Guest User

Untitled

a guest
Dec 3rd, 2019
100
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. công ty đ** phải là nhà
  2. nếu em muốn ngủ về nhà ngay đi?
  3. công ty đ** phải là chùa
  4. nếu em thích lặng, vào chùa em tu?
RAW Paste Data