Advertisement
opolak

SDL

Oct 16th, 2012
934
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Przed kompilacjπ dodaj do opcji kompilatora "-mwindows -lmingw32 -lSDLmain -lSDL"
 3. */
 4. #include <stdio.h>
 5. #include <stdlib.h>
 6. #include <SDL/SDL.h>
 7.  
 8. /*
 9. Autor: Konrad SzymaÒski
 10. Date: 26-12-2005
 11. Mail: kosz85@anty_spam@o2.pl
 12. */
 13.  
 14. /* Funkcja ustawiajπca pixel na okreúlony kolor RGB */
 15. void putPixel(SDL_Surface *surface, int x, int y, Uint8 R, Uint8 G, Uint8 B)
 16. {
 17.     /* Zamieniamy poszczegÛlne sk≥adowe koloru na format koloru pixela */
 18.     Uint32 pixel = SDL_MapRGB(surface->format, R, G, B);
 19.     /* Pobieramy informacji ile bajtÛw zajmuje jeden pixel */
 20.     int bpp = surface->format->BytesPerPixel;
 21.     /* Obliczamy adres pixela */
 22.     Uint8 *p = (Uint8 *)surface->pixels + y * surface->pitch + x * bpp;
 23.  
 24.     /* Ustawiamy wartoúÊ pixela, w zaleønoúci od formatu powierzchni*/
 25.     switch(bpp)
 26.     {
 27.         case 1: //8-bit
 28.             *p = pixel;
 29.             break;
 30.    
 31.         case 2: //16-bit
 32.             *(Uint16 *)p = pixel;
 33.             break;
 34.    
 35.         case 3: //24-bit
 36.             if(SDL_BYTEORDER == SDL_BIG_ENDIAN) {
 37.                 p[0] = (pixel >> 16) & 0xff;
 38.                 p[1] = (pixel >> 8) & 0xff;
 39.                 p[2] = pixel & 0xff;
 40.             } else {
 41.                 p[0] = pixel & 0xff;
 42.                 p[1] = (pixel >> 8) & 0xff;
 43.                 p[2] = (pixel >> 16) & 0xff;
 44.             }
 45.             break;
 46.    
 47.         case 4: //32-bit
 48.             *(Uint32 *)p = pixel;
 49.             break;
 50.     }
 51. }
 52.  
 53. /* Funkcja renderujπca obraz */
 54. void drawScene(SDL_Surface *surface)
 55. {
 56.     int x,y;
 57.     /* NiektÛre powierzchnie wymagajπ zablokowania, aby coú na nich narysowaÊ i do tego s≥uøy ten kawa≥ek kodu. */
 58.     if ( SDL_MUSTLOCK(surface) )
 59.         if ( SDL_LockSurface(surface) < 0 )
 60.             return;
 61.    
 62.     /* Wype≥niamy ca≥y ekran dwoma kolorami */        
 63.     for(x=0;x<640;x++)
 64.         for(y=0;y<480;y++)
 65.             if(x+y<560)
 66.                 putPixel(surface, x,y,0,0,0);
 67.             else
 68.                 putPixel(surface, x,y,255,255,255);
 69.    
 70.     /* Odblokowujemy po rysowaniu */  
 71.     if ( SDL_MUSTLOCK(surface) )
 72.         SDL_UnlockSurface(surface);
 73.    
 74.     /* Podmieniamy obszar rysowania */    
 75.     SDL_Flip(surface);
 76. }
 77.  
 78. int main(int argc, char *argv[])
 79. {
 80.     /* Wskaünik na obszar rysowania */
 81.     SDL_Surface *ekran;
 82.     /* Obiekt potrzebny do przetwarzania zdarzeÒ */
 83.     SDL_Event event;
 84.     /* Flaga g≥Ûwnej pÍtli programu, odpowiedzialna za jego zakoÒczenie */
 85.     int done=1;
 86.    
 87.     /* Informujemy program, co naleøy zrobiÊ, wrazie nieprzewidywanych dzia≥aÒ aplikacji. */
 88.     atexit(SDL_Quit);
 89.        
 90.     /* Inicjujemy komponenty SDL'a, z ktÛrych bÍdziemy korzystaÊ. */
 91.     if(SDL_Init( SDL_INIT_VIDEO )<0){
 92.         /* Zwracamy b≥πd, nie uda≥o siÍ zainicjowaÊ komponentÛw. */
 93.         fprintf( stderr, "Unable to init SDL: %s\n", SDL_GetError());
 94.         exit(1);
 95.     }
 96.    
 97.     /* Uzyskujemy wskaünik do obszaru graficznego, s≥owem tego co wyúwietli siÍ na ekranie. */
 98.     ekran = SDL_SetVideoMode(640, //szerokoúÊ
 99.                              480, //wysokoúÊ
 100.                              0, //iloúÊ bitÛw koloru 8,16,32, dla 0 sam ustala.
 101.                              SDL_SWSURFACE); // flagi, o ktÛrych szerzej poniøej.
 102.    
 103.     /* Jeúli nasz wskaünik jest rÛwny NULL, to znaczy, øe nie uda≥o siÍ utworzyÊ obszaru graficznego */
 104.     if(ekran == NULL){
 105.         /* Informujemy o b≥Ídach. Warto sprawdzaÊ plik stderr, czÍsto dowiadujemy siÍ czemu wystπpi≥ b≥πd */
 106.         fprintf( stderr, "Unable to set up video: %s\n", SDL_GetError());
 107.         exit(1);
 108.     }
 109.  
 110.     /* G≥Ûwna pÍtla programu, odpowiada za wszystko co dzieje siÍ po zainicjowaniu obszaru rysowania i rÛønych bibliotek. Wykonuje siÍ pÛki flaga done jest rÛøna od zera. */
 111.     while(done)
 112.     {  
 113.         /* PÍtla obs≥ugi zdarzeÒ i komunikatÛw. SDL_PollEvent zwraca nam poprzez parametr bieøπce zdarzenie i wartoúÊ 1 gdy jest coú do obs≥uøenia, lub 0 gdy nie ma. */
 114.         while(SDL_PollEvent(&event))
 115.         {
 116.             /* Sprawdzamy, czy uøytkownik nie wywo≥a≥ opcji zamkniÍcia programu. Jeúli tak zakaÒczamy wykonywanie g≥Ûwnej pÍtli. */  
 117.             if(event.type == SDL_QUIT)
 118.                 done=0;
 119.            
 120.             /* Zdarzenie jest zdarzeniem przyciúniÍcia przycisku klawiatury. */
 121.             if(event.type == SDL_KEYDOWN)
 122.             {
 123.                 /* Jeúli wciúniÍtym klawiszem jest Esc, koÒczymy program. */
 124.                 if(event.key.keysym.sym == SDLK_ESCAPE)
 125.                     done=0;
 126.             }
 127.         }
 128.        
 129.         /* Rysujemy scenÍ */
 130.         drawScene(ekran);
 131.     }
 132.    
 133.     return 0;
 134. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement