Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Apr 13th, 2015
386
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 1.79 KB | None | 0 0
 1. ‏אפליא מכותי בך – / ולא בחמה:‏
 2. אהלום כקצב, / אהלום בך קשה,‏
 3. בלי שנאה, כהכות / את הסלע משה –‏
 4. הסהרה שלי / לא תדע עוד צמא,‏
 5. עת אכה בך קלוח שלא ימחה‏,‏
 6. ואמצה מעיניך מקוי-דאבה;‏
 7. תשוקתי התפוחה כבר כולה מתקוה‏
 8. על מלחי דמעותיך לבטח תשחה,‏
 9.  
 10. ותצלח את הים הגדול כספינה,‏
 11. עוד לבי השכור מן הסבל הרב‏
 12. יהדהד בי כתף הקורא אל הקרב,‏
 13. למשמע גניחותיך כלילות העדנה.‏
 14.  
 15. צליל פגום אנכי; צליל כושל וצורם‏
 16. המפר תאמה של סמפוניה שמימית:‏
 17. זו אשמת האירוניה, הצחוק המצמית,‏
 18. שכוסס בי עד-תם, מערער, מגרם.‏
 19.  
 20. אל קולי היא פולשת, צוחת-האימה!‏
 21. שחור-הרעל דמי הוא! הנה, בורידי!‏
 22. הנני המראה הקודרת בלי-די,‏
 23. שמגרה רואה בה את אפל צלמה!‏
 24.  
 25. הן אני החתך – וסכין השחיטה!‏
 26. הנני גם הלחי – וגם הסטירה!‏
 27. המפרקת – אך גם הגלגל הנורא!‏
 28. התלין – אבל גם הנידון למיתה!‏
 29.  
 30. יש ערפד המוצה מלבי את הדם! -‏
 31. הן אני הוא! חלקי עם אותם נדחים,‏
 32. שנדונו לשקוע בצחוק נצחים – ‏
 33. אך חיוך לעולם לא ישוב לפקדם!‏
 34.  
 35. ‏* מגרה היא אחת משלוש האריניות, בנותיה של גאיה במיתולוגיה היונית. הן היו אחראיות להענשת פושעים, והיו מענות את קרבנותיהן בשוטים ואבוקות עד שאלו היו יוצאים מדעתם‏
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement