Need a unique gift idea?
A Pastebin account makes a great Christmas gift
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 19th, 2017 55 Never
Upgrade to PRO!
ENDING IN00days00hours00mins00secs
 
 1. -- Szkielet programu do zadania z języków programowania
 2. -- Studenci powinni przemianować zadania producentów, konsumentów i bufora
 3. -- Powinni następnie zmienić je tak, by odpowiadały ich własnym zadaniom
 4. -- Powinni także uzupełnić kod o brakujące konstrucje
 5. with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
 6. with Ada.Integer_Text_IO;
 7. with Ada.Numerics.Discrete_Random;
 8.  
 9.  
 10. procedure Budownictwo is
 11.    Liczba_Wyrobow: constant Integer := 4;
 12.    Liczba_Zestawow: constant Integer := 3;
 13.    Liczba_Konsumentow: constant Integer := 2;
 14.    subtype Zakres_Czasu_Produkcji is Integer range 3 .. 6;
 15.    subtype Zakres_Czasu_Konsumpcji is Integer range 4 .. 8;
 16.    subtype Typ_Wyrobow is Integer range 1 .. Liczba_Wyrobow;
 17.    subtype Typ_Zestawow is Integer range 1 .. Liczba_Zestawow;
 18.    subtype Typ_Konsumenta is Integer range 1 .. Liczba_Konsumentow;
 19.    Nazwa_Wyrobu: constant array (Typ_Wyrobow) of String(1 .. 10)
 20.      := ("chemik    ", "fizyk     ", "matematyk ", "informatyk");
 21.    Nazwa_Zestawu: constant array (Typ_Zestawow) of String(1 .. 22)
 22.      := ("Mala grupa badawcza   ", "Srednia grupa badawcza", "Duza grupa badawcza   ");
 23.    package Losowa_Konsumpcja is new
 24.      Ada.Numerics.Discrete_Random(Zakres_Czasu_Konsumpcji);
 25.    package Losowy_Zestaw is new
 26.      Ada.Numerics.Discrete_Random(Typ_Zestawow);
 27.    type My_Str is new String(1 ..256);
 28.  
 29.    -- Producent produkuje określony wyrób
 30.    task type Producent is
 31.       -- Nadaj Producentowi tożsamość, czyli rodzaj wyrobu
 32.       entry Zacznij(Wyrob: in Typ_Wyrobow; Czas_Produkcji: in Integer);
 33.    end Producent;
 34.  
 35.    -- Konsument pobiera z Bufora dowolny zestaw składający się z wyrobów
 36.    task type Konsument is
 37.       -- Nadaj Konsumentowi tożsamość
 38.       entry Zacznij(Numer_Konsumenta: in Typ_Konsumenta;
 39.             Czas_Konsumpcji: in Integer);
 40.    end Konsument;
 41.  
 42.    -- W Buforze następuje składanie wyrobów w zestawy
 43.    task type Bufor is
 44.       -- Przyjmij wyrób do magazynu, o ile jest miejsce
 45.       entry Przyjmij(Wyrob: in Typ_Wyrobow; Numer: in Integer);
 46.       -- Wydaj zestaw z magazynu, o ile są części (wyroby)
 47.       entry Wydaj(Zestaw: in Typ_Zestawow; Numer: out Integer);
 48.    end Bufor;
 49.  
 50.    P: array ( 1 .. Liczba_Wyrobow ) of Producent;
 51.    K: array ( 1 .. Liczba_Konsumentow ) of Konsument;
 52.    B: Bufor;
 53.  
 54.    task body Producent is
 55.       package Losowa_Produkcja is new
 56.     Ada.Numerics.Discrete_Random(Zakres_Czasu_Produkcji);
 57.       G: Losowa_Produkcja.Generator;    --  generator liczb losowych
 58.       Nr_Typu_Wyrobu: Integer;
 59.       Numer_Wyrobu: Integer;
 60.       Produkcja: Integer;
 61.    begin
 62.       accept Zacznij(Wyrob: in Typ_Wyrobow; Czas_Produkcji: in Integer) do
 63.      Losowa_Produkcja.Reset(G); --  zacznij generator liczb losowych
 64.      Numer_Wyrobu := 1;
 65.      Nr_Typu_Wyrobu := Wyrob;
 66.      Produkcja := Czas_Produkcji;
 67.       end Zacznij;
 68.       Put_Line("Zaczęto producenta wyrobu " & Nazwa_Wyrobu(Nr_Typu_Wyrobu));
 69.       loop
 70.      delay Duration(Losowa_Produkcja.Random(G)); --  symuluj produkcję
 71.      Put_Line("Otrzymano zgloszenie od naukowca o specjalzacji " & Nazwa_Wyrobu(Nr_Typu_Wyrobu)
 72.             & " numer "  & Integer'Image(Numer_Wyrobu));
 73.          -- Wstaw do magazynu
 74.          
 75.          ------------ wazne miejsce: task producent odwiedza task bufor
 76.          select
 77.             delay 5.0;
 78.             Put_Line("Nie przydzielono miejsca w instytucie badawczym!");
 79.             then abort
 80.             B.Przyjmij(Nr_Typu_Wyrobu, Numer_Wyrobu);
 81.             Numer_Wyrobu := Numer_Wyrobu + 1;
 82.          end select;
 83.       end loop;
 84.    end Producent;
 85.  
 86.    task body Konsument is
 87.       G: Losowa_Konsumpcja.Generator;   --  generator liczb losowych (czas)
 88.       G2: Losowy_Zestaw.Generator--  też (zestawy)
 89.       Nr_Konsumenta: Typ_Konsumenta;
 90.       Numer_Zestawu: Integer;
 91.       Konsumpcja: Integer;
 92.       Rodzaj_Zestawu: Integer;
 93.       Nazwa_Konsumenta: constant array (1 .. Liczba_Konsumentow)
 94.     of String(1 .. 10)
 95.     := ("Inwestor 1", "Inwestor 2");
 96.    begin
 97.       accept Zacznij(Numer_Konsumenta: in Typ_Konsumenta;
 98.              Czas_Konsumpcji: in Integer) do
 99.      Losowa_Konsumpcja.Reset(G);    --  ustaw generator
 100.      Losowy_Zestaw.Reset(G2);   --  też
 101.      Nr_Konsumenta := Numer_Konsumenta;
 102.      Konsumpcja := Czas_Konsumpcji;
 103.       end Zacznij;
 104.       Put_Line("Zaczęto konsumenta " & Nazwa_Konsumenta(Nr_Konsumenta));
 105.       loop
 106.      delay Duration(Losowa_Konsumpcja.Random(G)); --  symuluj konsumpcję
 107.      Rodzaj_Zestawu := Losowy_Zestaw.Random(G2);
 108.  
 109.          -- pobierz zestaw do konsumpcji
 110.          
 111.          -----------wazne miejsce: task konsument spotyka task bufor
 112.          select
 113.             delay 5.0;
 114.             Put_Line("Nie zebrano grupy badawczej na czas!");
 115.             then abort
 116.             B.Wydaj(Rodzaj_Zestawu, Numer_Zestawu);
 117.             Put_Line(Nazwa_Konsumenta(Nr_Konsumenta) & ": przydzielono projekt dla: " &
 118.             Nazwa_Zestawu(Rodzaj_Zestawu) & " numer " &
 119.              Integer'Image(Numer_Zestawu));
 120.          end select;
 121.       end loop;
 122.    end Konsument;
 123.  
 124.    task body Bufor is
 125.       Pojemnosc_Magazynu: constant Integer := 10;
 126.       type Typ_Magazynu is array (Typ_Wyrobow) of Integer;
 127.       Magazyn: Typ_Magazynu
 128.     := (0, 0, 0, 0);
 129.       Sklad_Zestawu: array(Typ_Zestawow, Typ_Wyrobow) of Integer
 130.         := ((0, 1, 1, 1),   --mala grupa badawcza
 131.             (1, 1, 2, 1),   --srednia  gr
 132.             (1, 1, 2, 2));  --duza gr
 133.       Numer_Zestawu: array(Typ_Zestawow) of Integer
 134.     := (1, 1, 1);
 135.       W_Magazynie: Integer := 0;
 136.  
 137.       function Mozna_Przyjac(Wyrob: Typ_Wyrobow) return Boolean is
 138.  
 139.       function Mozna_Wydac(Zestaw: Typ_Zestawow) return Boolean is
 140.  
 141.       procedure Sklad_Magazynu is
 142.  
 143.    begin
 144.       Put_Line("Zaczęto Bufor");
 145.       loop
 146.      accept Przyjmij(Wyrob: in Typ_Wyrobow; Numer: in Integer) do
 147.        if Mozna_Przyjac(Wyrob) then
 148.           Put_Line("Do instytutu badawczego zostal przyjety " & Nazwa_Wyrobu(Wyrob) & " nr " &
 149.         Integer'Image(Numer));
 150.           Magazyn(Wyrob) := Magazyn(Wyrob) + 1;
 151.           W_Magazynie := W_Magazynie + 1;
 152.             else
 153.                
 154.                delay 15.0; ---delay wiekszy niz beda czekaly selecty funkcji
 155.           --Put_Line("Odrzucono wyrób " & Nazwa_Wyrobu(Wyrob) & " nr " &
 156.               --    Integer'Image(Numer));
 157.        end if;
 158.      end Przyjmij;
 159.      Sklad_Magazynu;
 160.      accept Wydaj(Zestaw: in Typ_Zestawow; Numer: out Integer) do
 161.         if Mozna_Wydac(Zestaw) then
 162.            Put_Line( Nazwa_Zestawu(Zestaw) & " nr " &
 163.               Integer'Image(Numer_Zestawu(Zestaw)) & " wyruszyla do pracy nad badaniami" );
 164.            for W in Typ_Wyrobow loop
 165.           Magazyn(W) := Magazyn(W) - Sklad_Zestawu(Zestaw, W);
 166.           W_Magazynie := W_Magazynie - Sklad_Zestawu(Zestaw, W);
 167.            end loop;
 168.            Numer := Numer_Zestawu(Zestaw);
 169.            Numer_Zestawu(Zestaw) := Numer_Zestawu(Zestaw) + 1;
 170.             else
 171.                delay 15.0; --delay wiekszy niz beda czekaly selecty funkcji
 172.            --Put_Line("Brak części dla zestawu " & Nazwa_Zestawu(Zestaw));
 173.            --Numer := 0;
 174.         end if;
 175.      end Wydaj;
 176.      Sklad_Magazynu;
 177.       end loop;
 178.    end Bufor;
 179.    
 180. begin
 181.    for I in 1 .. Liczba_Wyrobow loop
 182.    for J in 1 .. Liczba_Konsumentow loop
 183. end Budownictwo;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top