Advertisement
MystSaphyr

XYZ Full CV-VV JP Reclist - 2017

Nov 28th, 2017
2,679
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.77 KB | None | 0 0
 1. [vowels]
 2.  
 3. ae
 4. ai
 5. ao
 6. au
 7. an
 8. ea
 9. ei
 10. eo
 11. eu
 12. en
 13. ia
 14. ie
 15. iu
 16. io
 17. in
 18. oa
 19. oe
 20. oi
 21. ou
 22. on
 23. ua
 24. ue
 25. ui
 26. uo
 27. un
 28.  
 29. [CV]
 30.  
 31. ba
 32. da
 33. fa
 34. ga
 35. ha
 36. ja
 37. ka
 38. ma
 39. na
 40. pa
 41. ra
 42. sa
 43. ta
 44. va
 45. ya
 46. wa
 47. be
 48. de
 49. fe
 50. ge
 51. he
 52. je
 53. ke
 54. me
 55. ne
 56. pe
 57. re
 58. se
 59. te
 60. ve
 61. ye
 62. we
 63. bi
 64. di
 65. fi
 66. gi
 67. hi
 68. ji
 69. ki
 70. mi
 71. ni
 72. pi
 73. ri
 74. si
 75. ti
 76. vi
 77. yi
 78. wi
 79. bo
 80. do
 81. fo
 82. go
 83. ho
 84. jo
 85. ko
 86. mo
 87. no
 88. po
 89. ro
 90. so
 91. to
 92. vo
 93. yo
 94. wo
 95. bu
 96. du
 97. fu
 98. gu
 99. hu
 100. ju
 101. ku
 102. mu
 103. nu
 104. pu
 105. ru
 106. su
 107. tu
 108. vu
 109. yu
 110. wu
 111.  
 112. sha
 113. she
 114. shi
 115. sho
 116. shu
 117. tsa
 118. tse
 119. tsi
 120. tso
 121. tsu
 122.  
 123. dzi
 124. dzu
 125.  
 126. [glides]
 127.  
 128. bya
 129. bye
 130. byo
 131. byu
 132. dya
 133. dye
 134. dyo
 135. dyu
 136. fya
 137. fye
 138. fyo
 139. fyu
 140. gya
 141. gye
 142. gyo
 143. gyu
 144. hya
 145. hye
 146. hyo
 147. hyu
 148. kya
 149. kye
 150. kyo
 151. kyu
 152. mya
 153. mye
 154. myo
 155. myu
 156. nya
 157. nye
 158. nyo
 159. nyu
 160. pya
 161. pye
 162. pyo
 163. pyu
 164. rya
 165. rye
 166. ryo
 167. ryu
 168. tya
 169. tye
 170. tyo
 171. tyu
 172. vya
 173. vye
 174. vyo
 175. vyu
 176.  
 177. [breaths]
 178.  
 179. br1
 180. br2
 181. br3
 182. br4
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement