SHARE
TWEET

hoennchampionbattle.asm

Mmmmmmmmmmmmmmmmm Oct 19th, 2016 115 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Music_HoennChampionBattle:
 2.     musicheader 4, 1, Music_HoennChampionBattle_Ch1
 3.     musicheader 1, 2, Music_HoennChampionBattle_Ch2
 4.     musicheader 1, 3, Music_HoennChampionBattle_Ch3
 5.     musicheader 1, 4, Music_HoennChampionBattle_Ch4
 6.  
 7. Music_HoennChampionBattle_Ch1:
 8.     tempo 192
 9.     volume $77
 10.     dutycycle 2
 11.     tone $0002
 12.     vibrato $8, $15
 13.     notetype $3, $94
 14. Music_HoennChampionBattle_Ch1_loop_1:
 15.     octave 5
 16.     note G_, 2
 17.     note G#, 2
 18.     note A#, 4
 19.     loopchannel 8, Music_HoennChampionBattle_Ch1_loop_1
 20.     dutycycle 1
 21.     notetype $c, $b3
 22.     octave 4
 23.     note C_, 3
 24.     note C#, 3
 25.     intensity $b5
 26.     note D#, 2
 27.     octave 3
 28.     intensity $b3
 29.     note G_, 3
 30.     note G#, 3
 31.     intensity $b5
 32.     note A#, 2
 33.     octave 4
 34.     intensity $b3
 35.     note C_, 3
 36.     note C#, 3
 37.     intensity $b5
 38.     note D#, 2
 39.     intensity $b3
 40.     note D#, 3
 41.     note F_, 3
 42.     intensity $b5
 43.     note F#, 2
 44.     octave 5
 45.     intensity $b3
 46.     note C_, 3
 47.     note C#, 3
 48.     intensity $b5
 49.     note D#, 2
 50.     octave 4
 51.     intensity $b3
 52.     note G_, 3
 53.     note G#, 3
 54.     intensity $b5
 55.     note A#, 2
 56.     octave 5
 57.     intensity $b3
 58.     note C_, 3
 59.     note C#, 3
 60.     intensity $b5
 61.     note D#, 2
 62.     intensity $b3
 63.     note D#, 3
 64.     note F_, 3
 65.     intensity $b5
 66.     note G_, 2
 67. Music_HoennChampionBattle_Ch1_loop_main:
 68.     dutycycle 1
 69. Music_HoennChampionBattle_Ch1_loop_2:
 70.     intensity $b0
 71.     octave 4
 72.     note C_, 2
 73.     intensity $b5
 74.     note C_, 5
 75.     octave 3
 76.     note G_, 1
 77.     octave 4
 78.     note C_, 1
 79.     octave 3
 80.     note G_, 1
 81.     note C_, 1
 82.     note G_, 2
 83.     note C_, 1
 84.     octave 4
 85.     note C_, 1
 86.     note F_, 1
 87.     intensity $b0
 88.     note F#, 2
 89.     intensity $b5
 90.     note F#, 5
 91.     note F_, 1
 92.     note F#, 1
 93.     note F_, 1
 94.     intensity $b0
 95.     note F#, 1
 96.     intensity $b5
 97.     note F#, 5
 98.     loopchannel 2, Music_HoennChampionBattle_Ch1_loop_2
 99.     dutycycle 2
 100.     intensity $a6
 101.     octave 3
 102.     note G_, 3
 103.     note G#, 3
 104.     octave 4
 105.     note C#, 2
 106.     note C_, 1
 107.     note C#, 1
 108.     note C_, 1
 109.     octave 3
 110.     note A#, 2
 111.     note G#, 1
 112.     note G_, 1
 113.     note F_, 1
 114.     intensity $a0
 115.     note G#, 8
 116.     intensity $a7
 117.     note G#, 8
 118.     dutycycle 3
 119.     intensity $a6
 120.     note A#, 3
 121.     note G#, 1
 122.     note G_, 1
 123.     note F_, 1
 124.     note D#, 1
 125.     note F_, 1
 126.     note G_, 3
 127.     note F_, 1
 128.     note D#, 1
 129.     note C#, 1
 130.     note C_, 1
 131.     octave 2
 132.     note A#, 1
 133.     octave 3
 134.     intensity $a0
 135.     note F_, 8
 136.     intensity $a7
 137.     note F_, 8
 138.     dutycycle 2
 139.     octave 2
 140.     intensity $33
 141.     note C_, 1
 142.     note C_, 1
 143.     note C_, 1
 144.     note C_, 1
 145.     intensity $53
 146.     note C_, 1
 147.     note C_, 1
 148.     intensity $73
 149.     note C_, 1
 150.     note C_, 1
 151.     intensity $83
 152.     note C_, 1
 153.     note C_, 1
 154.     intensity $93
 155.     note C_, 1
 156.     note C_, 1
 157.     note C_, 1
 158.     note C_, 1
 159.     note C_, 1
 160.     note C_, 1
 161.     dutycycle 3
 162.     intensity $b4
 163.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch1_branch_1
 164.     dutycycle 0
 165.     octave 5
 166.     note C_, 1
 167.     note C_, 1
 168.     note C_, 1
 169.     octave 4
 170.     note G#, 3
 171.     note G_, 2
 172.     note C_, 1
 173.     note E_, 1
 174.     note G_, 1
 175.     note G#, 3
 176.     octave 5
 177.     note C#, 2
 178.     note C_, 1
 179.     note C_, 1
 180.     note C_, 1
 181.     octave 4
 182.     note G#, 3
 183.     note G_, 2
 184.     note C_, 1
 185.     note D#, 1
 186.     note G_, 1
 187.     note G#, 2
 188.     octave 5
 189.     note C_, 1
 190.     note D#, 1
 191.     note F#, 1
 192.     dutycycle 1
 193.     octave 4
 194.     note C#, 2
 195.     note G#, 2
 196.     note A_, 2
 197.     note G#, 1
 198.     note F#, 1
 199.     note G#, 1
 200.     note E_, 1
 201.     note D_, 2
 202.     note E_, 2
 203.     note D_, 2
 204.     note C#, 1
 205.     note C#, 1
 206.     note G#, 2
 207.     note A_, 2
 208.     note G#, 1
 209.     note F#, 1
 210.     note A_, 1
 211.     note F#, 1
 212.     octave 5
 213.     note C#, 2
 214.     note D_, 2
 215.     octave 4
 216.     note B_, 2
 217.     note E_, 2
 218.     note B_, 2
 219.     octave 5
 220.     note C_, 2
 221.     octave 4
 222.     note B_, 1
 223.     note A_, 1
 224.     note B_, 1
 225.     note G_, 1
 226.     note F_, 2
 227.     note G_, 2
 228.     note F_, 2
 229.     note E_, 1
 230.     note E_, 1
 231.     note B_, 2
 232.     octave 5
 233.     note C_, 2
 234.     octave 4
 235.     note B_, 1
 236.     note A_, 1
 237.     octave 5
 238.     note C_, 1
 239.     octave 4
 240.     note A_, 1
 241.     octave 5
 242.     note E_, 2
 243.     note F_, 2
 244.     note A#, 2
 245.     intensity $b7
 246.     note A_, 2
 247.     octave 4
 248.     note A_, 2
 249.     octave 3
 250.     note A_, 2
 251.     octave 5
 252.     note G_, 2
 253.     octave 4
 254.     note G_, 2
 255.     octave 3
 256.     note G_, 2
 257.     octave 5
 258.     note C_, 2
 259.     octave 4
 260.     note C_, 2
 261.     octave 3
 262.     note C_, 2
 263.     octave 5
 264.     note F_, 2
 265.     octave 4
 266.     note F_, 2
 267.     octave 3
 268.     note F_, 2
 269.     octave 5
 270.     note D_, 2
 271.     octave 4
 272.     note D_, 2
 273.     octave 3
 274.     note D_, 2
 275.     octave 5
 276.     note E_, 2
 277.     octave 4
 278.     note E_, 2
 279.     octave 3
 280.     note E_, 2
 281.     octave 5
 282.     note F_, 2
 283.     octave 4
 284.     note F_, 2
 285.     octave 3
 286.     note F_, 2
 287.     octave 5
 288.     note G_, 2
 289.     octave 4
 290.     note G_, 2
 291.     octave 3
 292.     note G_, 2
 293.     octave 5
 294.     intensity $b0
 295.     note G#, 6
 296.     intensity $b5
 297.     note G#, 10
 298.     octave 3
 299.     intensity $b0
 300.     note A#, 6
 301.     intensity $b5
 302.     note A#, 10
 303.     intensity $b0
 304.     note G_, 6
 305.     intensity $b5
 306.     note G_, 10
 307.     intensity $b0
 308.     note A#, 6
 309.     intensity $b5
 310.     note A#, 10
 311.     loopchannel 0, Music_HoennChampionBattle_Ch1_loop_main
 312.    
 313. Music_HoennChampionBattle_Ch1_branch_1:
 314.     octave 4
 315.     note C_, 1
 316.     note C_, 1
 317.     note C_, 1
 318.     note C#, 3
 319.     note D#, 2
 320.     octave 3
 321.     note G_, 1
 322.     note G_, 1
 323.     note G_, 1
 324.     note G#, 3
 325.     octave 4
 326.     note C#, 2
 327.     note C_, 1
 328.     note C_, 1
 329.     note C_, 1
 330.     note C#, 3
 331.     note D#, 2
 332.     note D#, 1
 333.     note D#, 1
 334.     note D#, 1
 335.     note F_, 3
 336.     note F#, 2
 337.     endchannel
 338.  
 339. Music_HoennChampionBattle_Ch2:
 340.     dutycycle 3
 341.     vibrato $12, $25
 342.     tone $0001
 343.     notetype $3, $d4
 344.     octave 4
 345.     note D#, 2
 346.     note D_, 2
 347.     note C#, 2
 348.     note C_, 2
 349.     note A#, 2
 350.     note A_, 2
 351.     note G#, 2
 352.     note G_, 2
 353.     note C_, 2
 354.     octave 3
 355.     note B_, 2
 356.     note A#, 2
 357.     note A_, 2
 358.     octave 4
 359.     note F#, 2
 360.     note F_, 2
 361.     note E_, 2
 362.     note D#, 2
 363.     octave 3
 364.     note A_, 2
 365.     note G#, 2
 366.     note G_, 2
 367.     note F#, 2
 368.     octave 4
 369.     note D_, 2
 370.     note C#, 2
 371.     note C_, 2
 372.     octave 3
 373.     note B_, 2
 374.     note F#, 2
 375.     note F_, 2
 376.     note E_, 2
 377.     note D#, 2
 378.     note A#, 2
 379.     note A_, 2
 380.     note A#, 2
 381.     note B_, 2
 382.     notetype $c, $b3
 383.     note G_, 3
 384.     note G#, 3
 385.     intensity $b5
 386.     note A#, 2
 387.     intensity $b3
 388.     note E_, 3
 389.     note F_, 3
 390.     intensity $b5
 391.     note G_, 2
 392.     intensity $b3
 393.     note G_, 3
 394.     note G#, 3
 395.     intensity $b5
 396.     note A#, 2
 397.     intensity $b3
 398.     note A#, 3
 399.     octave 4
 400.     note C_, 3
 401.     intensity $b5
 402.     note C#, 2
 403.     intensity $b3
 404.     note C_, 3
 405.     note C#, 3
 406.     intensity $b5
 407.     note D#, 2
 408.     octave 3
 409.     intensity $b3
 410.     note G_, 3
 411.     note G#, 3
 412.     intensity $b5
 413.     note A#, 2
 414.     octave 4
 415.     intensity $b3
 416.     note C_, 3
 417.     note C#, 3
 418.     intensity $b5
 419.     note D#, 2
 420.     intensity $b3
 421.     note D#, 3
 422.     note F_, 3
 423.     intensity $b5
 424.     note G_, 2
 425. Music_HoennChampionBattle_Ch2_loop_main:
 426.     dutycycle 0
 427. Music_HoennChampionBattle_Ch2_loop_1:
 428.     intensity $b0
 429.     octave 3
 430.     note E_, 2
 431.     intensity $b5
 432.     note E_, 5
 433.     note C_, 1
 434.     octave 2
 435.     note E_, 2
 436.     note G_, 1
 437.     octave 3
 438.     note C_, 2
 439.     note E_, 2
 440.     note G#, 1
 441.     intensity $b0
 442.     note A#, 2
 443.     intensity $b5
 444.     note A#, 5
 445.     note A_, 1
 446.     note A#, 1
 447.     note A_, 1
 448.     note A#, 2
 449.     intensity $b2
 450.     note A#, 1
 451.     note A#, 1
 452.     intensity $b4
 453.     note G#, 2
 454.     loopchannel 2, Music_HoennChampionBattle_Ch2_loop_1
 455.     intensity $a6
 456.     octave 3
 457.     note E_, 3
 458.     note F_, 3
 459.     note A#, 2
 460.     note G#, 1
 461.     note A#, 1
 462.     note G#, 1
 463.     note G_, 2
 464.     note F_, 1
 465.     note D#, 1
 466.     note C#, 1
 467.     note F_, 4
 468.     note D#, 4
 469.     note C#, 4
 470.     note C_, 4
 471.     octave 4
 472.     note G_, 4
 473.     note F_, 4
 474.     note D#, 4
 475.     note C#, 4
 476.     intensity $a0
 477.     note C_, 4
 478.     intensity $a6
 479.     note C_, 8
 480.     octave 3
 481.     note G_, 2
 482.     octave 4
 483.     note F_, 2
 484.     intensity $a0
 485.     note E_, 8
 486.     intensity $a6
 487.     note E_, 8
 488.     intensity $b4
 489.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch2_branch_1
 490.     dutycycle 3
 491.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch1_branch_1
 492.     dutycycle 0
 493.     octave 3
 494.     note G#, 2
 495.     octave 4
 496.     note D#, 2
 497.     note E_, 2
 498.     note D#, 1
 499.     note C#, 1
 500.     note D#, 1
 501.     octave 3
 502.     note B_, 1
 503.     note A_, 2
 504.     note B_, 2
 505.     note A_, 2
 506.     note G#, 1
 507.     note G#, 1
 508.     octave 4
 509.     note D#, 2
 510.     note E_, 2
 511.     note D#, 1
 512.     note C#, 1
 513.     note E_, 1
 514.     note C#, 1
 515.     note G#, 2
 516.     note A_, 2
 517.     note F#, 2
 518.     octave 3
 519.     note B_, 2
 520.     octave 4
 521.     note F#, 2
 522.     note G_, 2
 523.     note F#, 1
 524.     note E_, 1
 525.     note F#, 1
 526.     note D_, 1
 527.     note C_, 2
 528.     note D_, 2
 529.     note C_, 2
 530.     octave 3
 531.     note B_, 1
 532.     note B_, 1
 533.     octave 4
 534.     note F#, 2
 535.     note G_, 2
 536.     note F#, 1
 537.     note E_, 1
 538.     note G_, 1
 539.     note E_, 1
 540.     note B_, 2
 541.     octave 5
 542.     note C_, 2
 543.     note F_, 2
 544.     intensity $b7
 545.     note E_, 2
 546.     octave 4
 547.     note E_, 2
 548.     octave 3
 549.     note E_, 2
 550.     octave 5
 551.     note D_, 2
 552.     octave 4
 553.     note D_, 2
 554.     octave 3
 555.     note D_, 2
 556.     octave 4
 557.     note G_, 2
 558.     octave 3
 559.     note G_, 2
 560.     octave 2
 561.     note G_, 2
 562.     octave 5
 563.     note C_, 2
 564.     octave 4
 565.     note C_, 2
 566.     octave 3
 567.     note C_, 2
 568.     octave 4
 569.     note A_, 2
 570.     octave 3
 571.     note A_, 2
 572.     octave 2
 573.     note A_, 2
 574.     octave 4
 575.     note B_, 2
 576.     octave 3
 577.     note B_, 2
 578.     octave 2
 579.     note B_, 2
 580.     octave 5
 581.     note C_, 2
 582.     octave 4
 583.     note C_, 2
 584.     octave 3
 585.     note C_, 2
 586.     octave 5
 587.     note D_, 2
 588.     octave 4
 589.     note D_, 2
 590.     octave 3
 591.     note D_, 2
 592.     octave 5
 593.     intensity $b0
 594.     note D#, 6
 595.     intensity $b5
 596.     note D#, 10
 597.     octave 3
 598.     intensity $b0
 599.     note F_, 6
 600.     intensity $b5
 601.     note F_, 10
 602.     intensity $b0
 603.     note D_, 6
 604.     intensity $b5
 605.     note D_, 10
 606.     intensity $b0
 607.     note F_, 6
 608.     intensity $b5
 609.     note F_, 10
 610.     loopchannel 0, Music_HoennChampionBattle_Ch2_loop_main
 611.    
 612. Music_HoennChampionBattle_Ch2_branch_1:
 613.     octave 3
 614.     note G_, 1
 615.     note G_, 1
 616.     note G_, 1
 617.     note G#, 3
 618.     note A#, 2
 619.     note E_, 1
 620.     note E_, 1
 621.     note E_, 1
 622.     note F_, 3
 623.     note G#, 2
 624.     note G_, 1
 625.     note G_, 1
 626.     note G_, 1
 627.     note G#, 3
 628.     note A#, 2
 629.     octave 4
 630.     note C_, 1
 631.     note C_, 1
 632.     note C_, 1
 633.     note C#, 3
 634.     note D#, 2
 635.     endchannel
 636.  
 637. Music_HoennChampionBattle_Ch3:
 638.     notetype $c, $19
 639.     vibrato $12, $15
 640.     octave 3
 641.     note C_, 1
 642.     octave 2
 643.     note G_, 1
 644.     note B_, 1
 645.     note F#, 1
 646.     note A#, 1
 647.     note F_, 1
 648.     note G#, 1
 649.     note E_, 1
 650.     note G_, 1
 651.     note D#, 1
 652.     note F#, 1
 653.     note D_, 1
 654.     note F_, 1
 655.     note C#, 1
 656.     note D#, 1
 657.     note C#, 1
 658. Music_HoennChampionBattle_Ch3_loop_1:
 659.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_1
 660.     note D#, 1
 661.     note F_, 1
 662.     note D#, 1
 663.     note F_, 1
 664.     octave 1
 665.     note B_, 1
 666.     loopchannel 3, Music_HoennChampionBattle_Ch3_loop_1
 667.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_1
 668.     note A#, 1
 669.     note C_, 1
 670.     note F#, 1
 671.     note F_, 1
 672.     note D#, 1
 673. Music_HoennChampionBattle_Ch3_loop_main:
 674. Music_HoennChampionBattle_Ch3_loop_2:
 675.     note C_, 1
 676.     note G_, 1
 677.     loopchannel 6, Music_HoennChampionBattle_Ch3_loop_2
 678.     note C_, 1
 679.     octave 3
 680.     note C_, 1
 681.     octave 2
 682.     note G_, 1
 683.     note E_, 1
 684. Music_HoennChampionBattle_Ch3_loop_3:
 685.     note C#, 1
 686.     note G#, 1
 687.     loopchannel 6, Music_HoennChampionBattle_Ch3_loop_3
 688.     note C#, 1
 689.     note C#, 1
 690.     note G#, 1
 691.     note F_, 1
 692. Music_HoennChampionBattle_Ch3_loop_4:
 693.     note C_, 1
 694.     note G_, 1
 695.     loopchannel 5, Music_HoennChampionBattle_Ch3_loop_4
 696.     octave 3
 697.     note C_, 1
 698.     octave 2
 699.     note G_, 1
 700.     note E_, 1
 701.     note G_, 1
 702.     note E_, 1
 703.     note G_, 1
 704.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_7
 705.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_6
 706.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_7
 707. Music_HoennChampionBattle_Ch3_loop_5:
 708.     note D#, 1
 709.     note A#, 1
 710.     loopchannel 8, Music_HoennChampionBattle_Ch3_loop_5
 711.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_2
 712.     octave 3
 713.     note C_, 1
 714.     note F_, 1
 715.     note G_, 1
 716.     note F_, 1
 717.     note G_, 1
 718.     note F_, 1
 719.     note C_, 1
 720.     octave 2
 721.     note G_, 1
 722.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_2
 723.     octave 3
 724.     note C_, 1
 725.     note G_, 1
 726.     octave 2
 727.     note B_, 1
 728.     octave 3
 729.     note F#, 1
 730.     octave 2
 731.     note A#, 1
 732.     octave 3
 733.     note F_, 1
 734.     octave 2
 735.     note A_, 1
 736.     octave 3
 737.     note E_, 1
 738.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_3
 739.     note G#, 3
 740.     octave 2
 741.     note C#, 2
 742.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_3
 743.     octave 2
 744.     note C#, 2
 745.     note G#, 1
 746.     note D_, 2
 747.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_4
 748.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_4
 749.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_5
 750.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_5
 751.     octave 2
 752.     note A_, 2
 753.     note E_, 2
 754.     octave 1
 755.     note A_, 2
 756.     octave 2
 757.     note G_, 2
 758.     note D_, 2
 759.     octave 1
 760.     note G_, 2
 761.     octave 2
 762.     note C_, 2
 763.     note E_, 2
 764.     note G_, 2
 765.     note F_, 2
 766.     note C_, 2
 767.     octave 1
 768.     note F_, 2
 769.     note G_, 1
 770.     octave 2
 771.     note D_, 1
 772.     octave 1
 773.     note G_, 1
 774.     octave 2
 775.     note D_, 1
 776.     octave 1
 777.     note G_, 1
 778.     octave 2
 779.     note D_, 1
 780.     octave 1
 781.     note A_, 1
 782.     octave 2
 783.     note E_, 1
 784.     octave 1
 785.     note A_, 1
 786.     octave 2
 787.     note E_, 1
 788.     octave 1
 789.     note A_, 1
 790.     octave 2
 791.     note E_, 1
 792.     octave 1
 793.     note A#, 1
 794.     octave 2
 795.     note F_, 1
 796.     octave 1
 797.     note A#, 1
 798.     octave 2
 799.     note F_, 1
 800.     octave 1
 801.     note A#, 1
 802.     octave 2
 803.     note F_, 1
 804.     note C_, 1
 805.     note G_, 1
 806.     note C_, 1
 807.     note G_, 1
 808.     note C_, 1
 809.     note G_, 1
 810.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_6
 811.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_7
 812.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_6
 813.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_7
 814.     loopchannel 0, Music_HoennChampionBattle_Ch3_loop_main
 815.     endchannel
 816.    
 817. Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_1:
 818.     octave 2
 819.     note C_, 1
 820.     note F#, 1
 821.     note A#, 1
 822.     note F#, 1
 823.     note F_, 1
 824.     note D#, 1
 825.     octave 1
 826.     note B_, 1
 827.     octave 2
 828.     note F#, 1
 829.     note F_, 1
 830.     note D#, 1
 831.     note C_, 1
 832.     endchannel
 833.    
 834. Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_2:
 835.     note C_, 1
 836.     note G_, 1
 837.     octave 3
 838.     note C_, 1
 839.     octave 2
 840.     note C_, 1
 841.     note G_, 1
 842.     octave 3
 843.     note C_, 1
 844.     octave 2
 845.     note C_, 1
 846.     note G_, 1
 847.     endchannel
 848.    
 849. Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_3:
 850.     octave 2
 851.     note C_, 1
 852.     note C_, 1
 853.     note C_, 1
 854.     note C#, 3
 855.     note D#, 2
 856.     octave 1
 857.     note G_, 1
 858.     note G_, 1
 859.     note G_, 1
 860.     note G#, 3
 861.     octave 2
 862.     note C#, 2
 863.     note C_, 1
 864.     note C_, 1
 865.     note C_, 1
 866.     note C#, 3
 867.     note D#, 2
 868.     octave 1
 869.     note G_, 1
 870.     note G_, 1
 871.     note G_, 1
 872.     endchannel
 873.    
 874. Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_4:
 875.     octave 2
 876.     note C#, 1
 877.     note G#, 1
 878.     note C#, 1
 879.     note A_, 1
 880.     note C#, 1
 881.     octave 3
 882.     note C#, 1
 883.     octave 2
 884.     note C#, 1
 885.     note A_, 1
 886.     note C#, 1
 887.     note G#, 1
 888.     note C#, 1
 889.     note A_, 1
 890.     note C#, 1
 891.     octave 3
 892.     note C#, 1
 893.     octave 2
 894.     note C#, 1
 895.     octave 3
 896.     note D_, 1
 897.     endchannel
 898.    
 899. Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_5:
 900.     octave 2
 901.     note E_, 1
 902.     note B_, 1
 903.     note E_, 1
 904.     octave 3
 905.     note C_, 1
 906.     octave 2
 907.     note E_, 1
 908.     octave 3
 909.     note E_, 1
 910.     octave 2
 911.     note E_, 1
 912.     octave 3
 913.     note C_, 1
 914.     octave 2
 915.     note E_, 1
 916.     note B_, 1
 917.     note E_, 1
 918.     octave 3
 919.     note C_, 1
 920.     octave 2
 921.     note E_, 1
 922.     octave 3
 923.     note E_, 1
 924.     octave 2
 925.     note E_, 1
 926.     octave 3
 927.     note F_, 1
 928.     endchannel
 929.    
 930. Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_6:
 931.     note C_, 1
 932.     note G_, 1
 933.     note C_, 1
 934.     note G_, 1
 935.     note C_, 1
 936.     note G_, 1
 937.     note C_, 1
 938.     note G_, 1
 939.     note C_, 1
 940.     note G_, 1
 941.     note C_, 1
 942.     note G_, 1
 943.     note C_, 1
 944.     note G_, 1
 945.     note C_, 1
 946.     note G_, 1
 947.     endchannel
 948.    
 949. Music_HoennChampionBattle_Ch3_branch_7:
 950.     note C#, 1
 951.     note G#, 1
 952.     note C#, 1
 953.     note G#, 1
 954.     note C#, 1
 955.     note G#, 1
 956.     note C#, 1
 957.     note G#, 1
 958.     note C#, 1
 959.     note G#, 1
 960.     note C#, 1
 961.     note G#, 1
 962.     note C#, 1
 963.     note G#, 1
 964.     note C#, 1
 965.     note G#, 1
 966.     endchannel
 967.    
 968. Music_HoennChampionBattle_Ch4:
 969.     togglenoise $3
 970.     notetype $6
 971.     note C_, 6
 972.     note C_, 8
 973.     note D#, 4
 974.     note C_, 6
 975.     note C_, 4
 976.     note D#, 4
 977.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch4_branch_1
 978.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch4_branch_2
 979.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch4_branch_1
 980.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch4_branch_2
 981. Music_HoennChampionBattle_Ch4_loop_main:
 982. Music_HoennChampionBattle_Ch4_loop_1:
 983.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch4_branch_3
 984.     loopchannel 4, Music_HoennChampionBattle_Ch4_loop_1
 985.     note D#, 2
 986.     note D#, 2
 987.     note C_, 2
 988.     note D#, 4
 989.     note D#, 2
 990.     note C_, 4
 991.     note D#, 2
 992.     note D#, 2
 993.     note C_, 2
 994.     note D#, 4
 995.     note D#, 2
 996.     note C_, 4
 997.     note D#, 2
 998.     note D#, 2
 999.     note C_, 2
 1000.     note D#, 4
 1001.     note D#, 2
 1002.     note C_, 2
 1003.     note D#, 2
 1004.     note D#, 4
 1005.     note C_, 4
 1006.     note D#, 2
 1007.     note D#, 2
 1008.     note C_, 4
 1009.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch4_branch_3
 1010.     note __, 16
 1011.     note __, 16
 1012.     note __, 16
 1013.     note __, 16
 1014.     note D#, 2
 1015.     note D#, 2
 1016.     note C_, 4
 1017.     note D#, 2
 1018.     note C_, 2
 1019.     note D#, 2
 1020.     note C_, 2
 1021.     note D#, 2
 1022.     note D#, 2
 1023.     note C_, 2
 1024.     note D#, 4
 1025.     note D#, 2
 1026.     note C_, 2
 1027.     note D#, 1
 1028.     note D#, 1
 1029.     note D#, 2
 1030.     note D#, 2
 1031.     note C_, 2
 1032.     note D#, 4
 1033.     note D#, 2
 1034.     note C_, 2
 1035.     note D#, 1
 1036.     note D#, 1
 1037.     note D#, 2
 1038.     note D#, 2
 1039.     note C_, 2
 1040.     note D#, 4
 1041.     note C_, 2
 1042.     note D#, 2
 1043.     note C_, 2
 1044.     note D#, 2
 1045.     note D#, 2
 1046.     note C_, 2
 1047.     note D#, 4
 1048.     note C_, 2
 1049.     note D#, 2
 1050.     note C_, 2
 1051.     note D#, 4
 1052.     note C_, 2
 1053.     note D#, 4
 1054.     note D#, 2
 1055.     note C_, 2
 1056.     note D#, 2
 1057.     note D#, 2
 1058.     note D#, 2
 1059.     note C_, 2
 1060.     note D#, 2
 1061.     note D#, 2
 1062.     note C_, 2
 1063.     note D#, 2
 1064.     note C_, 2
 1065.     note D#, 2
 1066.     note D#, 2
 1067.     note C_, 2
 1068.     note D#, 2
 1069.     note D#, 2
 1070.     note C_, 2
 1071.     note C_, 2
 1072.     note C_, 2
 1073. Music_HoennChampionBattle_Ch4_loop_2:
 1074.     note D#, 4
 1075.     note C_, 4
 1076.     note D#, 2
 1077.     note D#, 2
 1078.     note C_, 4
 1079.     note D#, 4
 1080.     note C_, 4
 1081.     note D#, 2
 1082.     note D#, 2
 1083.     note C_, 2
 1084.     note C_, 2
 1085.     loopchannel 4, Music_HoennChampionBattle_Ch4_loop_2
 1086.     note D#, 4
 1087.     note C_, 4
 1088.     note C_, 4
 1089.     note D#, 4
 1090.     note C_, 4
 1091.     note C_, 4
 1092.     note D#, 4
 1093.     note C_, 4
 1094.     note C_, 4
 1095.     note D#, 4
 1096.     note C_, 4
 1097.     note C_, 2
 1098.     note C_, 2
 1099.     note D#, 4
 1100.     note C_, 4
 1101.     note D#, 4
 1102.     note C_, 4
 1103.     note D#, 4
 1104.     note C_, 4
 1105.     note D#, 4
 1106.     note C_, 4
 1107.     note D#, 4
 1108.     note C_, 4
 1109.     note D#, 4
 1110.     note C_, 2
 1111.     note C_, 2
 1112. Music_HoennChampionBattle_Ch4_loop_3:
 1113.     callchannel Music_HoennChampionBattle_Ch4_branch_3
 1114.     loopchannel 4, Music_HoennChampionBattle_Ch4_loop_3
 1115.     loopchannel 0, Music_HoennChampionBattle_Ch4_loop_main
 1116.    
 1117. Music_HoennChampionBattle_Ch4_branch_1:
 1118.     note D#, 2
 1119.     note D#, 2
 1120.     note C_, 2
 1121.     note D#, 2
 1122.     note D#, 4
 1123.     note C_, 2
 1124.     note D#, 2
 1125.     note D#, 4
 1126.     note C_, 2
 1127.     note D#, 2
 1128.     note D#, 2
 1129.     note D#, 2
 1130.     note C_, 2
 1131.     note D#, 2
 1132.     endchannel
 1133.    
 1134. Music_HoennChampionBattle_Ch4_branch_2:
 1135.     note D#, 2
 1136.     note D#, 2
 1137.     note C_, 2
 1138.     note D#, 4
 1139.     note D#, 2
 1140.     note C_, 2
 1141.     note D#, 2
 1142.     note D#, 4
 1143.     note C_, 2
 1144.     note D#, 2
 1145.     note D#, 2
 1146.     note D#, 2
 1147.     note C_, 2
 1148.     note D#, 2
 1149.     endchannel
 1150.    
 1151. Music_HoennChampionBattle_Ch4_branch_3:
 1152.     note D#, 4
 1153.     note C_, 4
 1154.     note D#, 2
 1155.     note D#, 2
 1156.     note C_, 4
 1157.     note D#, 4
 1158.     note C_, 2
 1159.     note D#, 4
 1160.     note D#, 2
 1161.     note C_, 4
 1162.     endchannel
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top