Advertisement
wicus3x

Zadanie1

Apr 27th, 2022
908
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #
 2. library(AMORE)
 3.  
 4. #Dane które będą uczyć naszą sieć
 5. owoc=read.csv(file.choose())
 6. owoc <- na.omit(owoc) # Usuwam puste kolumny
 7. for(i in 1:34) owoc[,i]<-as.numeric(owoc[,i])
 8.  
 9. set.seed(112)
 10. ile=nrow(owoc)
 11. idxTren<-sample(1:ile,2*ile/3)  #podłoga z 2/3 losowych indeksów do trenowania sieci
 12. idxTest<-setdiff(1:ile,idxTren) #pozostałe 1/3 indeksów
 13.  
 14. #definiujemy funkcję zmieniającą zmienną zawierającą nazwę etykiety
 15. #na liczbę zmiennych binarnych, ile jest wartości etykiet
 16. target<-function(x)
 17. {
 18.   n<-length(x)
 19.   wartosci<-levels(x)
 20.   l<-length(wartosci)
 21.   T<-matrix(0,nrow=n,ncol=l)
 22.   for(i in 1:l)
 23.     T[,i]<-(x==wartosci[i])
 24.   colnames(T)<-wartosci
 25.   return(T)
 26. }
 27. #zastosowanie powyższej funkcji dla danych określających etykiety
 28. wZadane<-target(owoc$Class)
 29. wZadane
 30.  
 31. set.seed(24)
 32.  
 33. #tworzymy strukturę sieci
 34. siec<-newff(n.neurons=c(4,8,3),
 35.             learning.rate.global=0.01,
 36.             momentum.global=0.5,
 37.             hidden.layer="sigmoid",
 38.             output.layer="purelin",
 39.             method="ADAPTgdwm",
 40.             error.criterium="LMS")
 41.  
 42. #trenujemy sieć
 43. #owoc <- owoc[,]
 44. wynik<-train(siec,
 45.              owoc[idxTren,1:34],
 46.              matrix(as.numeric(wZadane[idxTren])),
 47.              error.criterium="LMS",
 48.              report=TRUE,
 49.              show.step=5,
 50.              n.shows=1000)
 51.  
 52. plot(wynik$Merror,type="l",xlab="Ileracja (x10)",
 53.      ylab="Błąd", col="darkred")
 54.  
 55. #stosuję wytrenowaną sieć do danych testowych
 56. y<-sim(wynik$net,owoc[idxTest, -5])
 57. y
 58.  
 59. #definiuję funkcję oceny klasyfikacji (zamieniam liczby na etykietę)
 60. testKlasyfikacji<-function(zad,wy)
 61. {
 62.   zadane<-max.col(zad)
 63.   rozpoznane<-max.col(wy)
 64.   print(table(zadane,rozpoznane))
 65. }
 66. wynik<-testKlasyfikacji(wZadane[idxTest,],y)
 67.  
 68. #określamy dokładność klasyfikacji
 69. cat("Dokładność klasyfikacji:",
 70.     sum(diag(wynik))/sum(wynik)*100, "%\n")
 71.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement