SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 21st, 2019 84 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. zczytywaniewyjscia: ;ustawienie indeksatorów
 2.     xor bx, bx
 3.     xor cx, cx
 4.     xor si, si
 5.     mov si, 0
 6.     xor di, di
 7. zczytywaniewyjscia1:    ;si, nowy indeksator do zczytywania wyjscia, zamiast pomocniczej tablicy stos
 8.    
 9.     cmp byte [tablicawyjsciowa+SI],"0"
 10.     jl mozeznaknawias2  ;MOZE BYC ZNAKIEM + - * / SPACJA ALBO ZLYM ZNAKIEM
 11.     cmp byte [tablicawyjsciowa+SI],"9"
 12.     jg innyznak
 13.     ;czyli cyfra jakas lub liczba
 14.     jmp cyfralubliczba
 15.    
 16. mozeznaknawias2:
 17.     cmp byte [tablicawyjsciowa+SI], " "
 18.     je spacjaoutput
 19.     cmp byte [tablicawyjsciowa+SI], "+"
 20.     je dodawanieoutput
 21.     cmp byte [tablicawyjsciowa+SI], "-"
 22.     je odejmowanieoutput
 23.     cmp byte [tablicawyjsciowa+SI], "*"
 24.     je mnozenieoutput
 25.     cmp byte [tablicawyjsciowa+SI], "/"
 26.     je dzielenieoutput
 27.     cmp byte [tablicawyjsciowa+SI], "$"
 28.     je konieczczytywania
 29.    
 30.     jmp innyznak
 31.    
 32.  
 33. konieczczytywania:
 34.     pop word [wynikkoncowyonp]
 35.     jmp wyswietlwynikkoncowy
 36.  
 37.  
 38. cyfralubliczba:; cyfra stringowo, funkcja do liczenia ilosci cyfr
 39.     xor bx, bx
 40.     mov bl, [tablicawyjsciowa+SI]
 41.     push bx ;wrzucam na stos cyfry po kolei
 42.     inc byte [licznikcyfr]
 43.     inc si
 44.    
 45.     xor bx, bx
 46.     jmp zczytywaniewyjscia1
 47.  
 48. spacjaoutput: ;pomijam spacje i lece dalej
 49.     cmp byte [licznikcyfr],0
 50.     ja liczeniewartoscistringa1
 51.    
 52.     inc SI
 53.      ;spacja przerywa liczenie cyfr liczby
 54.    
 55.     jmp zczytywaniewyjscia1
 56.  
 57.  
 58. liczeniewartoscistringa1:
 59.     xor ax, ax
 60.     xor bx, bx
 61.     xor dx, dx
 62.     mov bx, 1
 63.    
 64. liczeniewartoscistringa2:;ze stosu pobieram kolejne cyfry i mnoze *1,10,100
 65.     pop ax
 66.     sub al,48
 67.     mul bx          ;mnoze *1,10 itd
 68.     add word [wynik], ax
 69.     ;wynik zapisywany w ax, zwiekszam mnoznik o 10
 70.     xor dx, dx
 71.     xor ax, ax
 72.     mov ax, bx
 73.     mul word [dziesiec]
 74.     xor dx, dx
 75.     mov bx, ax
 76.     xor ax, ax
 77.     dec byte [licznikcyfr]
 78.     cmp byte [licznikcyfr], 0
 79.     ja liczeniewartoscistringa2
 80.    
 81.     xor dx, dx
 82.     xor bx, bx
 83.     xor ax, ax
 84.     push word [wynik]
 85.     inc byte [licznikstosu2]
 86.     mov word [wynik],0
 87.     inc SI
 88.    
 89.     jmp zczytywaniewyjscia1
 90.  
 91. dodawanieoutput:
 92.     cmp byte [licznikstosu2], 2
 93.     jb zleargumenty
 94.  
 95.     xor ax, ax              ;wystarczajaca ilosc argumentow do dzialania
 96.     pop word [argument2] ;1 liczba z wierzcholka stosu
 97.     dec byte [licznikstosu2]
 98.     pop ax ;2 liczba z wierzcholka stosu
 99.     add ax, [argument2]
 100.     push ax ;zwracam wynik na stos
 101.     mov word [argument2],0
 102.     xor ax, ax
 103.     inc si
 104.     jmp zczytywaniewyjscia1
 105.    
 106.    
 107. odejmowanieoutput:
 108.     cmp byte [licznikstosu2], 2
 109.     jb zleargumenty
 110.  
 111.     xor ax, ax              ;wystarczajaca ilosc argumentow do dzialania
 112.     pop word [argument2] ;1 liczba z wierzcholka stosu
 113.     dec byte [licznikstosu2]
 114.     pop ax ;2 liczba z wierzcholka stosu
 115.     sub ax, [argument2]
 116.     push ax ;zwracam wynik na stos
 117.     mov word [argument2],0
 118.     xor ax, ax
 119.     inc si
 120.     jmp zczytywaniewyjscia1
 121.  
 122. mnozenieoutput:
 123.     cmp byte [licznikstosu2], 2
 124.     jb zleargumenty
 125.    
 126.     xor ax, ax
 127.     xor dx, dx
 128.     pop word [argument2] ;1 liczba z wierzcholka stosu
 129.     dec byte [licznikstosu2]
 130.     pop ax ;2 liczba z wierzcholka stosu
 131.     mul word [argument2]
 132.     xor dx, dx
 133.     push ax
 134.     mov word [argument2],0
 135.     xor ax, ax
 136.     inc si
 137.     jmp zczytywaniewyjscia1
 138.    
 139. dzielenieoutput:
 140.     cmp byte [licznikstosu2], 2
 141.     jb zleargumenty
 142.    
 143.     xor ax, ax
 144.     xor dx, dx
 145.     pop word [argument2]
 146.     dec byte [licznikstosu2]
 147.     pop ax ;2 liczba z wierzcholka stosu
 148.     cmp word [argument2], 0
 149.     je dzieleniezero
 150.     div word [argument2]
 151.     xor dx, dx
 152.     push ax
 153.     mov word [argument2],0
 154.     xor ax, ax
 155.     inc si
 156.     jmp zczytywaniewyjscia1
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top