Guest User

Jak reklamować nasze forum i serwery?

a guest
Feb 17th, 2021
41
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <div style="text-align:center">
 2. <br>
 3. <img alt="78gVGur.png" class="ipsImage" data-ratio="65.24" height="244" src="https://i.imgur.com/78gVGur.png" width="374"><br>
 4. &nbsp;
 5. </div>
 6.  
 7. <div style="text-align:center">
 8. <strong>BatCave.pro - rozrywka na </strong><strong><span style="color:#0099ff">PRO</span></strong><strong>fesjonalnym poziomie</strong><br>
 9. <strong>&nbsp;</strong><br>
 10. <strong>Nasze forum: </strong><a href="https://batcave.pro" rel="">BatCave.pro</a><br>
 11. &nbsp;<br>
 12. &nbsp;
 13. </div>
 14.  
 15. <div style="text-align:center">
 16. <span style="font-size:18px;"><strong>Nasze serwery CS:GO:</strong></span>
 17. </div>
 18.  
 19. <div style="text-align:center">
 20. <br>
 21. <strong><img alt="ko0CHGk.png" class="ipsImage" height="150" src="https://i.imgur.com/ko0CHGk.png" width="350"></strong><br>
 22. <br>
 23. <strong><a href="https://www.gametracker.com/server_info/54.38.131.48:27015/" rel="external nofollow" target="_blank"><img alt="b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" border="0" height="20" src="https://cache.gametracker.com/server_info/54.38.131.48:27015/b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" width="350"></a></strong><br>
 24. <br>
 25. <strong><span style="color:#0089f9">Mod:</span></strong> Only DD2 128TR<br>
 26. <span style="color:#0089f9"><strong>IP:</strong></span> <a href="steam://connect/54.38.131.48:27015" rel="external nofollow"><span style="color:#ecf0f1;"><span style="text-decoration:underline">54.38.131.48:27015</span></span></a><br>
 27. <span style="color:#0089f9"><strong>Ilość slot&oacute;w:</strong></span>&nbsp;17<br>
 28. <span style="color:#0089f9"><strong>Opiekun: </strong></span><a href="https://batcave.pro/index.php?/profile/65-wujek-cichy/" rel=""><span style="color:#ecf0f1;">Wujek Cichy</span></a><br>
 29. &nbsp;
 30. </div>
 31.  
 32. <div style="text-align:center">
 33. <br>
 34. <img alt="gME1UDB.png" class="ipsImage" height="150" src="https://i.imgur.com/gME1UDB.png" width="350"><br>
 35. <br>
 36. <a href="https://www.gametracker.com/server_info/54.38.141.246:27015/" rel="external nofollow" target="_blank"><img alt="b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" border="0" height="20" src="https://cache.gametracker.com/server_info/54.38.141.246:27015/b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" width="350"></a><br>
 37. <br>
 38. <span style="color:#0089f9"><strong>Mod:</strong></span> Only Mirage 128TR<br>
 39. <span style="color:#0089f9"><strong>IP:</strong></span> <a href="steam://connect/54.38.141.246:27015" rel="external nofollow"><span style="color:#ecf0f1;"><span style="text-decoration:underline">54.38.141.246:27015</span></span></a><br>
 40. <span style="color:#0089f9"><strong>Ilość slot&oacute;w:</strong></span> 17<br>
 41. <span style="color:#0089f9"><strong>Opiekun:</strong></span>&nbsp;<a href="https://batcave.pro/index.php?/profile/3864-kamehame-ha/" rel=""><span style="color:#ecf0f1;">kameHame HA</span></a><br>
 42. &nbsp;
 43. </div>
 44.  
 45. <div style="text-align:center">
 46. <br>
 47. <img alt="R9oau89.png" class="ipsImage" height="150" src="https://i.imgur.com/R9oau89.png" width="350"><br>
 48. <br>
 49. <a href="https://www.gametracker.com/server_info/54.37.238.79:27015/" rel="external nofollow" target="_blank"><img alt="b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" border="0" height="20" src="https://cache.gametracker.com/server_info/54.37.238.79:27015/b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" width="350"></a><br>
 50. <br>
 51. <span style="color:#0089f9"><strong>Mod:</strong></span> Only AWP 128TR<br>
 52. <span style="color:#0089f9"><strong>IP:</strong></span> <a href="steam://connect/54.37.238.79:27015" rel="external nofollow"><span style="color:#ecf0f1;"><span style="text-decoration:underline">54.37.238.79:27015</span></span></a><br>
 53. <span style="color:#0089f9"><strong>Ilość slot&oacute;w:</strong></span> 17<br>
 54. <span style="color:#0089f9"><strong>Opiekun:</strong></span>&nbsp;<a href="https://batcave.pro/index.php?/profile/339-to-be-fast/" rel=""><span style="color:#ecf0f1;">To be fast</span></a>
 55. </div>
 56.  
 57. <div style="text-align:center">
 58. &nbsp;
 59. </div>
 60.  
 61. <div style="text-align:center">
 62. &nbsp;
 63. </div>
 64.  
 65. <div style="text-align:center">
 66. <p>
 67. <img alt="5on5.png" data-ratio="42.86" src="https://batcave.pro/mapy/banner/5on5.png" width="350"><br>
 68. <br>
 69. <a href="https://www.gametracker.com/server_info/54.37.133.171:27015/" rel="external nofollow" target="_blank"><img alt="b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" border="0" height="20" src="https://cache.gametracker.com/server_info/54.37.133.171:27015/b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" width="350"></a><br>
 70. <br>
 71. <span style="color:#0089f9"><strong>Mod:</strong></span>&nbsp;5on5 128TR<br>
 72. <span style="color:#0089f9"><strong>IP:</strong></span> <a href="steam://connect/51.75.34.63:27015" rel="external nofollow"><span style="color:#ecf0f1;"><span style="text-decoration:underline">51.75.34.63:27015</span></span></a><br>
 73. <span style="color:#0089f9"><strong>Ilość slot&oacute;w:</strong></span> 11<br>
 74. <span style="color:#0089f9"><strong>Opiekun:</strong></span><span style="color:#ecf0f1;">&nbsp;</span><a href="https://batcave.pro/index.php?/profile/2750-scooby-doo-r%E2%84%A2/" rel=""><span style="color:#ecf0f1;">Scooby-Doo</span></a>
 75. </p>
 76.  
 77. <p>
 78. &nbsp;
 79. </p>
 80.  
 81. <p>
 82. <br>
 83. <img alt="9RoEUFw.png" class="ipsImage" data-ratio="42.86" height="150" src="https://i.imgur.com/9RoEUFw.png" width="350"><br>
 84. <br>
 85. <a href="https://www.gametracker.com/server_info/145.239.18.205:27015/" rel="external nofollow" target="_blank"><img alt="b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" border="0" height="20" src="https://cache.gametracker.com/server_info/145.239.18.205:27015/b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" width="350"></a><br>
 86. <br>
 87. <span style="color:#0089f9"><strong>Mod:</strong></span> MultiArena 1v1 128TR<br>
 88. <span style="color:#0089f9"><strong>IP:</strong></span> <a href="steam://connect/145.239.18.205:27015" rel="external nofollow"><span style="color:#ecf0f1;"><span style="text-decoration:underline">145.239.18.205:27015</span></span></a><br>
 89. <span style="color:#0089f9"><strong>Ilość slot&oacute;w:</strong></span> 21<br>
 90. <span style="color:#0089f9"><strong>Opiekun:</strong></span>&nbsp;<a href="https://batcave.pro/index.php?/profile/1392-viking/" rel=""><span style="color:#ecf0f1;">Viking</span></a>
 91. </p>
 92.  
 93. <p>
 94. <br>
 95. <img alt="dmnew.png" class="ipsImage" height="150" src="https://batcave.pro/mapy/banner/dmnew.png" width="350">
 96. </p>
 97.  
 98. <p>
 99. &nbsp;
 100. </p>
 101.  
 102. <p>
 103. <img alt="b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" class="ipsImage" height="20" src="https://cache.gametracker.com/server_info/51.68.131.25:27015/b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" width="350">
 104. </p>
 105.  
 106. <p>
 107. &nbsp;
 108. </p>
 109.  
 110. <p>
 111. <span style="color:#0089f9"><strong>Mod:</strong></span>&nbsp;DeathMatch 128TR<br>
 112. <span style="color:#0089f9"><strong>IP:</strong></span><a href="steam://connect/51.68.131.25:27015" rel="external nofollow"> <span style="color:#ecf0f1;"><u>51.68.131.25:27015</u></span></a><br>
 113. <span style="color:#0089f9"><strong>Ilość slot&oacute;w:</strong></span>&nbsp;15<br>
 114. <span style="color:#0089f9"><strong>Opiekun:</strong></span>&nbsp;-
 115. </p>
 116.  
 117. <p>
 118. <br>
 119. <img alt="sZo4rfc.png" class="ipsImage" height="150" src="https://i.imgur.com/sZo4rfc.png" width="350"><br>
 120. <br>
 121. <a href="https://www.gametracker.com/server_info/54.38.58.70:27015/" rel="external nofollow" target="_blank"><img alt="b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" border="0" height="20" src="https://cache.gametracker.com/server_info/54.38.58.70:27015/b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" width="350"></a><br>
 122. <br>
 123. <span style="color:#0089f9"><strong>Mod:</strong></span> Retakes 128TR<br>
 124. <span style="color:#0089f9"><strong>IP:</strong></span> <a href="steam://connect/54.38.58.70:27015" rel="external nofollow"><span style="color:#ecf0f1;"><span style="text-decoration:underline">54.38.58.70:27015</span></span></a><br>
 125. <span style="color:#0089f9"><strong>Ilość slot&oacute;w:</strong></span> 11<br>
 126. <span style="color:#0089f9"><strong>Opiekun:</strong></span> <a href="https://batcave.pro/index.php?/profile/1362-scrash/" rel=""><span style="color:#ecf0f1;">Scrash</span></a><br>
 127. &nbsp;
 128. </p>
 129.  
 130. <p>
 131. <br>
 132. <img alt="QynrzcQ.png" class="ipsImage" data-ratio="42.86" height="150" src="https://i.imgur.com/QynrzcQ.png" width="350"><br>
 133. <br>
 134. <a href="https://www.gametracker.com/server_info/54.38.141.247:27015/" rel="external nofollow" target="_blank"><img alt="b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" border="0" height="20" src="https://cache.gametracker.com/server_info/54.38.141.247:27015/b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" width="350"></a><br>
 135. <br>
 136. <span style="color:#0089f9"><strong>Mod:</strong></span> BaseBuilder<br>
 137. <span style="color:#0089f9"><strong>IP:</strong></span> <a href="steam://connect/54.38.141.247:27015" rel="external nofollow"><span style="color:#ecf0f1;"><span style="text-decoration:underline">54.38.141.247:27015</span></span></a><br>
 138. <span style="color:#0089f9"><strong>Ilość slot&oacute;w:</strong></span> 27<br>
 139. <span style="color:#0089f9"><strong>Opiekun: </strong></span><a href="https://batcave.pro/index.php?/profile/854-yoponiacz/" rel=""><span style="color:#ecf0f1;">yoPoniacz</span></a>
 140. </p>
 141. </div>
 142.  
 143. <div style="text-align:center">
 144. &nbsp;
 145. </div>
 146.  
 147. <div style="text-align:center">
 148. <br>
 149. <img alt="AGv0xFL.png" class="ipsImage" data-ratio="42.86" height="150" src="https://i.imgur.com/AGv0xFL.png" width="350">
 150. </div>
 151.  
 152. <div style="text-align:center">
 153. <br>
 154. <a href="https://www.gametracker.com/server_info/51.75.34.63:27015/" rel="external nofollow" target="_blank"><img alt="b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" border="0" height="20" src="https://cache.gametracker.com/server_info/51.75.34.63:27015/b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" width="350"></a><br>
 155. <br>
 156. <span style="color:#0089f9"><strong>Mod:</strong></span> Jailbreak<br>
 157. <span style="color:#0089f9"><strong>IP:</strong></span> <a href="steam://connect/51.75.34.63:27015" rel="external nofollow"><span style="color:#ecf0f1;"><span style="text-decoration:underline">51.75.34.63:27015</span></span></a><br>
 158. <span style="color:#0089f9"><strong>Ilość slot&oacute;w:</strong></span> 21<br>
 159. <span style="color:#0089f9"><strong>Opiekun:</strong></span>&nbsp;<a href="https://batcave.pro/index.php?/profile/1154-xkacperkoxplxyt/" rel=""><span style="color:#ecf0f1;">xKacperKoxPLxYT</span></a>
 160. </div>
 161.  
 162. <div style="text-align:center">
 163. <p>
 164. &nbsp;
 165. </p>
 166.  
 167. <p>
 168. <img alt="hnsnew.png" data-ratio="42.86" src="https://batcave.pro/mapy/banner/hnsnew.png" width="350">
 169. </p>
 170.  
 171. <p>
 172. &nbsp;
 173. </p>
 174.  
 175. <div>
 176. <a href="https://www.gametracker.com/server_info/51.83.175.251:27015/" rel="external nofollow"><img alt="b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" class="ipsImage" src="https://cache.gametracker.com/server_info/51.83.175.251:27015/b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png"></a>
 177. </div>
 178.  
 179. <p style="color:#acacac; font-size:12px; padding:0px; vertical-align:baseline">
 180. &nbsp;
 181. </p>
 182.  
 183. <p>
 184. &nbsp;
 185. </p>
 186.  
 187. <p>
 188. <span style="color:#0089f9"><strong>Mod:</strong></span>&nbsp;Hide &amp; Seek<br>
 189. <span style="color:#2980b9;"><strong>IP:&nbsp;</strong></span><u><a href="steam://connect/51.83.175.251:27015" rel="external nofollow"><span style="color:#ecf0f1;">51.83.175.251:27015</span></a></u><br>
 190. <span style="color:#0089f9"><strong>Ilość slot&oacute;w:</strong></span>&nbsp;13<br>
 191. <span style="color:#0089f9"><strong>Opiekun: </strong></span><a href="https://batcave.pro/index.php?/profile/1388-grafi1337/" rel=""><span style="color:#ecf0f1;">grafi1337</span></a>
 192. </p>
 193.  
 194. <p>
 195. &nbsp;
 196. </p>
 197.  
 198. <p>
 199. <br>
 200. <span style="font-size:18px;"><strong>Nasze serwery serwery głosowe:</strong></span>
 201. </p>
 202.  
 203. <p>
 204. <br>
 205. <strong><img alt="q6400Qv.png" class="ipsImage" data-ratio="42.86" height="150" src="https://i.imgur.com/q6400Qv.png" width="350"></strong><br>
 206. <br>
 207. <strong><a href="https://www.gametracker.com/server_info/31.133.6.173:6410/" rel="external nofollow" target="_blank"><img alt="b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" border="0" height="20" src="https://cache.gametracker.com/server_info/31.133.6.173:6410/b_350_20_0b83e6_000000_ffffff_2e3226.png" width="350"></a></strong><br>
 208. <br>
 209. <strong><span style="color:#0089f9">IP:</span></strong> ts.batcave.pro<br>
 210. <span style="color:#0089f9"><strong>Ilość slot&oacute;w:</strong></span> 45<br>
 211. <span style="color:#0089f9"><strong>Opiekun:</strong></span> <a href="https://batcave.pro/index.php?/profile/29-nyuk/" rel=""><span style="color:#ecf0f1;">NyuK</span></a><br>
 212. &nbsp;
 213. </p>
 214.  
 215. <p>
 216. <br>
 217. <strong><strong><img alt="tArPKDv.png" class="ipsImage" data-ratio="42.86" height="150" src="https://i.imgur.com/tArPKDv.png" width="350"></strong></strong><br>
 218. <br>
 219. <strong><span style="color:#0089f9">IP:</span></strong> discord.gg/SRW3CvP<br>
 220. <span style="color:#0089f9"><strong>Opiekun:</strong></span>&nbsp;-
 221. </p>
 222.  
 223. <p>
 224. &nbsp;
 225. </p>
 226.  
 227. <p>
 228. <br>
 229. <em><strong>Odwiedź naszą mroczną jaskinie!</strong></em>
 230. </p>
 231. </div>
RAW Paste Data