Advertisement
shadow7777

Untitled

May 21st, 2022
626
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3. #include <LiquidCrystal.h> //implementacja biblioteki do obslugi wyswietlacza
 4.  
 5. #define ADC_LSB     (5.0/1024)
 6. #define PWM_LSB     (5.0/256)
 7.  
 8. #define PWM_OUTPUT  6
 9. #define Rd          1.0     // kohm
 10. #define Switch
 11.  
 12. LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); //definicja pinow wyswietlacza
 13. boolean pomiar = 0; //utworzenie zmiennej sluzacej do rozpoczecia i zakonczenia cyklu pomiaru
 14. boolean stan; //utworzenie zmiennej sluzacej do odczytu stanu przycisku
 15. int liczba_pomiarow = 0;
 16. void setup() {
 17.   lcd.begin(16, 2);
 18.   lcd.print("...");
 19.   pinMode(7, INPUT); //zdeklarowanie pinu 7 jako wejscie
 20. }
 21.  
 22. void loop() {
 23.   stan = digitalRead(7); //odczyt stanu zmiennej
 24. if(stan == HIGH) //sprawdzanie stanu zmiennej
 25. {
 26. pomiar=1; // rozpoczecie cyklu
 27. liczba_pomiarow++; //inkrementacja zmiennej liczacej pomiary
 28. }
 29. if(pomiar == 1) // sprawdzanie stanu zmiennej odpowiadajacej za start cyklu
 30. {
 31. lcd.clear(); //czyszczenie wyswietlacza
 32. delay(100); //opoznienie 100ms
 33.   lcd.setCursor(0, 0); //ustawienie kursora na zadane wspolzedne
 34.   lcd.print("Pomiar nr."); //wyswietlenie tesktu na wyswietlaczu
 35.   lcd.setCursor(12, 0);
 36.   lcd.print(liczba_pomiarow);
 37.  
 38.  
 39.     int a0,a1;
 40.   float u0,u1,u2,i2; //deklaracja zmiennych pomiarowych
 41.  
 42.   a0 = analogRead(A0); //odczyt stanu pinu analogowego
 43.   u0 = a0*ADC_LSB;
 44.  
 45.   analogWrite(PWM_OUTPUT, a0/4);
 46.  
 47.   u1 = analogAverage(A1, 100);//usrednienie wartsoci napiecia
 48.   u2 = analogAverage(A2, 100);
 49.   i2 = (u1-u2) / Rd; //obliczanie natezenia pradu
 50.   if (i2 < 0)
 51.     i2 = 0.0;
 52.  
 53.   lcd.clear();
 54.   delay(500);
 55.   lcd.setCursor(0, 0);
 56.   lcd.print(u0,3);
 57.   lcd.print('V');
 58.  
 59.   lcd.setCursor(8, 0);
 60.   lcd.print(u1,3);
 61.   lcd.print('V');
 62.  
 63.   lcd.setCursor(0, 1);
 64.   lcd.print(u2,3);
 65.   lcd.print('V');
 66.  
 67.   lcd.setCursor(8, 1);
 68.   lcd.print(i2,3);
 69.   lcd.print("mA");
 70.   pomiar = 0;
 71.   delay(500);
 72. }
 73. }
 74.  
 75. float   analogAverage(int input, int time) //fukcja odpowiadajaca za liczenie sredniej arytmetycznej
 76. {
 77.   unsigned long start;
 78.   unsigned long a0 = 0;
 79.   unsigned long count = 0;
 80.   float u0;
 81.  
 82.   start = millis(); //rozpoczecie odliczania
 83.  
 84.   while (millis()-start < time)
 85.   {
 86.     a0 += analogRead(input);
 87.     count ++;
 88.   }
 89.   u0 = a0*ADC_LSB;
 90.   u0 /= count;
 91.   return u0;
 92. }
 93.  
 94.  
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement