193030

Kursova SAA WIP 1

Oct 14th, 2020 (edited)
296
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 6.52 KB | None | 0 0
 1. // Vkaral sym dinamichni masivi ama ne raboti
 2. #include <iostream>
 3. #include <string>
 4. using namespace std;
 5. // Трите имена
 6. // Домашни и служебни адреси(индикатор за различаване)
 7. // телефони на съответните адреси
 8.  
 9. // -създаване на указателя, като информацията се чете
 10. // клавиатурата
 11. // -извежда информация за броя на работещите(лицето е
 12. // е работещо, ако има поне един служебен адрес
 13.  
 14. string firstName;
 15. string secondName;
 16. string lastName;
 17. string adress1;
 18. string adress2;
 19. string adress3;
 20. string phoneNumber1;
 21. string phoneNumber2;
 22. string phoneNumber3;
 23.  
 24.  
 25.  
 26. struct Node
 27. {
 28.     string data;
 29.     Node *next;
 30.     Node *child;
 31. };
 32.  
 33.  
 34. Node *firstChild = NULL;
 35. Node *secondChild = NULL;
 36.  
 37.  
 38. Node *frontQ = NULL;
 39. Node *rearQ = NULL;
 40. Node *lastQ = NULL;
 41.  
 42. void enqueue(struct Node *p)
 43. {
 44.  
 45.  
 46.     Node *t = new Node;
 47.     t = p;
 48.     t->next = NULL;
 49.     if(!t)
 50.     {
 51.         cout << "The heap is full." << endl;
 52.         return;
 53.     }
 54.     if(frontQ == NULL)
 55.     {
 56.         frontQ = new Node;
 57.         frontQ-> data = t->data;
 58.         frontQ-> next = NULL;
 59.         lastQ = frontQ;
 60.  
 61.     }
 62.     else
 63.     {
 64.         lastQ -> next = t;
 65.         lastQ = t;
 66.     }
 67.     cout << frontQ->data<< endl;
 68. }
 69.  
 70. struct Node* addNode(struct Node* first)
 71. {
 72.    first = new Node;
 73.    first->data = firstName;
 74.    Node* secN = new Node;
 75.    secN->data = secondName;
 76.    secN->child = NULL;
 77.    first->next =secN;
 78.  
 79.  
 80.    Node* lastN = new Node;
 81.    lastN ->data = lastName;
 82.    secN->next = lastN;
 83.    lastN->child = NULL;
 84.  
 85.    Node* adress1Node = new Node;
 86.    adress1Node->data = adress1;
 87.    adress1Node->child = NULL;
 88.  
 89.    Node* adress2Node = new Node;
 90.    adress2Node->data = adress2;
 91.    adress1Node->next = adress2Node;
 92.    adress2Node->child = NULL;
 93.  
 94.  
 95.    Node* adress3Node = new Node;
 96.    adress3Node->data = adress3;
 97.    adress2Node->next = adress3Node;
 98.    adress3Node->child = NULL;
 99.  
 100.    first->child = adress1Node;
 101.  
 102.    Node* firstNumberNode = new Node;
 103.    firstNumberNode->data = phoneNumber1;
 104.    firstNumberNode->next = NULL;
 105.    firstNumberNode->child = NULL;
 106.  
 107.    Node* secondNumberNode = new Node;
 108.    secondNumberNode->data = phoneNumber2;
 109.    secondNumberNode->next = NULL;
 110.    secondNumberNode->child = NULL;
 111.    firstNumberNode->next = secondNumberNode;
 112.  
 113.    Node* thirdNumberNode = new Node;
 114.    thirdNumberNode->data = phoneNumber3;
 115.    thirdNumberNode->next = NULL;
 116.    thirdNumberNode->child = NULL;
 117.  
 118.    adress1Node->child = firstNumberNode;
 119.    adress3Node->child = thirdNumberNode;
 120.     return first;
 121. }
 122.  
 123. void traverseNodes(struct Node* p)
 124. {
 125.  
 126.  
 127.     if(p==secondChild)
 128.        secondChild=NULL;
 129.     if(p==firstChild)
 130.         firstChild = NULL;
 131.     while(p)
 132.     {
 133.  
 134.       if(p->child)
 135.       {
 136.          if(secondChild == NULL && firstChild!=NULL)
 137.          {
 138.             secondChild = p->child;
 139.             //. cout << "second child ->data " << p->child->data << endl;
 140.  
 141.          }
 142.          if(firstChild == NULL)
 143.             firstChild = p->child;
 144.  
 145.       }
 146.         cout << p->data << " ";
 147.         p = p->next;
 148.     }
 149.  
 150.  
 151.  
 152.     if(firstChild !=NULL || secondChild != NULL)
 153.     {
 154.  
 155.         if(firstChild)
 156.         {
 157.             traverseNodes(firstChild);
 158.  
 159.         }
 160.         if(secondChild)
 161.         {
 162.             //cout << " v ifa second child data " << secondChild->data << endl;
 163.             traverseNodes(secondChild);
 164.            // cout << " second child " << endl;
 165.  
 166.         }
 167.  
 168.         //enqueue(lastChild);
 169.     }
 170. }
 171.  
 172. void enterPerson()
 173. {
 174.     cin.ignore();
 175.     cout << "Enter first name: " << endl;
 176.     cin >> firstName;
 177.     cout << "Enter second name: " << endl;
 178.     cin >> secondName;
 179.     cout << "Enter last name name: " << endl;
 180.     cin >> lastName;
 181.     //cout << "The last name is: " << lastName << endl;
 182.     cout << "Enter first address: " << endl;
 183.     cin >> adress1;
 184.     cout << "Enter second address: " << endl;
 185.     cin >> adress2;
 186.     cout << "Enter third address: " << endl;
 187.     cin >> adress3;
 188.     cout << "Enter first phone number: " << endl;
 189.     cin >> phoneNumber1;
 190.     cout << "Enter second phone number: " << endl;
 191.     cin >> phoneNumber2;
 192.     cout << "Enter third phone number: " << endl;
 193.     cin >> phoneNumber3;
 194.  
 195. }
 196.  
 197. int main()
 198. {
 199.  
 200.     typedef struct Node* *testDynamicArray;
 201.     testDynamicArray testDynamicArray1;
 202.     //testDynamicArray1 = new struct Node*[1];
 203.  
 204.  
 205.     struct Node* Array[5];
 206.     struct Node* *DynamicArray;
 207.     DynamicArray = new struct Node*[0];
 208.     int dynamicArraySize;
 209.     int numberOfPeople = 0;
 210.     int loop = 1;
 211.     while(loop)
 212.     {
 213.         dynamicArraySize = sizeof(DynamicArray)/sizeof(DynamicArray[0]);
 214.         cout << sizeof(testDynamicArray1)/sizeof(testDynamicArray1[0]) << endl;
 215.         cout << "Menu: " << endl;
 216.         cout << "1. Press 1 to add person" << endl;
 217.         cout << "2. Press 2 to show the list" << endl;
 218.         cout << "3. Press 0 to exit" << endl;
 219.         int inputCommand;
 220.         cin >> inputCommand;
 221.         switch(inputCommand)
 222.         {
 223.         case 1:
 224.             numberOfPeople++;
 225.             enterPerson();
 226.             if(numberOfPeople>1)
 227.             {
 228.                 testDynamicArray1 = new struct Node*[numberOfPeople];
 229.                 for(int i =0; i<numberOfPeople;i++)
 230.                 {
 231.                     testDynamicArray1[i] = DynamicArray[i];
 232.                     delete DynamicArray;
 233.                 }
 234.                 testDynamicArray1[numberOfPeople-1] = addNode(testDynamicArray1[numberOfPeople-1]);
 235.  
 236.                 DynamicArray = new struct Node*[numberOfPeople];
 237.                  for(int i =0; i<numberOfPeople-1;i++)
 238.                 {
 239.                     DynamicArray[i] = testDynamicArray1[i];
 240.                     cout << " FOR _-------- dynamic array: "<< DynamicArray[i]->data<< endl;
 241.                     delete testDynamicArray1;
 242.                 }
 243.             }
 244.             else
 245.                 DynamicArray[0] = addNode(DynamicArray[0]);
 246.             cout << DynamicArray[0]->data << endl;
 247.             break;
 248.         case 2:
 249.             //traverseNodes(DynamicArray[0]);
 250.             for(int i =0; i<=numberOfPeople;i++)
 251.             {
 252.                 cout << "iteraciq print "<< i << endl;
 253.                 traverseNodes(DynamicArray[i]);
 254.             }
 255.             break;
 256.         case 3:
 257.             loop = 0;
 258.             break;
 259.         default:
 260.  
 261.             break;
 262.  
 263.         }
 264.     }
 265.  
 266. }
 267.  
Add Comment
Please, Sign In to add comment