Kame3

Компанија

Nov 23rd, 2020
404
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Компанија Problem 10 (4 / 10)
 2.  
 3. Податоците за плати на вработените во една компанија привремено се чуваат во еднострано поврзана листа. Во секој јазол од листата се чува единствен ID на вработениот и неговата плата. Потребно е да се отстранат сите вработени со помали плати од даден износ, а остатокот да се прикажат во опаѓачки редослед во однос на ID-то. Во првиот ред од влезот е даден бројот на вработени, потоа наизменично се дадени ID и плата за секој од вработените и во последниот ред е износот во однос на кој ќе се отстрануваат вработените. На излез се печати листа (ID, плата) во опаѓачки редослед според ID на секој од вработените.
 4.  
 5. Доколку нема вработени со плата поголема од дадената да се испечати: nema
 6.  
 7. Име на класата: SLLKompanija
 8.  
 9.  
 10. import java.io.BufferedReader;
 11. import java.io.IOException;
 12. import java.io.InputStreamReader;
 13.  
 14.  
 15.  
 16. class SLLNode {
 17.     protected int id;
 18.     protected int plata;
 19.     protected SLLNode succ;
 20.  
 21.     public SLLNode(int id,int plata, SLLNode succ) {
 22.         this.id = id;
 23.         this.plata=plata;
 24.         this.succ = succ;
 25.     }
 26.  
 27.    
 28. }
 29.  
 30. class SLL {
 31.     private SLLNode first;
 32.  
 33.     public SLL() {
 34.         // Construct an empty SLL
 35.         this.first = null;
 36.     }
 37.  
 38.     public void deleteList() {
 39.         first = null;
 40.     }
 41.  
 42.     public int length() {
 43.         int ret;
 44.         if (first != null) {
 45.             SLLNode tmp = first;
 46.             ret = 1;
 47.             while (tmp.succ != null) {
 48.                 tmp = tmp.succ;
 49.                 ret++;
 50.             }
 51.             return ret;
 52.         } else
 53.             return 0;
 54.  
 55.     }
 56.  
 57.  
 58.     public void insertFirst(int id, int plata) {
 59.         SLLNode ins = new SLLNode(id,plata, first);
 60.         first = ins;
 61.     }
 62.  
 63.     public void insertLast(int id,int plata) {
 64.         if (first != null) {
 65.             SLLNode tmp = first;
 66.             while (tmp.succ != null)
 67.                 tmp = tmp.succ;
 68.             SLLNode ins = new SLLNode(id, plata, null);
 69.             tmp.succ = ins;
 70.         } else {
 71.             insertFirst(id,plata);
 72.         }
 73.     }
 74.  
 75.     public SLLNode getFirst() {
 76.         return first;
 77.     }
 78.    
 79.    
 80.     public SLL brisi_pomali_od(int iznos) {
 81.         // Vasiot kod tuka
 82.         SLLNode p = first;
 83.         SLLNode pp = first;
 84.        
 85.         while (p!=null){
 86.             if (p.plata < iznos){
 87.                 if (p == first)
 88.                     p = pp = first = first.succ;
 89.                 else{
 90.                     pp.succ = p.succ;
 91.                     p = p.succ;
 92.                 }
 93.             } else {
 94.                 if (p!=first) pp = p;
 95.                 p = pp.succ;
 96.             }
 97.         }
 98.         return this;
 99.     }
 100.    
 101.     public SLL sortiraj_opagacki() {
 102.         // Vasiot kod tuka
 103.         if (first == null){
 104.             System.out.print("nema");
 105.             return this;
 106.         }
 107.        
 108.         boolean flag = true;
 109.         while(flag){
 110.             flag = false;
 111.             SLLNode p = first;
 112.             SLLNode pp = first;
 113.             SLLNode pom;
 114.             while (p.succ!=null)
 115.                 if (p.id < p.succ.id){
 116.                     flag = true;
 117.                     pom = p.succ;
 118.                     p.succ = pom.succ;
 119.                     pom.succ = p;
 120.                     if (p == first) pp = first = pom;
 121.                     else pp = pp.succ = pom;
 122.                 } else {
 123.                     if (p!=first) pp = pp.succ;
 124.                     p = p.succ;
 125.                 }
 126.         }
 127.         return this;
 128.     }
 129.     public void pecati (SLL lista)
 130.     {
 131.         SLLNode p=lista.first;
 132.         while(p!=null)
 133.         {
 134.             System.out.println(p.id+" "+p.plata);
 135.             p=p.succ;
 136.         }
 137.     }
 138.    
 139. }
 140. public class SLLKompanija {
 141.     public static void main(String[] args) throws IOException {
 142.  
 143.         SLL lista1 = new SLL();
 144.         BufferedReader stdin = new BufferedReader(new InputStreamReader(
 145.                 System.in));
 146.         String s = stdin.readLine();
 147.         int N = Integer.parseInt(s);
 148.        
 149.         for (int i = 0; i < N; i++) {
 150.             s=stdin.readLine();
 151.             String s1=stdin.readLine();
 152.             lista1.insertLast(Integer.parseInt(s),Integer.parseInt(s1));
 153.         }
 154.         s = stdin.readLine();
 155.        
 156.         lista1=lista1.brisi_pomali_od(Integer.parseInt(s));
 157.         if(lista1!=null)
 158.         {
 159.             lista1=lista1.sortiraj_opagacki();
 160.             lista1.pecati(lista1);
 161.         }
 162.        
 163.     }
 164. }
 165.  
 166.  
 167.  
 168.  
 169.    
 170. Input:
 171. 10
 172. 10
 173. 19000
 174. 18
 175. 25000
 176. 17
 177. 23000
 178. 19
 179. 25000
 180. 14
 181. 34000
 182. 55
 183. 23400
 184. 66
 185. 23670
 186. 34
 187. 12670
 188. 46
 189. 21300
 190. 33
 191. 34550
 192. 6000
 193.  
 194.    
 195. Output:
 196. 66 23670
 197. 55 23400
 198. 46 21300
 199. 34 12670
 200. 33 34550
 201. 19 25000
 202. 18 25000
 203. 17 23000
 204. 14 34000
 205. 10 19000
 206.  
RAW Paste Data