SHARE
TWEET

█ Hacked Scsl.ru - DB Details

CMDL1NE Jul 28th, 2011 256 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.    ______  ____    ____  ______   _____      __    ____  _____  ________  
 2.  .' ___  ||_   \  /   _||_   _ `.|_   _|    /  |  |_   \|_   _||_   __  |
 3. / .'   \_|  |   \/   |    | | `. \ | |      `| |    |   \ | |    | |_ \_|
 4. | |         | |\  /| |    | |  | | | |   _   | |    | |\ \| |    |  _| _  
 5. \ `.___.'\ _| |_\/_| |_  _| |_.' /_| |__/ | _| |_  _| |_\   |_  _| |__/ |
 6.  `.____ .'|_____||_____||______.'|________||_____||_____|\____||________|
 7.                                                                          
 8.  
 9. █ Cracked By: CMDL1NE
 10. █ CMDL1NE@w.cn
 11. █ Twitter.com/CMDL1NE
 12.  
 13. █ ALWAYS GIVE CREDITS BEFORE YOU SPREAD! █
 14.  
 15. █Website: Scsl.ru
 16. █Pagerank: 4
 17. █IP: 213.159.197.24
 18.  
 19.  
 20.  
 21. ██████████████████████████████BEGIN█████████████████████████████████████
 22. if ( !defined('IN_RPGLIST') )
 23.         {
 24.         die("Hello, hacker-fucker!");
 25.         }
 26.  
 27. if(!isset($ms))
 28. {
 29. $ms=1;
 30.  
 31. # êëàññ, îòâå÷àþùèé çà êîííåêò ê ÁÄ
 32. class MySQLDB
 33.         {
 34.         function MySQLDB($sqlserver, $sqluser, $sqlpassword, $database, $persistency = true)
 35.                 {
 36.                 $this->persistency = $persistency;
 37.                 $this->user = $sqluser;
 38.                 $this->pass = $sqlpassword;
 39.                 $this->host = $sqlserver;
 40.                 $this->db = $database;
 41.  
 42.                 if($this->persistency)
 43.                         {
 44.                         $this->id = @mysql_pconnect($this->host, $this->user, $this->pass) or
 45. #                        MySQL_ErrorMsg("Unable to connect to MySQL server: $this->host : '$SERVER_NAME'");
 46.                          MySQL_ErrorMsg("Unable to connect to MySQL server");
 47.                         }
 48.                 else
 49.                         {
 50.                         $this->id = @mysql_connect($this->host, $this->user, $this->pass) or
 51.                         MySQL_ErrorMsg("Unable to connect to MySQL server");
 52.                         }
 53.                 if($this->id)
 54.                         {
 55.                         if($database != "")
 56.                                 {
 57.                                 $this->db = $database;
 58.                                 $dbselect = @mysql_select_db($this->db);
 59.                                 if(!$dbselect)
 60.                                         {
 61.                                         @mysql_close($this->id);
 62.                                         $this->db_connect_id = $dbselect;
 63. #                                        MySQL_ErrorMsg ("Unable to select database: $database");
 64.                                         MySQL_ErrorMsg ("Unable to select database");
 65.                                         }
 66.                                 }
 67.                         return $this->id;
 68.                         }
 69.                 else
 70.                         {
 71.                         return false;
 72.                         }
 73.                 }
 74.         }
 75.  
 76.  
 77. # êëàññ, îòâå÷àþùèé çà ðàáîòó ñ îòêðûòîé ÁÄ (çàïðîñû, âûáîðêè è ò.ä.)
 78. class MySQL
 79.         {
 80.         # èíäåêñ ðåçóëüòàòà ïîñëå âûïîëíåíèÿ mysql_query
 81.         var $result, $rows, $data, $a_rows;
 82.  
 83.         # óíèâåðñàëüíàÿ ôóíêöèÿ çàïðîñà
 84.         function Query ($query)
 85.                 {
 86.                 # ãëîáàëüíûé îáúåêò äëÿ äîñòóïà ê áàçå
 87.                 global $dbSQL;
 88.                 $this->result = @mysql_query($query, $dbSQL->id) or
 89. #                        MySQL_ErrorMsg ("Unable to perform query: $query");
 90.                         MySQL_ErrorMsg ("Unable to perform query");
 91.                 $this->rows = @mysql_num_rows($this->result);
 92.                 $this->a_rows = @mysql_affected_rows($dbSQL->id);
 93.                 }
 94.  
 95.         # Âûïîëíÿåò çàïðîñ, çàïèñûâàåò ðåçóëüòàò â ïåðåìåííóþ data
 96.         function QueryObj ($query)
 97.                 {
 98.                 $this->Query($query);
 99.                 $this->data = @mysql_fetch_object($this->result);
 100.                 return $this->rows;
 101.                 }
 102.  
 103.         # Âûïîëíÿåò çàïðîñ, çàïèñûâàåò ðåçóëüòàò â ïåðåìåííóþ data
 104.         function QueryNum ($query)
 105.                 {
 106.                 $this->Query($query);
 107.                 $this->data = @mysql_result($this->result,0);
 108.                 return $this->data;
 109.                 }
 110.  
 111.  
 112.         # Ô-èÿ çàïðàøèâàåò íàçâàíèÿ ïîëåé äëÿ çàäàííîé òàáëèöû
 113.         function GetFields ($table)
 114.                 {
 115.                 # ãëîáàëüíûé îáúåêò äëÿ äîñòóïà ê áàçå
 116.                 global $dbSQL;
 117.                 $this->result = @mysql_list_fields($dbSQL->db, $table, $dbSQL->id)
 118. #                or MySQL_ErrorMsg ("Unable to info for $table");
 119.                 or MySQL_ErrorMsg ("Unable to info for table");
 120.                 $columns=@mysql_num_fields($this->result);
 121.                 $this->rows = $columns;
 122.                 $this->a_rows = $columns;
 123.                 for($i=0; $i<$columns; $i++)
 124.                         {
 125.                         $this->data[$i]=mysql_field_name($this->result, $i);
 126.                         }
 127.                 return $this->data;
 128.                 }
 129.  
 130.         # Çàïèñûâàåò ñëåäóþùèé çàïèñü â ïåðåìåííóþ data
 131.         function NextObj ($num = 0)
 132.                 {
 133.                 if($num)
 134.                         {
 135.                         mysql_data_seek($this->result, $num);
 136.                         }
 137.                 $this->data = @mysql_fetch_object($this->result);
 138.                 if($this->data) return 1;
 139.                 else return 0;
 140.                 }
 141.  
 142.         function Insert ($query)
 143.                 {
 144.                 $this->Query($query);
 145.                 return mysql_insert_id();
 146.                 }
 147.  
 148.         function Update ($query)
 149.                 {
 150.                 $this->Query($query);
 151.                 return $this->a_rows;
 152.                 }
 153.  
 154.         function Delete ($query)
 155.                 {
 156.                 $this->Query($query);
 157.                 }
 158.         }
 159.  
 160. # ********************************************************************
 161.  
 162. # ôóíêöèÿ ïå÷àòàþùàÿ ñîîáùåíèå îá îøèáêå MySQL
 163. function MySQL_ErrorMsg ($msg)
 164.         {
 165.         global $already;
 166.         # çàêðûâàåì òýãè, êîòîðûå ìîãëè áûòü îòêðûòûìè
 167.         echo("</ul></dl></ol>\n");
 168.         echo("</select></textarea></table></script>\n");
 169.         # ñîîáùåíèå îá îøèáêå
 170.         $text  = "<font color=\"#ff0000\"><p>Error: $msg :";
 171. #        $text .= mysql_error();
 172.         $text .= $already;
 173.         $text .= "</font>\n";
 174.         die($text);
 175.         }
 176.  
 177. # ********************************************************************
 178. # ãëîá. ïåðåìåííûå ïî óìîë÷àíèþ
 179. $dbSQL=new MySQLDB('localhost', 'scslru', 'ika3Shiut', 'scslru', 'false');
 180. $bd=new MySQL;
 181. }
 182.  
 183. ██████████████████████████████END█████████████████████████████████████
 184.  
 185.  
 186.  
 187. Have Fun!
 188.  
 189.  
 190.  
 191. ████████████████████████████████████████████████████████████████████
 192.                             CMDL1NE
 193. ████████████████████████████████████████████████████████████████████
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top