daily pastebin goal
93%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 5th, 2013 8,793 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. $ cat usr/local/bin/prime_echo
 2. #!/bin/ash
 3.  
 4. echo -n "2      "; sleep .05
 5. echo -n "3      "; sleep .05
 6. echo -n "5      "; sleep .05
 7. echo -n "7      "; sleep .05
 8. echo -n "11     "; sleep .05
 9. echo -n "13     "; sleep .05
 10. echo -n "17     "; sleep .05
 11. echo -n "19     "; sleep .05
 12. echo -n "23     "; sleep .05
 13. echo  "29       "; sleep .05
 14. echo -n "31     "; sleep .05
 15. echo -n "37     "; sleep .05
 16. echo -n "41     "; sleep .05
 17. echo -n "43     "; sleep .05
 18. echo -n "47     "; sleep .05
 19. echo -n "53     "; sleep .05
 20. echo -n "59     "; sleep .05
 21. echo -n "61     "; sleep .05
 22. echo -n "67     "; sleep .05
 23. echo  "71       "; sleep .05
 24. echo -n "73     "; sleep .05
 25. echo -n "79     "; sleep .05
 26. echo -n "83     "; sleep .05
 27. echo -n "89     "; sleep .05
 28. echo -n "97     "; sleep .05
 29. echo -n "101    "; sleep .05
 30. echo -n "103    "; sleep .05
 31. echo -n "107    "; sleep .05
 32. echo -n "109    "; sleep .05
 33. echo  "113      "; sleep .05
 34. echo -n "127    "; sleep .05
 35. echo -n "131    "; sleep .05
 36. echo -n "137    "; sleep .05
 37. echo -n "139    "; sleep .05
 38. echo -n "149    "; sleep .05
 39. echo -n "151    "; sleep .05
 40. echo -n "157    "; sleep .05
 41. echo -n "163    "; sleep .05
 42. echo -n "167    "; sleep .05
 43. echo  "173      "; sleep .05
 44. echo -n "179    "; sleep .05
 45. echo -n "181    "; sleep .05
 46. echo -n "191    "; sleep .05
 47. echo -n "193    "; sleep .05
 48. echo -n "197    "; sleep .05
 49. echo -n "199    "; sleep .05
 50. echo -n "211    "; sleep .05
 51. echo -n "223    "; sleep .05
 52. echo -n "227    "; sleep .05
 53. echo  "229      "; sleep .05
 54. echo -n "233    "; sleep .05
 55. echo -n "239    "; sleep .05
 56. echo -n "241    "; sleep .05
 57. echo -n "251    "; sleep .05
 58. echo -n "257    "; sleep .05
 59. echo -n "263    "; sleep .05
 60. echo -n "269    "; sleep .05
 61. echo -n "271    "; sleep .05
 62. echo -n "277    "; sleep .05
 63. echo  "281      "; sleep .05
 64. echo -n "283    "; sleep .05
 65. echo -n "293    "; sleep .05
 66. echo -n "307    "; sleep .05
 67. echo -n "311    "; sleep .05
 68. echo -n "313    "; sleep .05
 69. echo -n "317    "; sleep .05
 70. echo -n "331    "; sleep .05
 71. echo -n "337    "; sleep .05
 72. echo -n "347    "; sleep .05
 73. echo  "349      "; sleep .05
 74. echo -n "353    "; sleep .05
 75. echo -n "359    "; sleep .05
 76. echo -n "367    "; sleep .05
 77. echo -n "373    "; sleep .05
 78. echo -n "379    "; sleep .05
 79. echo -n "383    "; sleep .05
 80. echo -n "389    "; sleep .05
 81. echo -n "397    "; sleep .05
 82. echo -n "401    "; sleep .05
 83. echo  "409      "; sleep .05
 84. echo -n "419    "; sleep .05
 85. echo -n "421    "; sleep .05
 86. echo -n "431    "; sleep .05
 87. echo -n "433    "; sleep .05
 88. echo -n "439    "; sleep .05
 89. echo -n "443    "; sleep .05
 90. echo -n "449    "; sleep .05
 91. echo -n "457    "; sleep .05
 92. echo -n "461    "; sleep .05
 93. echo  "463      "; sleep .05
 94. echo -n "467    "; sleep .05
 95. echo -n "479    "; sleep .05
 96. echo -n "487    "; sleep .05
 97. echo -n "491    "; sleep .05
 98. echo -n "499    "; sleep .05
 99. echo -n "503    "; sleep .05
 100. echo -n "509    "; sleep .05
 101. echo -n "521    "; sleep .05
 102. echo -n "523    "; sleep .05
 103. echo  "541      "; sleep .05
 104. echo -n "547    "; sleep .05
 105. echo -n "557    "; sleep .05
 106. echo -n "563    "; sleep .05
 107. echo -n "569    "; sleep .05
 108. echo -n "571    "; sleep .05
 109. echo -n "577    "; sleep .05
 110. echo -n "587    "; sleep .05
 111. echo -n "593    "; sleep .05
 112. echo -n "599    "; sleep .05
 113. echo  "601      "; sleep .05
 114. echo -n "607    "; sleep .05
 115. echo -n "613    "; sleep .05
 116. echo -n "617    "; sleep .05
 117. echo -n "619    "; sleep .05
 118. echo -n "631    "; sleep .05
 119. echo -n "641    "; sleep .05
 120. echo -n "643    "; sleep .05
 121. echo -n "647    "; sleep .05
 122. echo -n "653    "; sleep .05
 123. echo  "659      "; sleep .05
 124. echo -n "661    "; sleep .05
 125. echo -n "673    "; sleep .05
 126. echo -n "677    "; sleep .05
 127. echo -n "683    "; sleep .05
 128. echo -n "691    "; sleep .05
 129. echo -n "701    "; sleep .05
 130. echo -n "709    "; sleep .05
 131. echo -n "719    "; sleep .05
 132. echo -n "727    "; sleep .05
 133. echo  "733      "; sleep .05
 134. echo -n "739    "; sleep .05
 135. echo -n "743    "; sleep .05
 136. echo -n "751    "; sleep .05
 137. echo -n "757    "; sleep .05
 138. echo -n "761    "; sleep .05
 139. echo -n "769    "; sleep .05
 140. echo -n "773    "; sleep .05
 141. echo -n "787    "; sleep .05
 142. echo -n "797    "; sleep .05
 143. echo  "809      "; sleep .05
 144. echo -n "811    "; sleep .05
 145. echo -n "821    "; sleep .05
 146. echo -n "823    "; sleep .05
 147. echo -n "827    "; sleep .05
 148. echo -n "829    "; sleep .05
 149. echo -n "839    "; sleep .05
 150. echo -n "853    "; sleep .05
 151. echo -n "857    "; sleep .05
 152. echo -n "859    "; sleep .05
 153. echo  "863      "; sleep .05
 154. echo -n "877    "; sleep .05
 155. echo -n "881    "; sleep .05
 156. echo -n "883    "; sleep .05
 157. echo -n "887    "; sleep .05
 158. echo -n "907    "; sleep .05
 159. echo -n "911    "; sleep .05
 160. echo -n "919    "; sleep .05
 161. echo -n "929    "; sleep .05
 162. echo -n "937    "; sleep .05
 163. echo  "941      "; sleep .05
 164. echo -n "947    "; sleep .05
 165. echo -n "953    "; sleep .05
 166. echo -n "967    "; sleep .05
 167. echo -n "971    "; sleep .05
 168. echo -n "977    "; sleep .05
 169. echo -n "983    "; sleep .05
 170. echo -n "991    "; sleep .05
 171. echo -n "997    "; sleep .05
 172. echo -n "1009   "; sleep .05
 173. echo  "1013     "; sleep .05
 174. echo -n "1019   "; sleep .05
 175. echo -n "1021   "; sleep .05
 176. echo -n "1031   "; sleep .05
 177. echo -n "1033   "; sleep 2
 178. echo -n "1039   "; sleep .05
 179. echo -n "1049   "; sleep .05
 180. echo -n "1051   "; sleep .05
 181. echo -n "1061   "; sleep .05
 182. echo -n "1063   "; sleep .05
 183. echo  "1069     "; sleep .05
 184. echo -n "1087   "; sleep .05
 185. echo -n "1091   "; sleep .05
 186. echo -n "1093   "; sleep .05
 187. echo -n "1097   "; sleep .05
 188. echo -n "1103   "; sleep .05
 189. echo -n "1109   "; sleep .05
 190. echo -n "1117   "; sleep .05
 191. echo -n "1123   "; sleep .05
 192. echo -n "1129   "; sleep .05
 193. echo  "1151     "; sleep .05
 194. echo -n "1153   "; sleep .05
 195. echo -n "1163   "; sleep .05
 196. echo -n "1171   "; sleep .05
 197. echo -n "1181   "; sleep .05
 198. echo -n "1187   "; sleep .05
 199. echo -n "1193   "; sleep .05
 200. echo -n "1201   "; sleep .05
 201. echo -n "1213   "; sleep .05
 202. echo -n "1217   "; sleep .05
 203. echo  "1223     "; sleep .05
 204. echo -n "1229   "; sleep .05
 205. echo -n "1231   "; sleep .05
 206. echo -n "1237   "; sleep .05
 207. echo -n "1249   "; sleep .05
 208. echo -n "1259   "; sleep .05
 209. echo -n "1277   "; sleep .05
 210. echo -n "1279   "; sleep .05
 211. echo -n "1283   "; sleep .05
 212. echo -n "1289   "; sleep .05
 213. echo  "1291     "; sleep .05
 214. echo -n "1297   "; sleep .05
 215. echo -n "1301   "; sleep .05
 216. echo -n "1303   "; sleep .05
 217. echo -n "1307   "; sleep .05
 218. echo -n "1319   "; sleep .05
 219. echo -n "1321   "; sleep .05
 220. echo -n "1327   "; sleep .05
 221. echo -n "1361   "; sleep .05
 222. echo -n "1367   "; sleep .05
 223. echo  "1373     "; sleep .05
 224. echo -n "1381   "; sleep .05
 225. echo -n "1399   "; sleep .05
 226. echo -n "1409   "; sleep .05
 227. echo -n "1423   "; sleep .05
 228. echo -n "1427   "; sleep .05
 229. echo -n "1429   "; sleep .05
 230. echo -n "1433   "; sleep .05
 231. echo -n "1439   "; sleep .05
 232. echo -n "1447   "; sleep .05
 233. echo  "1451     "; sleep .05
 234. echo -n "1453   "; sleep .05
 235. echo -n "1459   "; sleep .05
 236. echo -n "1471   "; sleep .05
 237. echo -n "1481   "; sleep .05
 238. echo -n "1483   "; sleep .05
 239. echo -n "1487   "; sleep .05
 240. echo -n "1489   "; sleep .05
 241. echo -n "1493   "; sleep .05
 242. echo -n "1499   "; sleep .05
 243. echo  "1511     "; sleep .05
 244. echo -n "1523   "; sleep .05
 245. echo -n "1531   "; sleep .05
 246. echo -n "1543   "; sleep .05
 247. echo -n "1549   "; sleep .05
 248. echo -n "1553   "; sleep .05
 249. echo -n "1559   "; sleep .05
 250. echo -n "1567   "; sleep .05
 251. echo -n "1571   "; sleep .05
 252. echo -n "1579   "; sleep .05
 253. echo  "1583     "; sleep .05
 254. echo -n "1597   "; sleep .05
 255. echo -n "1601   "; sleep .05
 256. echo -n "1607   "; sleep .05
 257. echo -n "1609   "; sleep .05
 258. echo -n "1613   "; sleep .05
 259. echo -n "1619   "; sleep .05
 260. echo -n "1621   "; sleep .05
 261. echo -n "1627   "; sleep .05
 262. echo -n "1637   "; sleep .05
 263. echo  "1657     "; sleep .05
 264. echo -n "1663   "; sleep .05
 265. echo -n "1667   "; sleep .05
 266. echo -n "1669   "; sleep .05
 267. echo -n "1693   "; sleep .05
 268. echo -n "1697   "; sleep .05
 269. echo -n "1699   "; sleep .05
 270. echo -n "1709   "; sleep .05
 271. echo -n "1721   "; sleep .05
 272. echo -n "1723   "; sleep .05
 273. echo  "1733     "; sleep .05
 274. echo -n "1741   "; sleep .05
 275. echo -n "1747   "; sleep .05
 276. echo -n "1753   "; sleep .05
 277. echo -n "1759   "; sleep .05
 278. echo -n "1777   "; sleep .05
 279. echo -n "1783   "; sleep .05
 280. echo -n "1787   "; sleep .05
 281. echo -n "1789   "; sleep .05
 282. echo -n "1801   "; sleep .05
 283. echo  "1811     "; sleep .05
 284. echo -n "1823   "; sleep .05
 285. echo -n "1831   "; sleep .05
 286. echo -n "1847   "; sleep .05
 287. echo -n "1861   "; sleep .05
 288. echo -n "1867   "; sleep .05
 289. echo -n "1871   "; sleep .05
 290. echo -n "1873   "; sleep .05
 291. echo -n "1877   "; sleep .05
 292. echo -n "1879   "; sleep .05
 293. echo  "1889     "; sleep .05
 294. echo -n "1901   "; sleep .05
 295. echo -n "1907   "; sleep .05
 296. echo -n "1913   "; sleep .05
 297. echo -n "1931   "; sleep .05
 298. echo -n "1933   "; sleep .05
 299. echo -n "1949   "; sleep .05
 300. echo -n "1951   "; sleep .05
 301. echo -n "1973   "; sleep .05
 302. echo -n "1979   "; sleep .05
 303. echo  "1987     "; sleep .05
 304. echo -n "1993   "; sleep .05
 305. echo -n "1997   "; sleep .05
 306. echo -n "1999   "; sleep .05
 307. echo -n "2003   "; sleep .05
 308. echo -n "2011   "; sleep .05
 309. echo -n "2017   "; sleep .05
 310. echo -n "2027   "; sleep .05
 311. echo -n "2029   "; sleep .05
 312. echo -n "2039   "; sleep .05
 313. echo  "2053     "; sleep .05
 314. echo -n "2063   "; sleep .05
 315. echo -n "2069   "; sleep .05
 316. echo -n "2081   "; sleep .05
 317. echo -n "2083   "; sleep .05
 318. echo -n "2087   "; sleep .05
 319. echo -n "2089   "; sleep .05
 320. echo -n "2099   "; sleep .05
 321. echo -n "2111   "; sleep .05
 322. echo -n "2113   "; sleep .05
 323. echo  "2129     "; sleep .05
 324. echo -n "2131   "; sleep .05
 325. echo -n "2137   "; sleep .05
 326. echo -n "2141   "; sleep .05
 327. echo -n "2143   "; sleep .05
 328. echo -n "2153   "; sleep .05
 329. echo -n "2161   "; sleep .05
 330. echo -n "2179   "; sleep .05
 331. echo -n "2203   "; sleep .05
 332. echo -n "2207   "; sleep .05
 333. echo  "2213     "; sleep .05
 334. echo -n "2221   "; sleep .05
 335. echo -n "2237   "; sleep .05
 336. echo -n "2239   "; sleep .05
 337. echo -n "2243   "; sleep .05
 338. echo -n "2251   "; sleep .05
 339. echo -n "2267   "; sleep .05
 340. echo -n "2269   "; sleep .05
 341. echo -n "2273   "; sleep .05
 342. echo -n "2281   "; sleep .05
 343. echo  "2287     "; sleep .05
 344. echo -n "2293   "; sleep .05
 345. echo -n "2297   "; sleep .05
 346. echo -n "2309   "; sleep .05
 347. echo -n "2311   "; sleep .05
 348. echo -n "2333   "; sleep .05
 349. echo -n "2339   "; sleep .05
 350. echo -n "2341   "; sleep .05
 351. echo -n "2347   "; sleep .05
 352. echo -n "2351   "; sleep .05
 353. echo  "2357     "; sleep .05
 354. echo -n "2371   "; sleep .05
 355. echo -n "2377   "; sleep .05
 356. echo -n "2381   "; sleep .05
 357. echo -n "2383   "; sleep .05
 358. echo -n "2389   "; sleep .05
 359. echo -n "2393   "; sleep .05
 360. echo -n "2399   "; sleep .05
 361. echo -n "2411   "; sleep .05
 362. echo -n "2417   "; sleep .05
 363. echo  "2423     "; sleep .05
 364. echo -n "2437   "; sleep .05
 365. echo -n "2441   "; sleep .05
 366. echo -n "2447   "; sleep .05
 367. echo -n "2459   "; sleep .05
 368. echo -n "2467   "; sleep .05
 369. echo -n "2473   "; sleep .05
 370. echo -n "2477   "; sleep .05
 371. echo -n "2503   "; sleep .05
 372. echo -n "2521   "; sleep .05
 373. echo  "2531     "; sleep .05
 374. echo -n "2539   "; sleep .05
 375. echo -n "2543   "; sleep .05
 376. echo -n "2549   "; sleep .05
 377. echo -n "2551   "; sleep .05
 378. echo -n "2557   "; sleep .05
 379. echo -n "2579   "; sleep .05
 380. echo -n "2591   "; sleep .05
 381. echo -n "2593   "; sleep .05
 382. echo -n "2609   "; sleep .05
 383. echo  "2617     "; sleep .05
 384. echo -n "2621   "; sleep .05
 385. echo -n "2633   "; sleep .05
 386. echo -n "2647   "; sleep .05
 387. echo -n "2657   "; sleep .05
 388. echo -n "2659   "; sleep .05
 389. echo -n "2663   "; sleep .05
 390. echo -n "2671   "; sleep .05
 391. echo -n "2677   "; sleep .05
 392. echo -n "2683   "; sleep .05
 393. echo  "2687     "; sleep .05
 394. echo -n "2689   "; sleep .05
 395. echo -n "2693   "; sleep .05
 396. echo -n "2699   "; sleep .05
 397. echo -n "2707   "; sleep .05
 398. echo -n "2711   "; sleep .05
 399. echo -n "2713   "; sleep .05
 400. echo -n "2719   "; sleep .05
 401. echo -n "2729   "; sleep .05
 402. echo -n "2731   "; sleep .05
 403. echo  "2741     "; sleep .05
 404. echo -n "2749   "; sleep .05
 405. echo -n "2753   "; sleep .05
 406. echo -n "2767   "; sleep .05
 407. echo -n "2777   "; sleep .05
 408. echo -n "2789   "; sleep .05
 409. echo -n "2791   "; sleep .05
 410. echo -n "2797   "; sleep .05
 411. echo -n "2801   "; sleep .05
 412. echo -n "2803   "; sleep .05
 413. echo  "2819     "; sleep .05
 414. echo -n "2833   "; sleep .05
 415. echo -n "2837   "; sleep .05
 416. echo -n "2843   "; sleep .05
 417. echo -n "2851   "; sleep .05
 418. echo -n "2857   "; sleep .05
 419. echo -n "2861   "; sleep .05
 420. echo -n "2879   "; sleep .05
 421. echo -n "2887   "; sleep .05
 422. echo -n "2897   "; sleep .05
 423. echo  "2903     "; sleep .05
 424. echo -n "2909   "; sleep .05
 425. echo -n "2917   "; sleep .05
 426. echo -n "2927   "; sleep .05
 427. echo -n "2939   "; sleep .05
 428. echo -n "2953   "; sleep .05
 429. echo -n "2957   "; sleep .05
 430. echo -n "2963   "; sleep .05
 431. echo -n "2969   "; sleep .05
 432. echo -n "2971   "; sleep .05
 433. echo  "2999     "; sleep .05
 434. echo -n "3001   "; sleep .05
 435. echo -n "3011   "; sleep .05
 436. echo -n "3019   "; sleep .05
 437. echo -n "3023   "; sleep .05
 438. echo -n "3037   "; sleep .05
 439. echo -n "3041   "; sleep .05
 440. echo -n "3049   "; sleep .05
 441. echo -n "3061   "; sleep .05
 442. echo -n "3067   "; sleep .05
 443. echo  "3079     "; sleep .05
 444. echo -n "3083   "; sleep .05
 445. echo -n "3089   "; sleep .05
 446. echo -n "3109   "; sleep .05
 447. echo -n "3119   "; sleep .05
 448. echo -n "3121   "; sleep .05
 449. echo -n "3137   "; sleep .05
 450. echo -n "3163   "; sleep .05
 451. echo -n "3167   "; sleep .05
 452. echo -n "3169   "; sleep .05
 453. echo  "3181     "; sleep .05
 454. echo -n "3187   "; sleep .05
 455. echo -n "3191   "; sleep .05
 456. echo -n "3203   "; sleep .05
 457. echo -n "3209   "; sleep .05
 458. echo -n "3217   "; sleep .05
 459. echo -n "3221   "; sleep .05
 460. echo -n "3229   "; sleep .05
 461. echo -n "3251   "; sleep .05
 462. echo -n "3253   "; sleep .05
 463. echo  "3257     "; sleep .05
 464. echo -n "3259   "; sleep .05
 465. echo -n "3271   "; sleep .05
 466. echo -n "3299   "; sleep .05
 467. echo -n "3301   "; sleep 2
 468.  
 469.  
 470. $ bash usr/local/bin/prime_echo
 471. 2       3       5       7       11      13      17      19      23      29     
 472. 31      37      41      43      47      53      59      61      67      71     
 473. 73      79      83      89      97      101     103     107     109     113    
 474. 127     131     137     139     149     151     157     163     167     173    
 475. 179     181     191     193     197     199     211     223     227     229    
 476. 233     239     241     251     257     263     269     271     277     281    
 477. 283     293     307     311     313     317     331     337     347     349    
 478. 353     359     367     373     379     383     389     397     401     409    
 479. 419     421     431     433     439     443     449     457     461     463    
 480. 467     479     487     491     499     503     509     521     523     541    
 481. 547     557     563     569     571     577     587     593     599     601    
 482. 607     613     617     619     631     641     643     647     653     659    
 483. 661     673     677     683     691     701     709     719     727     733    
 484. 739     743     751     757     761     769     773     787     797     809    
 485. 811     821     823     827     829     839     853     857     859     863    
 486. 877     881     883     887     907     911     919     929     937     941    
 487. 947     953     967     971     977     983     991     997     1009    1013   
 488. 1019    1021    1031    1033    1039    1049    1051    1061    1063    1069   
 489. 1087    1091    1093    1097    1103    1109    1117    1123    1129    1151   
 490. 1153    1163    1171    1181    1187    1193    1201    1213    1217    1223   
 491. 1229    1231    1237    1249    1259    1277    1279    1283    1289    1291   
 492. 1297    1301    1303    1307    1319    1321    1327    1361    1367    1373   
 493. 1381    1399    1409    1423    1427    1429    1433    1439    1447    1451   
 494. 1453    1459    1471    1481    1483    1487    1489    1493    1499    1511   
 495. 1523    1531    1543    1549    1553    1559    1567    1571    1579    1583   
 496. 1597    1601    1607    1609    1613    1619    1621    1627    1637    1657   
 497. 1663    1667    1669    1693    1697    1699    1709    1721    1723    1733   
 498. 1741    1747    1753    1759    1777    1783    1787    1789    1801    1811   
 499. 1823    1831    1847    1861    1867    1871    1873    1877    1879    1889   
 500. 1901    1907    1913    1931    1933    1949    1951    1973    1979    1987   
 501. 1993    1997    1999    2003    2011    2017    2027    2029    2039    2053   
 502. 2063    2069    2081    2083    2087    2089    2099    2111    2113    2129   
 503. 2131    2137    2141    2143    2153    2161    2179    2203    2207    2213   
 504. 2221    2237    2239    2243    2251    2267    2269    2273    2281    2287   
 505. 2293    2297    2309    2311    2333    2339    2341    2347    2351    2357   
 506. 2371    2377    2381    2383    2389    2393    2399    2411    2417    2423   
 507. 2437    2441    2447    2459    2467    2473    2477    2503    2521    2531   
 508. 2539    2543    2549    2551    2557    2579    2591    2593    2609    2617   
 509. 2621    2633    2647    2657    2659    2663    2671    2677    2683    2687   
 510. 2689    2693    2699    2707    2711    2713    2719    2729    2731    2741   
 511. 2749    2753    2767    2777    2789    2791    2797    2801    2803    2819   
 512. 2833    2837    2843    2851    2857    2861    2879    2887    2897    2903   
 513. 2909    2917    2927    2939    2953    2957    2963    2969    2971    2999   
 514. 3001    3011    3019    3023    3037    3041    3049    3061    3067    3079   
 515. 3083    3089    3109    3119    3121    3137    3163    3167    3169    3181   
 516. 3187    3191    3203    3209    3217    3221    3229    3251    3253    3257   
 517. 3259    3271    3299    3301   
 518.  
 519.  
 520. $ cat usr/local/bin/cicada
 521. #!/bin/ash
 522.  
 523. clear
 524. /usr/local/bin/prime_echo
 525. clear
 526.  
 527. cat /usr/local/bin/message.txt
 528.  
 529. sleep 10
 530.  
 531. /sbin/reboot
 532.  
 533.  
 534. $ cat usr/local/bin/message.txt
 535.  
 536.  
 537. @1231507051321
 538.  
 539. The key is all around you.
 540.  
 541. Good luck.
 542.  
 543. 3301
 544.  
 545.  
 546. $ cat usr/local/bin/message.txt.asc
 547. -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
 548. Hash: SHA1
 549.  
 550.  
 551. @1231507051321
 552.  
 553. The key is all around you.
 554.  
 555. Good luck.
 556.  
 557. 3301
 558.  
 559.  
 560. -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
 561. Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
 562.  
 563. iQIcBAEBAgAGBQJQ5MvrAAoJEBgfAeV6NQkPKSQQALEvCEvNMdGdMX9IogNfVRHJ
 564. 6ABGAtply7B/8XvGIZ+WDDsH81UJG9MtGsHs6tLgS61A37CJg4+/tmSDFbv5rqKe
 565. yL2dUsPIaqybU6gnEwofllseo5iZbMFfY3C/rUCHLgjLXb66WX/0EMpPHIez07rV
 566. 9cME34WxDxDehmOiB/wxUBuBZEj+Zh/805pXxWD72j09GIE9lTOCWESO80IzQQmm
 567. HT5NL8AQrwHzmccYbCtIfQ4rk1NJ1d6PeX0ZA7mfhk2pkiS+qXoCJ2omuQsPXj8v
 568. Q8jR1qukQm1zoEXlmCO7MJOoGI8TaKhKXmAkh/hIK694rLFXMYZ0dT7NsSMNtq3T
 569. VJ/aXj4T57GP8+ZZCUmEtbk+sMuz8md4Ari4AJ4eSZ/1voaHxMs9dIVLIBMnxq6y
 570. yEnCcOL5NdKJzw0IHzuidWrpSIDNtiE2/I3yddUvNVl+8Cq54fCAyOnmHflgNjXB
 571. tNoLp+p7b75fg0KJJ+njWe8YdjniM5LdEyFDNFRuo7KhbW/9K2verZ/tKWnQqiOT
 572. XzJEPJuqv55FbCKqUrn4itvwEYV9lp5hDccUqti1yvF9QxBKstith401cenWtZBO
 573. N+h9OShnDDZej3B7EgFUnJ2DNd3V5p7brzAJhd9xcmC2xmZ24wm3oOWDUrdwkWvD
 574. Tl0607yjaRNMDTRT8qOW
 575. =nZMh
 576. -----END PGP SIGNATURE-----
 577.  
 578.  
 579. $ gpg --verify usr/local/bin/message.txt.asc
 580. gpg: Signature made Wed 02 Jan 2013 07:08:11 PM EST using RSA key ID 7A35090F
 581. gpg: Good signature from "Cicada 3301 (845145127)"
 582. gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
 583. gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
 584. Primary key fingerprint: 6D85 4CD7 9333 22A6 01C3  286D 181F 01E5 7A35 090F
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top