30.  
 31. # êëàññ, îòâå÷àþùèé çà êîííåêò ê ÁÄ
 32. class MySQLDB
 33. {
 34. function MySQLDB($sqlserver, $sqluser, $sqlpassword, $database, $persistency = true)
 35. {
 36. $this->persistency = $persistency;
 37. $this->user = $sqluser;
 38. $this->pass = $sqlpassword;
 39. $this->host = $sqlserver;
 40. $this->db = $database;
 41.  
 42. if($this->persistency)
 43. {
 44. $this->id = @mysql_pconnect($this->host, $this->user, $this->pass) or
 45. # MySQL_ErrorMsg("Unable to connect to MySQL server: $this->host : '$SERVER_NAME'");
 46. MySQL_ErrorMsg("Unable to connect to MySQL server");
 47. }
 48. else
 49. {
 50. $this->id = @mysql_connect($this->host, $this->user, $this->pass) or
 51. MySQL_ErrorMsg("Unable to connect to MySQL server");
 52. }
 53. if($this->id)
 54. {
 55. if($database != "")
 56. {
 57. $this->db = $database;
 58. $dbselect = @mysql_select_db($this->db);
 59. if(!$dbselect)
 60. {
 61. @mysql_close($this->id);
 62. $this->db_connect_id = $dbselect;
 63. # MySQL_ErrorMsg ("Unable to select database: $database");
 64. MySQL_ErrorMsg ("Unable to select database");
 65. }
 66. }
 67. return $this->id;
 68. }
 69. else
 70. {
 71. return false;
 72. }
 73. }
 74. }
 75.  
 76.  
 77. # êëàññ, îòâå÷àþùèé çà ðàáîòó ñ îòêðûòîé ÁÄ (çàïðîñû, âûáîðêè è ò.ä.)
 78. class MySQL
 79. {
 80. # èíäåêñ ðåçóëüòàòà ïîñëå âûïîëíåíèÿ mysql_query
 81. var $result, $rows, $data, $a_rows;
 82.  
 83. # óíèâåðñàëüíàÿ ôóíêöèÿ çàïðîñà
 84. function Query ($query)
 85. {
 86. # ãëîáàëüíûé îáúåêò äëÿ äîñòóïà ê áàçå
 87. global $dbSQL;
 88. $this->result = @mysql_query($query, $dbSQL->id) or
 89. # MySQL_ErrorMsg ("Unable to perform query: $query");
 90. MySQL_ErrorMsg ("Unable to perform query");
 91. $this->rows = @mysql_num_rows($this->result);
 92. $this->a_rows = @mysql_affected_rows($dbSQL->id);
 93. }
 94.  
 95. # Âûïîëíÿåò çàïðîñ, çàïèñûâàåò ðåçóëüòàò â ïåðåìåííóþ data
 96. function QueryObj ($query)
 97. {
 98. $this->Query($query);
 99. $this->data = @mysql_fetch_object($this->result);
 100. return $this->rows;
 101. }
 102.  
 103. # Âûïîëíÿåò çàïðîñ, çàïèñûâàåò ðåçóëüòàò â ïåðåìåííóþ data
 104. function QueryNum ($query)
 105. {
 106. $this->Query($query);
 107. $this->data = @mysql_result($this->result,0);
 108. return $this->data;
 109. }
 110.  
 111.  
 112. # Ô-èÿ çàïðàøèâàåò íàçâàíèÿ ïîëåé äëÿ çàäàííîé òàáëèöû
 113. function GetFields ($table)
 114. {
 115. # ãëîáàëüíûé îáúåêò äëÿ äîñòóïà ê áàçå
 116. global $dbSQL;
 117. $this->result = @mysql_list_fields($dbSQL->db, $table, $dbSQL->id)
 118. # or MySQL_ErrorMsg ("Unable to info for $table");
 119. or MySQL_ErrorMsg ("Unable to info for table");
 120. $columns=@mysql_num_fields($this->result);
 121. $this->rows = $columns;
 122. $this->a_rows = $columns;
 123. for($i=0; $i<$columns; $i++)
 124. {
 125. $this->data[$i]=mysql_field_name($this->result, $i);
 126. }
 127. return $this->data;
 128. }
 129.  
 130. # Çàïèñûâàåò ñëåäóþùèé çàïèñü â ïåðåìåííóþ data
 131. function NextObj ($num = 0)
 132. {
 133. if($num)
 134. {
 135. mysql_data_seek($this->result, $num);
 136. }
 137. $this->data = @mysql_fetch_object($this->result);
 138. if($this->data) return 1;
 139. else return 0;
 140. }
 141.  
 142. function Insert ($query)
 143. {
 144. $this->Query($query);
 145. return mysql_insert_id();
 146. }
 147.  
 148. function Update ($query)
 149. {
 150. $this->Query($query);
 151. return $this->a_rows;
 152. }
 153.  
 154. function Delete ($query)
 155. {
 156. $this->Query($query);
 157. }
 158. }
 159.  
 160. # ********************************************************************
 161.  
 162. # ôóíêöèÿ ïå÷àòàþùàÿ ñîîáùåíèå îá îøèáêå MySQL
 163. function MySQL_ErrorMsg ($msg)
 164. {
 165. global $already;
 166. # çàêðûâàåì òýãè, êîòîðûå ìîãëè áûòü îòêðûòûìè
 167. echo("</ul></dl></ol>\n");
 168. echo("</select></textarea></table></script>\n");
 169. # ñîîáùåíèå îá îøèáêå
 170. $text = "<font color=\"#ff0000\"><p>Error: $msg :";
 171. # $text .= mysql_error();
 172. $text .= $already;
 173. $text .= "</font>\n";
 174. die($text);
 175. }
 176.  
 177. # ********************************************************************
 178. # ãëîá. ïåðåìåííûå ïî óìîë÷àíèþ
 179. $dbSQL=new MySQLDB('localhost', 'scslru', 'ika3Shiut', 'scslru', 'false');
 180. $bd=new MySQL;
 181. }
 182.  
 183. ██████████████████████████████END█████████████████████████████████████
 184.  
 185.  
 186.  
 187. Have Fun!
 188.  
 189.  
 190.  
 191. ████████████████████████████████████████████████████████████████████
 192. CMDL1NE
 193. ████████████████████████████████████████████████████████████████████
Add Comment
Please, Sign In to add comment