SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 26th, 2020 75 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Национално Стопанство
 2.  
 3. 1.Същност на националното стопанство -
 4. - Съвкупност от икономическите дейности на дадена страна, като това е динамична природна-стопанска и   социална система
 5.  
 6. 2.Етапи в развитието на Националното стопанство
 7. а) Първата половина на XX в.
 8. - преобладава земеделието - 70% от крайната продукция
 9. -слабомеханизирано
 10. б) От средата на XX в.
 11. -национализация
 12. -масова индустриализация - много нови предприятия
 13. -развитие на транспорта, туризма и др.
 14. в) След 1990 г.
 15. - преход към пазарно стопанство
 16. -предприятия с чужестранни инвестиции
 17. -икономически проблеми
 18. -рязък спад на производството
 19. г) След 2007г
 20. -членство в ЕС
 21.  
 22. 3. Фактори
 23. -Географско положение
 24. -Социално-икономически - научно - технически
 25.                                                         - демографски
 26.                                        - екологически
 27.  
 28. БВП - е икономически термин, който обозначава измерването на общата стойност на  продуктите и услугите, произведени в определена страна, за една година.
 29.  
 30. БНД- Брутният национален доход е сумата на БВП-то, плюс всички доходи, които жителите на дадена страна получават от дейности в чужбина, минус всички доходи на чужди граждани в конкретната страна.
 31.  
 32. Първичен сектор -5%
 33. 1. Същност
 34. - Първичният икономически сектор е сектор, който представлява добиването на суровини за преработване
 35.  
 36. 2. Място в националната икономика
 37. а) До средата на XX век
 38. - основен отрасъл
 39. -ниска производителност
 40. -нисква стоковост на продукцията
 41. б) След Втората Световна война
 42. -ТКЗС, държавна собственост на земята
 43. -уедряване на земеделските стопанста
 44. -АПК - нова реформа и още по-голямо укрупняване на земите
 45. в)След 1990 г.
 46. -възвръщане на частната собственост
 47. -свиване на производството, намаляване на добивите
 48. -субсидии и средства от европейски програми
 49.  
 50. 3. Фактори за развитие
 51. а)Природни фактори
 52. б)Социално-икономически - научно-технически прогрес
 53.                                                            - екологичен
 54.                                                            - държавна политика
 55.  
 56. ТКЗС - трудово кооперативно земеделско стопанство
 57. АПК - агрегарно промишлен комплекс
 58.  
 59. Обработоваема земя - земеделска земя, която ежегодно учавства в сеитбооборот - площите, върху които се отглеждат ежегодни култури
 60. Изпозлвана земеделска земя - обратоваема земя, трайни насаждения, семейни градини и тн.
 61.  
 62. 4. Фактори за развитие на земеделието
 63. а)природногеографски фактор - влияе върху количеството, качеството на земеделската продукция
 64. б)социално-икономическо фактори - характерът на собствеността
 65.                                                                               - политика на държавата
 66.                                                                               - разположение на преработващите предприятия
 67.                                                                               - екологичен
 68.                                                                               - демографски фактор
 69.  
 70. Растениевъдство
 71. 1. Значение и особености
 72.  - пряко значение за изхранването на населението
 73.  - значение като суровина за вторичния сектор
 74.  
 75. 2. Производство и регионална структура
 76. а) Зърнени култури
 77. - пшеница, ръж, ечемик
 78. б) Технически култури (Суровини за хранителната , парфюмерийно-козметичната и текстилната промишленост)
 79. - Слънчоглед, маслодайна роза, тютюн
 80. в) Зеленчукопроизводство
 81. - домати, краставици и тн.
 82. г) Многогодишни трайни насаждения
 83. - лозя и овощия (череши, ябълки, сливи)
 84. д) Фуражни култури
 85. -царевица, детелина
 86.  
 87. 3. Фактори за развитие
 88. а)Природни - географски фактори - Релефът
 89.                                                                         - Климатът
 90.                                                                         - Води и Почви
 91. б) Социално-икономически фактори - Научно - технически
 92.                                                                                 - Трудовите ресурси
 93.                             - Екологични фактори
 94.  
 95. 4. Проблеми
 96. а) обезлюдяване на селските райони
 97. б) внос на качествена и евтина стока от чужбина
 98.  
 99. Животновъдство
 100. 1. Същност
 101.  
 102. 2. Развитие
 103. а) до края на 40-те г.
 104. - ниска продуктивност
 105. б)след 50-те г.
 106. -селекция
 107. -подбор на породите
 108. -фуражна база
 109. -държавна собственост
 110. в)след 1990 г.
 111. -частна собственост
 112. -аграгарна реморфа
 113. -ЕС
 114.  
 115. 3. Структура
 116. -птицевъдство (яйца, нискокалорично месо)
 117. -овцевъдство (вълна и месо)
 118. -говедовъдство (над 80% от млякото у нас)
 119. -свиневъдство (месо, мазнини и кожи)
 120. 4. Фактори
 121. -фуражната база
 122. -икономическата политика на държавата
 123. -пазарът (проблем)
 124. -работна ръка (проблем)
 125.  
 126. Вторичен сектор в България (около 25%)
 127. 1. Същност
 128.  - включва онези икономически сектори, които създават завършен, използваем продукт: производството и строителството
 129.  
 130. 2. Развитие на вторичния сектор след 1990 г.
 131. - спад на производството с 50% (машиностроенето, металургията, химическа пром.)
 132. - неефективна приватизация
 133. - намалява броят на заетите
 134. - закриване на предприятия
 135.  
 136. 3. Фактори
 137. -климатичен фактор
 138. -научно-технически прогрес
 139. -рационално усвояване на природните ресурси
 140. -държавна политика
 141. -международна търговия
 142. -демографски фактор
 143. -екологичен фактор
 144.  
 145. Енергетика
 146. 1. Същност
 147. -Отрасъл обединяващ добива на изкопаеми горива, производството на обогатен уран, производството на ел. енергия, преноса и потреблението.
 148. 2.Производство на електроенергия
 149. а) Термични електроцентрали
 150. -въглища,мазут,пр.газ
 151. -изграбдат се близо до полезните изкопаеми или до консуматорите
 152. б)ВЕЦ - Водноелектроцентрала
 153. -енергията на течаща вода
 154. - енергията приливите и отливите
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top