SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 15th, 2018 64 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. {-
 2. WIELOLINIJKOWY
 3. KOMENTARZ
 4. -}
 5. --zadanie1
 6. let f xs = [k | k <- xs, k `mod` (head xs) /= 0]
 7. let l = f [2..]
 8.  
 9. let primes = map head (iterate f l)
 10.  
 11. --zadanie2
 12. primes' = 2:[p | p <- [3..], all (\x -> p `mod` x /= 0) (takeWhile (\x -> x*x <= p) primes')]
 13.  
 14. --zadanie3
 15. let fib = 1:1:(zipWith (+) fib (tail fib))
 16.  
 17.  
 18. --zadanie4
 19. :{
 20. iperm :: [a] -> [[a]]
 21. iperm [] = [[]]
 22. iperm (x:xs) =
 23.     foldr (++) [] (map (insert [] x) (iperm xs))
 24.     where
 25.         insert :: [a] -> a -> [a] -> [[a]]
 26.         insert xs x [] = [xs ++ [x]]
 27.         insert xs x (y:ys) =
 28.             (xs ++ (x : y : ys)) : (insert (xs ++ [y]) x ys)
 29. :}
 30.  
 31. insEv :: a -> [a] -> [[a]]
 32. insEv x [] = [[x]]
 33. insEv x (ys as (y:ys')) = (x:ys):[y:zs | zs <- insEv x ys'] (lub map (y:) (insEv x ys'))
 34. (list comprehension to inna skladnia na concatmapa)
 35.  
 36. iperm (x:xs) = [p' | p' <- insEv x p, p <- iperm xs]
 37.  
 38.  
 39. select
 40. chcemy uzyskac element i reszte elementow
 41. split :: [a] -> [(a,[a])]
 42. split [x] = [(x, [])]
 43. split x:xs = (x:xs):[(y,x:ys) | (y,ys) <- split xs]
 44.  
 45. sperm [] -> [[]]
 46. sperm xs = [x:p | (x, r) <- split xs, p<- sperm r]
 47.  
 48.  
 49. --zadanie5
 50. :{
 51. sublist :: [a] -> [[a]]
 52. sublist [] = [[]]
 53. sublist (x:xs) = let sxs = sublist xs in (map (\ys -> x:ys) sxs) ++ sxs
 54. :}
 55. sublist (x:xs) = [x:sub | sub <- subs] ++ subs where subs = sublist xs
 56.  
 57. --zadanie6
 58. --to jest zip
 59. diagonal _ [] = []
 60. diagonal [] _ = []
 61. diagonal (x:xs) (y:ys) = (x,y):(diagonal xs ys)
 62.  
 63. walk xs rys (y:ys) = (diagonal xs rys):(walk xs (y:rys) ys)
 64. walk (x:xs) rys [] = (diagonal xs rys):(walk xs rys [])
 65. walk [] _ _ = []
 66.  
 67. (><) xs ys = concat (walk xs [] ys)
 68.  
 69. --zadanie7
 70. data Tree a = Node (Tree a) a (Tree a) | Leaf
 71. data Set a = Fin (Tree a) | Cofin (Tree a)
 72. :{
 73.  
 74. --tego brakuje
 75. --setUnion, setIntersection :: Ord a => Set a -> Set a -> Set a
 76. --setComplement :: Ord a => Set a -> Set a
 77.  
 78. setComplement (Fin t) = (Cofin t)
 79. setComplement (Cofin t) = (Fin t)
 80.  
 81. --mozemy wziac wierzcholek pierwszego drzewa i podzielic drugie drzewo na dwa (mniejsze od tego elementu i wieksze od tego elementu)
 82. -- trzeba napisac splita do dzielenia drzewa
 83. -- potem bierzemy czesc wspolna lewego podrzewa nr 1 z lewym ktore powstalo po podzieleniu i prawego z prawym ktore powstalo
 84. setIntersection Node (alt av art) Node (blt bv brt)
 85. case compare av bv of
 86.     EQ -> Node (setIntersection alt blt) av (setIntersection art brt)
 87.  
 88. --dzielenie drzewa wzgledem x
 89. split x (Node l y r) =
 90.     case compare x y of
 91.     | EQ -> (l,r)
 92.     | Lt -> let (l',r') = split x l  in (l', Node r' y r)
 93.     | Gt -> let (l',r') = split x r in (Node l y l', r')
 94.  
 95. tunion Leaf t = t
 96. tunion (Node l x r) t = Node (tunion l l') x (tunion r, r')
 97.     where (l',r') = split x t
 98.  
 99. tintersection --donapisania
 100.  
 101. insert :: Ord a => a -> Tree a -> Tree a
 102. insert a Leaf = Node Leaf a Leaf
 103. insert a (Node left val right)
 104.     | a < val = Node (insert a left) val right
 105.     | otherwise = Node left val (insert a right)
 106.  
 107. buildTree :: Ord a => [a] -> Tree a
 108. buildTree [] = Leaf
 109. buildTree (x:xs) = insert x $ buildTree xs
 110.  
 111. setFromList :: Ord a => [a] -> Set a
 112. setFromList [] = Fin Leaf
 113. setFromList (x:xs) = Fin (buildTree (x:xs))
 114.  
 115. setEmpty :: Ord a => Set a
 116. setEmpty = Fin Leaf
 117.  
 118. setFull :: Ord a => Set a
 119. setFull = Cofin Leaf
 120.  
 121.  
 122. setMember :: Ord a => a -> Set a -> Bool
 123. setMember _ (Fin Leaf) = False
 124. setMember a (Cofin s) = not (setMember a (Fin s))
 125. setMember a (Fin (Node left val right))
 126.     |  a == val = True
 127.     |  otherwise = setMember a (Fin left) || setMember a (Fin right)
 128. :}
 129.  
 130.  
 131.  
 132. --ZADANIE 4
 133.  
 134. iperm :: [a] -> [[a]]
 135.  
 136. iperm [] = [[]]
 137. iperm (x:xs) =
 138.     foldr (++) [] (map (insert [] x) (iperm xs))
 139.     where
 140.         insert :: [a] -> a -> [a] -> [[a]]
 141.         insert xs x [] = [xs ++ [x]]
 142.         insert xs x (y:ys) =
 143.             (xs ++ (x : y : ys)) : (insert (xs ++ [y]) x ys)
 144.  
 145. sperm :: [a] -> [[a]]
 146. sperm [] = []
 147. sperm [x] = [[x]]
 148. sperm xs =
 149.     [y:zs | (y,ys) <- select xs, zs <- sperm ys]
 150.     where
 151.         select :: [a] -> [(a, [a])]
 152.         select [x] = [(x, [])]
 153.         select (x:xs) = (x, xs) : [(y, x:ys) | (y, ys) <- select xs]
 154.  
 155.  
 156. --ZADANIE 5
 157. sublist :: [a] -> [[a]]
 158. sublist [] = [[]]
 159. sublist (x:xs) = [x:sublists | sublists <- sublist xs] ++ sublist xs
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top