Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Nov 28th, 2011
399
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Received-SPF: none (rocketventures.com: No applicable sender policy available) receiver=mail.rems2.com; identity=mailfrom; envelope-from="veilingm35@rocketventures.com"; helo=111-248-230-26.dynamic.hinet.net; client-ip=111.248.229.162
 2. Received: from 111-248-230-26.dynamic.hinet.net (111-248-229-162.dynamic.hinet.net [111.248.229.162])
 3. by mail.rems2.com (Postfix) with ESMTP id 776C31C0D77
 4. for <mkleingeld@researchtoolbox.com>; Sat, 26 Nov 2011 11:13:12 +0200 (SAST)
 5. Received: from [111.248.229.162] (port=4950 helo=Acer)
 6. by mx1.biz.mail.yahoo.com with asmtp
 7. id 60443E-000929-85
 8. for <mkleingeld@researchtoolbox.com>; Sat, 26 Nov 2011 17:13:09 +0800
 9. Message-ID: <4682536D183F47DAA6B820EA49C57BDF@Acer>
 10. From: =?koi8-r?B?7uTzIMkgzsHMz8cgzsEg0NLJwtnM2A==?= <veilingm35@rocketventures.com>
 11. To: <mkleingeld@researchtoolbox.com>
 12. Subject: =?koi8-r?B?7s/X2cUg0NLB18nMwSDXIO7BzM/Hz9fPzSDrz8TFy9PF?=
 13. Date: Sat, 26 Nov 2011 17:13:09 +0800
 14. MIME-Version: 1.0
 15. Content-Type: multipart/alternative;
 16. boundary="----=_NextPart_000_0005_01CCAC1B.9D792B00"
 17. X-Priority: 3
 18. X-MSMail-Priority: Normal
 19. X-Mailer: Microsoft Windows Mail 6.0.6001.18000
 20. X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.0.6001.18049
 21. X-Spam: Not detected
 22. X-Mras: Ok
 23.  
 24. This is a multi-part message in MIME format.
 25.  
 26. ------=_NextPart_000_0005_01CCAC1B.9D792B00
 27. Content-Type: text/plain;
 28. charset="windows-1251"
 29. Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
 30.  
 31. 02 äåêàáðÿ 2011 ã.
 32.  
 33. ÍÄÑ è íàëîã íà ïðèáûëü: ïîäãîòîâêà ê ñäà÷å íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè, òðåáîâàíèÿ è ïîçèöèÿ êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, ðåøåíèå ñëîæíûõ âîïðîñîâ. Íîâûå ïðàâèëà â Íàëîãîâîì Êîäåêñå, óñòàíîâëåííûå ÔÇ îò 19.07.2011 ã. ¹ 245-ÔÇ, îò 18.07.2011ã. ¹ 227-ÔÇ, ¹ 235-ÔÇ è ¹ 239-ÔÇ, îò 20.07.2011 ã. ¹ 249-ÔÇ
 34.  
 35. +7 Ìîñêîâñêèé êîä: 445-4Î/95 **** 7×291-98
 36.  
 37. Ïðîãðàììà:
 38.  
 39. 1. Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (âñòóïàþò â ñèëó ñ îêòÿáðÿ 2011 ãîäà).
 40.  
 41. * Íîâûé ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ÍÄÑ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñêèäîê. Êîððåêòèðîâî÷íûå ñ÷åòà-ôàêòóðû: ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ, ñðîêè âîññòàíîâëåíèÿ, äëÿ êàêèõ îïåðàöèé ïðèìåíÿòü, îòðèöàòåëüíûå ñ÷åòà-ôàêòóðû, ÷åì îòëè÷àåòñÿ êîððåêòèðîâî÷íûé ñ÷åò-ôàêòóðà îò îáû÷íîãî.
 42.  
 43. * Ñóììîâûå è êóðñîâûå ðàçíèöû ïî äîãîâîðàì â ó.å. è èíîñòðàííîé âàëþòå ïðè ðàñ÷åòå ÍÄÑ.
 44.  
 45. * Ïðàâèëî "ïÿòè ïðîöåíòîâ" ðàçðåøèëè äëÿ òîðãîâëè.
 46.  
 47. * Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ íàëîãîâîé áàçû ïðè óñòóïêå ïðàâà òðåáîâàíèÿ ïåðâîíà÷àëüíûì êðåäèòîðîì.
 48.  
 49. * Íîâûå ïðàâèëà ïî ó÷åòó ýêñïîðòíîãî ÍÄÑ.
 50.  
 51. * Èçìåíåíèÿ ïî èñ÷èñëåíèþ ÍÄÑ ïî îñíîâíûì ñðåäñòâàì: íîâûå ïðàâèëà âåäåíèÿ ðàçäåëüíîãî ó÷åòà âõîäíîãî ÍÄÑ ïî ÎÑ, ïðèîáðåòåííûì äëÿ îáëàãàåìûõ è íåîáëàãàåìûõ îïåðàöèé; íîâûé ïîðÿäîê âîññòàíîâëåíèÿ ÍÄÑ ïî îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè, áûñòðàÿ è äëèòåëüíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ íåäâèæèìîñòè; íîâûå ïðàâèëà ó÷åòà ÍÄÑ ïðè ëèêâèäàöèè èëè äåìîíòàæå ÎÑ; ó÷åò ÍÄÑ ó çàñòðîéùèêà ïðè ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
 52.  
 53. * Íîâûé ïåðå÷åíü õîçÿéñòâåííûõ îïåðàöèé äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ÍÄÑ.
 54.  
 55. * Íîâûå ïðàâèëà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ áàíêîâñêîé ãàðàíòèè äëÿ ïðèìåíåíèÿ çàÿâèòåëüíîãî ïîðÿäêà âîçìåùåíèÿ ÍÄÑ.
 56.  
 57. 2. Ñîñòàâëÿåì îò÷åòíîñòü ïî ÍÄÑ. Àíàëèç ñïîðíûõ ñèòóàöèé ïî ðåçóëüòàòàì íàëîãîâûõ ïðîâåðîê ñ ó÷åòîì àðáèòðàæíîé ïðàêòèêè. Êàìåðàëüíàÿ ïðîâåðêà íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ.
 58.  
 59. 3. Íàëîã íà ïðèáûëü.
 60.  
 61. * Èçìåíåíèÿ, ïðèìåíÿåìûå â 2011ã.: íîâûå âèäû äîõîäîâ, íå ó÷èòûâàåìûå äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ. Íîâûå âèäû ðàñõîäîâ íà ñòðàõîâàíèå, ó÷èòûâàåìûå ïðè èñ÷èñëåíèè íàëîãà íà ïðèáûëü. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ äîõîäîâ â âèäå ïîëó÷åííûõ ñóáñèäèé ïðè ïðèìåíåíèè ìåòîäà íà÷èñëåíèÿ è êàññîâîãî ìåòîäà. Ïîðÿäîê âåäåíèÿ íàëîãîâîãî ó÷åòà áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.
 62.  
 63. * Èçìåíåíèÿ íà 2012ã.: èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü – áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ: ðàñøèðåí ïåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà ÍÈÎÊÐ, ôîðìèðîâàíèå ðåçåðâà íà ÍÈÎÊÐ, ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ðàñõîäîâ. Ïðèîáðåòàåì îáúåêòû ñ âûñîêîé ýíåðãåòè÷åñêîé ïðî÷íîñòüþ – òðè ãîäà íàëîã íà èìóùåñòâî íå ïëàòèì. Íîâûå íàëîãîâûå ëüãîòû â ñôåðå áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è äëÿ ÍÊÎ. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ äëÿ èíîñòðàííîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà. Íîâûé ïîðÿäîê ñîîòâåòñòâèÿ öåí ñäåëêè ðûíî÷íûì öåíàì.
 64.  
 65. 4. Ñîñòàâëÿåì îò÷åòíîñòü ïî íàëîãó íà ïðèáûëü. Êàê ïðàâèëüíî ñãðóïïèðîâàòü äàííûå íàëîãîâîãî ó÷åòà äëÿ èõ îòðàæåíèÿ â íàëîãîâîé äåêëàðàöèè. Íàëîãîâûé ó÷åò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïî ñëîæíûì ñèòóàöèÿì õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Àðáèòðàæíàÿ ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ íîðì 25ãë.ÍÊ.
 66.  
 67. 5. Îòâåòû íà âîïðîñû ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà.
 68.  
 69. Ñòîèìîñòü ó÷àñòèÿ: 8 000 ðóáëåé
 70.  
 71. Èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: (êîä Ìîñêâû) ×45_×095 \\\/// ××5-39.68
 72. ------=_NextPart_000_0005_01CCAC1B.9D792B00
 73. Content-Type: text/html;
 74. charset="windows-1251"
 75. Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
 76.  
 77. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
 78. <HTML><HEAD>
 79. <META http-equiv=3DContent-Type content=3D"text/html; =3D
 80. charset=3Dwindows-1251">
 81. <META content=3D"MSHTML 6.00.6001.18099" name=3DGENERATOR>
 82. </HEAD>
 83. <BODY bgColor=3D#ffffff>
 84. <p align=3D"center"><strong><font size=3D"2" face=3D"Arial">02 =E4=E5=EA=E0=
 85. =E1=F0=FF 2011 =E3.</font><br />
 86. <font color=3D"#CC0000" size=3D"4" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=
 87. =CD=C4=D1 =E8 =ED=E0=EB=EE=E3 =ED=E0 =EF=F0=E8=E1=FB=EB=FC: =EF=EE=E4=E3=EE=
 88. =F2=EE=E2=EA=E0 =EA =F1=E4=E0=F7=E5 =ED=E0=EB=EE=E3=EE=E2=EE=E9 =EE=F2=F7=E5=
 89. =F2=ED=EE=F1=F2=E8, =F2=F0=E5=E1=EE=E2=E0=ED=E8=FF =E8 =EF=EE=E7=E8=F6=E8=FF=
 90. =EA=EE=ED=F2=F0=EE=EB=E8=F0=F3=FE=F9=E8=F5 =EE=F0=E3=E0=ED=EE=E2, =F0=E5=F8=
 91. =E5=ED=E8=E5 =F1=EB=EE=E6=ED=FB=F5 =E2=EE=EF=F0=EE=F1=EE=E2. =CD=EE=E2=FB=E5=
 92. =EF=F0=E0=E2=E8=EB=E0 =E2 =CD=E0=EB=EE=E3=EE=E2=EE=EC =CA=EE=E4=E5=EA=F1=E5=
 93. , =F3=F1=F2=E0=ED=EE=E2=EB=E5=ED=ED=FB=E5 =D4=C7 =EE=F2 19.07.2011 =E3. =B9=
 94. 245-=D4=C7, =EE=F2 18.07.2011=E3. =B9 227-=D4=C7, =B9 235-=D4=C7 =E8 =B9 2=
 95. 39-=D4=C7, =EE=F2 20.07.2011 =E3. =B9 249-=D4=C7</font></strong></p>
 96. <p><font size=3D"2" face=3D"Arial"><strong>+7 (=EA=EE=E4 =CC=EE=F1=EA=E2=FB=
 97. ) 7922122 **** 792_2I.22</strong></font></p>
 98. <p><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>=CF=F0=EE=
 99. =E3=F0=E0=EC=EC=E0: </strong></font></p>
 100. <ul>
 101. <ul>
 102. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=CD=E0=EB=EE=
 103. =E3 =ED=E0 =E4=EE=E1=E0=E2=EB=E5=ED=ED=F3=FE =F1=F2=EE=E8=EC=EE=F1=F2=FC (=E2=
 104. =F1=F2=F3=EF=E0=FE=F2 =E2 =F1=E8=EB=F3 =F1 =EE=EA=F2=FF=E1=F0=FF 2011 =E3=EE=
 105. =E4=E0). </font>
 106. <ul>
 107. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=CD=EE=E2=
 108. =FB=E9 =EF=EE=F0=FF=E4=EE=EA =E8=F1=F7=E8=F1=EB=E5=ED=E8=FF =CD=C4=D1 =EF=F0=
 109. =E8 =EF=F0=E5=E4=EE=F1=F2=E0=E2=EB=E5=ED=E8=E8 =F1=EA=E8=E4=EE=EA.=A0 =CA=EE=
 110. =F0=F0=E5=EA=F2=E8=F0=EE=E2=EE=F7=ED=FB=E5 =F1=F7=E5=F2=E0-=F4=E0=EA=F2=F3=F0=
 111. =FB: =EF=EE=F0=FF=E4=EE=EA =EE=F4=EE=F0=EC=EB=E5=ED=E8=FF, =F1=F0=EE=EA=E8 =
 112. =E2=EE=F1=F1=F2=E0=ED=EE=E2=EB=E5=ED=E8=FF, =E4=EB=FF =EA=E0=EA=E8=F5 =EE=EF=
 113. =E5=F0=E0=F6=E8=E9 =EF=F0=E8=EC=E5=ED=FF=F2=FC, =EE=F2=F0=E8=F6=E0=F2=E5=EB=
 114. =FC=ED=FB=E5 =F1=F7=E5=F2=E0-=F4=E0=EA=F2=F3=F0=FB, =F7=E5=EC =EE=F2=EB=E8=F7=
 115. =E0=E5=F2=F1=FF =EA=EE=F0=F0=E5=EA=F2=E8=F0=EE=E2=EE=F7=ED=FB=E9 =F1=F7=E5=F2=
 116. -=F4=E0=EA=F2=F3=F0=E0 =EE=F2 =EE=E1=FB=F7=ED=EE=E3=EE. </font></li>
 117. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=D1=F3=EC=
 118. =EC=EE=E2=FB=E5 =E8 =EA=F3=F0=F1=EE=E2=FB=E5 =F0=E0=E7=ED=E8=F6=FB =EF=EE =E4=
 119. =EE=E3=EE=E2=EE=F0=E0=EC =E2 =F3.=E5. =E8 =E8=ED=EE=F1=F2=F0=E0=ED=ED=EE=E9=
 120. =E2=E0=EB=FE=F2=E5 =EF=F0=E8 =F0=E0=F1=F7=E5=F2=E5 =CD=C4=D1. </font></li>
 121. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=CF=F0=E0=
 122. =E2=E8=EB=EE &quot;=EF=FF=F2=E8 =EF=F0=EE=F6=E5=ED=F2=EE=E2&quot; =F0=E0=E7=
 123. =F0=E5=F8=E8=EB=E8 =E4=EB=FF =F2=EE=F0=E3=EE=E2=EB=E8. </font></li>
 124. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=CF=EE=F0=
 125. =FF=E4=EE=EA =E8=F1=F7=E8=F1=EB=E5=ED=E8=FF =ED=E0=EB=EE=E3=EE=E2=EE=E9 =E1=
 126. =E0=E7=FB =EF=F0=E8 =F3=F1=F2=F3=EF=EA=E5 =EF=F0=E0=E2=E0 =F2=F0=E5=E1=EE=E2=
 127. =E0=ED=E8=FF =EF=E5=F0=E2=EE=ED=E0=F7=E0=EB=FC=ED=FB=EC =EA=F0=E5=E4=E8=F2=EE=
 128. =F0=EE=EC. </font></li>
 129. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=CD=EE=E2=
 130. =FB=E5 =EF=F0=E0=E2=E8=EB=E0 =EF=EE =F3=F7=E5=F2=F3 =FD=EA=F1=EF=EE=F0=F2=ED=
 131. =EE=E3=EE =CD=C4=D1. </font></li>
 132. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=C8=E7=EC=
 133. =E5=ED=E5=ED=E8=FF =EF=EE =E8=F1=F7=E8=F1=EB=E5=ED=E8=FE =CD=C4=D1 =EF=EE =EE=
 134. =F1=ED=EE=E2=ED=FB=EC =F1=F0=E5=E4=F1=F2=E2=E0=EC: =ED=EE=E2=FB=E5 =EF=F0=E0=
 135. =E2=E8=EB=E0 =E2=E5=E4=E5=ED=E8=FF =F0=E0=E7=E4=E5=EB=FC=ED=EE=E3=EE =F3=F7=
 136. =E5=F2=E0 =E2=F5=EE=E4=ED=EE=E3=EE =CD=C4=D1 =EF=EE =CE=D1, =EF=F0=E8=EE=E1=
 137. =F0=E5=F2=E5=ED=ED=FB=EC =E4=EB=FF =EE=E1=EB=E0=E3=E0=E5=EC=FB=F5 =E8 =ED=E5=
 138. =EE=E1=EB=E0=E3=E0=E5=EC=FB=F5 =EE=EF=E5=F0=E0=F6=E8=E9; =ED=EE=E2=FB=E9 =EF=
 139. =EE=F0=FF=E4=EE=EA =E2=EE=F1=F1=F2=E0=ED=EE=E2=EB=E5=ED=E8=FF=A0 =CD=C4=D1 =
 140. =EF=EE =EE=E1=FA=E5=EA=F2=E0=EC =ED=E5=E4=E2=E8=E6=E8=EC=EE=F1=F2=E8, =E1=FB=
 141. =F1=F2=F0=E0=FF =E8 =E4=EB=E8=F2=E5=EB=FC=ED=E0=FF =F0=E5=EA=EE=ED=F1=F2=F0=
 142. =F3=EA=F6=E8=FF =ED=E5=E4=E2=E8=E6=E8=EC=EE=F1=F2=E8; =ED=EE=E2=FB=E5 =EF=F0=
 143. =E0=E2=E8=EB=E0 =F3=F7=E5=F2=E0 =CD=C4=D1 =EF=F0=E8 =EB=E8=EA=E2=E8=E4=E0=F6=
 144. =E8=E8 =E8=EB=E8 =E4=E5=EC=EE=ED=F2=E0=E6=E5 =CE=D1; =F3=F7=E5=F2 =CD=C4=D1=
 145. =F3 =E7=E0=F1=F2=F0=EE=E9=F9=E8=EA=E0 =EF=F0=E8 =F1=F2=F0=EE=E8=F2=E5=EB=FC=
 146. =F1=F2=E2=E5 =EE=E1=FA=E5=EA=F2=EE=E2 =EF=F0=EE=E8=E7=E2=EE=E4=F1=F2=E2=E5=ED=
 147. =ED=EE=E3=EE =ED=E0=E7=ED=E0=F7=E5=ED=E8=FF. </font></li>
 148. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=CD=EE=E2=
 149. =FB=E9 =EF=E5=F0=E5=F7=E5=ED=FC =F5=EE=E7=FF=E9=F1=F2=E2=E5=ED=ED=FB=F5 =EE=
 150. =EF=E5=F0=E0=F6=E8=E9 =E4=EB=FF =E2=EE=F1=F1=F2=E0=ED=EE=E2=EB=E5=ED=E8=FF =
 151. =CD=C4=D1. </font></li>
 152. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=CD=EE=E2=
 153. =FB=E5 =EF=F0=E0=E2=E8=EB=E0 =E4=EB=FF =EF=F0=E5=E4=EE=F1=F2=E0=E2=EB=E5=ED=
 154. =E8=FF =E1=E0=ED=EA=EE=E2=F1=EA=EE=E9 =E3=E0=F0=E0=ED=F2=E8=E8 =E4=EB=FF =EF=
 155. =F0=E8=EC=E5=ED=E5=ED=E8=FF =E7=E0=FF=E2=E8=F2=E5=EB=FC=ED=EE=E3=EE =EF=EE=F0=
 156. =FF=E4=EA=E0 =E2=EE=E7=EC=E5=F9=E5=ED=E8=FF =CD=C4=D1. </font></li>
 157. </ul>
 158. </li>
 159. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=D1=EE=F1=F2=
 160. =E0=E2=EB=FF=E5=EC =EE=F2=F7=E5=F2=ED=EE=F1=F2=FC =EF=EE =CD=C4=D1. =C0=ED=E0=
 161. =EB=E8=E7 =F1=EF=EE=F0=ED=FB=F5 =F1=E8=F2=F3=E0=F6=E8=E9 =EF=EE =F0=E5=E7=F3=
 162. =EB=FC=F2=E0=F2=E0=EC =ED=E0=EB=EE=E3=EE=E2=FB=F5 =EF=F0=EE=E2=E5=F0=EE=EA =
 163. =F1 =F3=F7=E5=F2=EE=EC =E0=F0=E1=E8=F2=F0=E0=E6=ED=EE=E9 =EF=F0=E0=EA=F2=E8=
 164. =EA=E8. =CA=E0=EC=E5=F0=E0=EB=FC=ED=E0=FF =EF=F0=EE=E2=E5=F0=EA=E0 =ED=E0=EB=
 165. =EE=E3=EE=E2=EE=E9 =E4=E5=EA=EB=E0=F0=E0=F6=E8=E8 =EF=EE =CD=C4=D1. </font>=
 166. </li>
 167. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=CD=E0=EB=EE=
 168. =E3 =ED=E0 =EF=F0=E8=E1=FB=EB=FC. </font>
 169. <ul>
 170. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=C8=E7=EC=
 171. =E5=ED=E5=ED=E8=FF, =EF=F0=E8=EC=E5=ED=FF=E5=EC=FB=E5 =E2 2011=E3.: =ED=EE=E2=
 172. =FB=E5 =E2=E8=E4=FB =E4=EE=F5=EE=E4=EE=E2, =ED=E5 =F3=F7=E8=F2=FB=E2=E0=E5=EC=
 173. =FB=E5 =E4=EB=FF =F6=E5=EB=E5=E9 =ED=E0=EB=EE=E3=EE=EE=E1=EB=EE=E6=E5=ED=E8=
 174. =FF. =CD=EE=E2=FB=E5 =E2=E8=E4=FB =F0=E0=F1=F5=EE=E4=EE=E2 =ED=E0 =F1=F2=F0=
 175. =E0=F5=EE=E2=E0=ED=E8=E5, =F3=F7=E8=F2=FB=E2=E0=E5=EC=FB=E5 =EF=F0=E8 =E8=F1=
 176. =F7=E8=F1=EB=E5=ED=E8=E8 =ED=E0=EB=EE=E3=E0 =ED=E0 =EF=F0=E8=E1=FB=EB=FC. =CF=
 177. =EE=F0=FF=E4=EE=EA =EF=F0=E8=E7=ED=E0=ED=E8=FF =E4=EE=F5=EE=E4=EE=E2 =E2 =E2=
 178. =E8=E4=E5 =EF=EE=EB=F3=F7=E5=ED=ED=FB=F5 =F1=F3=E1=F1=E8=E4=E8=E9 =EF=F0=E8=
 179. =EF=F0=E8=EC=E5=ED=E5=ED=E8=E8 =EC=E5=F2=EE=E4=E0 =ED=E0=F7=E8=F1=EB=E5=ED=
 180. =E8=FF =E8 =EA=E0=F1=F1=EE=E2=EE=E3=EE =EC=E5=F2=EE=E4=E0. =CF=EE=F0=FF=E4=EE=
 181. =EA =E2=E5=E4=E5=ED=E8=FF =ED=E0=EB=EE=E3=EE=E2=EE=E3=EE =F3=F7=E5=F2=E0 =E1=
 182. =FE=E4=E6=E5=F2=ED=FB=EC=E8 =F3=F7=F0=E5=E6=E4=E5=ED=E8=FF=EC=E8. </font></=
 183. li>
 184. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=C8=E7=EC=
 185. =E5=ED=E5=ED=E8=FF =ED=E0 2012=E3.: =E8=ED=ED=EE=E2=E0=F6=E8=EE=ED=ED=E0=FF=
 186. =E4=E5=FF=F2=E5=EB=FC=ED=EE=F1=F2=FC =96 =E1=EB=E0=E3=EE=EF=F0=E8=FF=F2=ED=
 187. =FB=E5 =F3=F1=EB=EE=E2=E8=FF: =F0=E0=F1=F8=E8=F0=E5=ED =EF=E5=F0=E5=F7=E5=ED=
 188. =FC =F0=E0=F1=F5=EE=E4=EE=E2 =ED=E0 =CD=C8=CE=CA=D0, =F4=EE=F0=EC=E8=F0=EE=E2=
 189. =E0=ED=E8=E5 =F0=E5=E7=E5=F0=E2=E0 =ED=E0 =CD=C8=CE=CA=D0, =EF=EE=F0=FF=E4=EE=
 190. =EA =EF=F0=E8=E7=ED=E0=ED=E8=FF =F0=E0=F1=F5=EE=E4=EE=E2. =CF=F0=E8=EE=E1=F0=
 191. =E5=F2=E0=E5=EC =EE=E1=FA=E5=EA=F2=FB =F1 =E2=FB=F1=EE=EA=EE=E9 =FD=ED=E5=F0=
 192. =E3=E5=F2=E8=F7=E5=F1=EA=EE=E9 =EF=F0=EE=F7=ED=EE=F1=F2=FC=FE =96 =F2=F0=E8=
 193. =E3=EE=E4=E0 =ED=E0=EB=EE=E3 =ED=E0 =E8=EC=F3=F9=E5=F1=F2=E2=EE =ED=E5 =EF=
 194. =EB=E0=F2=E8=EC. =CD=EE=E2=FB=E5 =ED=E0=EB=EE=E3=EE=E2=FB=E5 =EB=FC=E3=EE=F2=
 195. =FB =E2 =F1=F4=E5=F0=E5 =E1=EB=E0=E3=EE=F2=E2=EE=F0=E8=F2=E5=EB=FC=ED=EE=F1=
 196. =F2=E8 =E8 =E4=EB=FF =CD=CA=CE. =CF=EE=F0=FF=E4=EE=EA =EE=EF=F0=E5=E4=E5=EB=
 197. =E5=ED=E8=FF =E4=EE=F5=EE=E4=EE=E2 =E4=EB=FF =E8=ED=EE=F1=F2=F0=E0=ED=ED=EE=
 198. =E3=EE =EF=F0=E5=E4=F1=F2=E0=E2=E8=F2=E5=EB=FC=F1=F2=E2=E0. =CD=EE=E2=FB=E9=
 199. =EF=EE=F0=FF=E4=EE=EA =F1=EE=EE=F2=E2=E5=F2=F1=F2=E2=E8=FF =F6=E5=ED =F1=E4=
 200. =E5=EB=EA=E8 =F0=FB=ED=EE=F7=ED=FB=EC =F6=E5=ED=E0=EC. </font></li>
 201. </ul>
 202. </li>
 203. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=D1=EE=F1=F2=
 204. =E0=E2=EB=FF=E5=EC =EE=F2=F7=E5=F2=ED=EE=F1=F2=FC =EF=EE =ED=E0=EB=EE=E3=F3=
 205. =ED=E0 =EF=F0=E8=E1=FB=EB=FC. =CA=E0=EA =EF=F0=E0=E2=E8=EB=FC=ED=EE =F1=E3=
 206. =F0=F3=EF=EF=E8=F0=EE=E2=E0=F2=FC =E4=E0=ED=ED=FB=E5 =ED=E0=EB=EE=E3=EE=E2=EE=
 207. =E3=EE =F3=F7=E5=F2=E0 =E4=EB=FF =E8=F5 =EE=F2=F0=E0=E6=E5=ED=E8=FF=A0 =E2 =
 208. =ED=E0=EB=EE=E3=EE=E2=EE=E9 =E4=E5=EA=EB=E0=F0=E0=F6=E8=E8. =CD=E0=EB=EE=E3=
 209. =EE=E2=FB=E9 =F3=F7=E5=F2 =E4=EE=F5=EE=E4=EE=E2 =E8 =F0=E0=F1=F5=EE=E4=EE=E2=
 210. =EF=EE =F1=EB=EE=E6=ED=FB=EC =F1=E8=F2=F3=E0=F6=E8=FF=EC =F5=EE=E7=FF=E9=F1=
 211. =F2=E2=E5=ED=ED=EE=E9 =E4=E5=FF=F2=E5=EB=FC=ED=EE=F1=F2=E8. =C0=F0=E1=E8=F2=
 212. =F0=E0=E6=ED=E0=FF =EF=F0=E0=EA=F2=E8=EA=E0 =EF=F0=E8=EC=E5=ED=E5=ED=E8=FF =
 213. =ED=EE=F0=EC 25=E3=EB.=CD=CA. </font></li>
 214. <li><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=CE=F2=E2=E5=
 215. =F2=FB =ED=E0 =E2=EE=EF=F0=EE=F1=FB =F3=F7=E0=F1=F2=ED=E8=EA=EE=E2 =F1=E5=EC=
 216. =E8=ED=E0=F0=E0. </font></li>
 217. </ul>
 218. </ul>
 219. <blockquote>
 220. <p><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>=D1=F2=EE=
 221. =E8=EC=EE=F1=F2=FC =F3=F7=E0=F1=F2=E8=FF:</strong> =A08 000 =F0=F3=E1=EB=E5=
 222. =E9</font></p>
 223. </blockquote>
 224. <strong><font size=3D"2" face=3D"Arial, Helvetica, sans-serif">=C2=F1=FF =E8=
 225. =ED=F4=EE=F0=EC=E0=F6=E8=FF =EF=EE =F2=E5=EB: (495) 4=D75*=D7=CE.95 \\// 44=
 226. 53968</font></strong>
 227. </BODY></HTML>
 228.  
 229. ------=_NextPart_000_0005_01CCAC1B.9D792B00--
 230.  
 231.  
Advertisement
Advertisement
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement