daily pastebin goal
17%
SHARE
TWEET

virtualgl_2.3.1_PKGBUILD

a guest Jul 8th, 2012 121 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # Contributor: FigoDaPaura <ffigoDaPaura>
 2.  
 3. pkgname=virtualgl
 4. pkgver=2.3.1
 5. pkgrel=0
 6. pkgdesc="Redirects 3D commands from an OpenGL application onto a server-side 3D graphics card."
 7. arch=('i686' 'x86_64')
 8. url="http://virtualgl.org"
 9. license=('LGPL')
 10. depends=('libgl' 'libxv' 'turbojpeg')
 11. makedepends=('cmake' 'mesa')
 12. provides=('virtualgl')
 13.  
 14. source=("http://downloads.sourceforge.net/project/virtualgl/VirtualGL/$pkgver/VirtualGL-$pkgver.tar.gz")
 15.  
 16. sha1sums=('087f2c8cab080e7d68d22ee5f08cb39437e63d8d')
 17.  
 18. build() {
 19.   cd "$srcdir/VirtualGL-$pkgver"
 20.  
 21.   mkdir -p build
 22.   cd build
 23.  
 24.   cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/opt/VirtualGL -DTJPEG_INCLUDE_DIR=/usr/include -DTJPEG_LIBRARY=/usr/lib/libturbojpeg.so \
 25.     -DVGL_LIBDIR=/usr/lib -DVGL_BINDIR=/usr/bin
 26.   make
 27. }
 28.  
 29. package() {
 30.   cd "$srcdir/VirtualGL-$pkgver/build"
 31.   make install DESTDIR="$pkgdir"
 32.  
 33.   mkdir -p "$pkgdir/opt/VirtualGL/bin"
 34.   mv "$pkgdir"/usr/bin/glxinfo "$pkgdir/opt/VirtualGL/bin"
 35. }
RAW Paste Data
Top