Advertisement
S_Madanska

20.02 MASTERS CONDITIONS

Feb 19th, 2021 (edited)
163
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.          -- ПРИМПОМНЯНЕ НА INNER JOIN
 2.    
 3.         ----table1 , table2
 4.         ----where ..........
 5.  
 6.         ----table1 join table2
 7.         ----on.........
 8.  
 9. -------------------------------------------------------------------------------------
 10. --------------------------------5. Изгледи / Views-----------------------------------
 11. -------------------------------------------------------------------------------------
 12. --  Създаване на изгледи
 13.  
 14. -- Пример 5-1.
 15. -- Да се създаде изглед, който съдържа
 16. ----име и фамилия на клиентите, както и номер и дата на поръчките, които те са направили.
 17.  
 18. CREATE VIEW CUSTOMERORDERS
 19. AS
 20.    SELECT C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS NAME ,   --ALL COLUMNS HAVE NAME IN VIEWS
 21.           O.ORDER_ID, O.ORDER_DATE
 22.    FROM CUSTOMERS C, ORDERS O
 23.    WHERE O.CUSTOMER_ID=C.CUSTOMER_ID
 24.  
 25. -- Да се изведат данните от изгледа.
 26. SELECT * FROM CUSTOMERORDERS
 27.  
 28. -- Пример 5-2.
 29. -- Да се модифицира горният изглед така, че да съдържа и колона с името на
 30. -- съответния служител, обработил поръчката.
 31. ALTER VIEW CUSTOMERORDERS
 32. AS
 33.    SELECT C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS NAME_CUST ,   --ALL COLUMNS HAVE NAME IN VIEWS
 34.           O.ORDER_ID,
 35.           O.ORDER_DATE,
 36.           E.FNAME + ' ' + E.LNAME AS NAME_EMPLO
 37.    FROM CUSTOMERS C, ORDERS O, EMPLOYEES E
 38.    WHERE O.CUSTOMER_ID=C.CUSTOMER_ID AND E.EMPLOYEE_ID=O.EMPLOYEE_ID
 39.  
 40. -- Да се изведат данните от изгледа.
 41. SELECT * FROM CUSTOMERORDERS
 42.  
 43. -- Пример 5-3.
 44. -- Да се модифицира горния изглед така, че да съдържа само поръчките,
 45. -- обработени от служител с идентификатор = 167.
 46. ALTER VIEW CUSTOMERORDERS
 47. AS
 48.    SELECT C.FNAME + ' ' + C.LNAME AS NAME_CUST ,   --ALL COLUMNS HAVE NAME IN VIEWS
 49.           O.ORDER_ID,
 50.           O.ORDER_DATE, e.EMPLOYEE_ID,
 51.           E.FNAME + ' ' + E.LNAME AS NAME_EMPLO
 52.    FROM CUSTOMERS C, ORDERS O, EMPLOYEES E
 53.    WHERE O.CUSTOMER_ID=C.CUSTOMER_ID
 54.    AND E.EMPLOYEE_ID=O.EMPLOYEE_ID
 55.    AND E.EMPLOYEE_ID = 167
 56.  
 57.  -- Да се изведат данните от изгледа.
 58. SELECT * FROM CUSTOMERORDERS
 59.  
 60. -- Пример 5-4.
 61. -- Да се създаде изглед, съдържащ име и фамилия на служител и общата сума
 62. -- на поръчките, които той е обработил.
 63. CREATE VIEW EMPLOYEESORDERS
 64. AS
 65.     SELECT  E.FNAME + ' ' + E.LNAME AS NAME,    
 66.             SUM(OI.QUANTITY * OI.UNIT_PRICE) AS PRICE
 67.     FROM EMPLOYEES E, ORDER_ITEMS  OI, ORDERS O
 68.     WHERE E.EMPLOYEE_ID = O.EMPLOYEE_ID AND OI.ORDER_ID = O.ORDER_ID
 69.     GROUP BY E.FNAME, E.LNAME
 70.  
 71.  
 72. -- Пример 5-5.
 73. -- Да се създаде изглед, който съдържа имена, отдел и заплата на 5-мата
 74. -- служители с най-висока заплата. За да бъдат извлечени служителите,
 75. -- подредени по заплата, очевидно ще трябва да бъдат сортирани по този критерий.
 76.  
 77. CREATE VIEW EMPLOYEES_TOP_5_SALARIES
 78. AS
 79. SELECT TOP 5 E.FNAME, E.LNAME, D.NAME, E.SALARY
 80. FROM EMPLOYEES E , DEPARTMENTS D
 81. WHERE E.DEPARTMENT_ID=D.DEPARTMENT_ID
 82. ORDER BY E.SALARY DESC
 83.  
 84. SELECT * FROM EMPLOYEES_TOP_5_SALARIES
 85.  
 86.  
 87. ------------------------5.4.Манипулиране на данни чрез изглед -----------------------
 88. -------------------------------------------------------------------------------------
 89. --Следващият изглед CUSTOMERS_COUNTRIES, базиран на JOIN между COUNTRIES и CUSTOMERS,
 90. --ще демонстрира манипулирането на данни.
 91.  CREATE VIEW CUSTOMER_COUNTRIES
 92.  AS
 93.  SELECT C.COUNTRY_ID, C.NAME, C.REGION_ID, M.CUSTOMER_ID, M.FNAME, M.LNAME, M.GENDER, M.COUNTRY_ID AS CUST_COUNTRY_ID, M.EMAIL
 94.  FROM CUSTOMERS M JOIN COUNTRIES C
 95.  ON C.COUNTRY_ID=M.COUNTRY_ID
 96.  
 97. --Пример 5-6.
 98. --Да се добави нов запис в таблицата CUSTOMERS през изгледа CUSTOMERS_COUNTRIES.
 99.  INSERT INTO CUSTOMER_COUNTRIES(CUSTOMER_ID, FNAME, LNAME, CUST_COUNTRY_ID)
 100.  VALUES(10, 'IVAN', 'ILIEV', 'BG')
 101.  
 102.  SELECT * FROM CUSTOMER_COUNTRIES
 103.  SELECT * FROM CUSTOMERS
 104.  
 105. --5.4.2. Променяне на данни през изглед
 106. ---Пример 5-7.
 107. --Да се промени фамилията на клиент с идентификатор 10.
 108. UPDATE CUSTOMER_COUNTRIES
 109. SET LNAME = 'KOLEV'
 110. WHERE CUSTOMER_ID = 10
 111.  
 112.  SELECT * FROM CUSTOMER_COUNTRIES
 113.  SELECT * FROM CUSTOMERS
 114.  
 115. --5.4.3. Изтриване на данни през изглед
 116. --Пример 5-8.
 117. --Да се изтрие клиент с идентификатор 10.
 118.  
 119.  DELETE FROM CUSTOMER_COUNTRIES
 120.  WHERE CUSTOMER_ID = 10
 121.  
 122. --5.5.Задачи
 123. --Задача 5-1.
 124. --Да се създаде изглед, който съдържа имената на продуктите и общо поръчано
 125. --количество от продукт.
 126.  CREATE VIEW PRODUCTS_QUANTITY_VIEW
 127.  AS
 128.  SELECT P.NAME, SUM(OI.QUANTITY) QUANTITY
 129.  FROM PRODUCTS P JOIN ORDER_ITEMS OI
 130.  ON P.PRODUCT_ID=OI.PRODUCT_ID
 131.  GROUP BY P.NAME, P.PRODUCT_ID
 132.  
 133.  SELECT * FROM PRODUCTS_QUANTITY_VIEW
 134.  
 135. --Задача 5-2.
 136. --Да се създаде изглед, който съдържа десетимата клиенти с най-голям брой
 137. --поръчки. Ако последният клиент има равен брой поръчки с други клиенти, те също да участват в изгледа.
 138.  
 139. CREATE VIEW BIGGEST_QUANTITY_ORDERS_VIEW
 140. AS
 141. SELECT TOP 10 WITH TIES C.CUSTOMER_ID, C.FNAME, C.LNAME, COUNT(O.CUSTOMER_ID) COUNT_ORDERS
 142.                    FROM ORDERS O JOIN CUSTOMERS C
 143.                      ON O.CUSTOMER_ID=C.CUSTOMER_ID
 144.                GROUP BY C.CUSTOMER_ID, C.FNAME, C.LNAME
 145.                ORDER BY 4 DESC
 146.  
 147. SELECT * FROM BIGGEST_QUANTITY_ORDERS_VIEW
 148.  
 149. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 150. ----------------------------------------------ТРАНЗАКЦИИ-------------------------------------------
 151. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 152.  
 153. SELECT GETDATE()
 154.  
 155. --6.4.Примери
 156. --Пример 6-1.
 157. --транзакция, която добавя нов клиент и създава поръчка за него, включваща два продукта.
 158.  
 159. BEGIN TRANSACTION
 160.  
 161.     --ОПЕРАЦИЯ 1: добавя нов клиент
 162.     INSERT INTO CUSTOMERS(CUSTOMER_ID, COUNTRY_ID, FNAME, LNAME, ADDRESS, EMAIL, GENDER)
 163.     VALUES(1010, 'BG', 'GEORGI', 'PETROV', 'PLOVDIV BUL.BULGARIA', 'gp@abv.bg', 'M')
 164.  
 165.     --ОПЕРАЦИЯ 2: създава поръчка за него
 166.     INSERT INTO ORDERS(ORDER_ID, CUSTOMER_ID, EMPLOYEE_ID, SHIP_ADDRESS, ORDER_DATE)
 167.     VALUES(10, 1010, 107, 'PLOVDIV BUL.BULGARIA', GETDATE())
 168.  
 169.     --включваща два продукта:
 170.     --ОПЕРАЦИЯ 3 продукT 1726
 171.     INSERT INTO ORDER_ITEMS(ORDER_ID, PRODUCT_ID, UNIT_PRICE, QUANTITY)
 172.     VALUES(10, 1726, 99, 1)
 173.  
 174.     --ОПЕРАЦИЯ 4 продукT 1782
 175.     INSERT INTO ORDER_ITEMS(ORDER_ID, PRODUCT_ID, UNIT_PRICE, QUANTITY)
 176.     VALUES(10, 1782, 99, 1)
 177.  
 178.  COMMIT TRANSACTION
 179.  
 180.  
 181.  SELECT * FROM ORDER_ITEMS
 182.  WHERE ORDER_ID = 10
 183.  
 184.  
 185. /*Пример 6-2.
 186. транзакция, която променя фамилията на клиент с идентификатор = 1010,
 187. след което отхвърля направените промени.*/
 188.  
 189. BEGIN TRAN
 190.     PRINT 'ФАМИЛИЯ ПРЕДИ ТРАНЗАКЦИЯ'
 191.     SELECT LNAME
 192.     FROM CUSTOMERS
 193.     WHERE CUSTOMER_ID = 1010
 194.  
 195.     --променя фамилията на клиент с идентификатор = 1010
 196.     UPDATE CUSTOMERS
 197.     SET LNAME = 'MARINOV'
 198.     WHERE CUSTOMER_ID = 1010
 199.  
 200.     PRINT 'ФАМИЛИЯ СЛЕД ПРОМЯНА ОТ ТРАНЗАКЦИЯТА'
 201.     SELECT LNAME
 202.     FROM CUSTOMERS
 203.     WHERE CUSTOMER_ID = 1010
 204.  
 205. ROLLBACK TRAN
 206.  
 207.     PRINT 'ФАМИЛИЯ СЛЕД ОТХВЪРЛЯНЕ (ROLLBACK) НА ТРАНЗАКЦИЯ'
 208.     SELECT LNAME
 209.     FROM CUSTOMERS
 210.     WHERE CUSTOMER_ID = 1010
 211.  
 212. /*Пример 6-3.
 213. транзакция, която въвежда нов клиент, поставя точка на запис,
 214. въвежда поръчка, след което отхвърля промените до точката на запис, т.е.
 215. отхвърля се само поръчката.*/
 216. BEGIN TRAN
 217.     --OPERATION 1  която въвежда нов клиент,
 218.     INSERT INTO CUSTOMERS(CUSTOMER_ID, COUNTRY_ID, FNAME, LNAME, GENDER)
 219.     VALUES(1012, 'BG', 'MIRA', 'ILIEVA', 'F')
 220. -- поставя точка на запис,
 221. SAVE TRAN POINT1
 222.     --OPERATION 2 въвежда поръчка,
 223.     INSERT INTO ORDERS(ORDER_ID, CUSTOMER_ID, EMPLOYEE_ID, ORDER_DATE)
 224.     VALUES(12, 1012, 110, GETDATE())
 225. ROLLBACK TRAN POINT1
 226. COMMIT TRAN
 227.  
 228. SELECT * FROM CUSTOMERS
 229. WHERE CUSTOMER_ID = 1012
 230.  
 231. SELECT * FROM ORDERS
 232. WHERE CUSTOMER_ID = 1012
 233.  
 234. -- Задача 6-1.
 235. -- Транзакция, която има за цел да изтрие отдел „Мениджмънт“,
 236. -- като преди това прехвърли всички служители от него в отдел „Администрация“.
 237.  
 238. -- Задача 6-2.
 239. -- Транзакция, която изтрива продукт 1726 -първо го изтрива от всички поръчки
 240. -- после от таблицата с продукти, и накрая отхвърля направените промени.
 241.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement