elektronek

Jarda Sládek - WS2812 Bluetoth

Nov 22nd, 2020
688
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <Adafruit_NeoPixel.h> // naimportování knihoven
 2. #include <SoftwareSerial.h>    // softwareserial knihovna
 3. #ifdef __AVR__
 4. #include <avr/power.h>
 5. #endif
 6. #define PIN 6       // Pin na WS pasek ledek
 7. #define LEDKA 13    // Ledka ON OFF
 8. #define LEDCNT 8    // Pocet ledek na pasku
 9. #define RX 2                 // Pin spojený s RX u Bluetooth modulu
 10. #define TX 3                 // Pin spojený s TX                                        
 11. #define SVETLOST 60     // Svetlost pasku 0 - 255
 12. //#define DEBUG 1   // Zakomentovano - vypnuty serial debug
 13.  
 14. Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(LEDCNT, PIN , NEO_GRB + NEO_KHZ800); // init pasku
 15. SoftwareSerial BT(RX,TX);    // port softwareserial na pinech (2RX 3TX)
 16. String RGB = "0.0.0)";       // řetězec příjímající data z Bluetooth
 17. String RGB_Previous = "255.255.255)"; //řetězec předposledních dat z BT
 18. String ON = "ON";     // zapni  
 19. String OFF = "OFF";   //vypni
 20. boolean RGB_Completed = false;// ověření přijímaných dat
 21.  
 22. void setup() {
 23.   pinMode(LEDKA, OUTPUT);
 24.   #if defined (__AVR_ATtiny85__)
 25.   if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
 26.   #endif
 27.   strip.begin(); // start pásku
 28.   strip.setBrightness(SVETLOST);
 29.   BT.begin(9600);  // start portu pro BT na 9600
 30.   RGB.reserve(30);
 31.   #ifdef DEBUG
 32.   Serial.begin(9600); // start sériového portu na 9600
 33.   #endif
 34.   Light_RGB_LED();
 35. }
 36.  
 37. void loop() {
 38.   while(BT.available())
 39.   {   //pokud je BT přijal data
 40.     char ReadChar = (char)BT.read();   // uloží se do ReadChar
 41.     if(ReadChar == ')')
 42.     { // když řetězec obsahuje ")"
 43.       RGB_Completed = true; // byl přenos dat uspěšný
 44.     }
 45.     else
 46.     {                  // pokud ne načte se zpět poslední hodnota  
 47.        RGB += ReadChar;
 48.     }
 49.   }
 50.  
 51.   if(RGB_Completed) //vypíše hodnotu RGB
 52.   {              
 53.     #ifdef DEBUG
 54.     Serial.print("RGB:");
 55.     Serial.print(RGB);
 56.     Serial.print("     PreRGB:");
 57.     Serial.println(RGB_Previous);
 58.     #endif
 59.     if(RGB==ON)
 60.     {                         // zapni
 61.       digitalWrite(LEDKA,HIGH);  // Rozsvit LED13
 62.       RGB = RGB_Previous;     // Nahod predchozi stav
 63.       Light_RGB_LED();        // Preneseme na pasek
 64.     }
 65.     else
 66.     if(RGB==OFF)
 67.     {                         // vypni
 68.       digitalWrite(LEDKA,LOW);   // Zhasni LED13
 69.       RGB = "0.0.0)";         // Vynulujeme
 70.       Light_RGB_LED();        // Preneseme na pasek
 71.     }
 72.     else
 73.     {
 74.       Light_RGB_LED();        // Preneseme na pasek
 75.       RGB_Previous = RGB;     // Ulozime predchozi stav
 76.     }
 77.     RGB = "";           // reset proměnné pro příjem dat
 78.     RGB_Completed = false;    
 79.   }    
 80. }
 81. //konec loopu
 82.  
 83. void Light_RGB_LED(){         // dekódování přijatých dat
 84.   if(RGB.length()>4 && RGB.length()<11) // omezení čtení v rozsahu min a max délky správně načtených dat
 85.   {
 86.     //RGB_Previous=RGB;
 87.     int SP1 = RGB.indexOf('.');          //uložení délky indexu pro hodnotu
 88.     int SP2 = RGB.indexOf('.', SP1+1);               //(SP1).(SP2).(SP3)  
 89.     int SP3 = RGB.indexOf('.', SP2+1);   // když je RGB 255.  45 . 3  tak SP1=3 SP2=2 a SP3=1
 90.     String R = RGB.substring(0, SP1);          // převedení na jednotlivé hodnoty RGB
 91.     String G = RGB.substring(SP1+1, SP2);      
 92.     String B = RGB.substring(SP2+1, SP3);
 93.     #ifdef DEBUG
 94.     Serial.print("R=");                // vypíše samostatné hodnoty v  RGB
 95.     Serial.println( constrain(R.toInt(),0,255));
 96.     Serial.print("G=");
 97.     Serial.println(constrain(G.toInt(),0,255));
 98.     Serial.print("B=");
 99.     Serial.println( constrain(B.toInt(),0,255));
 100.     #endif
 101.     for(int i=0;i<8;i++)              // for cyklus pro poslání dat do pásku
 102.     {                                 // máme 16 diod takže i=16
 103.       strip.setPixelColor(i,R.toInt(),G.toInt(),B.toInt());
 104.     }
 105.     strip.show();// inicializace pásku po které začne svítit
 106.   }
 107. }
RAW Paste Data