daily pastebin goal
83%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 17th, 2017 45 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <windows.h>
 2.  
 3. #include "zasoby.h"
 4.  
 5. //  Declare Windows procedure
 6. LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
 7.  
 8. //  Make the class name into a global variable
 9. char szClassName[ ] = "MOJE_OKNO";
 10.  
 11. //globalny wskaźnik na główne okno
 12. HINSTANCE   g_hInstance;
 13. HWND        g_hwndMain;
 14.  
 15. HINSTANCE hDll;
 16.  
 17. typedef void (*MYPROC)(HDC);
 18. MYPROC Func;
 19.  
 20. //główna procedura aplikacji okienkowej, odpowienik main z aplikacji konsolowych
 21. int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance,
 22.             HINSTANCE hPrevInstance,
 23.             LPSTR lpCmdLine,
 24.             int nCmdShow)
 25.  
 26. {
 27.     HWND hwnd;          //uchwyt naszego okna
 28.     MSG messages;           //ta zmienna zapamiętuje komunikaty/zdarzenia w naszym programie
 29.     WNDCLASS okno;          //struktura danych dla klasy okna
 30.  
 31.     //uzupełniamy globalne wskaźniki instancji
 32.     g_hInstance=hInstance;
 33.  
 34.     //strutura okna
 35.     ZeroMemory(&okno, sizeof(WNDCLASS));//zwalniamy miejsce w pamięci na które wskazuje okno
 36.     okno.hInstance = hInstance;
 37.     okno.lpszClassName = szClassName;       //nazwa naszego okna
 38.     okno.lpfnWndProc = WindowProcedure;   //funkcja która będzie wywoływana do obsługi komunikatów
 39.     okno.style = CS_DBLCLKS;         // Catch double-clicks
 40.  
 41.     // Use default icon and mouse-pointer //
 42.     okno.hIcon = LoadIcon (hInstance, "IKONA");
 43.     okno.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
 44.     okno.lpszMenuName = "MENU_GLOWNE";          //nazwa naszego okna
 45.     okno.cbClsExtra = 0;                      //okresla ile dodatkowej pamieci przydzielić dla klasy okna
 46.     okno.cbWndExtra = 0;                      //a ile dla samego okna
 47.     //używamy czarnego pędzla do namalowania tła okna - czyli ustalamy kolor tła na czarny
 48.     okno.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject(BLACK_BRUSH);
 49.  
 50.     // Register the window class, and if it fails quit the program //
 51.     if (!RegisterClass (&okno))
 52.         return 1;
 53.  
 54.     // The class is registered, let's create the program //
 55.     hwnd = CreateWindow (       //tworzenie okna
 56.         szClassName,         //nazwa klasy okna
 57.         "Architektura Komputerów II - <WINAPI & DLL>", //tytul okna - tekst wyświetlany na pasku tytułowym
 58.         WS_OVERLAPPED | WS_SYSMENU | WS_MINIMIZEBOX, //menu systemowym w prawym górnym rogu okna, przycisk zamknij i minimalizuj
 59.         CW_USEDEFAULT,  //początkowa pozycja pozioma okna na ekranie pozostawiona systemowi
 60.         CW_USEDEFAULT,  //początkowa pozycja pionowa okna na ekranie pozostawiona systemowi
 61.         600,            //szerokosc okna w pikselach
 62.         600,            //wysokosc okna w pikselach
 63.         NULL,           //uchwyt rodzica - w tym przypadku brak okna nadrzędnego właściciel pulpit
 64.         NULL,           //uchwyt do menu
 65.         hInstance,      //uchwyt instancji
 66.         NULL            //dodatkowe informacje zazwyczaj NULL
 67.         );
 68.     //globalny wskaźnik na okno
 69.     g_hwndMain=hwnd;
 70.  
 71.     // Make the window visible on the screen //
 72.     ShowWindow (hwnd, SW_SHOW);     //uwidacznianie okna
 73.     UpdateWindow (hwnd);
 74.    
 75.     // Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 //
 76.     while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
 77.     {
 78.         // Translate virtual-key messages into character messages //
 79.         TranslateMessage(&messages);
 80.         // Send message to WindowProcedure //
 81.         DispatchMessage(&messages);         //przesyła komunikat systemu do procedury okna gdzie następuje na niego reakcja
 82.     }
 83.  
 84.     // The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave //
 85.     return messages.wParam;
 86. }
 87.  
 88.  
 89. //  This function is called by the Windows function DispatchMessage()  //
 90.  
 91. LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
 92. {
 93.     PAINTSTRUCT ps;
 94.  
 95.     switch (message)    // handle the messages //
 96.     {
 97.         case WM_CLOSE:
 98.             DestroyWindow(hWnd);
 99.             PostQuitMessage(0); // send a WM_QUIT to the message queue //
 100.             break;
 101.         case WM_COMMAND:
 102.             switch (LOWORD(wParam)){
 103.                 case PLIK_WYJSCIE:
 104.                     DestroyWindow(hWnd);
 105.                     PostQuitMessage(0); // send a WM_QUIT to the message queue //
 106.                     return 0;
 107.                 case POMOC_ABOUT:
 108.                     MessageBox(hWnd,"Program WINAPI, korzystajacy z dynamicznej biblioteki DLL\nArch2-4\nAutor:\nT. Pawelec, E. Szymanska","O programie", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
 109.                     return 0;
 110.                 case RYSUJ_CZYSC:
 111.                     InvalidateRect(hWnd, 0, TRUE);
 112.                     UpdateWindow(hWnd);
 113.                     return 0;
 114.                 case RYSUJ:
 115.                     hDll = LoadLibrary("../dll/biblioteka.dll");  //załadowanie biblioteki DLL do pamięci
 116.                     if(hDll != NULL)
 117.                     {
 118.                                         
 119.                           Func = (MYPROC)GetProcAddress(hDll, "Rysuj");
 120.                                 
 121.                           HDC wykonaj = BeginPaint(hWnd, &ps);
 122.                           Func(wykonaj);
 123.                           EndPaint(hWnd, &ps);
 124.                                         
 125.                           FreeLibrary(hDll);
 126.                     }
 127.                     else
 128.                         MessageBox (0, "Nie odnaleziono Biblioteki DLL", "Komunikat", MB_OK | MB_ICONINFORMATION);
 129.                     return 0;
 130.             }
 131.             break;
 132.         default:        // for messages that we don't deal with //
 133.             return DefWindowProc (hWnd, message, wParam, lParam);
 134.     }
 135.  
 136.     return 0;
 137. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top