Advertisement
Guest User

Cerkes Town Mufti Office db

a guest
Jun 5th, 2013
3,758
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 5.71 KB | None | 0 0
 1. Turkish government site www.cerkesmuftulugu.gov.tr
 2. Of Town Mufti Office database information.
 3. TurkHackTeam.Net
 4. @official_tht
 5.  
 6.  
 7. id baslik icerik
 8. 25 Fatih KAYA (Vaiz)-D�� G�rev <p>Almanya'da d�� g&ouml;revde</p>
 9. 27 Bayram KARAR (VA�Z)-D�� G�rev <p>1970 Ordu-Kumru do�umlu. �lkokulu Fatsa il&ccedil;esi Geyik&ccedil;eli k&ouml;y&uuml;nde okudu. Ve ilk dini tahsilini day�s� Dursun OLGA&Ccedil; hoca efendiden ald�. Haf�zl���n� Fatsa �sl&acirc;mda�( &Ccedil;atak) Kur&rsquo;an Kursu&rsquo;nda 1984 &lsquo; te ikmal etti. Ayn� kursta Halil TATLIG&Uuml;L hoca efendiden bir y�l Arap&ccedil;a okudu. 1988 y�l�nda m&uuml;ezzin-kayy�m olarak diyanette g&ouml;rev ald�. 1992&rsquo; y�l�nda Kumru �mam Hatip Lisesini bitirdi. Askerli�ini 2000 y�l�nda yapt�. Ve 2001 y�l�nda M.&Uuml;. �l&acirc;hiyat Fak&uuml;ltesinden mezun oldu. 1997&ndash;2004 y�llar� aras�nda Fatih &Ccedil;OLLAK Hoca efendiden talim dersleri ald�. 2005&rsquo;te Diyanet. ��leri Ba�kanl��� Pendik Haseki E�itim Merkezinde ihtisas program�n� bitirdi. (Sinop)/ dura�an il&ccedil;esinde bir s&uuml;re vaizlik yapt�ktan sonra 2006-2009 y�llar� aras�nda (Artvin)/ �av�at il&ccedil;e m&uuml;ft&uuml;s&uuml; olarak g&ouml;rev yapt�..&nbsp;&nbsp; 11.09.2009&rsquo;da &Ccedil;erke� il&ccedil;e m&uuml;ft&uuml;s&uuml; olarak atand�. Kur&rsquo;an Kursu &ouml;�reticisi, �mam Hatip ve M&uuml;ezzin Kayy�mlar i&ccedil;in d&uuml;zenlenen Kur&rsquo;an-� Kerim Hizmet i&ccedil;i kurslar�nda Rehber &Ouml;�reticilik yapan Bayram KARAR, halen &Ccedil;erke� il&ccedil;e m&uuml;ft&uuml;s&uuml; olarak g&ouml;rev yapmaktad�r. Evli ve iki &ccedil;ocuk babas�d�r.</p>
 10. 28 Bilal G�NEY (V.H.K.�.)
 11. 31 Fatma �PEK <p style="text-align: center;">FATMA �PEK</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1973 Y�l�nda Kastamonu&rsquo;nun Tosya �l&ccedil;esinde do�dum. �lkokulu bitirdikten sonra 1988 y�l�nda Haf�zl���m� Tosya da bitirdim. 1993 y�l�nda Tosya �mam Hatip Lisesini bitirdim.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007 �ubat ay�nda &Ccedil;ank�r� �li �aban&ouml;z&uuml; �l&ccedil;esinin Kara&ouml;ren K&ouml;y&uuml;nde g&ouml;reve ba�lad�m. 2009 Ocak ay�nda &Ccedil;erke� Merkez K�z Kur&rsquo;an Kursuna S&ouml;zle�meli Kur&rsquo;an Kursu &Ouml;�reticisi olarak naklen geldim. �u an A&ccedil;�k &Ouml;�retim �lahiyat &Ouml;nlisans okuyorum.</p>
 12. 32 Hufeyza Sunahan YILMAZ <p style="text-align: center;">HUFEYZA SUNAHAN YILMAZ</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1981 Almanya do�umlu. Ankara da �lkokulu bitirdikten sonra Haf�zl�k e�itimi almaya ba�lad�. 2000 Y�l�nda Ankara Demetevler �mam Hatip Lisesinden mezun oldu. 2006 Y�l�nda haf�zl���n� tamamlad�. 2007 Y�l�nda S&ouml;zle�meli Kur&rsquo;an Kursu &Ouml;�reticisi olarak Hatay&rsquo;a atand�. 3 y�l g&ouml;rev yapt�ktan sonra Kas�m 2010 y�l�nda S&ouml;zle�meli Kur&rsquo;an Kursu &Ouml;�reticisi olarak &Ccedil;erke� Merkez K�z Kur&rsquo;an Kursuna naklen geldi.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A&ccedil;�k &Ouml;�retim Fak&uuml;ltesi �lahiyat &Ouml;nlisans mezunu. Halen Ankara &Uuml;niversitesi 4. s�n�f &ouml;�rencisi.</p>
 13. 34 Selvet TURHAN <p>Selvet TURHAN</p> <p>&nbsp;&nbsp;10.02.1976 &Ccedil;erke� Kad�k&ouml;y &uuml;nde do�du. �lkokulunu k&ouml;y&uuml;nde bitirdikten sonra &Ccedil;erke�&rsquo;te bir y�l kuran kursunda okudu. Ortaokul 1.s�n�f� &Ccedil;ank�r� �mam hatip Lisesinde okudu.Ertesi y�l devlet paras�z yat�l� s�nav�n� kazanarak Ankara ili K�z�lcahamam �mam Hatip Lisesine kay�t oldu.Bu okuldan 1993 y�l�nda mezun oldu.Ayn� y�l�n eyl&uuml;l ay�nda &Ccedil;erke� K�sa&ccedil; K&ouml;y&uuml; Bozcaarmut Mahallesine vekil imam hatip olarak g&ouml;reve ba�lad�.1997 y�l�nda ayn� g&ouml;rev yerine asaleten devam etti.2003 y�l�nda &Ccedil;erke� Merkez Ayta&ccedil; Camii �mam Hatibi olarak atand�.2005 y�l�nda A.&Ouml;.F Halkla ili�kiler b&ouml;l&uuml;m&uuml; ve 2008 y�l�nda da A.&Ouml;.F. �lahiyat &Ouml;nlisans mezunudur. Halen ayn� g&ouml;revi y&uuml;r&uuml;tmekte olup evli ve 2 &ccedil;ocuk babas�d�r.</p> <p>&nbsp;&nbsp;Hocam�za bundan sonraki hayat�nda ve g&ouml;revinde ba�ar�lar dileriz.</p>
 14. 40 Osman KAYA <p>&ouml;z ge&ccedil;mi�</p>
 15. 43 Ramazan USLUCAN (V.K.H.�.) <p>Aslen &Ccedil;ank�r� �li &Ccedil;erke� �l&ccedil;esi Y�prak K&ouml;y&uuml;nden olmama ra�men bir tak�m nedenlerden dolay� N&uuml;fusumuzu Babam Zonguldak �line alm��. 20.07.1967 Zonguldak do�umluyum. �lkokulu Zonguldak ta &Uuml;z&uuml;lmez �lkokulunda bitirdikten sonra, yaz tatilinde yat�l� olarak &Ccedil;erke� Merkez Kuran Kursunda okudum. Akabinde Zonguldak �mam Hatip Lisesine ba�lad�m. 1986 y�l�nda mezun oldum.</p> <p>31.05.1988 y�l�nda Zonguldak Merkeze ba�l� Bozca K&ouml;y&uuml;nde �mam Hatip olarak ilk g&ouml;revime ba�lad�m. Buradaki g&ouml;revim esnas�nda Askerli�imi bitirdikten sonra, 25.06.1992 y�l�nda M&uuml;ezzin Kayy�m olarak &Ccedil;erke� Merkez Kad�n �ah Camiine naklen geldim. 20.01.1993 y�l�nda da &Ccedil;erke� M&uuml;ft&uuml;l&uuml;�&uuml;nde m&uuml;nhal bulunan Hizmetli kadrosuna ge&ccedil;tim.</p> <p>15.10.2010 tarihinde de M&uuml;ft&uuml;l&uuml;�&uuml;m&uuml;ze yeni verilen VHK�. Kadrosuna naklen ge&ccedil;tim.</p> <p>Evli ve 3 K�z &ccedil;ocu�u babas�y�m. Birde torunum var. Evim ile ��im aras�nda mutlu ve huzurlu bir �ekilde hayat s&uuml;rmekteyim.</p>
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement