Guest User

Untitled

a guest
Dec 15th, 2018
65
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. {-
 2. WIELOLINIJKOWY
 3. KOMENTARZ
 4. -}
 5. --zadanie1
 6. let f xs = [k | k <- xs, k `mod` (head xs) /= 0]
 7. let l = f [2..]
 8.  
 9. let primes = map head (iterate f l)
 10.  
 11. --zadanie2
 12. primes' = 2:[p | p <- [3..], all (\x -> p `mod` x /= 0) (takeWhile (\x -> x*x <= p) primes')]
 13.  
 14. --zadanie3
 15. let fib = 1:1:(zipWith (+) fib (tail fib))
 16.  
 17.  
 18. --zadanie4
 19. :{
 20. iperm :: [a] -> [[a]]
 21. iperm [] = [[]]
 22. iperm (x:xs) =
 23. foldr (++) [] (map (insert [] x) (iperm xs))
 24. where
 25. insert :: [a] -> a -> [a] -> [[a]]
 26. insert xs x [] = [xs ++ [x]]
 27. insert xs x (y:ys) =
 28. (xs ++ (x : y : ys)) : (insert (xs ++ [y]) x ys)
 29. :}
 30.  
 31. insEv :: a -> [a] -> [[a]]
 32. insEv x [] = [[x]]
 33. insEv x (ys as (y:ys')) = (x:ys):[y:zs | zs <- insEv x ys'] (lub map (y:) (insEv x ys'))
 34. (list comprehension to inna skladnia na concatmapa)
 35.  
 36. iperm (x:xs) = [p' | p' <- insEv x p, p <- iperm xs]
 37.  
 38.  
 39. select
 40. chcemy uzyskac element i reszte elementow
 41. split :: [a] -> [(a,[a])]
 42. split [x] = [(x, [])]
 43. split x:xs = (x:xs):[(y,x:ys) | (y,ys) <- split xs]
 44.  
 45. sperm [] -> [[]]
 46. sperm xs = [x:p | (x, r) <- split xs, p<- sperm r]
 47.  
 48.  
 49. --zadanie5
 50. :{
 51. sublist :: [a] -> [[a]]
 52. sublist [] = [[]]
 53. sublist (x:xs) = let sxs = sublist xs in (map (\ys -> x:ys) sxs) ++ sxs
 54. :}
 55. sublist (x:xs) = [x:sub | sub <- subs] ++ subs where subs = sublist xs
 56.  
 57. --zadanie6
 58. --to jest zip
 59. diagonal _ [] = []
 60. diagonal [] _ = []
 61. diagonal (x:xs) (y:ys) = (x,y):(diagonal xs ys)
 62.  
 63. walk xs rys (y:ys) = (diagonal xs rys):(walk xs (y:rys) ys)
 64. walk (x:xs) rys [] = (diagonal xs rys):(walk xs rys [])
 65. walk [] _ _ = []
 66.  
 67. (><) xs ys = concat (walk xs [] ys)
 68.  
 69. --zadanie7
 70. data Tree a = Node (Tree a) a (Tree a) | Leaf
 71. data Set a = Fin (Tree a) | Cofin (Tree a)
 72. :{
 73.  
 74. --tego brakuje
 75. --setUnion, setIntersection :: Ord a => Set a -> Set a -> Set a
 76. --setComplement :: Ord a => Set a -> Set a
 77.  
 78. setComplement (Fin t) = (Cofin t)
 79. setComplement (Cofin t) = (Fin t)
 80.  
 81. --mozemy wziac wierzcholek pierwszego drzewa i podzielic drugie drzewo na dwa (mniejsze od tego elementu i wieksze od tego elementu)
 82. -- trzeba napisac splita do dzielenia drzewa
 83. -- potem bierzemy czesc wspolna lewego podrzewa nr 1 z lewym ktore powstalo po podzieleniu i prawego z prawym ktore powstalo
 84. setIntersection Node (alt av art) Node (blt bv brt)
 85. case compare av bv of
 86. EQ -> Node (setIntersection alt blt) av (setIntersection art brt)
 87.  
 88. --dzielenie drzewa wzgledem x
 89. split x (Node l y r) =
 90. case compare x y of
 91. | EQ -> (l,r)
 92. | Lt -> let (l',r') = split x l in (l', Node r' y r)
 93. | Gt -> let (l',r') = split x r in (Node l y l', r')
 94.  
 95. tunion Leaf t = t
 96. tunion (Node l x r) t = Node (tunion l l') x (tunion r, r')
 97. where (l',r') = split x t
 98.  
 99. tintersection --donapisania
 100.  
 101. insert :: Ord a => a -> Tree a -> Tree a
 102. insert a Leaf = Node Leaf a Leaf
 103. insert a (Node left val right)
 104. | a < val = Node (insert a left) val right
 105. | otherwise = Node left val (insert a right)
 106.  
 107. buildTree :: Ord a => [a] -> Tree a
 108. buildTree [] = Leaf
 109. buildTree (x:xs) = insert x $ buildTree xs
 110.  
 111. setFromList :: Ord a => [a] -> Set a
 112. setFromList [] = Fin Leaf
 113. setFromList (x:xs) = Fin (buildTree (x:xs))
 114.  
 115. setEmpty :: Ord a => Set a
 116. setEmpty = Fin Leaf
 117.  
 118. setFull :: Ord a => Set a
 119. setFull = Cofin Leaf
 120.  
 121.  
 122. setMember :: Ord a => a -> Set a -> Bool
 123. setMember _ (Fin Leaf) = False
 124. setMember a (Cofin s) = not (setMember a (Fin s))
 125. setMember a (Fin (Node left val right))
 126. | a == val = True
 127. | otherwise = setMember a (Fin left) || setMember a (Fin right)
 128. :}
 129.  
 130.  
 131.  
 132. --ZADANIE 4
 133.  
 134. iperm :: [a] -> [[a]]
 135.  
 136. iperm [] = [[]]
 137. iperm (x:xs) =
 138. foldr (++) [] (map (insert [] x) (iperm xs))
 139. where
 140. insert :: [a] -> a -> [a] -> [[a]]
 141. insert xs x [] = [xs ++ [x]]
 142. insert xs x (y:ys) =
 143. (xs ++ (x : y : ys)) : (insert (xs ++ [y]) x ys)
 144.  
 145. sperm :: [a] -> [[a]]
 146. sperm [] = []
 147. sperm [x] = [[x]]
 148. sperm xs =
 149. [y:zs | (y,ys) <- select xs, zs <- sperm ys]
 150. where
 151. select :: [a] -> [(a, [a])]
 152. select [x] = [(x, [])]
 153. select (x:xs) = (x, xs) : [(y, x:ys) | (y, ys) <- select xs]
 154.  
 155.  
 156. --ZADANIE 5
 157. sublist :: [a] -> [[a]]
 158. sublist [] = [[]]
 159. sublist (x:xs) = [x:sublists | sublists <- sublist xs] ++ sublist xs
RAW Paste Data